πατρὸς
Englishman's Concordance
πατρὸς (patros) — 101 Occurrences

Matthew 2:22 N-GMS
GRK: ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου
NAS: in place of his father Herod,
KJV: of his father Herod,
INT: in place of the father of him Herod

Matthew 4:21 N-GMS
GRK: Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας
NAS: with Zebedee their father, mending
KJV: Zebedee their father, mending their
INT: Zebedee the father of them mending

Matthew 5:45 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ
NAS: that you may be sons of your Father who
KJV: of your Father which
INT: sons of the Father of you who is

Matthew 7:21 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the will of My Father who is in heaven
KJV: of my Father which is in
INT: will the Father of me who [is]

Matthew 10:20 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ
NAS: but [it is] the Spirit of your Father who speaks
KJV: of your Father which
INT: Spirit of the Father of you which

Matthew 10:29 N-GMS
GRK: ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
NAS: to the ground apart from your Father.
KJV: without your Father.
INT: apart from the Father of you

Matthew 10:32 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: before my Father which is in
INT: before the Father of me who [is]

Matthew 10:33 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: before my Father which is in
INT: before the Father of me who [is]

Matthew 10:35 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: AGAINST HIS FATHER, AND A DAUGHTER
KJV: against his father, and the daughter
INT: against the Father of him and

Matthew 11:27 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: have been handed over to Me by My Father; and no one
KJV: of my Father: and no man
INT: by the Father of me And

Matthew 12:50 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the will of My Father who is in heaven,
KJV: the will of my Father which is in
INT: will the Father of me who [is]

Matthew 13:43 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ὁ
NAS: in the kingdom of their Father. He who has
KJV: the kingdom of their Father. Who hath
INT: kingdom of the Father of them He that

Matthew 16:27 N-GMS
GRK: δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ
NAS: in the glory of His Father with His angels,
KJV: the glory of his Father with his
INT: glory the Father of him with

Matthew 18:10 N-GMS
GRK: πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the face of My Father who is in heaven.
KJV: the face of my Father which is in
INT: face of the Father of me who [is]

Matthew 18:14 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός ὑμῶν τοῦ
NAS: it is not [the] will of your Father who is in heaven
KJV: of your Father which is in
INT: of the Father of you who [is]

Matthew 18:19 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: it shall be done for them by My Father who is in heaven.
KJV: of my Father which is in
INT: by the Father of me who [is]

Matthew 20:23 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου
NAS: it has been prepared by My Father.
KJV: of my Father.
INT: by the Father of me

Matthew 21:31 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός λέγουσιν Ὁ
NAS: the will of his father? They said,
KJV: the will of [his] father? They say
INT: will of the father They say The

Matthew 25:34 N-GMS
GRK: εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε
NAS: you who are blessed of My Father, inherit
KJV: of my Father, inherit
INT: blessed of the Father of me inherit

Matthew 26:29 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου
NAS: it new with you in My Father's kingdom.
KJV: in my Father's kingdom.
INT: kingdom the Father of me

Matthew 28:19 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ
NAS: them in the name of the Father and the Son
KJV: the name of the Father, and
INT: name of the Father and of the

Mark 8:38 N-GMS
GRK: δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ
NAS: in the glory of His Father with the holy
KJV: the glory of his Father with the holy
INT: glory of the Father of him with

Mark 11:10 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ
NAS: kingdom of our father David;
KJV: of our father David,
INT: kingdom the father of us David

Luke 1:32 N-GMS
GRK: Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
NAS: Him the throne of His father David;
KJV: the throne of his father David:
INT: of David the father of him

Luke 1:59 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν
NAS: him Zacharias, after his father.
KJV: the name of his father.
INT: name the father of him Zechariah

Luke 2:49 N-GMS
GRK: τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ
NAS: that I had to be in My Father's [house]?
KJV: about my Father's business?
INT: the [house] of the father of me it behoves

Luke 9:26 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν
NAS: in His glory, and [the glory] of the Father and of the holy
KJV: and [in his] Father's, and
INT: and of the Father and of the

Luke 10:22 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: have been handed over to Me by My Father, and no one
KJV: of my Father: and no man
INT: by the Father of me And

Luke 15:17 N-GMS
GRK: μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται
NAS: How many of my father's hired men
KJV: of my father's have bread
INT: hired servants of the father of me have abundance

Luke 16:27 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ πατρός μου
NAS: that you send him to my father's house--
KJV: to my father's house:
INT: house of the father of me

Luke 24:49 N-GMS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ'
NAS: the promise of My Father upon you; but you are to stay
KJV: the promise of my Father upon you:
INT: promise of the Father of me upon

John 1:14 N-GMS
GRK: μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος
NAS: as of the only begotten from the Father, full
KJV: of the Father,) full
INT: of an only only-begotten with a father full of grace

