οἱ
Englishman's Concordance
οἱ (hoi) — 1121 Occurrences

Matthew 2:5 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: moreover they said

Matthew 2:9 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκούσαντες
INT: moreover having heard

Matthew 2:20 Art-NMP
GRK: τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν
INT: they have died indeed who were seeking the

Matthew 3:16 Art-NMP
GRK: ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καὶ
INT: were opened to him the heavens and

Matthew 4:3 Art-NMP
GRK: εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι
INT: speak that the stones these

Matthew 4:20 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εὐθέως
INT: moreover immediately

Matthew 4:22 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εὐθέως
INT: moreover immediately

Matthew 5:1 Art-NMP
GRK: προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: came to him the disciples to him

Matthew 5:3 Art-NMP
GRK: ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ τῷ
INT: Blessed [are] the poor in the

Matthew 5:4 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι
NAS: Blessed are those who mourn,
INT: Blessed they who mourn for

Matthew 5:5 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι
INT: Blessed the meek for

Matthew 5:6 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ
NAS: Blessed are those who hunger
KJV: Blessed [are] they which do hunger and
INT: Blessed they who hunger and

Matthew 5:7 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι
INT: Blessed the merciful for

Matthew 5:8 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ
INT: Blessed the pure

Matthew 5:9 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι
INT: Blessed the peacemakers for

Matthew 5:10 Art-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν
NAS: Blessed are those who have been persecuted
INT: Blessed they who have been persecuted on account of

Matthew 5:46 Art-NMP
GRK: οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ
INT: do not also the tax gatherers the

Matthew 5:47 Art-NMP
GRK: οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ
INT: Do not also the The Gentiles the

Matthew 6:2 Art-NMP
GRK: σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν
INT: you as the hypocrites do

Matthew 6:5 Art-NMP
GRK: ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι
INT: you will be as the hyprocrites for

Matthew 6:7 Art-NMP
GRK: βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί δοκοῦσιν
INT: do use vain repetitions as the pagans they think

Matthew 6:16 Art-NMP
GRK: γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
INT: be as the hypocrites downcast in countenance

Matthew 7:12 Art-NMP
GRK: ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως
INT: should do to you the men so

Matthew 7:12 Art-NMP
GRK: νόμος καὶ οἱ προφῆται
INT: law and the prophets

Matthew 7:13 Art-NMP
GRK: πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι'
INT: many are they who enter through

Matthew 7:14 Art-NMP
GRK: ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
INT: few are they who find it

Matthew 7:23 Art-NMP
GRK: ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν
INT: from me those who work

Matthew 7:25 Art-NMP
GRK: καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ
INT: and came the streams and

Matthew 7:25 Art-NMP
GRK: καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
INT: and blew the winds and

Matthew 7:27 Art-NMP
GRK: καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ
INT: and came the streams and

Matthew 7:27 Art-NMP
GRK: καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
INT: and blew the winds and

Matthew 7:28 Art-NMP
GRK: τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ
INT: these were astonished the crowds at

Matthew 7:29 Art-NMP
GRK: οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
INT: not as the scribes of them

Matthew 8:12 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ υἱοὶ
INT: moreover sons

Matthew 8:23 Art-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: followed him the disciples him

Matthew 8:27 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἄνθρωποι
INT: and [the] men

Matthew 8:27 Art-NMP
GRK: ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ
INT: that even the winds and

Matthew 8:31 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ δαίμονες
INT: and [the] demons

Matthew 8:32 Art-NMP
GRK: αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ δὲ ἐξελθόντες
INT: to them Go moreover having gone out

Matthew 8:33 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ βόσκοντες
NAS: including what had
INT: Those moreover [who] fed [them]

Matthew 9:8 Art-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν
KJV: glorified God, which had given such
INT: having seen moreover the crowds marveled

Matthew 9:11 Art-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον
INT: And having seen [it] the Pharisees said

Matthew 9:12 Art-NMP
GRK: χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
NAS: a physician, but those who are sick.
INT: need have they who are strong of a physician

Matthew 9:12 Art-NMP
GRK: ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες
INT: of a physician but they who sick are

