πατρὶ
Englishman's Concordance
πατρὶ (patri) — 33 Occurrences

Matthew 6:1 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ
NAS: reward with your Father who
KJV: of your Father which is in
INT: with the Father of you who [is]

Matthew 6:6 N-DMS
GRK: πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ
NAS: and pray to your Father who
KJV: pray to thy Father which is in
INT: pray to Father of you who [is]

Matthew 6:18 N-DMS
GRK: ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ
NAS: by men, but by your Father who
KJV: but unto thy Father which is in
INT: but to Father your who [is]

Matthew 15:5 N-DMS
GRK: εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: says to [his] father or
KJV: shall say to [his] father or
INT: shall say the to father or the

Mark 7:11 N-DMS
GRK: ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: says to [his] father or
KJV: shall say to his father or
INT: a man to the father or the

Mark 7:12 N-DMS
GRK: ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: anything for [his] father or
KJV: ought for his father or his
INT: to do for the father or the

Luke 1:62 N-DMS
GRK: δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ
NAS: And they made signs to his father, as to what
KJV: to his father, how
INT: moreogver to the father of him the

Luke 9:42 N-DMS
GRK: αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
NAS: and gave him back to his father.
KJV: again to his father.
INT: him to father of him

Luke 12:53 N-DMS
GRK: υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ
NAS: and son against father, mother against
KJV: against the father; the mother
INT: son against father mother against

Luke 15:12 N-DMS
GRK: αὐτῶν τῷ πατρί Πάτερ δός
NAS: of them said to his father, 'Father,
KJV: said to [his] father, Father,
INT: of them to father Father give

Luke 15:29 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ
NAS: and said to his father, 'Look!
KJV: said to [his] father, Lo,
INT: he said to father of himself Behold

John 4:21 N-DMS
GRK: προσκυνήσετε τῷ πατρί
NAS: will you worship the Father.
KJV: Jerusalem, worship the Father.
INT: will you worship the Father

John 4:23 N-DMS
GRK: προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι
NAS: will worship the Father in spirit
KJV: shall worship the Father in
INT: will worship the Father in spirit

John 8:38 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ καὶ
NAS: I have seen with [My] Father; therefore
KJV: with my Father: and ye
INT: with the Father I speak and

John 10:38 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρί
NAS: that the Father is in Me, and I in the Father.
INT: in the Father

John 14:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ
NAS: Do you not believe that I am in the Father, and the Father
KJV: am in the Father, and the Father
INT: in the Father and the

John 14:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ
NAS: Believe Me that I am in the Father and the Father
KJV: I [am] in the Father, and the Father
INT: in the Father and the

John 14:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρί μου καὶ
NAS: you will know that I am in My Father, and you in Me, and I in you.
KJV: [am] in my Father, and ye
INT: in the Father of me and

Acts 7:2 N-DMS
GRK: ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ
NAS: appeared to our father Abraham
KJV: unto our father Abraham,
INT: appeared to the father of us Abraham

1 Corinthians 15:24 N-DMS
GRK: θεῷ καὶ πατρί ὅταν καταργήσῃ
NAS: to the God and Father, when
KJV: even the Father; when
INT: God and Father when he shall have annulled

Ephesians 5:20 N-DMS
GRK: θεῷ καὶ πατρί
NAS: to God, even the Father;
KJV: unto God and the Father in the name
INT: [is] God and Father

Philippians 2:22 N-DMS
GRK: ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν
NAS: like a child [serving] his father.
KJV: a son with the father, he hath served
INT: that as a father [with] a child with

Philippians 4:20 N-DMS
GRK: θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ
NAS: to our God and Father [be] the glory
KJV: and our Father [be] glory for
INT: [the] God and Father of us [be] the

Colossians 1:3 N-DMS
GRK: τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου
NAS: to God, the Father of our Lord
KJV: to God and the Father of our Lord
INT: to the God [and] Father of the Lord

Colossians 1:12 N-DMS
GRK: εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι
NAS: giving thanks to the Father, who has qualified
KJV: Giving thanks unto the Father, which
INT: giving thanks to the Father the [one] having made competent

Colossians 3:17 N-DMS
GRK: τῷ θεῷ πατρὶ δι' αὐτοῦ
NAS: through Him to God the Father.
KJV: to God and the Father by him.
INT: to God [the] Father by him

1 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ
NAS: in God the Father and the Lord
KJV: God the Father and
INT: in God [the] Father and [the] Lord

2 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ
NAS: in God our Father and the Lord
KJV: God our Father and the Lord
INT: in God [the] Father of us and

Hebrews 12:9 N-DMS
GRK: ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων
NAS: be subject to the Father of spirits,
KJV: be in subjection unto the Father of spirits,
INT: will we be in subjection to the Father of spirits

James 1:27 N-DMS
GRK: θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν
NAS: of [our] God and Father is this:
KJV: God and the Father is this,
INT: God and [the] Father this is

1 John 2:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε
NAS: in the Son and in the Father.
KJV: and in the Father.
INT: in the Father will abide

Jude 1:1 N-DMS
GRK: ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ
NAS: in God the Father, and kept
KJV: by God the Father, and preserved
INT: in God [the] Father loved and

Revelation 1:6 N-DMS
GRK: θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ
NAS: to His God and Father-- to Him [be] the glory
KJV: and his Father; to him [be] glory
INT: God and Father of him to him [be]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page