John 1:18 N-GMS
GRK: κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
NAS: who is in the bosom of the Father, He has explained
KJV: the bosom of the Father, he
INT: bosom of the Father he declared

John 2:16 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον
NAS: stop making My Father's house a place
KJV: not my Father's house an house
INT: house of the father of me a house

John 4:12 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
NAS: You are not greater than our father Jacob,
KJV: greater than our father Jacob, which
INT: are the father of us Jacob

John 5:43 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: I have come in My Father's name,
KJV: in my Father's name, and
INT: name of the father of me and

John 6:40 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα
NAS: is the will of My Father, that everyone
INT: will of the Father of me that

John 6:45 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν
NAS: and learned from the Father, comes
KJV: of the Father, cometh
INT: from the Father and having learned

John 6:65 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρός
NAS: granted him from the Father.
KJV: of my Father.
INT: from the Father

John 8:38 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε
NAS: you heard from [your] father.
KJV: with your father.
INT: with the Father you do

John 8:41 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν εἶπαν
NAS: the deeds of your father. They said
KJV: of your father. Then
INT: works of the father of you They said

John 8:44 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου
NAS: You are of [your] father the devil,
KJV: are of [your] father the devil, and
INT: of the father the devil

John 8:44 N-GMS
GRK: ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε
NAS: the desires of your father. He was a murderer
KJV: the lusts of your father ye will do.
INT: desires of father of you you desire

John 8:53 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: You are not greater than our father Abraham,
KJV: greater than our father Abraham, which
INT: are the father of us Abraham

John 10:18 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου
NAS: I received from My Father.
KJV: of my Father.
INT: from the Father of me

John 10:25 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα
NAS: that I do in My Father's name,
KJV: in my Father's name, they
INT: name of the Father of me these

John 10:29 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ πατρός
NAS: to snatch [them] out of the Father's hand.
KJV: [them] out of my Father's hand.
INT: hand the Father

John 10:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρός διὰ ποῖον
NAS: works from the Father; for which
KJV: from my Father; for which
INT: from the Father because of which

John 10:37 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ
NAS: the works of My Father, do not believe
KJV: the works of my Father, believe me
INT: works of the Father of me not

John 14:2 N-GMS
GRK: οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ
NAS: In My Father's house are many
KJV: In my Father's house are
INT: house of the father of me rooms

John 14:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου κἀγὼ
NAS: Me will be loved by My Father, and I will love
KJV: of my Father, and I
INT: by the Father of me And I

John 14:24 N-GMS
GRK: πέμψαντός με πατρός
NAS: is not Mine, but the Father's who sent
KJV: mine, but the Father's which sent
INT: having sent me Father

John 15:10 N-GMS
GRK: ἐγὼ τοῦ πατρὸς μου τὰς
NAS: as I have kept My Father's commandments
KJV: my Father's commandments,
INT: I the father of me the

John 15:15 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα
NAS: that I have heard from My Father I have made known
KJV: my Father I have made known
INT: from the Father of me I made known

John 15:26 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός τὸ πνεῦμα
NAS: I will send to you from the Father, [that is] the Spirit
KJV: from the Father, [even] the Spirit
INT: from the Father the Spirit

John 15:26 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος
NAS: proceeds from the Father, He will testify
KJV: from the Father, he
INT: from the Father goes forth he

John 16:25 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
NAS: you plainly of the Father.
KJV: plainly of the Father.
INT: concerning the Father I will preach to you

John 16:28 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα
NAS: I came forth from the Father and have come
KJV: from the Father, and
INT: from the Father and have come

Acts 1:4 N-GMS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ
NAS: but to wait for what the Father had promised,
KJV: for the promise of the Father, which,
INT: promise of the Father which [said he] you heard

Acts 2:33 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο
NAS: and having received from the Father the promise
KJV: of the Father the promise
INT: from the Father he poured out this

Acts 4:25 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ
NAS: [through] the mouth of our father David
INT: who your servant [the] father of us by

Acts 7:20 N-GMS
GRK: οἴκῳ τοῦ πατρός
NAS: three months in his father's home.
KJV: in his father's house three
INT: house of the father

Acts 16:1 N-GMS
GRK: Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ Ἕλληνος
NAS: who was a believer, but his father was a Greek,
KJV: but his father [was] a Greek:
INT: Jewish believing father however a Greek

Romans 1:7 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father, and the Lord
INT: from God Father of us and

Romans 4:12 N-GMS
GRK: πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: of the faith of our father Abraham
KJV: of our father Abraham,
INT: faith of the father of us Abraham

Romans 6:4 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ πατρός οὕτως καὶ
NAS: the glory of the Father, so
KJV: by the glory of the Father, even so we
INT: glory of the Father so also

