435. ἀνήρ (anér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 435. ἀνήρ (anér) — 216 Occurrences

Matthew 1:16 N-AMS
GRK: Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας ἐξ
NAS: of Joseph the husband of Mary,
KJV: begat Joseph the husband of Mary, of
INT: Joseph the husband of Mary of

Matthew 1:19 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος
NAS: And Joseph her husband, being
KJV: Joseph her husband, being a just
INT: moreover the husband of her righteous

Matthew 7:24 N-DMS
GRK: αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις
NAS: to a wise man who
KJV: him unto a wise man, which built
INT: them will be like a man wise who

Matthew 7:26 N-DMS
GRK: αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις
NAS: a foolish man who
KJV: unto a foolish man, which
INT: them he will be likened to a man foolish who

Matthew 12:41 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
NAS: The men of Nineveh will stand
KJV: The men of Nineveh shall rise
INT: the men of nineveh will stand up

Matthew 14:21 N-NMP
GRK: ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι
NAS: five thousand men who ate,
KJV: about five thousand men, beside women
INT: ate were men about five thousand

Matthew 14:35 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου
NAS: And when the men of that place
KJV: And when the men of that place
INT: him the men the place

Matthew 15:38 N-NMP
GRK: ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν
NAS: were four thousand men, besides
KJV: were four thousand men, beside women
INT: were four thousand men besides women

Mark 6:20 N-AMS
GRK: εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ
NAS: and holy man, and he kept him safe.
KJV: that he was a just man and an holy,
INT: knowing him [to be] a man righteous and

Mark 6:44 N-NMP
GRK: ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες
NAS: There were five thousand men who ate
KJV: about five thousand men.
INT: loaves five thousand men

Mark 10:2 N-DMS
GRK: εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
NAS: it was lawful for a man to divorce
KJV: lawful for a man to put away
INT: if it is lawful for a husband a wife to divorce

Mark 10:12 N-AMS
GRK: ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ
NAS: divorces her husband and marries
KJV: her husband, and
INT: should divorce the husband herself [and] be married

Luke 1:27 N-DMS
GRK: παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα
NAS: engaged to a man whose
KJV: a virgin espoused to a man whose name
INT: a virgin betrothed to a man whose name [was]

Luke 1:34 N-AMS
GRK: τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω
NAS: can this be, since I am a virgin?
KJV: I know not a man?
INT: this since a man not I know

Luke 2:36 N-GMS
GRK: ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ
NAS: and had lived with [her] husband seven
KJV: with an husband seven
INT: having lived with a husband years seven

Luke 5:8 N-NMS
GRK: ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι
NAS: for I am a sinful man, O Lord!
KJV: I am a sinful man, O Lord.
INT: me for a man sinful am I

Luke 5:12 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας
NAS: behold, [there was] a man covered
KJV: behold a man full of leprosy:
INT: that behold a man full of leprosy

Luke 5:18 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ
NAS: And [some] men [were] carrying
KJV: And, behold, men brought in
INT: And behold men carrying upon

Luke 6:8 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν
NAS: and He said to the man with the withered
INT: moreover to the man who withered

Luke 7:20 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης
NAS: When the men came to Him, they said,
KJV: When the men were come unto
INT: him the men said John

Luke 8:27 N-NMS
GRK: γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ
NAS: He was met by a man from the city
KJV: the city a certain man, which had
INT: land met [him] a man certain out of

Luke 8:38 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ
NAS: But the man from whom the demons
KJV: Now the man out of whom
INT: him the man from whom

Luke 8:41 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα
NAS: And there came a man named Jairus,
KJV: behold, there came a man named Jairus,
INT: behold came a man whose name [was]

Luke 9:14 N-NMP
GRK: γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι εἶπεν
NAS: five thousand men.) And He said
KJV: about five thousand men. And he said
INT: for about men five thousand he said

Luke 9:30 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν
NAS: two men were talking
KJV: with him two men, which were
INT: And behold men two talked with

Luke 9:32 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας
NAS: and the two men standing
KJV: and the two men that stood with him.
INT: the two men who stood with

Luke 9:38 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ
NAS: And a man from the crowd shouted,
KJV: And, behold, a man of the company
INT: And behold a man from the

Luke 11:31 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς
NAS: will rise up with the men of this
KJV: with the men of this
INT: with the men the generation

Luke 11:32 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
NAS: The men of Nineveh will stand
KJV: The men of Nineve shall rise up
INT: Men of Nineveh will stand up

