Πατέρα
Englishman's Concordance
Πατέρα (Patera) — 94 Occurrences

Matthew 3:9 N-AMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: Abraham for our father; for I say
KJV: Abraham to [our] father: for
INT: within yourselves [For] father we have

Matthew 4:22 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν
NAS: the boat and their father, and followed
KJV: and their father, and followed him.
INT: and the father of them they followed

Matthew 5:16 N-AMS
GRK: δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν
NAS: and glorify your Father who is in heaven.
KJV: glorify your Father which is in
INT: might glorify the Father of you who [is]

Matthew 8:21 N-AMS
GRK: θάψαι τὸν πατέρα μου
NAS: to go and bury my father.
KJV: bury my father.
INT: bury the father of me

Matthew 10:37 N-AMS
GRK: Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: He who loves father or mother
KJV: He that loveth father or mother
INT: He that loves father or mother

Matthew 11:27 N-AMS
GRK: οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει
NAS: know the Father except
KJV: any man the Father, save
INT: nor the Father any one does know

Matthew 15:4 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,'
KJV: Honour thy father and mother:
INT: Honor the Father and the

Matthew 15:4 N-AMS
GRK: Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR
KJV: and, He that curseth father or mother,
INT: He who speaks evil of father or mother

Matthew 15:6 N-AMS
GRK: τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
INT: he should honor the father of himself and

Matthew 19:5 N-AMS
GRK: ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER
KJV: shall a man leave father and mother,
INT: a man the father and the

Matthew 19:19 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER;
KJV: Honour thy father and [thy] mother:
INT: Honor the Father and the

Matthew 19:29 N-AMS
GRK: ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα
NAS: sisters or father or mother
KJV: sisters, or father, or mother,
INT: sisters or father or mother

Matthew 23:9 N-AMS
GRK: καὶ πατέρα μὴ καλέσητε
NAS: [anyone] on earth your father; for One
KJV: no [man] your father upon the earth:
INT: And father not call

Matthew 26:53 N-AMS
GRK: παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: appeal to My Father, and He will at once
KJV: to my Father, and
INT: to call upon the Father of me and

Mark 1:20 N-AMS
GRK: ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον
NAS: them; and they left their father Zebedee
KJV: they left their father Zebedee in
INT: having left the father of them Zebedee

Mark 5:40 N-AMS
GRK: παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου
NAS: the child's father and mother
KJV: he taketh the father and
INT: takes with [him] the father of the child

Mark 7:10 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND YOUR MOTHER;
KJV: Honour thy father and thy
INT: Honor the Father of you and

Mark 7:10 N-AMS
GRK: Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR
KJV: and, Whoso curseth father or mother,
INT: He who speaks evil of father or mother

Mark 9:21 N-AMS
GRK: ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος
NAS: And He asked his father, How long
KJV: he asked his father, How long is it
INT: he asked the father of him How long

Mark 10:7 N-AMS
GRK: ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER,
KJV: leave his father and mother,
INT: a man the Father of him and

Mark 10:19 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: Honour thy father and mother.
INT: honor the Father of you and

Mark 10:29 N-AMS
GRK: μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα
NAS: mother or father or children
KJV: sisters, or father, or mother,
INT: mother or father or children

Mark 15:21 N-AMS
GRK: ἀγροῦ τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ
NAS: of Cyrene (the father of Alexander
KJV: the country, the father of Alexander
INT: the country the father of Alexander and

Luke 1:73 N-AMS
GRK: Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν τοῦ
NAS: He swore to Abraham our father,
KJV: to our father Abraham,
INT: Abraham the father of us

Luke 3:8 N-AMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: Abraham for our father,' for I say
KJV: Abraham to [our] father: for
INT: in yourselves [For] father we have

Luke 8:51 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς
NAS: and the girl's father and mother.
KJV: John, and the father and the mother
INT: and the father of the child

Luke 9:59 N-AMS
GRK: θάψαι τὸν πατέρα μου
NAS: to go and bury my father.
KJV: and bury my father.
INT: to bury the father of me

Luke 11:11 N-AMS
GRK: ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ
NAS: suppose one of you fathers is asked
KJV: of any of you that is a father, will he give
INT: you who [is] a father will ask for the

Luke 14:26 N-AMS
GRK: μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ
NAS: to Me, and does not hate his own father and mother
KJV: not his father, and mother,
INT: hates the father of himself and

Luke 15:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: up and go to my father, and will say
KJV: to my father, and will say
INT: to the father of me and

Luke 15:20 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι
NAS: up and came to his father. But while he was still
KJV: to his father. But when he
INT: to the father of himself still

Luke 18:20 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: Honour thy father and thy
INT: honor the Father of you and

