αὐτῇ
Englishman's Concordance
αὐτῇ (autē) — 120 Occurrences

Matthew 1:20 PPro-DF3S
GRK: γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ
KJV: that which is conceived in her is of
INT: indeed in her having been conceived from

Matthew 5:31 PPro-DF3S
GRK: αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον
KJV: let him give her a writing of divorcement:
INT: of him let him give to her a letter of divorce

Matthew 10:11 PPro-DF3S
GRK: τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν
KJV: who in it is worthy;
INT: who in it worthy is

Matthew 12:39 PPro-DF3S
GRK: οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ
KJV: sign be given to it, but the sign
INT: not will be given to it if not

Matthew 14:7 PPro-DF3S
GRK: ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ
KJV: to give her whatsoever
INT: oath he promised to her to give whatever

Matthew 15:23 PPro-DF3S
GRK: οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον καὶ
KJV: But he answered her not a word.
INT: not he answered her a word And

Matthew 15:28 PPro-DF3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ὦ γύναι
KJV: answered and said unto her, O woman,
INT: Jesus said to her O woman

Matthew 16:4 PPro-DF3S
GRK: οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ
KJV: sign be given unto it, but the sign
INT: not will be given to it if not

Matthew 20:21 PPro-DF3S
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις
KJV: And he said unto her, What wilt thou?
INT: moreover he said to her What do you desire

Matthew 21:19 PPro-DF3S
GRK: εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ
KJV: and said unto it, Let no fruit
INT: found on it if not

Matthew 21:19 PPro-DF3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῇ Οὐ μηκέτι
INT: And he says to it Never no more

Matthew 22:39 PPro-DFS
GRK: δὲ ὁμοία αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν
KJV: [is] like unto it, Thou shalt love
INT: moreover [is] like it You will love the

Mark 5:23 PPro-DF3S
GRK: τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ
KJV: thy hands on her, that
INT: the hands on her so that she might be cured

Mark 5:33 PPro-DF3S
GRK: ὃ γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν καὶ
KJV: was done in her, came and
INT: what had been done to her came and

Mark 5:34 PPro-DF3S
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ
KJV: And he said unto her, Daughter, thy
INT: moreover he said to her Daughter the

Mark 5:41 PPro-DF3S
GRK: παιδίου λέγει αὐτῇ ταλιθα κούμ
KJV: and said unto her, Talitha
INT: child he says to her Talitha cumi

Mark 5:43 PPro-DF3S
GRK: εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
KJV: that something should be given her to eat.
INT: he said [something] should be given to her to eat

Mark 6:23 PPro-DF3S
GRK: καὶ ὤμοσεν αὐτῇ πολλά ὅ
KJV: he sware unto her, Whatsoever
INT: And he swore to her whatever that

Mark 7:27 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον
KJV: Jesus said unto her, Let the children
INT: And he said to her Let first

Mark 7:29 PPro-DF3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Διὰ τοῦτον
KJV: And he said unto her, For this
INT: And he said to her Because of this

Mark 10:12 PPro-NF3S
GRK: καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν
NAS: and if she herself divorces
KJV: shall put away her husband,
INT: And if a woman should divorce the

Mark 11:13 PPro-DF3S
GRK: εὑρήσει ἐν αὐτῇ καὶ ἐλθὼν
KJV: when he came to it, he found nothing
INT: he will find on it And having come

Mark 11:14 PPro-DF3S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς
KJV: answered and said unto it, No man eat
INT: having answered he said to it No more for

Mark 14:5 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ
KJV: And they murmured against her.
INT: And they grumbled at her

Mark 14:6 PPro-DF3S
GRK: αὐτήν τί αὐτῇ κόπους παρέχετε
KJV: trouble ye her? she hath wrought
INT: her why to her trouble do you cause

Luke 1:30 PPro-DF3S
GRK: ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ
KJV: the angel said unto her, Fear not,
INT: the angel to her not Fear

Luke 1:35 PPro-DF3S
GRK: ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον
KJV: and said unto her, The Holy
INT: angel said to her Spirit [the] Holy