Romans 9:10 N-GMS
GRK: Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν
NAS: [twins] by one man, our father Isaac;
KJV: one, [even] by our father Isaac;
INT: Issac the father of us

1 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father, and [from] the Lord
INT: from God Father of us and

1 Corinthians 5:1 N-GMS
GRK: τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν
NAS: that someone has his father's wife.
KJV: one should have his father's wife.
INT: one of the father to have

2 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father, and [from] the Lord
INT: from God [the] Father of us and

Galatians 1:1 N-GMS
GRK: καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος
NAS: and God the Father, who raised
KJV: and God the Father, who raised
INT: and God [the] Father the [one] having raised

Galatians 1:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: from God the Father, and [from] our
INT: from God Father of us and

Galatians 1:4 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν
NAS: to the will of our God and Father,
KJV: and our Father:
INT: God and Father of us

Galatians 4:2 N-GMS
GRK: προθεσμίας τοῦ πατρός
NAS: until the date set by the father.
KJV: the time appointed of the father.
INT: time before appointed of the father

Ephesians 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father, and [from] the Lord
INT: from God [the] Father of us and

Ephesians 6:23 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου
NAS: from God the Father and the Lord
KJV: from God the Father and the Lord
INT: from God [the] Father and [the] Lord

Philippians 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father, and [from] the Lord
INT: from God Father of us and

Philippians 2:11 N-GMS
GRK: δόξαν θεοῦ πατρός
NAS: to the glory of God the Father.
KJV: the glory of God the Father.
INT: [the] glory of God [the] Father

Colossians 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
NAS: to you and peace from God our Father.
KJV: God our Father and the Lord
INT: from God Father of us

1 Thessalonians 1:1 Noun-GMS
GRK: ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
KJV: God our Father, and the Lord
INT: from God Father our and

1 Thessalonians 1:3 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν
NAS: in the presence of our God and Father,
KJV: and our Father;
INT: God and Father of us

1 Thessalonians 3:13 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν
NAS: our God and Father at the coming
KJV: even our Father, at the coming
INT: God and Father of us at

2 Thessalonians 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God the Father and the Lord
KJV: God our Father and the Lord
INT: from God [the] Father of us and

1 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ
NAS: from God the Father and Christ
KJV: God our Father and Jesus
INT: from God our Father and Christ

2 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ
NAS: from God the Father and Christ
KJV: from God the Father and Christ
INT: from God [the] Father and Christ

Titus 1:4 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ
NAS: from God the Father and Christ
KJV: from God the Father and the Lord
INT: from God [the] Father and Christ

Philemon 1:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
NAS: from God our Father and the Lord
KJV: God our Father and the Lord
INT: from God Father of us and

Hebrews 7:10 N-GMS
GRK: ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε
NAS: in the loins of his father when
KJV: the loins of his father, when
INT: loin of the father he was when

James 1:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων
NAS: coming down from the Father of lights,
KJV: from the Father of lights,
INT: from the Father of lights

1 Peter 1:2 N-GMS
GRK: πρόγνωσιν θεοῦ πατρός ἐν ἁγιασμῷ
NAS: of God the Father, by the sanctifying work
KJV: of God the Father, through
INT: [the] foreknowledge of God [the] Father by sanctification

2 Peter 1:17 N-GMS
GRK: παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ
NAS: from God the Father, such
KJV: from God the Father honour and
INT: from God [the] Father honor and

1 John 1:3 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ
NAS: our fellowship is with the Father, and with His Son
KJV: [is] with the Father, and
INT: with the Father and with

1 John 2:15 N-GMS
GRK: ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ
NAS: the love of the Father is not in him.
KJV: the love of the Father is
INT: love of the Father in him

1 John 2:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρός ἀλλ' ἐκ
NAS: of life, is not from the Father, but is from the world.
KJV: not of the Father, but is
INT: of the Father but of

2 John 1:3 N-GMS
GRK: παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ
NAS: will be with us, from God the Father and from Jesus
KJV: from God the Father, and from
INT: from God [the] Father and from

2 John 1:3 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ πατρός ἐν ἀληθείᾳ
NAS: the Son of the Father, in truth
KJV: the Son of the Father, in
INT: Son of the Father in truth

2 John 1:4 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός
NAS: commandment [to do] from the Father.
KJV: a commandment from the Father.
INT: from the Father

Revelation 2:27 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου
INT: from the father of me

Revelation 3:5 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: before My Father and before
KJV: before my Father, and before
INT: before the Father of me and

Revelation 3:21 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν
NAS: and sat down with My Father on His throne.
KJV: with my Father in his
INT: with the Father of me on

Revelation 14:1 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον
NAS: and the name of His Father written
KJV: having his Father's name written
INT: name of the Father of him written

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page