John 5:18 N-AMS
GRK: ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν
NAS: God His own Father, making Himself
KJV: was his Father, making
INT: but also Father his own called

John 5:19 N-AMS
GRK: βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα ἃ
NAS: He sees the Father doing;
KJV: what he seeth the Father do: for
INT: he might see the Father doing whatever

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶσι τὸν πατέρα ὁ μὴ
NAS: as they honor the Father. He who does not honor
KJV: they honour the Father. He that honoureth
INT: they honor the Father He that not

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα
NAS: does not honor the Father who sent
KJV: not the Father which
INT: honors the Father the [one] having sent

John 5:45 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἔστιν ὁ
NAS: you before the Father; the one who accuses
KJV: to the Father: there is
INT: to the Father there is [one] who

John 6:42 N-AMS
GRK: οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: whose father and mother
KJV: of Joseph, whose father and mother
INT: know the father and the

John 6:46 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις
NAS: has seen the Father, except
KJV: hath seen the Father, save
INT: that the Father has seen anyone

John 6:46 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν πατέρα
NAS: He has seen the Father.
KJV: he hath seen the Father.
INT: has seen the Father

John 6:57 N-AMS
GRK: διὰ τὸν πατέρα καὶ ὁ
NAS: because of the Father, so
KJV: live by the Father: so he that eateth
INT: because of the Father also he that

John 8:19 N-AMS
GRK: οὔτε τὸν πατέρα μου εἰ
NAS: Me nor My Father; if
KJV: nor my Father: if ye had known
INT: nor the Father of me If

John 8:19 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου ἂν
NAS: you knew Me, you would know My Father also.
KJV: ye should have known my Father also.
INT: also the Father of me anyhow

John 8:27 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν
NAS: that He had been speaking to them about the Father.
KJV: he spake to them of the Father.
INT: that the Father to them he spoke of

John 8:41 N-AMS
GRK: γεγεννήμεθα ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: we have one Father: God.
KJV: we have one Father, [even] God.
INT: have been born one Father we have

John 8:49 N-AMS
GRK: τιμῶ τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: but I honor My Father, and you dishonor
KJV: I honour my Father, and ye
INT: I honor the Father of me and

John 10:15 N-AMS
GRK: γινώσκω τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: Me and I know the Father; and I lay down
KJV: know I the Father: and I lay down
INT: know the Father and the

John 13:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς
NAS: world to the Father, having loved
KJV: unto the Father, having loved
INT: to the Father having loved the

John 14:6 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ
NAS: comes to the Father but through
KJV: cometh unto the Father, but by
INT: to the Father if not

John 14:7 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: Me, you would have known My Father also;
KJV: my Father also:
INT: also the Father of me moreover

John 14:8 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ
NAS: show us the Father, and it is enough
KJV: shew us the Father, and it sufficeth
INT: us the Father and it is enough

John 14:9 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν πατέρα πῶς σὺ
NAS: Me has seen the Father; how
KJV: me hath seen the Father; and how
INT: has seen the Father how you

John 14:9 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν πατέρα
NAS: [can] you say, 'Show us the Father'?
KJV: [then], Shew us the Father?
INT: us the Father

John 14:12 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι
NAS: because I go to the Father.
KJV: unto my Father.
INT: to the Father go

John 14:16 N-AMS
GRK: ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον
NAS: I will ask the Father, and He will give
KJV: will pray the Father, and
INT: will ask the Father and another

John 14:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ὅτι ὁ
NAS: I go to the Father, for the Father
KJV: I go unto the Father: for my
INT: to the Father for the

John 14:31 N-AMS
GRK: ἀγαπῶ τὸν πατέρα καὶ καθὼς
NAS: that I love the Father, I do
KJV: that I love the Father; and as
INT: I love the Father and as

John 15:16 N-AMS
GRK: αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ
NAS: you ask of the Father in My name
KJV: ye shall ask of the Father in
INT: you might ask the Father in the

John 15:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ
NAS: He who hates Me hates My Father also.
KJV: hateth my Father also.
INT: also the Father of me hates

John 15:24 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου
NAS: and hated Me and My Father as well.
KJV: and my Father.
INT: and the Father of me

John 16:3 N-AMS
GRK: ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ
NAS: they have not known the Father or
KJV: not known the Father, nor me.
INT: they know the Father nor me

John 16:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ
NAS: I go to the Father and you no longer
KJV: to my Father, and ye see
INT: to the Father I go away and

John 16:16 Noun-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
KJV: go to the Father.
INT: to the Father

John 16:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
NAS: I go to the Father'?
KJV: go to the Father?
INT: to the Father

John 16:23 N-AMS
GRK: αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν
NAS: you ask the Father for anything
KJV: ye shall ask the Father in
INT: you might ask the Father he will give you