Matthew 9:14 Art-NMP
GRK: προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
INT: come to him the disciples of John

Matthew 9:14 Art-NMP
GRK: ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
INT: we and the Pharisees do fast

Matthew 9:14 Art-NMP
GRK: νηστεύομεν πολλά οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: do fast often the however disciples

Matthew 9:15 Art-NMP
GRK: Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ
INT: not Can the sons of the

Matthew 9:17 Art-NMP
GRK: μή¦γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί καὶ
INT: lest are burst the wineskins and

Matthew 9:17 Art-NMP
GRK: ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται
INT: is poured out and the wineskins will be destroyed

Matthew 9:19 Art-NMP
GRK: αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: him and the disciples of him

Matthew 9:28 Art-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί καὶ
INT: came to him the blind [men] and

Matthew 9:30 Art-NMP
GRK: ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί Καὶ
INT: were opened their eyes and

Matthew 9:31 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες
INT: however having gone out

Matthew 9:33 Art-NMP
GRK: καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες
INT: And marveled the crowds saying

Matthew 9:34 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι
INT: moreover Pharisees

Matthew 9:37 Art-NMP
GRK: θερισμὸς πολύς οἱ δὲ ἐργάται
INT: harvest [is] great the however workmen

Matthew 10:16 Art-NMP
GRK: φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ
INT: wise as the serpents and

Matthew 10:20 Art-NMP
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ
KJV: of your Father which speaketh in
INT: you are they who speak but

Matthew 10:36 Art-NMP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
INT: of the man the household of him

Matthew 11:8 Art-NMP
GRK: ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ
NAS: in soft [clothing]? Those who wear
INT: having been dressed Behold those who the fine [clothes]

Matthew 11:13 Art-NMP
GRK: πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ
INT: all indeed the prophets and

Matthew 11:28 Art-NMP
GRK: με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ
INT: me all you who toil and

Matthew 12:1 Art-NMP
GRK: τῶν σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: the grainfields and [the] disciples

Matthew 12:2 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι
INT: and [the] Pharisees

Matthew 12:2 Art-NMP
GRK: αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου
INT: to him Behold the disciples of you

Matthew 12:3 Art-NMP
GRK: ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
INT: he hungered and those with him

Matthew 12:5 Art-NMP
GRK: τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν
INT: on the Sabbath the priests in

Matthew 12:14 Art-NMP
GRK: Ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
INT: having gone out moreover the Pharisees a counsel

Matthew 12:23 Art-NMP
GRK: ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ
INT: were amazed all the crowds and

Matthew 12:24 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι
INT: and [the] Pharisees

Matthew 12:27 Art-NMP
GRK: τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν
INT: the demons the sons of you

Matthew 12:36 Art-NMP
GRK: ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν
INT: that may speak men they will give

Matthew 12:46 Art-NMP
GRK: μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
INT: mother and the brothers of him

Matthew 12:47 Art-NMP
GRK: σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου
INT: of you and the brothers of you

Matthew 12:48 Art-NMP
GRK: τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου
INT: who are the brothers of me

Matthew 12:49 Art-NMP
GRK: μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
INT: of me and the brothers of me

Matthew 13:10 Art-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
INT: And having come to [him] the disciples said

Matthew 13:16 Art-NMP
GRK: δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι
INT: moreover blessed [are] the eyes because

Matthew 13:27 Art-NMP
GRK: προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ
INT: Having come to [him] moreover the servants of the

Matthew 13:28 Art-NMP
GRK: τοῦτο ἐποίησεν οἱ δὲ δοῦλοι
INT: this did and [the] servants

Matthew 13:36 Art-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: came to him the disciples to him

Matthew 13:38 Art-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς
INT: these are the sons of the

Matthew 13:38 Art-NMP
GRK: ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ
INT: [the] weeds are the sons of the

Matthew 13:39 Art-NMP
GRK: αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ
INT: of the age is and [the] harvesters

Matthew 13:43 Art-NMP
GRK: Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν
KJV: of their Father. Who hath ears
INT: Then the righeous will shine forth

