ἄνδρες
Englishman's Concordance
ἄνδρες (andres) — 63 Occurrences

Matthew 12:41 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
NAS: The men of Nineveh will stand
KJV: The men of Nineveh shall rise
INT: the men of nineveh will stand up

Matthew 14:21 N-NMP
GRK: ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι
NAS: five thousand men who ate,
KJV: about five thousand men, beside women
INT: ate were men about five thousand

Matthew 14:35 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου
NAS: And when the men of that place
KJV: And when the men of that place
INT: him the men the place

Matthew 15:38 N-NMP
GRK: ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν
NAS: were four thousand men, besides
KJV: were four thousand men, beside women
INT: were four thousand men besides women

Mark 6:44 N-NMP
GRK: ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες
NAS: There were five thousand men who ate
KJV: about five thousand men.
INT: loaves five thousand men

Luke 5:18 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ
NAS: And [some] men [were] carrying
KJV: And, behold, men brought in
INT: And behold men carrying upon

Luke 7:20 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης
NAS: When the men came to Him, they said,
KJV: When the men were come unto
INT: him the men said John

Luke 9:14 N-NMP
GRK: γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι εἶπεν
NAS: five thousand men.) And He said
KJV: about five thousand men. And he said
INT: for about men five thousand he said

Luke 9:30 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν
NAS: two men were talking
KJV: with him two men, which were
INT: And behold men two talked with

Luke 11:32 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
NAS: The men of Nineveh will stand
KJV: The men of Nineve shall rise up
INT: Men of Nineveh will stand up

Luke 17:12 N-NMP
GRK: δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἳ ἔστησαν
NAS: ten leprous men who stood
KJV: him ten men that were lepers, which
INT: ten leprous men who stood

Luke 22:63 N-NMP
GRK: Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες
NAS: Now the men who were holding Jesus in custody
KJV: And the men that held Jesus
INT: And the men who were holding

Luke 24:4 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν
NAS: two men suddenly stood near
KJV: behold, two men stood by them
INT: that behold men two stood by

John 6:10 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν
NAS: So the men sat down,
KJV: So the men sat down,
INT: therefore the men the number

Acts 1:10 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν
NAS: behold, two men in white clothing
KJV: behold, two men stood by them
INT: also behold men two stood by

Acts 1:11 N-VMP
GRK: καὶ εἶπαν Ἄνδρες Γαλιλαῖοι τί
NAS: They also said, Men of Galilee, why
KJV: also said, Ye men of Galilee, why
INT: also said Men Galileans why

Acts 1:16 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει
NAS: Brethren, the Scripture had
KJV: Men [and] brethren, this
INT: Men brothers it is necessary

Acts 2:5 N-NMP
GRK: κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ
NAS: devout men from every
KJV: Jews, devout men, out of every
INT: dwelling Jews men devout from

Acts 2:14 N-VMP
GRK: ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ
NAS: and declared to them: Men of Judea
KJV: said unto them, Ye men of Judaea, and
INT: spoke forth to them Men Jews and

Acts 2:22 N-VMP
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε
NAS: Men of Israel, listen
KJV: Ye men of Israel, hear
INT: Men Israelites hear

Acts 2:29 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν
NAS: Brethren, I may confidently
KJV: Men [and] brethren, let
INT: Men brothers it is permitted [me]

Acts 2:37 N-VMP
GRK: Τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: of the apostles, Brethren, what
KJV: of the apostles, Men [and] brethren,
INT: What shall we do men brothers

Acts 3:12 N-VMP
GRK: τὸν λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται τί
NAS: to the people, Men of Israel,
KJV: unto the people, Ye men of Israel, why
INT: the people Men Israelites why

Acts 5:25 N-NMP
GRK: Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε
NAS: and reported to them, The men whom
KJV: Behold, the men whom ye put
INT: Behold the men whom you put

Acts 5:35 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄνδρες Ἰσραηλῖται προσέχετε
NAS: And he said to them, Men of Israel,
KJV: unto them, Ye men of Israel, take heed
INT: to them Men Israelites take heed

Acts 7:2 N-VMP
GRK: δὲ ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
NAS: Hear me, brethren and fathers!
KJV: And he said, Men, brethren, and
INT: and he said Men brothers and

Acts 7:26 N-VMP
GRK: εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε
NAS: saying, 'Men, you are brethren,
KJV: one again, saying, Sirs, ye are
INT: peace having said Men brothers you are

Acts 8:2 N-NMP
GRK: τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ
NAS: [Some] devout men buried Stephen,
KJV: And devout men carried Stephen
INT: Stephen men devout and

Acts 8:12 N-NMP
GRK: Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ
NAS: they were being baptized, men and women
KJV: both men and
INT: Christ they were baptized men both and

Acts 9:7 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες
NAS: The men who traveled with him stood
KJV: And the men which journeyed
INT: and [the] men who were travelling with

Acts 10:17 N-NMP
GRK: ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι
NAS: might be, behold, the men who had been sent
KJV: behold, the men which
INT: behold the men who were sent

Acts 10:19 N-NMP
GRK: πνεῦμα Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές
NAS: three men are looking
KJV: Behold, three men seek thee.
INT: Spirit Behold men three seek

Acts 11:11 N-NMP
GRK: ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ
NAS: three men appeared
KJV: there were three men already come
INT: at once three men stood at