Luke 14:24 N-GMP
GRK: οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν
NAS: of those men who were invited
KJV: none of those men which were bidden
INT: not one the men of those who

Luke 16:18 N-GMS
GRK: ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει
NAS: one who is divorced from a husband commits adultery.
KJV: from [her] husband committeth adultery.
INT: her put away from a husband marries commits adultery

Luke 17:12 N-NMP
GRK: δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἳ ἔστησαν
NAS: ten leprous men who stood
KJV: him ten men that were lepers, which
INT: ten leprous men who stood

Luke 19:2 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος
NAS: And there was a man called by the name
KJV: behold, [there was] a man named
INT: and behold a man by name called

Luke 19:7 N-DMS
GRK: Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: to be the guest of a man who is a sinner.
KJV: with a man that is a sinner.
INT: With a sinful man he has entered to lodge

Luke 22:63 N-NMP
GRK: Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες
NAS: Now the men who were holding Jesus in custody
KJV: And the men that held Jesus
INT: And the men who were holding

Luke 23:50 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ
NAS: And a man named Joseph,
KJV: behold, [there was] a man named
INT: And behold a man by name Joseph

Luke 23:50 N-NMS
GRK: ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
NAS: a good and righteous man
KJV: [and he was] a good man, and
INT: being also a man good and

Luke 24:4 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν
NAS: two men suddenly stood near
KJV: behold, two men stood by them
INT: that behold men two stood by

Luke 24:19 N-NMS
GRK: ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς
INT: who was a man a prophet mighty

John 1:13 N-GMS
GRK: ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ
NAS: nor of the will of man, but of God.
KJV: of the will of man, but of
INT: of will of man but of

John 1:30 N-NMS
GRK: μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν
NAS: After me comes a Man who has
KJV: me cometh a man which is preferred
INT: me comes a man who precedence

John 4:16 N-AMS
GRK: σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ
NAS: call your husband and come
KJV: call thy husband, and come
INT: of you the husband and come

John 4:17 N-AMS
GRK: Οὐκ ἔχω ἄνδρα λέγει αὐτῇ
NAS: I have no husband. Jesus said
KJV: I have no husband. Jesus said
INT: not I have a husband Says to her

John 4:17 N-AMS
GRK: εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω
NAS: I have no husband';
KJV: I have no husband:
INT: did you say A husband not I have

John 4:18 N-AMP
GRK: πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ
NAS: five husbands, and the one whom
KJV: five husbands; and
INT: five indeed husbands you have had and

John 4:18 N-NMS
GRK: ἔστιν σου ἀνήρ τοῦτο ἀληθὲς
NAS: have is not your husband; this
KJV: not thy husband: in that saidst thou
INT: is your husband this truly

John 6:10 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν
NAS: So the men sat down,
KJV: So the men sat down,
INT: therefore the men the number

Acts 1:10 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν
NAS: behold, two men in white clothing
KJV: behold, two men stood by them
INT: also behold men two stood by

Acts 1:11 N-VMP
GRK: καὶ εἶπαν Ἄνδρες Γαλιλαῖοι τί
NAS: They also said, Men of Galilee, why
KJV: also said, Ye men of Galilee, why
INT: also said Men Galileans why

Acts 1:16 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει
NAS: Brethren, the Scripture had
KJV: Men [and] brethren, this
INT: Men brothers it is necessary

Acts 1:21 N-GMP
GRK: συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ
NAS: it is necessary that of the men who have accompanied
KJV: of these men which have companied
INT: having accompanied us men during all

Acts 2:5 N-NMP
GRK: κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ
NAS: devout men from every
KJV: Jews, devout men, out of every
INT: dwelling Jews men devout from

Acts 2:14 N-VMP
GRK: ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ
NAS: and declared to them: Men of Judea
KJV: said unto them, Ye men of Judaea, and
INT: spoke forth to them Men Jews and

Acts 2:22 N-VMP
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε
NAS: Men of Israel, listen
KJV: Ye men of Israel, hear
INT: Men Israelites hear

Acts 2:22 N-AMS
GRK: τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ
NAS: the Nazarene, a man attested
KJV: Jesus of Nazareth, a man approved of
INT: of Nazareth a man set forth by

Acts 2:29 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν
NAS: Brethren, I may confidently
KJV: Men [and] brethren, let
INT: Men brothers it is permitted [me]

Acts 2:37 N-VMP
GRK: Τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: of the apostles, Brethren, what
KJV: of the apostles, Men [and] brethren,
INT: What shall we do men brothers