Matthew 13:49 Art-NMP
GRK: αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ
INT: age will go out the angels and

Matthew 13:55 Art-NMP
GRK: Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
INT: Mary and the brothers of him

Matthew 14:12 Art-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: And having come the disciples of him

Matthew 14:13 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν
INT: also having heard [of it] the crowds followed

Matthew 14:15 Art-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες
NAS: to Him and said, This place
INT: came to him this disciples saying

Matthew 14:17 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ λέγουσιν
INT: moreover they say

Matthew 14:19 Art-NMP
GRK: τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: the loaves and [the] disciples

Matthew 14:21 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες
INT: those [who] moreover ate

Matthew 14:26 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: and [the] disciples

Matthew 14:33 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐν
NAS: And those who were in the boat
INT: those moreover in

Matthew 14:35 Art-NMP
GRK: ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ
INT: having recognized him the men the

Matthew 15:2 Art-NMP
GRK: Διὰ τί οἱ μαθηταί σου
INT: because of why the disciples of you

Matthew 15:12 Art-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν
NAS: when they heard this statement?
INT: Then having come to [him] this disciples said

Matthew 15:12 Art-NMP
GRK: Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες
INT: Know you that the Pharisees having heard

Matthew 15:23 Art-NMP
GRK: καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: And having come to [him] the disciples of him

Matthew 15:33 Art-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Πόθεν
INT: say to him the disciples from where

Matthew 15:34 Art-NMP
GRK: ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ εἶπαν
INT: loaves have you moreover they said

Matthew 15:36 Art-NMP
GRK: τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: to disciples and [the] disciples

Matthew 15:38 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες
NAS: And those who ate were four thousand
INT: those who moreover ate

Matthew 16:1 Art-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ
INT: And having come to [him] the Pharisees and

Matthew 16:5 Art-NMP
GRK: Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς
INT: And having come the disciples to

Matthew 16:7 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο
INT: moreover they reasoned

Matthew 16:13 Art-NMP
GRK: Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
INT: Whom do pronounce men to be

Matthew 16:14 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
NAS: And they said, Some [say] John
INT: some moreover said

Matthew 16:14 Art-NMP
GRK: δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάννην
INT: moreover said some indeed John

Matthew 17:6 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν
INT: And having heard [it] the disciples fell

Matthew 17:10 Art-NMP
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες
INT: asked him the disciples saying

Matthew 17:10 Art-NMP
GRK: Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν
INT: Why then the scribes say

Matthew 17:13 Art-NMP
GRK: τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι
INT: Then understood the disciples that

Matthew 17:19 Art-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ
INT: Then having come the disciples

Matthew 17:24 Art-NMP
GRK: Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα
NAS: to Capernaum, those who collected
INT: Capernaum came those who the didrachmas

Matthew 17:25 Art-NMP
GRK: δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς τῆς
INT: think Simon The kings of the

Matthew 17:26 Art-NMP
GRK: ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
INT: free are the sons

Matthew 18:1 Art-NMP
GRK: ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ
INT: hour came the disciples

Matthew 18:10 Art-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν
INT: to you that the angels of them

Matthew 18:31 Art-NMP
GRK: ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ
NAS: saw what had happened,
INT: Having seen Therefore the fellow servants of him

Matthew 19:5 Art-NMP
GRK: καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς
INT: and will become the two for

Matthew 19:10 Art-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ
INT: Say to him the disciples of him

Matthew 19:13 Art-NMP
GRK: καὶ προσεύξηται οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: and might pray moreover [the] disciples

Matthew 19:25 Art-NMP
GRK: ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο
INT: having heard this moreover the disciples were astonished

Matthew 19:28 Art-NMP
GRK: ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι
INT: that you who having followed me

Matthew 20:5 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀπῆλθον
INT: and they went

Matthew 20:9 Art-NMP
GRK: ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὴν
NAS: When those [hired] about the eleventh
INT: having come also those [hired] about the

Matthew 20:10 Art-NMP
GRK: καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν
NAS: When those [hired] first came,
INT: and having come the first they thought

