πατέρες
Englishman's Concordance
πατέρες (pateres) — 24 Occurrences

Luke 6:23 N-NMP
GRK: προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
NAS: way their fathers used to treat
KJV: did their fathers unto the prophets.
INT: prophets the fathers same

Luke 6:26 N-NMP
GRK: ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
NAS: well of you, for their fathers used to treat
KJV: their fathers to the false prophets.
INT: false prophets the fathers same

Luke 11:47 N-NMP
GRK: οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν
NAS: of the prophets, and [it was] your fathers [who] killed
KJV: and your fathers killed them.
INT: and [the] fathers of you killed

John 4:20 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν
NAS: Our fathers worshiped in this
KJV: Our fathers worshipped in
INT: the fathers of us on

John 6:31 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ
NAS: Our fathers ate the manna
KJV: Our fathers did eat manna
INT: the fathers of us the

John 6:49 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον
NAS: Your fathers ate the manna
KJV: Your fathers did eat manna
INT: the fathers of you ate

John 6:58 N-NMP
GRK: ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον
NAS: out of heaven; not as the fathers ate
KJV: as your fathers did eat manna,
INT: ate the fathers and died

Acts 7:2 N-VMP
GRK: ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατε Ὁ
NAS: me, brethren and fathers! The God
KJV: and fathers, hearken;
INT: brothers and fathers listen The

Acts 7:11 N-NMP
GRK: χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν
NAS: affliction [with it], and our fathers could find
KJV: and our fathers found no
INT: sustenance the fathers of us

Acts 7:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν
NAS: to Egypt and [there] he and our fathers died.
KJV: and our fathers,
INT: and the fathers of us

Acts 7:39 N-NMP
GRK: γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ
NAS: Our fathers were unwilling
KJV: To whom our fathers would not
INT: be the fathers of us but

Acts 7:45 N-NMP
GRK: διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ
NAS: And having received it in their turn, our fathers brought
KJV: our fathers that came
INT: having received by succession the fathers of us with

Acts 7:51 N-NMP
GRK: ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: you are doing just as your fathers did.
KJV: as your fathers [did], so [do] ye.
INT: as the fathers of you also

Acts 7:52 N-NMP
GRK: ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: of the prophets did your fathers not persecute?
KJV: not your fathers persecuted? and
INT: did persecute the fathers of you and

Acts 15:10 N-NMP
GRK: οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε
NAS: neither our fathers nor
KJV: neither our fathers nor we
INT: neither the fathers of us nor

Acts 22:1 N-VMP
GRK: ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατέ μου
NAS: Brethren and fathers, hear my defense
KJV: brethren, and fathers, hear ye my
INT: brothers and fathers hear my

Romans 9:5 N-NMP
GRK: ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ
NAS: whose are the fathers, and from whom
KJV: Whose [are] the fathers, and of
INT: whose [are] the fathers and of

1 Corinthians 10:1 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες
NAS: brethren, that our fathers were all
KJV: all our fathers were under
INT: that the fathers of us all

Ephesians 6:4 N-NMP
GRK: Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε
NAS: Fathers, do not provoke your children
KJV: And, ye fathers, provoke not
INT: And fathers not provoke

Colossians 3:21 N-NMP
GRK: Οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε
NAS: Fathers, do not exasperate
KJV: Fathers, provoke not
INT: Fathers not do provoke

Hebrews 3:9 N-NMP
GRK: ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν
NAS: WHERE YOUR FATHERS TRIED
KJV: When your fathers tempted me,
INT: tried the Fathers of you by

2 Peter 3:4 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν πάντα
NAS: For [ever] since the fathers fell asleep,
KJV: since the fathers fell asleep,
INT: indeed the fathers fell asleep all things

1 John 2:13 N-VMP
GRK: γράφω ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε
NAS: I am writing to you, fathers, because
KJV: unto you, fathers, because
INT: I write to you fathers because you have known

1 John 2:14 N-VMP
GRK: ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε
NAS: I have written to you, fathers, because
KJV: unto you, fathers, because
INT: I have written to you fathers because you have known

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page