Acts 3:2 N-NMS
GRK: καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ
NAS: And a man who had been lame
KJV: And a certain man lame from
INT: and a certain man lame from

Acts 3:12 N-VMP
GRK: τὸν λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται τί
NAS: to the people, Men of Israel,
KJV: unto the people, Ye men of Israel, why
INT: the people Men Israelites why

Acts 3:14 N-AMS
GRK: καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι
INT: and requested a man a murderer to be granted

Acts 4:4 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες
NAS: and the number of the men came
KJV: and the number of the men was about
INT: number of the men about thousand

Acts 5:1 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: But a man named Ananias,
KJV: But a certain man named Ananias,
INT: man moreover a certain

Acts 5:9 N-AMS
GRK: θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ
NAS: who have buried your husband are at the door,
KJV: thy husband [are] at
INT: having buried the husband of you [are] at

Acts 5:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς
NAS: her beside her husband.
KJV: [her] by her husband.
INT: by the husband of her

Acts 5:14 N-GMP
GRK: κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ
NAS: multitudes of men and women,
KJV: multitudes both of men and women.)
INT: Lord multitudes of men both and

Acts 5:25 N-NMP
GRK: Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε
NAS: and reported to them, The men whom
KJV: Behold, the men whom ye put
INT: Behold the men whom you put

Acts 5:35 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄνδρες Ἰσραηλῖται προσέχετε
NAS: And he said to them, Men of Israel,
KJV: unto them, Ye men of Israel, take heed
INT: to them Men Israelites take heed

Acts 5:36 N-GMP
GRK: ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς
NAS: four hundred men joined
KJV: a number of men, about
INT: to whom were joined of men number about

Acts 6:3 N-AMP
GRK: δέ ἀδελφοί ἄνδρας ἐξ ὑμῶν
NAS: you seven men of good reputation,
KJV: you seven men of honest report, full
INT: therefore brothers men from among yourselves

Acts 6:5 N-AMS
GRK: ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρης πίστεως
NAS: Stephen, a man full
KJV: Stephen, a man full
INT: they chose Stephen a man full of faith

Acts 6:11 N-AMP
GRK: τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι
NAS: they secretly induced men to say,
KJV: Then they suborned men, which said,
INT: Then they suborned men saying

Acts 7:2 N-VMP
GRK: δὲ ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
NAS: Hear me, brethren and fathers!
KJV: And he said, Men, brethren, and
INT: and he said Men brothers and

Acts 7:26 N-VMP
GRK: εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε
NAS: saying, 'Men, you are brethren,
KJV: one again, saying, Sirs, ye are
INT: peace having said Men brothers you are

Acts 8:2 N-NMP
GRK: τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ
NAS: [Some] devout men buried Stephen,
KJV: And devout men carried Stephen
INT: Stephen men devout and

Acts 8:3 N-AMP
GRK: σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας
NAS: and dragging off men and women,
KJV: house, and haling men and women
INT: dragged moreover men and women

Acts 8:9 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: Now there was a man named Simon,
KJV: there was a certain man, called
INT: a man moreover a certain

Acts 8:12 N-NMP
GRK: Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ
NAS: they were being baptized, men and women
KJV: both men and
INT: Christ they were baptized men both and

Acts 8:27 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος
KJV: behold, a man of Ethiopia,
INT: And Behold a man an Ethiopian a eunuch

Acts 9:2 N-AMP
GRK: ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ
NAS: both men and women,
KJV: whether they were men or women,
INT: way being men both and

Acts 9:7 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες
NAS: The men who traveled with him stood
KJV: And the men which journeyed
INT: and [the] men who were travelling with

Acts 9:12 N-AMS
GRK: καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι
NAS: in a vision a man named
KJV: in a vision a man named Ananias
INT: and he saw a man in a vision

Acts 9:13 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα
NAS: about this man, how much harm
KJV: of this man, how much evil
INT: concerning the man this how many

Acts 9:38 N-AMP
GRK: ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν
NAS: two men to him, imploring
KJV: two men, desiring
INT: sent two men to him

Acts 10:1 N-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις
NAS: Now [there was] a man at Caesarea
KJV: There was a certain man in Caesarea
INT: a man moreover certain

Acts 10:5 N-AMP
GRK: νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην
NAS: dispatch [some] men to Joppa
KJV: now send men to Joppa,
INT: now send men to Joppa