Matthew 20:12 Art-NMP
GRK: λέγοντες Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν
NAS: them equal to us who have borne
KJV: unto us, which have borne
INT: saying These the last one

Matthew 20:16 Art-NMP
GRK: Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
INT: Thus will be the last first

Matthew 20:16 Art-NMP
GRK: πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι
INT: first and the first last

Matthew 20:21 Art-NMP
GRK: καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί
INT: might sit these two sons

Matthew 20:24 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν
INT: And having heard [this] the ten were indignant

Matthew 20:25 Art-NMP
GRK: Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν
INT: You know that the rulers of the

Matthew 20:25 Art-NMP
GRK: αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν
INT: them and the great ones exercise authority over

Matthew 20:31 Art-NMP
GRK: ἵνα σιωπήσωσιν οἱ δὲ μεῖζον
INT: that they should be silent moreover all the more

Matthew 20:33 Art-NMP
GRK: ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
INT: that might be opened the eyes of us

Matthew 21:6 Art-NMP
GRK: Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ
INT: having gone moreover the disciples and

Matthew 21:9 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι
NAS: going ahead of Him, and those who followed,
INT: moreover crowds

Matthew 21:9 Art-NMP
GRK: δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν
INT: moreover crowds those that went before him

Matthew 21:9 Art-NMP
GRK: αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
INT: him and those following were crying out

Matthew 21:11 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι
INT: moreover [the] crowds

Matthew 21:15 Art-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
INT: having seen moreover the chief priests and

Matthew 21:15 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ
INT: chief priests and the scribes the

Matthew 21:20 Art-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν
INT: And having seen [it] the disciples marveled

Matthew 21:23 Art-NMP
GRK: αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
INT: to him [when he was] teaching the chief priests and

Matthew 21:23 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
INT: chief priests and the elders of the

Matthew 21:25 Art-NMP
GRK: ἐξ ἀνθρώπων οἱ δὲ διελογίζοντο
INT: from men and they reasoned

Matthew 21:31 Art-NMP
GRK: ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ
INT: to you that the tax collectors and

Matthew 21:32 Art-NMP
GRK: ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ δὲ τελῶναι
INT: you did believe him however [the] tax collectors

Matthew 21:35 Art-NMP
GRK: καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς
INT: And having taken the tenants the

Matthew 21:38 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ γεωργοὶ
INT: however [the] tenants

Matthew 21:42 Art-NMP
GRK: ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος
INT: which rejected those who build this

Matthew 21:45 Art-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
INT: And having heard the chief priests and

Matthew 21:45 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς
INT: chief priests and the Pharisees the

Matthew 22:4 Art-NMP
GRK: μου ἡτοίμακα οἱ ταῦροί μου
INT: of me I prepared the oxen of me

Matthew 22:5 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀμελήσαντες
INT: moreover having been negligent of [it]

Matthew 22:6 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ
INT: moreover [the] rest

Matthew 22:8 Art-NMP
GRK: ἕτοιμός ἐστιν οἱ δὲ κεκλημένοι
INT: ready is those moreover having been invited

Matthew 22:10 Art-NMP
GRK: καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
INT: And having gone out the servants those

Matthew 22:15 Art-NMP
GRK: Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον
INT: Then having gone the Pharisees counsel

Matthew 22:19 Art-NMP
GRK: τοῦ κήνσου οἱ δὲ προσήνεγκαν
INT: of the tribute and they presented

Matthew 22:33 Art-NMP
GRK: Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο
INT: And having heard the crowds were astonished

Matthew 22:34 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ Φαρισαῖοι
INT: moreover [the] Pharisees

Matthew 22:40 Art-NMP
GRK: κρέμαται καὶ οἱ προφῆται
INT: hangs and the prophets

Matthew 23:2 Art-NMP
GRK: καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ
INT: seat have sat down the scribes and

Matthew 23:2 Art-NMP
GRK: γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι
INT: scribes and the Pharisees

Matthew 23:16 Art-NMP
GRK: ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς
KJV: guides, which say,
INT: guides blind who say whoever

Matthew 23:24 Art-NMP
GRK: ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διυλίζοντες τὸν
INT: Guides blind those who filter out the