Luke 1:36 PPro-NF3S
GRK: σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν
KJV: cousin Elisabeth, she hath also
INT: of you also she has conceived a son

Luke 1:36 PPro-DF3S
GRK: ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ
KJV: month with her, who
INT: sixth is to her who [was] called

Luke 1:45 PPro-DF3S
GRK: τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου
KJV: of those things which were told her from
INT: to the things spoken to her from [the] Lord

Luke 1:56 PPro-DF3S
GRK: Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας
KJV: abode with her about three
INT: Mary with her about months

Luke 1:58 PPro-DF3S
GRK: καὶ συνέχαιρον αὐτῇ
INT: and they rejoiced with her

Luke 2:8 PPro-DF3S
GRK: χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ
NAS: In the same region
KJV: in the same country
INT: region same lodging in the fields and

Luke 2:37 PPro-NF3S
GRK: καὶ αὐτὴ χήρα ἕως
INT: and she [was] a widow about

Luke 2:38 PPro-NF3S
GRK: καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: At that very moment she came
KJV: coming in that instant
INT: and she at that hour

Luke 7:12 PPro-NF3S
GRK: αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα
KJV: mother, and she was a widow:
INT: of him and she was a widow

Luke 7:12 PPro-DF3S
GRK: ἦν σὺν αὐτῇ
KJV: was with her.
INT: was [was] with her

Luke 7:13 PPro-DF3S
GRK: ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ εἶπεν
KJV: he had compassion on her, and said
INT: was moved with compassion on her and said

Luke 7:13 PPro-DF3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖε
KJV: and said unto her, Weep not.
INT: and said to her not Weep

Luke 7:48 PPro-DF3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου
KJV: And he said unto her, Thy sins
INT: he said moreover to her Forgiven have been your

Luke 8:42 DPro-NF3S
GRK: δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν Ἐν
KJV: But as he went the people
INT: twelve and she was dying as

Luke 8:48 PPro-DF3S
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ
KJV: he said unto her, Daughter,
INT: and he said to her Daughter the

Luke 8:55 PPro-DF3S
GRK: καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
KJV: he commanded to give her meat.
INT: and he directed [that] to her [something] should be given to eat

Luke 10:7 PPro-DF3S
GRK: ἐν αὐτῇ δὲ τῇ
KJV: And in the same house remain,
INT: In the same moreover

Luke 10:9 PPro-DF3S
GRK: τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ
KJV: and say unto them, The kingdom of God
INT: in it [the] sick and

Luke 10:21 PPro-DF3S
GRK: Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: At that very time He rejoiced greatly
KJV: In that hour Jesus
INT: In the same hour

Luke 10:40 PPro-DF3S
GRK: εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι
KJV: alone? bid her therefore that
INT: Speak therefore to her that me

Luke 10:41 PPro-DF3S
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος
KJV: and said unto her, Martha,
INT: moreover said to her the Lord

Luke 11:29 PPro-DF3S
GRK: οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ
KJV: sign be given it, but the sign
INT: not will be given to it if not

Luke 12:12 PPro-DF3S
GRK: ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: will teach you in that very hour
KJV: you in the same hour what
INT: you in same the hour

Luke 13:6 PPro-DF3S
GRK: καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ
INT: fruit on it and not

Luke 13:12 PPro-DF3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Γύναι ἀπολέλυσαι
KJV: said unto her, Woman,
INT: and said to her Woman you have been freed from

Luke 13:13 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας
KJV: [his] hands on her: and immediately
INT: And he laid upon her the hands

Luke 13:31 PPro-DF3S
GRK: Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: Just at that time some
KJV: saying unto him, Get thee out,
INT: on same the day

Luke 20:19 PPro-DF3S
GRK: χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
KJV: parable against them.
INT: hands in same hour

Luke 23:12 PPro-DF3S
GRK: Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
NAS: with one another that very day;
INT: Pilate on same the day

Luke 24:13 PPro-DF3S
GRK: αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: went that same day to
INT: them on same the day