Acts 10:17 N-NMP
GRK: ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι
NAS: might be, behold, the men who had been sent
KJV: behold, the men which
INT: behold the men who were sent

Acts 10:19 N-NMP
GRK: πνεῦμα Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές
NAS: three men are looking
KJV: Behold, three men seek thee.
INT: Spirit Behold men three seek

Acts 10:21 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλμενοῦς
NAS: went down to the men and said,
KJV: went down to the men which were sent
INT: to the men who were sent

Acts 10:22 N-NMS
GRK: Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ
NAS: and God-fearing man well spoken
KJV: a just man, and
INT: Cornelius a centurion a man righteous and

Acts 10:28 N-DMS
GRK: ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι
NAS: unlawful it is for a man who is a Jew
KJV: an unlawful thing for a man that is a Jew
INT: unlawful it is for a man a Jew to unite himself

Acts 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν
NAS: and behold, a man stood
KJV: and, behold, a man stood before
INT: and behold a man stood before

Acts 11:3 N-AMP
GRK: εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας
NAS: to uncircumcised men and ate
KJV: to men uncircumcised,
INT: he went to men uncircumcision having

Acts 11:11 N-NMP
GRK: ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ
NAS: three men appeared
KJV: there were three men already come
INT: at once three men stood at

Acts 11:12 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ ἀνδρός
NAS: with me and we entered the man's house.
KJV: we entered into the man's house:
INT: house of the man

Acts 11:20 N-NMP
GRK: ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ
NAS: But there were some of them, men of Cyprus
KJV: them were men of Cyprus and
INT: of them men Cyprians and

Acts 11:24 N-NMS
GRK: ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
NAS: for he was a good man, and full
KJV: he was a good man, and full
INT: For he was a man good and

Acts 13:6 N-AMS
GRK: Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον
INT: Paphos they found a fellow a certain magician

Acts 13:7 N-DMS
GRK: Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος
NAS: Paulus, a man of intelligence.
KJV: Paulus, a prudent man; who called
INT: Sergius Paulus man an intelligent He

Acts 13:15 N-VMP
GRK: αὐτοὺς λέγοντες Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ
NAS: to them, saying, Brethren, if
KJV: saying, [Ye] men [and] brethren,
INT: them saying Men brothers if

Acts 13:16 N-VMP
GRK: χειρὶ εἶπεν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ
NAS: said, Men of Israel,
KJV: said, Men of Israel,
INT: hand said Men Israelites and

Acts 13:21 N-AMS
GRK: υἱὸν Κίς ἄνδρα ἐκ φυλῆς
NAS: of Kish, a man of the tribe
KJV: the son of Cis, a man of the tribe
INT: son of kish a man of [the] tribe

Acts 13:22 N-AMS
GRK: τοῦ Ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν
NAS: the son of Jesse, A MAN AFTER
KJV: the [son] of Jesse, a man after
INT: of Jesse a man according to the

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ
NAS: Brethren, sons of Abraham's
KJV: Men [and] brethren, children
INT: Men brothers sons

Acts 13:38 N-VMP
GRK: ἔστω ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι
NAS: let it be known to you, brethren, that through
KJV: therefore, men [and] brethren,
INT: be it to you men brothers that

Acts 14:8 N-NMS
GRK: Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν
NAS: At Lystra a man was sitting who
KJV: there sat a certain man at Lystra,
INT: And a certain man crippled in

Acts 14:15 N-VMP
GRK: καὶ λέγοντες Ἄνδρες τί ταῦτα
NAS: and saying, Men, why are you doing
KJV: And saying, Sirs, why do ye
INT: and saying Men why these things

Acts 15:7 N-VMP
GRK: πρὸς αὐτούς Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς
NAS: up and said to them, Brethren, you know
KJV: unto them, Men [and] brethren, ye
INT: to them Men brothers you

Acts 15:13 N-VMP
GRK: Ἰάκωβος λέγων Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ
NAS: saying, Brethren, listen
KJV: saying, Men [and] brethren,
INT: James saying Men brothers hear

Acts 15:22 N-AMP
GRK: ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν
NAS: to choose men from among
KJV: chosen men of
INT: church having chosen men from among them

Acts 15:22 N-AMP
GRK: καὶ Σίλαν ἄνδρας ἡγουμένους ἐν
NAS: leading men among
KJV: Silas, chief men among the brethren:
INT: and Silas men leading among

Acts 15:25 N-AMP
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς
NAS: to select men to send
KJV: to send chosen men unto you
INT: with one accord having chosen men to send to