Acts 11:20 N-NMP
GRK: ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ
NAS: But there were some of them, men of Cyprus
KJV: them were men of Cyprus and
INT: of them men Cyprians and

Acts 13:15 N-VMP
GRK: αὐτοὺς λέγοντες Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ
NAS: to them, saying, Brethren, if
KJV: saying, [Ye] men [and] brethren,
INT: them saying Men brothers if

Acts 13:16 N-VMP
GRK: χειρὶ εἶπεν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ
NAS: said, Men of Israel,
KJV: said, Men of Israel,
INT: hand said Men Israelites and

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ
NAS: Brethren, sons of Abraham's
KJV: Men [and] brethren, children
INT: Men brothers sons

Acts 13:38 N-VMP
GRK: ἔστω ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι
NAS: let it be known to you, brethren, that through
KJV: therefore, men [and] brethren,
INT: be it to you men brothers that

Acts 14:15 N-VMP
GRK: καὶ λέγοντες Ἄνδρες τί ταῦτα
NAS: and saying, Men, why are you doing
KJV: And saying, Sirs, why do ye
INT: and saying Men why these things

Acts 15:7 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς
NAS: up and said to them, Brethren, you know
KJV: unto them, Men [and] brethren, ye
INT: to them Men brothers you

Acts 15:13 N-VMP
GRK: Ἰάκωβος λέγων Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ
NAS: saying, Brethren, listen
KJV: saying, Men [and] brethren,
INT: James saying Men brothers hear

Acts 17:22 N-VMP
GRK: Πάγου ἔφη Ἄνδρες Ἀθηναῖοι κατὰ
NAS: and said, Men of Athens,
KJV: and said, [Ye] men of Athens,
INT: Hill said Men Athenians in

Acts 17:34 N-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ
NAS: But some men joined him and believed,
KJV: Howbeit certain men clave unto him,
INT: some moreover men having joined themselves to him

Acts 19:7 N-NMP
GRK: οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
NAS: about twelve men.
KJV: And all the men were about
INT: the all men about twelve

Acts 19:25 N-VMP
GRK: ἐργάτας εἶπεν Ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι
NAS: [trades], and said, Men, you know
KJV: and said, Sirs, ye know that
INT: workmen he said Men you know that

Acts 19:35 N-VMP
GRK: γραμματεύς φησιν Ἄνδρες Ἐφέσιοι τίς
NAS: said, Men of Ephesus,
KJV: he said, [Ye] men of Ephesus,
INT: town clerk says Men Ephesians what

Acts 20:30 N-NMP
GRK: αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα
NAS: your own selves men will arise,
KJV: own selves shall men arise, speaking
INT: selves will rise up men speaking perverse things

Acts 21:23 N-NMP
GRK: εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν
NAS: you. We have four men who are under
KJV: have four men which have a vow
INT: These are with us men four a vow

Acts 21:28 N-VMP
GRK: κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε
NAS: crying out, Men of Israel,
KJV: Crying out, Men of Israel, help:
INT: crying out Men Israelites help

Acts 22:1 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
NAS: Brethren and fathers, hear
KJV: Men, brethren, and
INT: Men brothers and

Acts 23:1 N-VMP
GRK: συνεδρίῳ εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ
NAS: said, Brethren, I have lived my life
KJV: said, Men [and] brethren,
INT: Council said Men brothers I

Acts 23:6 N-VMP
GRK: τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ
NAS: out in the Council, Brethren, I am
KJV: in the council, Men [and] brethren, I
INT: the Council Men brothers I

Acts 23:21 N-NMP
GRK: ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα
KJV: more than forty men, which have bound
INT: of them men more than forty

Acts 25:24 N-VMP
GRK: συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον
NAS: and all you gentlemen here present
KJV: and all men which are here present
INT: being present with us men you see this one

Acts 27:10 N-VMP
GRK: λέγων αὐτοῖς Ἄνδρες θεωρῶ ὅτι
NAS: and said to them, Men, I perceive
KJV: unto them, Sirs, I perceive
INT: saying to them Men I understand that

Acts 27:21 N-VMP
GRK: μέν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι
NAS: and said, Men, you ought
INT: indeed O men having been obedient to me

Acts 27:25 N-VMP
GRK: διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες πιστεύω γὰρ
NAS: keep up your courage, men, for I believe
KJV: Wherefore, sirs, be of good cheer: for
INT: Therefore take heart men I believe indeed

Acts 28:17 N-VMP
GRK: αὐτούς Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν
NAS: he [began] saying to them, Brethren, though I had done
KJV: them, Men [and] brethren,
INT: them I men brothers nothing

Ephesians 5:25 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς
NAS: Husbands, love your wives,
KJV: Husbands, love your
INT: Husbands love the

Ephesians 5:28 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς
NAS: So husbands ought also
KJV: So ought men to love their
INT: also husbands to love the

Colossians 3:19 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς
NAS: Husbands, love your wives
KJV: Husbands, love [your] wives,
INT: Husbands love the

1 Timothy 3:12 N-NMP
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς
NAS: Deacons must be husbands of [only] one
KJV: be the husbands of one
INT: of one wife husbands [their] children well

1 Peter 3:7 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες
NAS: You husbands in the same way, live
KJV: Likewise, ye husbands, dwell with
INT: the Husbands likewise dwelling with [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page