Matthew 24:1 Art-NMP
GRK: καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: and came to [him] the disciples of him

Matthew 24:3 Art-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ'
INT: came to him the disciples in

Matthew 24:16 Art-NMP
GRK: τότε οἱ ἐν τῇ
NAS: then those who are in Judea
INT: then those in

Matthew 24:28 Art-NMP
GRK: ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί
INT: there will be gathered the vultures

Matthew 24:29 Art-NMP
GRK: αὐτῆς καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται
INT: of it and the stars will fall

Matthew 24:35 Art-NMP
GRK: γῆ παρελεύσεται οἱ δὲ λόγοι
INT: earth will pass away however [the] words

Matthew 24:36 Art-NMP
GRK: οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν
INT: knows not even the angels of the

Matthew 25:31 Art-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ'
INT: and all the angels with

Matthew 25:34 Art-NMP
GRK: αὐτοῦ Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ
INT: of him Come the blessed of the

Matthew 25:37 Art-NMP
GRK: ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες
INT: will answer him the righteous saying

Matthew 25:41 Art-NMP
GRK: ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς
INT: from me those cursed into

Matthew 25:46 Art-NMP
GRK: κόλασιν αἰώνιον οἱ δὲ δίκαιοι
INT: punishment eternal moreover [the] righteous

Matthew 26:3 Art-NMP
GRK: Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
KJV: of the high priest, who was called
INT: Then were gathered together the chief priests and

Matthew 26:3 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
INT: chief priests and the elders of the

Matthew 26:8 Art-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν
INT: having seen moreover the disciples became indignant

Matthew 26:15 Art-NMP
GRK: παραδώσω αὐτόν οἱ δὲ ἔστησαν
INT: will betray him moreover they appointed

Matthew 26:17 Art-NMP
GRK: ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ
INT: unleavened [bread] came the disciples

Matthew 26:19 Art-NMP
GRK: καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς
INT: And did the disciples as

Matthew 26:35 Art-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
INT: also all the disciples said

Matthew 26:43 Art-NMP
GRK: γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
INT: indeed of them the eyes heavy

Matthew 26:52 Art-NMP
GRK: πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν
INT: all indeed the [ones] having taken [the] sword

Matthew 26:56 Art-NMP
GRK: προφητῶν Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες
INT: prophets Then the disciples all

Matthew 26:57 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ κρατήσαντες
NAS: Those who had seized Jesus
INT: those who moreover having seized

Matthew 26:57 Art-NMP
GRK: ἀρχιερέα ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ
INT: high priest where the scribes and

Matthew 26:57 Art-NMP
GRK: γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν
INT: scribes and the elders were assembled

Matthew 26:59 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
INT: moreover [the] chief priests

Matthew 26:66 Art-NMP
GRK: ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ ἀποκριθέντες
INT: you do think moreover having answered

Matthew 26:67 Art-NMP
GRK: ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ δὲ ἐράπισαν
INT: struck him others moreover slapped [him]

Matthew 26:73 Art-NMP
GRK: δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον
INT: also having come to [him] those who stood by said

Matthew 27:1 Art-NMP
GRK: ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
INT: took all the chief priests and

Matthew 27:1 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
INT: chief priests and the elders of the

Matthew 27:4 Art-NMP
GRK: αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπαν
INT: blood innocent moreover they said

Matthew 27:6 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
INT: and [the] chief priests

Matthew 27:20 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
INT: moreover [the] chief priests

Matthew 27:20 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν
INT: [the] chief priests and the elders persuaded

Matthew 27:21 Art-NMP
GRK: ἀπολύσω ὑμῖν οἱ δὲ εἶπαν
INT: I release to you And they said

Matthew 27:23 Art-NMP
GRK: κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς
INT: evil did he commit and all the more

Matthew 27:27 Art-NMP
GRK: Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ
INT: Then the soldiers of the

Matthew 27:39 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ παραπορευόμενοι
NAS: And those passing
INT: those moreover passing by

Matthew 27:41 Art-NMP
GRK: ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
INT: likewise also the chief priests mocking

Matthew 27:44 Art-NMP
GRK: αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ
INT: likewise also the robbers the [ones]