Acts 16:9 N-NMS
GRK: Παύλῳ ὤφθη ἀνὴρ Μακεδών τις
NAS: in the night: a man of Macedonia
INT: to Paul appeared A man of Macedonia certain

Acts 17:5 N-AMP
GRK: τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς
NAS: wicked men from the market place,
KJV: lewd fellows of the baser sort,
INT: of the market-loungers men certain evil

Acts 17:12 N-GMP
GRK: εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
NAS: Greek women and men.
KJV: were Greeks, and of men, not a few.
INT: prominent and men not a few

Acts 17:22 N-VMP
GRK: Πάγου ἔφη Ἄνδρες Ἀθηναῖοι κατὰ
NAS: and said, Men of Athens,
KJV: and said, [Ye] men of Athens,
INT: Hill said Men Athenians in

Acts 17:31 N-DMS
GRK: δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν
NAS: through a Man whom
KJV: by [that] man whom
INT: righteousness by a man whom he appointed

Acts 17:34 N-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ
NAS: But some men joined him and believed,
KJV: Howbeit certain men clave unto him,
INT: some moreover men having joined themselves to him

Acts 18:24 N-NMS
GRK: τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν
NAS: an eloquent man, came
KJV: an eloquent man, [and] mighty
INT: by birth man an eloquent came

Acts 19:7 N-NMP
GRK: οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
NAS: about twelve men.
KJV: And all the men were about
INT: the all men about twelve

Acts 19:25 N-VMP
GRK: ἐργάτας εἶπεν Ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι
NAS: [trades], and said, Men, you know
KJV: and said, Sirs, ye know that
INT: workmen he said Men you know that

Acts 19:35 N-VMP
GRK: γραμματεύς φησιν Ἄνδρες Ἐφέσιοι τίς
NAS: said, Men of Ephesus,
KJV: he said, [Ye] men of Ephesus,
INT: town clerk says Men Ephesians what

Acts 19:37 N-AMP
GRK: γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε
NAS: these men [here] who are neither
KJV: these men, which are neither
INT: indeed the men these neither

Acts 20:30 N-NMP
GRK: αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα
NAS: your own selves men will arise,
KJV: own selves shall men arise, speaking
INT: selves will rise up men speaking perverse things

Acts 21:11 N-AMS
GRK: ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν
NAS: will bind the man who
KJV: Jerusalem bind the man that owneth
INT: Holy The man of whom is

Acts 21:23 N-NMP
GRK: εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν
NAS: you. We have four men who are under
KJV: have four men which have a vow
INT: These are with us men four a vow

Acts 21:26 N-AMP
GRK: παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ
NAS: Paul took the men, and the next day,
KJV: Paul took the men, and the next day
INT: having taken the men on the next

Acts 21:28 N-VMP
GRK: κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε
NAS: crying out, Men of Israel,
KJV: Crying out, Men of Israel, help:
INT: crying out Men Israelites help

Acts 21:38 N-AMP
GRK: τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων
NAS: the four thousand men of the Assassins
KJV: four thousand men that were murderers?
INT: the four thousand men of the assassins

Acts 22:1 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
NAS: Brethren and fathers, hear
KJV: Men, brethren, and
INT: Men brothers and

Acts 22:3 N-NMS
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος
KJV: am verily a man [which am] a Jew, born
INT: I am a man a Jew born

Acts 22:4 N-AMP
GRK: εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ
NAS: both men and women
KJV: prisons both men and women.
INT: to prisons men both and

Acts 22:12 N-NMS
GRK: δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ
NAS: Ananias, a man who was devout
KJV: a devout man according
INT: moreover certain a man devout according to

Acts 23:1 N-VMP
GRK: συνεδρίῳ εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ
NAS: said, Brethren, I have lived my life
KJV: said, Men [and] brethren,
INT: Council said Men brothers I

Acts 23:6 N-VMP
GRK: τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ
NAS: out in the Council, Brethren, I am
KJV: in the council, Men [and] brethren, I
INT: the Council Men brothers I

Acts 23:21 N-NMP
GRK: ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα
KJV: more than forty men, which have bound
INT: of them men more than forty

Acts 23:27 N-AMS
GRK: Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα
NAS: When this man was arrested
KJV: This man was taken of
INT: the man This having been seized

Acts 23:30 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξαυτῆς
NAS: against the man, I sent
KJV: for the man, I sent
INT: against the man to be [carried out] at once

Acts 24:5 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν
NAS: this man a real pest
KJV: this man [a] pestilent
INT: for the man this a pest