Luke 24:18 PPro-DF3S
GRK: γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς
INT: have come to pass in it in the

Luke 24:33 PPro-DF3S
GRK: Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: And they got up that very hour
KJV: they rose up the same hour,
INT: And having risen up [that] same hour

John 2:4 PPro-DF3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, Woman, what
INT: and Says to her Jesus

John 4:7 PPro-DF3S
GRK: ὕδωρ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, Give me
INT: water Says to her Jesus

John 4:10 PPro-DF3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰ ᾔδεις
KJV: and said unto her, If thou knewest
INT: and said to her If you had known

John 4:13 PPro-DF3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῇ Πᾶς ὁ
KJV: and said unto her, Whosoever drinketh
INT: and said to her Everyone that

John 4:16 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν
KJV: Jesus saith unto her, Go, call
INT: He Says to her Go call

John 4:17 PPro-DF3S
GRK: ἄνδρα λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
INT: a husband Says to her Jesus

John 4:21 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, Woman, believe
INT: Says to her Jesus

John 4:26 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, I that speak
INT: Says to her Jesus

John 8:10 PPro-DF3S
GRK: γυναικὸς εἶπεν αὐτῇ Γύναι ποῦ
KJV: he said unto her, Woman,
INT: woman said to her Woman where

John 11:23 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, Thy brother
INT: Says to her Jesus

John 11:25 PPro-DF3S
GRK: εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto her, I am
INT: Said to her Jesus

John 11:31 PPro-DF3S
GRK: ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι
KJV: went out, followed her, saying,
INT: went out followed her having supposed

John 11:33 PPro-DF3S
GRK: τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας
KJV: which came with her, he groaned
INT: the having come with her Jews weeping

John 11:40 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto her, Said I not
INT: Says to her the Jesus

John 20:13 PPro-DF3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι
KJV: they say unto her, Woman, why
INT: And say to her they Woman

John 20:15 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι
KJV: Jesus saith unto her, Woman, why
INT: Says to her Jesus Woman

John 20:16 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μαριάμ
KJV: Jesus saith unto her, Mary. She
INT: Says to her Jesus Mary

John 20:17 PPro-DF3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή
KJV: Jesus saith unto her, Touch me
INT: Says to her Jesus Not

John 20:18 PPro-DF3S
GRK: ταῦτα εἶπεν αὐτῇ
KJV: these things unto her.
INT: these things he said to her

Acts 1:20 PPro-DF3S
GRK: κατοικῶν ἐν αὐτῇ καί Τὴν
KJV: therein: and his bishoprick let
INT: dwelling in it and the

Acts 7:5 PPro-DF3S
GRK: κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα
KJV: in it, no, not
INT: an inheritance in it not even a length [of]

Acts 9:38 PPro-DF3S
GRK: ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο
KJV: they sent unto him two men,
INT: is in it sent two

Acts 9:41 PPro-DF3S
GRK: δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν
KJV: And he gave her [his] hand, and lifted
INT: having given moreover her [his] hand he raised up

Acts 16:18 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
KJV: And he came out the same hour.
INT: And it came out same to the hour

Acts 20:22 PPro-DF3S
GRK: τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα μοι
INT: the things which in it will happen to me

Acts 22:13 PPro-DF3S
GRK: ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: your sight!' And at that very time
KJV: receive thy sight. And the same hour I
INT: look up And I same the hour

Romans 6:2 PPro-DF3S
GRK: ζήσομεν ἐν αὐτῇ
INT: will we live in it

Romans 8:21 PPro-NF3S
GRK: ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις
NAS: that the creation itself also
KJV: the creature itself also
INT: that also itself the creation

Romans 9:12 PPro-DF3S
GRK: καλοῦντος ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι Ὁ
KJV: It was said unto her, The elder
INT: calls it was said to her The

Romans 16:2 PPro-DF3S
GRK: καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ
NAS: of many, and of myself as well.
KJV: and that ye assist her in whatsoever
INT: and you might assist her in whatever

Romans 16:2 PPro-NF3S
GRK: καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν
KJV: of many, and of myself also.
INT: also indeed she a helper of many