Matthew 27:44 Art-NMP
GRK: οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν
INT: the robbers the [ones] having been crucified with

Matthew 27:49 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ λοιποὶ
INT: moreover [the] rest

Matthew 27:54 Art-NMP
GRK: ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
INT: [the] centurion and they who with him

Matthew 27:62 Art-NMP
GRK: παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
INT: preparation were gathered together the chief priests and

Matthew 27:62 Art-NMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς
INT: chief priests and the Pharisees before

Matthew 27:64 Art-NMP
GRK: ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: ever having come the disciples of him

Matthew 27:66 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ πορευθέντες
INT: moreover having gone

Matthew 28:4 Art-NMP
GRK: αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ
INT: of him trembled those keeping guard and

Matthew 28:13 Art-NMP
GRK: Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: Say that the disciples of him

Matthew 28:15 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ λαβόντες
INT: moreover having taken

Matthew 28:16 Art-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἕνδεκα
INT: moreover [the] eleven

Matthew 28:17 Art-NMP
GRK: αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν
NAS: Him, they worshiped [Him]; but some were doubtful.
INT: him they worshipped some however doubted

Mark 1:5 Art-NMP
GRK: χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες
INT: region and they of Jerusalem all

Mark 1:13 Art-NMP
GRK: θηρίων καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν
INT: beasts and the angels ministered

Mark 1:22 Art-NMP
GRK: οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς
INT: not as the scribes

Mark 1:36 Art-NMP
GRK: Σίμων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
NAS: Simon and his companions searched
INT: Simon and those with him

Mark 2:16 Art-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν
INT: And the scribes the

Mark 2:17 Art-NMP
GRK: χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
NAS: a physician, but those who are sick;
INT: need have they who are strong of a physician

Mark 2:17 Art-NMP
GRK: ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες
INT: of a physician but they who sick are

Mark 2:18 Art-NMP
GRK: Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
INT: And were the disciples of John

Mark 2:18 Art-NMP
GRK: Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες
INT: of John and those of the Pharisees fasting

Mark 2:18 Art-NMP
GRK: Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
INT: because of why the disciples of John

Mark 2:18 Art-NMP
GRK: Ἰωάννου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν
INT: of John and those disciples of the

Mark 2:18 Art-NMP
GRK: Φαρισαίων νηστεύουσιν οἱ δὲ σοὶ
INT: Pharisees fast but your

Mark 2:19 Art-NMP
GRK: Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ
INT: not Can the sons of the

Mark 2:22 Art-NMP
GRK: ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί ἀλλὰ
INT: will be destroyed and the wineskins but

Mark 2:23 Art-NMP
GRK: σπορίμων καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: grainfields and the disciples of him

Mark 2:24 Art-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον
INT: And the Pharisees said

Mark 2:25 Art-NMP
GRK: αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
NAS: he was in need and he and his companions became hungry;
INT: he and those with him

Mark 3:4 Art-NMP
GRK: ἢ ἀποκτεῖναι οἱ δὲ ἐσιώπων
INT: or to kill but they were silent

Mark 3:6 Art-NMP
GRK: Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς
INT: And having gone out the Pharisees immediately

Mark 3:21 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ' αὐτοῦ
INT: And having heard [of it] those belonging to him

Mark 3:22 Art-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ
KJV: And the scribes which came down from
INT: And the scribes the [ones]

Mark 3:22 Art-NMP
GRK: οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων
INT: the scribes the [ones] from Jerusalem

Mark 3:31 Art-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
INT: of him and the brothers him

Mark 3:32 Art-NMP
GRK: σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου
INT: of you and the brothers of you

Mark 3:33 Art-NMP
GRK: μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
INT: of me and the brothers of me

Mark 3:34 Art-NMP
GRK: μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
INT: of me and the brothers of me

Mark 4:10 Art-NMP
GRK: ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν
NAS: as He was alone, His followers, along
INT: asked him those about him

Mark 4:15 Art-NMP
GRK: δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν
NAS: These are the ones who are beside
INT: moreover are they along the

Mark 4:16 Art-NMP
GRK: εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ
INT: are likewise they who upon the