John 16:26 N-AMS
GRK: ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν
NAS: to you that I will request of the Father on your behalf;
KJV: I will pray the Father for you:
INT: will implore the Father for you

John 16:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
NAS: again and going to the Father.
KJV: go to the Father.
INT: to the Father

John 20:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα πορεύου δὲ
NAS: ascended to the Father; but go
KJV: to my Father: but go
INT: to the Father go moreover

John 20:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: to them, 'I ascend to My Father and your Father,
KJV: unto my Father, and your
INT: to the Father of me and

John 20:17 N-AMS
GRK: μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ
NAS: to My Father and your Father, and My God
KJV: and your Father; and [to] my
INT: of me and Father of you and

Acts 7:4 N-AMS
GRK: ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν
NAS: after his father died,
KJV: when his father was dead, he removed
INT: died the father of him he removed

Acts 7:14 N-AMS
GRK: Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: Jacob his father and all
KJV: his father Jacob
INT: Jacob the father of him and

Acts 28:8 N-AMS
GRK: δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου
NAS: And it happened that the father of Publius
KJV: it came to pass, that the father of Publius
INT: moreover the father of Publius

Romans 4:11 N-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν
NAS: so that he might be the father of all
KJV: might be the father of all
INT: to be him father of all those that

Romans 4:12 N-AMS
GRK: καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς
NAS: and the father of circumcision
KJV: And the father of circumcision
INT: and father of circumcision to those

Romans 4:17 N-AMS
GRK: γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν
NAS: (as it is written, A FATHER OF MANY
KJV: thee a father of many
INT: it has been written A father of many nations

Romans 4:18 N-AMS
GRK: γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν
NAS: that he might become a father of many
KJV: might become the father of many
INT: to become him father of many nations

Romans 15:6 N-AMS
GRK: θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου
NAS: the God and Father of our Lord
KJV: God, even the Father of our Lord
INT: God and Father of the Lord

2 Corinthians 6:18 N-AMS
GRK: ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς
NAS: And I will be a father to you, And you shall be sons
KJV: And will be a Father unto you, and
INT: to you for a father and you

Ephesians 2:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
NAS: in one Spirit to the Father.
KJV: Spirit unto the Father.
INT: to the Father

Ephesians 3:14 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου
NAS: my knees before the Father,
KJV: knees unto the Father of our Lord
INT: to the Father Lord

Ephesians 5:31 N-AMS
GRK: ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER
KJV: leave his father and mother,
INT: a man his father and

Ephesians 6:2 N-AMS
GRK: τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER (which
KJV: Honour thy father and mother;
INT: Honor the Father of you and

1 Timothy 5:1 N-AMS
GRK: παρακάλει ὡς πατέρα νεωτέρους ὡς
NAS: but [rather] appeal to [him] as a father, [to] the younger men
KJV: [him] as a father; [and] the younger men
INT: exhort [him] as a father younger [men] as

Hebrews 1:5 N-AMS
GRK: αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς
NAS: YOU? And again, I WILL BE A FATHER TO HIM AND HE SHALL BE A SON
KJV: to him a Father, and he
INT: to him for Father and he

James 3:9 N-AMS
GRK: κύριον καὶ πατέρα καὶ ἐν
NAS: [our] Lord and Father, and with it we curse
KJV: God, even the Father; and therewith
INT: Lord and Father and in

1 Peter 1:17 N-AMS
GRK: καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν
NAS: you address as Father the One who impartially
KJV: ye call on the Father, who
INT: And if [as] Father you call on him who

1 John 1:2 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη
NAS: which was with the Father and was manifested
KJV: with the Father, and
INT: with the Father and was revealed

1 John 2:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν
NAS: an Advocate with the Father, Jesus
KJV: with the Father, Jesus
INT: with the Father Jesus Christ

1 John 2:13 N-AMS
GRK: ἐγνώκατε τὸν πατέρα
NAS: because you know the Father.
KJV: because ye have known the Father.
INT: you have known the Father

1 John 2:22 N-AMS
GRK: ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν
NAS: the one who denies the Father and the Son.
KJV: that denieth the Father and
INT: denies the Father and the

1 John 2:23 N-AMS
GRK: οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει ὁ
NAS: does not have the Father; the one who confesses
KJV: not the Father: [(but) he that acknowledgeth
INT: neither the Father has he Whoever

1 John 2:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα ἔχει
NAS: the Son has the Father also.
KJV: the Son hath the Father also].
INT: also the Father has

2 John 1:9 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν
NAS: he has both the Father and the Son.
KJV: hath both the Father and the Son.
INT: both the Father and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page