1 Corinthians 1:10 PPro-DF3S
GRK: ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ
NAS: mind and in the same judgment.
KJV: and in the same judgment.
INT: in the same judgment

1 Corinthians 11:14 PPro-NF3S
GRK: ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς
NAS: nature itself teach
KJV: not even nature itself teach you,
INT: than nature itself does teach you

1 Corinthians 11:15 PPro-DF3S
GRK: κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν ὅτι
KJV: it is a glory to her: for [her] hair
INT: she has long hair glory to her it is for

1 Corinthians 11:15 PPro-DF3S
GRK: περιβολαίου δέδοται αὐτῇ
KJV: is given her for
INT: for a covering is given to her

1 Corinthians 15:39 PPro-NF3S
GRK: σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ
NAS: flesh is not the same flesh,
KJV: flesh [is] not the same flesh: but
INT: flesh [is] the same flesh but

Colossians 2:7 PPro-DF3S
GRK: περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
INT: abounding in it with thanksgiving

Colossians 4:2 PPro-DF3S
GRK: γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
KJV: in the same with
INT: watching in it with thanksgiving

Hebrews 11:11 PPro-NF3S
GRK: Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα στεῖρα
NAS: even Sarah herself received ability
KJV: also Sara herself received strength
INT: By faith also herself Sarah barren

James 3:9 PPro-DF3S
GRK: ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν
INT: in it we bless our

James 3:9 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς
INT: and in it we curse

2 Peter 3:10 PPro-DF3S
GRK: τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
INT: the in it works will be burnt up

2 John 1:6 PPro-DF3S
GRK: ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
KJV: ye should walk in it.
INT: that in it you might walk

Revelation 1:3 PPro-DF3S
GRK: τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ὁ
INT: the things in it written

Revelation 2:21 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα
KJV: And I gave her space to
INT: And I gave her time that

Revelation 10:6 PPro-DF3S
GRK: τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν
INT: the things in it and the

Revelation 10:6 PPro-DF3S
GRK: τὰ ἐν αὐτῇ ὅτι χρόνος
INT: the things in it Delay

Revelation 13:12 PPro-DF3S
GRK: τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα
INT: those who in it dwell that

Revelation 16:19 PPro-DF3S
GRK: θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον
KJV: to give unto her the cup
INT: God to give her the cup

Revelation 18:6 PPro-DF3S
GRK: ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ
KJV: Reward her even as
INT: give to her as also

Revelation 18:6 PPro-NF3S
GRK: ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν καὶ
KJV: even as she rewarded you,
INT: as also she rendered and

Revelation 18:6 PPro-DF3S
GRK: ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν
KJV: double according to her works: in
INT: she mixed mix you to her double

Revelation 18:7 PPro-DF3S
GRK: τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ
NAS: that she glorified herself and lived sensuously,
KJV: sorrow give her: for she saith
INT: so much give to her torment and

Revelation 18:20 PPro-DF3S
GRK: Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῇ οὐρανέ καὶ
KJV: Rejoice over her, [thou] heaven, and
INT: Rejoice over her O heaven and

Revelation 18:24 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν
KJV: And in her was found the blood
INT: and in her [the] blood of prophets

Revelation 19:8 PPro-DF3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται
KJV: And to her was granted that
INT: And it was given to her that she could be clothed in

Revelation 19:15 PPro-DF3S
GRK: ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ
KJV: with it he should smite
INT: that with it he might strike the

Revelation 20:13 PPro-DF3S
GRK: τοὺς ἐν αὐτῇ καὶ ὁ
KJV: which were in it; and death
INT: who were in it and

Revelation 21:22 PPro-DF3S
GRK: εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ
KJV: are the temple of it.
INT: I saw in it indeed

Revelation 21:23 PPro-DF3S
GRK: ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γὰρ
KJV: shine in it: for the glory
INT: that they should shine in it the indeed

Revelation 22:3 PPro-DF3S
GRK: ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται καὶ
KJV: shall be in it; and his
INT: Lamb in it will be and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page