ἀνὴρ
Englishman's Concordance
ἀνὴρ (anēr) — 51 Occurrences

Matthew 1:19 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος
NAS: And Joseph her husband, being
KJV: Joseph her husband, being a just
INT: moreover the husband of her righteous

Luke 5:8 N-NMS
GRK: ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι
NAS: for I am a sinful man, O Lord!
KJV: I am a sinful man, O Lord.
INT: me for a man sinful am I

Luke 5:12 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας
NAS: behold, [there was] a man covered
KJV: behold a man full of leprosy:
INT: that behold a man full of leprosy

Luke 8:27 N-NMS
GRK: γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ
NAS: He was met by a man from the city
KJV: the city a certain man, which had
INT: land met [him] a man certain out of

Luke 8:38 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ
NAS: But the man from whom the demons
KJV: Now the man out of whom
INT: him the man from whom

Luke 8:41 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα
NAS: And there came a man named Jairus,
KJV: behold, there came a man named Jairus,
INT: behold came a man whose name [was]

Luke 9:38 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ
NAS: And a man from the crowd shouted,
KJV: And, behold, a man of the company
INT: And behold a man from the

Luke 19:2 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος
NAS: And there was a man called by the name
KJV: behold, [there was] a man named
INT: and behold a man by name called

Luke 23:50 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ
NAS: And a man named Joseph,
KJV: behold, [there was] a man named
INT: And behold a man by name Joseph

Luke 23:50 N-NMS
GRK: ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
NAS: a good and righteous man
KJV: [and he was] a good man, and
INT: being also a man good and

Luke 24:19 N-NMS
GRK: ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς
INT: who was a man a prophet mighty

John 1:30 N-NMS
GRK: μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν
NAS: After me comes a Man who has
KJV: me cometh a man which is preferred
INT: me comes a man who precedence

John 4:18 N-NMS
GRK: ἔστιν σου ἀνήρ τοῦτο ἀληθὲς
NAS: have is not your husband; this
KJV: not thy husband: in that saidst thou
INT: is your husband this truly

Acts 3:2 N-NMS
GRK: καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ
NAS: And a man who had been lame
KJV: And a certain man lame from
INT: and a certain man lame from

Acts 5:1 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: But a man named Ananias,
KJV: But a certain man named Ananias,
INT: man moreover a certain

Acts 8:9 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: Now there was a man named Simon,
KJV: there was a certain man, called
INT: a man moreover a certain

Acts 8:27 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος
KJV: behold, a man of Ethiopia,
INT: And Behold a man an Ethiopian a eunuch

Acts 10:1 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: Now [there was] a man at Caesarea
KJV: There was a certain man in Caesarea
INT: a man moreover certain

Acts 10:22 N-NMS
GRK: Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ
NAS: and God-fearing man well spoken
KJV: a just man, and
INT: Cornelius a centurion a man righteous and

Acts 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν
NAS: and behold, a man stood
KJV: and, behold, a man stood before
INT: and behold a man stood before

Acts 11:24 N-NMS
GRK: ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
NAS: for he was a good man, and full
KJV: he was a good man, and full
INT: For he was a man good and

Acts 14:8 N-NMS
GRK: Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν
NAS: At Lystra a man was sitting who
KJV: there sat a certain man at Lystra,
INT: And a certain man crippled in

Acts 16:9 N-NMS
GRK: Παύλῳ ὤφθη ἀνὴρ Μακεδών τις
NAS: in the night: a man of Macedonia
INT: to Paul appeared A man of Macedonia certain

Acts 18:24 N-NMS
GRK: τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν
NAS: an eloquent man, came
KJV: an eloquent man, [and] mighty
INT: by birth man an eloquent came

Acts 22:3 N-NMS
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος
KJV: am verily a man [which am] a Jew, born
INT: I am a man a Jew born

Acts 22:12 N-NMS
GRK: δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ
NAS: Ananias, a man who was devout
KJV: a devout man according
INT: moreover certain a man devout according to

Acts 25:14 N-NMS
GRK: Παῦλον λέγων Ἀνήρ τίς ἐστιν
NAS: saying, There is a man who was left
KJV: There is a certain man left in bonds
INT: Paul saying A man certain there is

