4572. σεαυτοῦ, (seautou)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4572. σεαυτοῦ, (seautou) — 43 Occurrences

Matthew 4:6 PPro-AM2S
GRK: θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται
NAS: throw Yourself down;
KJV: of God, cast thyself down: for
INT: of God throw yourself down it has been written

Matthew 8:4 PPro-AM2S
GRK: ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ
NAS: show yourself to the priest
KJV: shew thyself to the priest,
INT: but go yourself show to the

Matthew 19:19 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: neighbour as thyself.
INT: of you as yourself

Matthew 22:39 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.'
KJV: neighbour as thyself.
INT: of you as yourself

Matthew 27:40 PPro-AM2S
GRK: οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς
NAS: save Yourself! If
KJV: days, save thyself. If thou be
INT: build [it] save yourself If son

Mark 1:44 PPro-AM2S
GRK: ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ
NAS: show yourself to the priest
KJV: shew thyself to the priest,
INT: but go yourself show to the

Mark 12:31 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν μείζων τούτων
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.' There is no
KJV: neighbour as thyself. There is none
INT: of you as yourself Greater than these

Mark 15:30 PPro-AM2S
GRK: σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ
NAS: save Yourself, and come down
KJV: Save thyself, and come down
INT: save yourself having descended from

Luke 4:9 PPro-AM2S
GRK: θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω
NAS: of God, throw Yourself down from here;
KJV: of God, cast thyself down from hence:
INT: of God cast yourself from here down

Luke 4:23 PPro-AM2S
GRK: Ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν
NAS: heal yourself! Whatever
KJV: heal thyself: whatsoever
INT: Physician heal yourself whatsoever we have heard

Luke 5:14 PPro-AM2S
GRK: ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ
NAS: and show yourself to the priest
KJV: and shew thyself to the priest,
INT: having gone show yourself to the priest

Luke 10:27 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν
NAS: AND YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: neighbour as thyself.
INT: of you as yourself

Luke 23:37 PPro-AM2S
GRK: Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
NAS: of the Jews, save Yourself!
KJV: of the Jews, save thyself.
INT: Jews save yourself

Luke 23:39 PPro-AM2S
GRK: χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς
NAS: Save Yourself and us!
KJV: Christ, save thyself and us.
INT: Christ save yourself and us

John 1:22 PPro-GM2S
GRK: λέγεις περὶ σεαυτοῦ
NAS: do you say about yourself?
KJV: sayest thou of thyself?
INT: say you about yourself

John 7:4 PPro-AM2S
GRK: ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ
NAS: show Yourself to the world.
KJV: shew thyself to the world.
INT: you do show yourself to the world

John 8:13 PPro-GM2S
GRK: Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς ἡ
NAS: about Yourself; Your testimony
KJV: bearest record of thyself; thy record
INT: You concerning yourself bear witness the

John 8:53 PPro-AM2S
GRK: ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν ποιεῖς
NAS: do You make Yourself out [to be]?
KJV: makest thou thyself?
INT: died whom yourself make you

John 10:33 PPro-AM2S
GRK: ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν
NAS: a man, make Yourself out [to be] God.
KJV: a man, makest thyself God.
INT: being make yourself God

John 14:22 PPro-AM2S
GRK: μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ
NAS: to disclose Yourself to us and not to the world?
KJV: manifest thyself unto us,
INT: you are about to manifest yourself and not

John 17:5 PPro-DM2S
GRK: πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ
NAS: Me together with Yourself, with the glory
KJV: with thine own self with the glory
INT: Father with yourself with the glory

John 18:34 PPro-GM2S
GRK: Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο
INT: Jesus From yourself you this

John 21:18 PPro-AM2S
GRK: νεώτερος ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις
NAS: you used to gird yourself and walk
KJV: thou girdedst thyself, and
INT: younger you girded yourself and walked

Acts 9:34 PPro-DM2S
GRK: καὶ στρῶσον σεαυτῷ καὶ εὐθέως
KJV: and make thy bed. And
INT: and make the bed for yourself And immediately

Acts 16:28 PPro-DM2S
GRK: Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες
NAS: not harm yourself, for we are all
KJV: saying, Do thyself no harm:
INT: not do to yourself injury all

Acts 26:1 PPro-GM2S
GRK: σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν τότε
NAS: to speak for yourself. Then
KJV: to speak for thyself. Then Paul
INT: you for yourself to speak Then

Romans 2:1 PPro-AM2S
GRK: τὸν ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις τὰ
NAS: you condemn yourself; for you who judge
KJV: thou condemnest thyself; for
INT: the other yourself you condemn

Romans 2:5 PPro-DM2S
GRK: καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν
NAS: up wrath for yourself in the day
KJV: treasurest up unto thyself wrath
INT: heart treasure up to yourself wrath in

Romans 2:19 PPro-AM2S
GRK: πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι
NAS: and are confident that you yourself are a guide
KJV: art confident that thou thyself art
INT: are persuaded [that] moreover you yourself a guide are named

Romans 2:21 PPro-AM2S
GRK: διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις
NAS: do you not teach yourself? You who preach
KJV: not thyself? thou that preachest
INT: teach another yourself not do you teach

Romans 13:9 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
INT: of you as yourself

Romans 14:22 PPro-AM2S
GRK: ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον
NAS: have as your own conviction before
KJV: have [it] to thyself before God.
INT: have to yourself keep [it] before

Galatians 5:14 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
INT: of you as yourself

Galatians 6:1 PPro-AM2S
GRK: πραΰτητος σκοπῶν σεαυτόν μὴ καὶ
NAS: [each one] looking to yourself, so
KJV: considering thyself, lest
INT: of gentleness considering yourself lest also

1 Timothy 4:7 PPro-AM2S
GRK: γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
NAS: discipline yourself for the purpose of godliness;
KJV: exercise thyself [rather] unto
INT: train moreover yourself to godliness

1 Timothy 4:16 PPro-DM2S
GRK: ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ
NAS: Pay close attention to yourself and to your teaching;
KJV: Take heed unto thyself, and
INT: Give heed to yourself and to the

1 Timothy 4:16 PPro-AM2S
GRK: ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ
NAS: both for yourself and for those
KJV: both save thyself, and them that hear
INT: doing both yourself you will save and

1 Timothy 5:22 PPro-AM2S
GRK: ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
NAS: keep yourself free from sin.
KJV: men's sins: keep thyself pure.
INT: in sins of others Yourself pure keep

2 Timothy 2:15 PPro-AM2S
GRK: σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι
NAS: to present yourself approved
KJV: to shew thyself approved
INT: Be earnest yourself approved to present

2 Timothy 4:11 PPro-GM2S
GRK: ἄγε μετὰ σεαυτοῦ ἔστιν γάρ
KJV: and bring him with thee: for he is
INT: bring with yourself he is indeed

Titus 2:7 PPro-AM2S
GRK: περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον
NAS: show yourself to be an example
KJV: shewing thyself a pattern
INT: in all things yourself holding forth a pattern

Philemon 1:19 PPro-AM2S
GRK: ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις
NAS: to me even your own self as well).
KJV: unto me even thine own self besides.
INT: that even yourself to me you owe also

James 2:8 PPro-AM2S
GRK: σου ὡς σεαυτόν καλῶς ποιεῖτε
NAS: YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF, you are doing
KJV: neighbour as thyself, ye do well:
INT: of you as yourself well you do

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page