Mark 4:18 Art-NMP
GRK: ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς
INT: these are they who among the

Mark 4:18 Art-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον
INT: these are the [ones] the word

Mark 4:20 Art-NMP
GRK: ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν
INT: these are the [ones] upon the

Mark 5:14 Art-NMP
GRK: Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς
INT: And those who fed them

Mark 5:16 Art-NMP
GRK: διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς
NAS: Those who had seen it described
INT: related to them the [ones] having seen [it] how

Mark 5:31 Art-NMP
GRK: ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: said to him the disciples of him

Mark 6:1 Art-NMP
GRK: ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: follow him the disciples him

Mark 6:2 Art-NMP
GRK: συναγωγῇ καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες
INT: synagogue and many hearing

Mark 6:29 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: And having heard [it] the disciples of him

Mark 6:30 Art-NMP
GRK: Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς
INT: And are gathered together the apostles to

Mark 6:31 Art-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ
INT: Were indeed those coming and

Mark 6:31 Art-NMP
GRK: ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί
INT: coming and those going many

Mark 6:35 Art-NMP
GRK: προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: to Him and said, This place
INT: having come to him the disciples to him

Mark 6:44 Art-NMP
GRK: καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς
INT: And were the [ones] having eaten of the

Mark 6:49 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἰδόντες
INT: and having seen

Mark 7:1 Art-NMP
GRK: πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί
INT: to him the Pharisees and

Mark 7:3 Art-NMP
GRK: οἱ γὰρ Φαρισαῖοι
INT: indeed [the] Pharisees

Mark 7:3 Art-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν
INT: and all the Jews if

Mark 7:5 Art-NMP
GRK: ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ
INT: questioned him the Pharisees and

Mark 7:5 Art-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς Διὰ
INT: Pharisees and the scribes because of

Mark 7:5 Art-NMP
GRK: οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου
INT: not walk the disciples of you

Mark 7:17 Art-NMP
GRK: ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: asked him the disciples him

Mark 7:21 Art-NMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ
INT: of men the thoughts

Mark 7:21 Art-NMP
GRK: οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται
INT: the thoughts evil go forth

Mark 8:4 Art-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: answered him the disciples of him

Mark 8:5 Art-NMP
GRK: ἔχετε ἄρτους οἱ δὲ εἶπαν
INT: have you loaves and they said

Mark 8:11 Art-NMP
GRK: Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ
INT: And went out the Pharisees and

Mark 8:27 Art-NMP
GRK: Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: Jesus and the disciples of him

Mark 8:27 Art-NMP
GRK: με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
INT: me do pronounce men to be

Mark 8:28 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: moreover they told him

Mark 9:11 Art-NMP
GRK: Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι
INT: say the scribes that

Mark 9:28 Art-NMP
GRK: εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
INT: into a house the disciples of him

Mark 9:32 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἠγνόουν
INT: and they understood not

Mark 9:34 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐσιώπων
INT: and they were silent

Mark 10:4 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: and they said

Mark 10:8 Art-NMP
GRK: καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς
INT: and will be the two for

Mark 10:10 Art-NMP
GRK: οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ
INT: house again the disciples concerning

Mark 10:13 Art-NMP
GRK: αὐτῶν ἅψηται οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: them he might touch moreover [the] disciples

Mark 10:23 Art-NMP
GRK: Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα
INT: How difficultly those riches

Mark 10:24 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ
INT: moreover [the] disciples

Mark 10:26 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ περισσῶς
INT: moreover exceedingly

Mark 10:31 Art-NMP
GRK: ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
INT: last and the last first

Mark 10:32 Art-NMP
GRK: καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες
INT: and they were astonished those moreover following

Mark 10:35 Art-NMP
GRK: καὶ Ἰωάννης οἱ δύο υἱοὶ
INT: and John the two sons

Mark 10:37 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: and he said

Mark 10:39 Art-NMP
GRK: οἱ δὲ εἶπαν
INT: moreover they said

Mark 10:41 Art-NMP
GRK: καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο
INT: And having heard [this] the ten began

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page