ὁδὸν
Englishman's Concordance
ὁδὸν (hodon) — 51 Occurrences

Matthew 3:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Matthew 4:15 N-AFS
GRK: γῆ Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν
NAS: OF NAPHTALI, BY THE WAY OF THE SEA,
KJV: of Nephthalim, [by] the way of the sea,
INT: land of Naphtali way of [the] sea beyond

Matthew 10:5 N-AFS
GRK: λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ
NAS: them: Do not go in [the] way of [the] Gentiles,
KJV: not into the way of the Gentiles, and
INT: saying Into [the] way of the Gentiles not

Matthew 10:10 N-AFS
GRK: πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο
NAS: or a bag for [your] journey, or even
KJV: scrip for [your] journey, neither two
INT: provision-bag for [the] way nor two

Matthew 11:10 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you before

Matthew 13:4 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἐλθόντα
NAS: beside the road, and the birds
KJV: by the way side, and
INT: along the road and having come

Matthew 13:19 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
NAS: beside the road.
KJV: by the way side.
INT: on the path having been sown

Matthew 20:30 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι
NAS: sitting by the road, hearing
KJV: sitting by the way side,
INT: beside the road having heard that

Matthew 22:16 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and teach the way of God
KJV: and teachest the way of God in
INT: and the way of God

Mark 1:2 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you

Mark 1:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Mark 2:23 N-AFS
GRK: αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες
NAS: to make their way along while picking
KJV: began, as they went, to pluck
INT: of him began [their] way to make plucking

Mark 4:4 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν
NAS: beside the road, and the birds
KJV: fell by the way side, and the fowls
INT: along the road and came

Mark 4:15 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται
NAS: are beside the road where
KJV: by the way side, where
INT: along the road where is sown

Mark 6:8 N-AFS
GRK: αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ
NAS: nothing for [their] journey, except
KJV: for [their] journey, save
INT: they should take for [the] journey if not

Mark 10:17 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς
NAS: As He was setting out on a journey, a man
INT: of him on [the] journey having run up one

Mark 10:46 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν
NAS: of Timaeus, was sitting by the road.
KJV: sat by the highway side begging.
INT: beside the road

Mark 11:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ
NAS: their coats in the road, and others
KJV: garments in the way: and others
INT: on the road others moreover

Mark 12:14 N-AFS
GRK: ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: but teach the way of God
KJV: but teachest the way of God in
INT: truth the way of God

Luke 1:79 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης
NAS: our feet into the way of peace.
KJV: feet into the way of peace.
INT: of us into [the] way of peace

Luke 2:44 N-AFS
GRK: ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν
NAS: a day's journey; and they [began] looking
KJV: went a day's journey; and they sought
INT: they went a day's journey and sought

Luke 3:4 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Luke 7:27 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you before

Luke 8:5 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ κατεπατήθη
NAS: beside the road, and it was trampled under foot
KJV: by the way side; and
INT: along the road and it was trampled upon

Luke 8:12 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ
NAS: beside the road are those
KJV: by the way side are
INT: along the road are the [ones]

Luke 9:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὁδόν μήτε ῥάβδον
NAS: nothing for [your] journey, neither
KJV: for [your] journey, neither
INT: for the way neither clubs

Luke 10:4 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
NAS: and greet no one on the way.
KJV: no man by the way.
INT: on the road greet

Luke 18:35 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν
NAS: was sitting by the road begging.
KJV: sat by the way side begging:
INT: beside the road begging

Luke 20:21 N-AFS
GRK: ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: to any, but teach the way of God
KJV: teachest the way of God
INT: truth the way of God

John 1:23 N-AFS
GRK: Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου καθὼς
NAS: MAKE STRAIGHT THE WAY OF THE LORD,'
KJV: Make straight the way of the Lord,
INT: Make straight the way of [the] Lord as

John 14:4 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ὁδόν
NAS: And you know the way where
KJV: ye know, and the way ye know.
INT: you know the way

John 14:5 N-AFS
GRK: δυνάμεθα τὴν ὁδόν εἰδέναι
NAS: how do we know the way?
KJV: can we know the way?
INT: can we the way know

Acts 1:12 N-AFS
GRK: σαββάτου ἔχον ὁδόν
NAS: a Sabbath day's journey away.
INT: a sabbath's having journey

Acts 8:26 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν
NAS: south to the road that descends
KJV: unto the way that goeth down
INT: unto the road which goes down

Acts 8:36 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδόν ἦλθον ἐπί
NAS: along the road they came
KJV: on [their] way, they came
INT: along the road they came upon

Acts 8:39 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
NAS: him, but went on his way rejoicing.
KJV: he went on his way rejoicing.
INT: indeed the way of him rejoicing

Acts 16:17 N-AFS
GRK: καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
NAS: are proclaiming to you the way of salvation.
KJV: shew unto us the way of salvation.
INT: proclaim to you [the] way of salvation

Acts 18:25 N-AFS
GRK: κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου
NAS: instructed in the way of the Lord;
KJV: instructed in the way of the Lord;
INT: instructed in the way of the Lord

Acts 18:26 N-AFS
GRK: ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and explained to him the way of God
KJV: unto him the way of God
INT: expounded the way of God

Acts 19:9 N-AFS
GRK: κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ
NAS: speaking evil of the Way before
KJV: but spake evil of that way before
INT: speaking evil of the way before the

Acts 22:4 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι
NAS: this Way to the death,
KJV: persecuted this way unto the death,
INT: this Way persecuted as far as

Acts 24:14 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν
NAS: to you, that according to the Way which
KJV: that after the way which they call
INT: of the Way which they call

Acts 25:3 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδόν
NAS: an ambush to kill him on the way).
KJV: wait in the way to kill him.
INT: on the way

Acts 26:13 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ
NAS: I saw on the way a light
KJV: I saw in the way a light from heaven,
INT: on the road I saw O king

Romans 3:17 N-AFS
GRK: καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ
NAS: AND THE PATH OF PEACE
KJV: And the way of peace have
INT: and [the] way of peace not

1 Corinthians 12:31 N-AFS
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
NAS: you a still more excellent way.
KJV: a more excellent way.
INT: by more surpassing a way to you I show

1 Thessalonians 3:11 N-AFS
GRK: κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς
NAS: our Lord direct our way to you;
KJV: direct our way unto you.
INT: may direct the way of us to

Hebrews 9:8 N-AFS
GRK: τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς
NAS: this, that the way into the holy place
KJV: signifying, that the way into the holiest of all
INT: of the holy places way still the

Hebrews 10:20 N-AFS
GRK: ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ
NAS: and living way which
KJV: living way, which
INT: he dedicated for us a way newly made and

2 Peter 2:15 N-AFS
GRK: καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες
NAS: the right way, they have gone astray,
KJV: the right way, and are gone astray,
INT: having left [the] straight way they went astray having followed

2 Peter 2:21 N-AFS
GRK: ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
NAS: for them not to have known the way of righteousness,
KJV: to have known the way of righteousness,
INT: to have known the way of righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page