Acts 25:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν
NAS: about the man, let them prosecute
KJV: [me], and accuse this man, if there be
INT: in the man wrong let them accuse

Acts 25:14 N-NMS
GRK: Παῦλον λέγων Ἀνήρ τίς ἐστιν
NAS: saying, There is a man who was left
KJV: There is a certain man left in bonds
INT: Paul saying A man certain there is

Acts 25:17 N-AMS
GRK: ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα
NAS: and ordered the man to be brought
KJV: and commanded the man to be brought forth.
INT: to be brought the man

Acts 25:23 N-DMP
GRK: χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ'
NAS: and the prominent men of the city,
KJV: and principal men of the city,
INT: chief captains and men in

Acts 25:24 N-VMP
GRK: συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον
NAS: and all you gentlemen here present
KJV: and all men which are here present
INT: being present with us men you see this one

Acts 27:10 N-VMP
GRK: λέγων αὐτοῖς Ἄνδρες θεωρῶ ὅτι
NAS: and said to them, Men, I perceive
KJV: unto them, Sirs, I perceive
INT: saying to them Men I understand that

Acts 27:21 N-VMP
GRK: μέν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς μοι
NAS: and said, Men, you ought
INT: indeed O men having been obedient to me

Acts 27:25 N-VMP
GRK: διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες πιστεύω γὰρ
NAS: keep up your courage, men, for I believe
KJV: Wherefore, sirs, be of good cheer: for
INT: Therefore take heart men I believe indeed

Acts 28:17 N-VMP
GRK: αὐτούς Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν
NAS: he [began] saying to them, Brethren, though I had done
KJV: them, Men [and] brethren,
INT: them I men brothers nothing

Romans 4:8 N-NMS
GRK: μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ
NAS: BLESSED IS THE MAN WHOSE SIN
KJV: Blessed [is] the man to whom the Lord
INT: blessed [the] man to whom no

Romans 7:2 N-DMS
GRK: τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ
NAS: by law to her husband while he is living;
KJV: by the law to [her] husband so long as he liveth;
INT: to the living husband is bound by law

Romans 7:2 N-NMS
GRK: ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ
NAS: but if her husband dies,
KJV: if the husband be dead,
INT: should die the husband she is cleared from

Romans 7:2 N-GMS
GRK: νόμου τοῦ ἀνδρός
NAS: from the law concerning the husband.
KJV: from the law of [her] husband.
INT: law of the husband

Romans 7:3 N-GMS
GRK: ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει
NAS: if while her husband is living
KJV: if, while [her] husband liveth,
INT: living the husband an adulteress she will be called

Romans 7:3 N-DMS
GRK: ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν
NAS: to another man, she shall be called
KJV: to another man, she shall be called
INT: if she be to man another if

Romans 7:3 N-NMS
GRK: ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν
NAS: but if her husband dies,
KJV: but if her husband be dead, she is
INT: should die the husband free she is

Romans 7:3 N-DMS
GRK: μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ
NAS: though she is joined to another man.
KJV: though she be married to another man.
INT: an adulteress having become to man another

Romans 11:4 N-AMP
GRK: ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ
NAS: SEVEN THOUSAND MEN WHO
KJV: to myself seven thousand men, who have
INT: to myself seven thousand men who not

1 Corinthians 7:2 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
NAS: is to have her own husband.
KJV: have her own husband.
INT: the own husband let have

1 Corinthians 7:3 N-NMS
GRK: γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν
NAS: The husband must fulfill
KJV: Let the husband render unto the wife
INT: wife the husband the duty

1 Corinthians 7:3 N-DMS
GRK: γυνὴ τῷ ἀνδρί
NAS: also the wife to her husband.
KJV: also the wife unto the husband.
INT: wife to the husband

1 Corinthians 7:4 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ ἀνήρ ὁμοίως δὲ
NAS: body, but the husband [does]; and likewise
KJV: body, but the husband: and likewise
INT: but the husband likewise moreover

1 Corinthians 7:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου
NAS: also the husband does not have authority over
KJV: likewise also the husband hath not
INT: also the husband of the own

1 Corinthians 7:10 N-GMS
GRK: γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
NAS: should not leave her husband
KJV: depart from [her] husband:
INT: wife from husband not to be separated

1 Corinthians 7:11 N-DMS
GRK: ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ
NAS: be reconciled to her husband), and that the husband
KJV: be reconciled to [her] husband: and
INT: or to the husband be reconciled and