Romans 4:8 N-NMS
GRK: μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ
NAS: BLESSED IS THE MAN WHOSE SIN
KJV: Blessed [is] the man to whom the Lord
INT: blessed [the] man to whom no

Romans 7:2 N-NMS
GRK: ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ
NAS: but if her husband dies,
KJV: if the husband be dead,
INT: should die the husband she is cleared from

Romans 7:3 N-NMS
GRK: ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν
NAS: but if her husband dies,
KJV: but if her husband be dead, she is
INT: should die the husband free she is

1 Corinthians 7:3 N-NMS
GRK: γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν
NAS: The husband must fulfill
KJV: Let the husband render unto the wife
INT: wife the husband the duty

1 Corinthians 7:4 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ ἀνήρ ὁμοίως δὲ
NAS: body, but the husband [does]; and likewise
KJV: body, but the husband: and likewise
INT: but the husband likewise moreover

1 Corinthians 7:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου
NAS: also the husband does not have authority over
KJV: likewise also the husband hath not
INT: also the husband of the own

1 Corinthians 7:14 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
NAS: For the unbelieving husband is sanctified
KJV: the unbelieving husband is sanctified
INT: for the husband unbelieving

1 Corinthians 7:39 N-NMS
GRK: ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν
NAS: as long as her husband lives;
KJV: as her husband liveth; but
INT: may live the husband of her if

1 Corinthians 7:39 N-NMS
GRK: κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν
NAS: but if her husband is dead,
KJV: if her husband be dead, she is
INT: might have fallen asleep the husband free she is

1 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: γυναικὸς ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ
NAS: man, and the man is the head
KJV: of the woman [is] the man; and
INT: of [the] woman [is] the man [the] head moreover

1 Corinthians 11:4 N-NMS
GRK: πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ
NAS: Every man who has
KJV: Every man praying or
INT: Every man praying or

1 Corinthians 11:7 N-NMS
GRK: ἀνὴρ μὲν γὰρ
NAS: For a man ought not to have his head
KJV: For a man indeed ought
INT: man truly indeed

1 Corinthians 11:8 N-NMS
GRK: γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός
NAS: For man does not originate from woman,
KJV: For the man is not
INT: indeed is man of woman

1 Corinthians 11:9 N-NMS
GRK: οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν
NAS: for indeed man was not created
KJV: Neither was the man created for
INT: not was created man on account of the

1 Corinthians 11:11 N-NMS
GRK: ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς
NAS: nor is man independent
KJV: without the man, in
INT: man nor man apart from woman

1 Corinthians 11:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς
NAS: also the man [has his birth] through
KJV: the man, even so [is] the man also by
INT: also the man by the

1 Corinthians 11:14 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν
NAS: you that if a man has long hair,
KJV: that, if a man have long hair, it is
INT: you that a man indeed if

1 Corinthians 13:11 N-NMS
GRK: ὅτε γέγονα ἀνήρ κατήργηκα τὰ
NAS: I became a man, I did away
KJV: I became a man, I put away
INT: but when I became a man I did away with the things

Ephesians 5:23 N-NMS
GRK: ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ
NAS: For the husband is the head
KJV: For the husband is the head
INT: for [the] husband is head

Titus 1:6 N-NMS
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ τέκνα ἔχων
NAS: is above reproach, the husband of one
KJV: be blameless, the husband of one wife,
INT: of one wife husband children having

James 1:8 N-NMS
GRK: ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος
NAS: [being] a double-minded man, unstable
KJV: A double minded man [is] unstable in
INT: [he is] a man double-minded unstable

James 1:12 N-NMS
GRK: Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει
NAS: Blessed is a man who perseveres
KJV: Blessed [is] the man that endureth
INT: Blessed [is the] man who endures

James 2:2 N-NMS
GRK: συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν
NAS: For if a man comes into your assembly
KJV: assembly a man with a gold ring,
INT: assembly of you a man with gold rings in

James 3:2 N-NMS
GRK: οὗτος τέλειος ἀνήρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι
NAS: he is a perfect man, able
KJV: [is] a perfect man, [and] able
INT: this one [is] a perfect man able to bridle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page