Πάτερ
Englishman's Concordance
Πάτερ (Pater) — 24 Occurrences

Matthew 6:9 N-VMS
GRK: προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ
NAS: in this way: 'Our Father who
KJV: ye: Our Father which art in
INT: pray you Father of us who [is]

Matthew 11:25 N-VMS
GRK: Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ
NAS: I praise You, Father, Lord
KJV: I thank thee, O Father, Lord of heaven
INT: I praise you O Father Lord of the

Matthew 26:39 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Πάτερ μου εἰ
NAS: saying, My Father, if
KJV: saying, O my Father, if it be
INT: and saying Father of me if

Matthew 26:42 N-VMS
GRK: προσηύξατο λέγων Πάτερ μου εἰ
NAS: saying, My Father, if
KJV: saying, O my Father, if this
INT: he prayed saying Father of me if

Luke 10:21 N-VMS
GRK: Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ
NAS: I praise You, O Father, Lord
KJV: I thank thee, O Father, Lord of heaven
INT: I praise you Father Lord of the

Luke 11:2 N-VMS
GRK: προσεύχησθε λέγετε Πάτερ ἡμῶν ὁ
NAS: say: Father, hallowed
KJV: say, Our Father which art in
INT: you pray say Father of us who [is]

Luke 15:12 N-VMS
GRK: τῷ πατρί Πάτερ δός μοι
NAS: to his father, 'Father, give
KJV: said to [his] father, Father, give me
INT: to father Father give to me

Luke 15:18 N-VMS
GRK: ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς
NAS: and will say to him, Father, I have sinned
KJV: unto him, Father, I have sinned
INT: I will say to him Father I have sinned against

Luke 15:21 N-VMS
GRK: υἱὸς αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς
NAS: said to him, 'Father, I have sinned
KJV: unto him, Father, I have sinned
INT: son to him Father I have sinned against

Luke 16:24 N-VMS
GRK: φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν
NAS: out and said, Father Abraham,
KJV: and said, Father Abraham,
INT: having cried out said Father Abraham have compassion on

Luke 16:27 N-VMS
GRK: σε οὖν πάτερ ἵνα πέμψῃς
NAS: I beg you, father, that you send
KJV: therefore, father, that
INT: you then father that you would send

Luke 16:30 N-VMS
GRK: εἶπεν Οὐχί πάτερ Ἀβραάμ ἀλλ'
NAS: No, father Abraham,
KJV: he said, Nay, father Abraham: but
INT: he said No father Abraham but

Luke 22:42 N-VMS
GRK: λέγων Πάτερ εἰ βούλει
NAS: saying, Father, if You are willing,
KJV: Saying, Father, if thou be willing,
INT: saying Father if you are willing

Luke 23:34 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ ἄφες αὐτοῖς
NAS: was saying, Father, forgive
KJV: said Jesus, Father, forgive them;
INT: Jesus said Father forgive them

Luke 23:46 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ εἰς χεῖράς
NAS: said, Father, INTO YOUR HANDS
KJV: voice, he said, Father, into thy
INT: Jesus said Father into [the] hands

John 11:41 N-VMS
GRK: καὶ εἶπεν Πάτερ εὐχαριστῶ σοι
NAS: and said, Father, I thank
KJV: and said, Father, I thank thee
INT: and said Father I thank you

John 12:27 N-VMS
GRK: τί εἴπω πάτερ σῶσόν με
NAS: shall I say, Father, save
KJV: what shall I say? Father, save me
INT: what shall I say Father save me

John 12:28 N-VMS
GRK: πάτερ δόξασόν σου
NAS: Father, glorify Your name.
KJV: Father, glorify thy
INT: Father glorify of you

John 17:1 N-VMS
GRK: οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ ἐλήλυθεν ἡ
NAS: He said, Father, the hour
KJV: and said, Father, the hour is come;
INT: heaven said Father has come the

John 17:5 N-VMS
GRK: με σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ
NAS: Now, Father, glorify Me together
KJV: And now, O Father, glorify thou
INT: me you Father with yourself

John 17:11 N-VMS
GRK: σὲ ἔρχομαι πάτερ ἅγιε τήρησον
NAS: to You. Holy Father, keep
KJV: thee. Holy Father, keep through
INT: you come Father Holy keep

John 17:21 N-NMS
GRK: καθὼς σύ πάτερ ἐν ἐμοὶ
NAS: even as You, Father, [are] in Me and I in You, that they also
KJV: as thou, Father, [art] in me,
INT: as you Father [are] in me

John 17:24 N-NMS
GRK: πάτερ ὃ δέδωκάς
NAS: Father, I desire that they also,
KJV: Father, I will that
INT: Father [those] whom you have given

John 17:25 N-NMS
GRK: πάτερ δίκαιε καὶ
NAS: O righteous Father, although
KJV: O righteous Father, the world hath
INT: Father righteous although

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page