1 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: καταλλαγήτω καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ
NAS: to her husband), and that the husband should not divorce
KJV: not the husband put away
INT: be reconciled and husband wife not

1 Corinthians 7:13 N-AMS
GRK: τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ
NAS: an unbelieving husband, and he consents
KJV: hath an husband that believeth not,
INT: any has a husband unbelieving and

1 Corinthians 7:13 N-AMS
GRK: ἀφιέτω τὸν ἄνδρα
NAS: with her, she must not send her husband away.
INT: let her leave the husband

1 Corinthians 7:14 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
NAS: For the unbelieving husband is sanctified
KJV: the unbelieving husband is sanctified
INT: for the husband unbelieving

1 Corinthians 7:16 N-AMS
GRK: εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ἢ
NAS: you will save your husband? Or
KJV: thou shalt save [thy] husband? or
INT: if the husband you will save or

1 Corinthians 7:16 N-VMS
GRK: τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν
NAS: do you know, O husband, whether
KJV: knowest thou, O man, whether
INT: how know you O husband if the

1 Corinthians 7:34 N-DMS
GRK: ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί
NAS: how she may please her husband.
KJV: how she may please [her] husband.
INT: she shall please the husband

1 Corinthians 7:39 N-NMS
GRK: ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν
NAS: as long as her husband lives;
KJV: as her husband liveth; but
INT: may live the husband of her if

1 Corinthians 7:39 N-NMS
GRK: κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν
NAS: but if her husband is dead,
KJV: if her husband be dead, she is
INT: might have fallen asleep the husband free she is

1 Corinthians 11:3 N-GMS
GRK: ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ
NAS: of every man, and the man
KJV: the head of every man is Christ;
INT: that of every man the head

1 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: γυναικὸς ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ
NAS: man, and the man is the head
KJV: of the woman [is] the man; and
INT: of [the] woman [is] the man [the] head moreover

1 Corinthians 11:4 N-NMS
GRK: πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ
NAS: Every man who has
KJV: Every man praying or
INT: Every man praying or

1 Corinthians 11:7 N-NMS
GRK: ἀνὴρ μὲν γὰρ
NAS: For a man ought not to have his head
KJV: For a man indeed ought
INT: man truly indeed

1 Corinthians 11:7 N-GMS
GRK: δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
NAS: but the woman is the glory of man.
KJV: is the glory of the man.
INT: however glory of man is

1 Corinthians 11:8 N-NMS
GRK: γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός
NAS: For man does not originate from woman,
KJV: For the man is not
INT: indeed is man of woman

1 Corinthians 11:8 N-GMS
GRK: γυνὴ ἐξ ἀνδρός
NAS: from woman, but woman from man;
KJV: the woman of the man.
INT: woman of man

1 Corinthians 11:9 N-NMS
GRK: οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν
NAS: for indeed man was not created
KJV: Neither was the man created for
INT: not was created man on account of the

1 Corinthians 11:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ἄνδρα
NAS: sake, but woman for the man's sake.
KJV: the woman for the man.
INT: on account of the man

1 Corinthians 11:11 N-GMS
GRK: γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ
NAS: independent of man, nor
KJV: neither is the man without
INT: woman apart from man nor man

1 Corinthians 11:11 N-NMS
GRK: ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς
NAS: nor is man independent
KJV: without the man, in
INT: man nor man apart from woman

1 Corinthians 11:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνδρός οὕτως καὶ
NAS: For as the woman originates from the man, so
KJV: [is] of the man, even so
INT: of the man [is] so also

1 Corinthians 11:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς
NAS: also the man [has his birth] through
KJV: the man, even so [is] the man also by
INT: also the man by the

1 Corinthians 11:14 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν
NAS: you that if a man has long hair,
KJV: that, if a man have long hair, it is
INT: you that a man indeed if

1 Corinthians 13:11 N-NMS
GRK: ὅτε γέγονα ἀνήρ κατήργηκα τὰ
NAS: I became a man, I did away
KJV: I became a man, I put away
INT: but when I became a man I did away with the things

1 Corinthians 14:35 N-AMP
GRK: τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν
NAS: their own husbands at home;
KJV: let them ask their husbands at home:
INT: the own husbands let them ask a shame

2 Corinthians 11:2 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν
NAS: you to one husband, so that to Christ
KJV: to one husband, that I may present
INT: you to one husband a virgin pure

Galatians 4:27 N-AMS
GRK: ἐχούσης τὸν ἄνδρα
NAS: THAN OF THE ONE WHO HAS A HUSBAND.
KJV: than she which hath an husband.
INT: has the husband

Ephesians 4:13 N-AMS
GRK: θεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς
NAS: to a mature man, to the measure
KJV: unto a perfect man, unto the measure
INT: of God at a man full-grown at

Ephesians 5:22 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ
NAS: [be subject] to your own husbands, as to the Lord.
KJV: unto your own husbands, as
INT: to the own husbands as to the

Ephesians 5:23 N-NMS
GRK: ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ
NAS: For the husband is the head
KJV: For the husband is the head
INT: for [the] husband is head

Ephesians 5:24 N-DMP
GRK: γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί
NAS: the wives [ought to be] to their husbands in everything.
KJV: [be] to their own husbands in
INT: wives to their own husbands in everything

Ephesians 5:25 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς
NAS: Husbands, love your wives,
KJV: Husbands, love your
INT: Husbands love the

Ephesians 5:28 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς
NAS: So husbands ought also
KJV: So ought men to love their
INT: also husbands to love the

Ephesians 5:33 N-AMS
GRK: φοβῆται τὸν ἄνδρα
NAS: must [see to it] that she respects her husband.
KJV: she reverence [her] husband.
INT: she might respect the husband

Colossians 3:18 N-DMP
GRK: ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν
NAS: be subject to your husbands, as is fitting
KJV: unto your own husbands, as
INT: submit yourselves to your own husbands as is fitting

Colossians 3:19 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς
NAS: Husbands, love your wives
KJV: Husbands, love [your] wives,
INT: Husbands love the

1 Timothy 2:8 N-AMP
GRK: προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ
NAS: I want the men in every
KJV: I will therefore that men pray every
INT: to pray men in every

1 Timothy 2:12 N-GMS
GRK: οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός ἀλλ' εἶναι
NAS: exercise authority over a man, but to remain
KJV: to usurp authority over the man, but
INT: nor to use authority over man but to be

1 Timothy 3:2 N-AMS
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα νηφάλιον σώφρονα
NAS: be above reproach, the husband of one
KJV: be blameless, the husband of one wife,
INT: of one wife husband sober self-controlled

1 Timothy 3:12 N-NMP
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς
NAS: Deacons must be husbands of [only] one
KJV: be the husbands of one
INT: of one wife husbands [their] children well

1 Timothy 5:9 N-GMS
GRK: γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
NAS: of one man,
KJV: the wife of one man,
INT: being of one man wife

Titus 1:6 N-NMS
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ τέκνα ἔχων
NAS: is above reproach, the husband of one
KJV: be blameless, the husband of one wife,
INT: of one wife husband children having

Titus 2:5 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα μὴ
NAS: to their own husbands, so
KJV: to their own husbands, that
INT: to the own husbands that not

James 1:8 N-NMS
GRK: ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος
NAS: [being] a double-minded man, unstable
KJV: A double minded man [is] unstable in
INT: [he is] a man double-minded unstable

James 1:12 N-NMS
GRK: Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει
NAS: Blessed is a man who perseveres
KJV: Blessed [is] the man that endureth
INT: Blessed [is the] man who endures

James 1:20 N-GMS
GRK: ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ
NAS: for the anger of man does not achieve
KJV: For the wrath of man worketh not
INT: anger indeed of man righteousness of God

James 1:23 N-DMS
GRK: οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ
NAS: he is like a man who looks
KJV: he is like unto a man beholding his
INT: this one is like to a man considering the

James 2:2 N-NMS
GRK: συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν
NAS: For if a man comes into your assembly
KJV: assembly a man with a gold ring,
INT: assembly of you a man with gold rings in

James 3:2 N-NMS
GRK: οὗτος τέλειος ἀνήρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι
NAS: he is a perfect man, able
KJV: [is] a perfect man, [and] able
INT: this one [is] a perfect man able to bridle

1 Peter 3:1 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα καὶ
NAS: to your own husbands so
KJV: to your own husbands; that,
INT: to the own husbands that even

1 Peter 3:5 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
NAS: to their own husbands;
KJV: unto their own husbands:
INT: to the own husbands

1 Peter 3:7 N-NMP
GRK: Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες
NAS: You husbands in the same way, live
KJV: Likewise, ye husbands, dwell with
INT: the Husbands likewise dwelling with [them]

Revelation 21:2 N-DMS
GRK: κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
NAS: as a bride adorned for her husband.
KJV: adorned for her husband.
INT: adorned for the husband of her

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page