John 20:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]ἔλεγον
elegon
Were sayingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
243 [e]ἄλλοι
alloi
otherAdj-NMP
3101 [e]μαθηταί
mathētai
disciples,N-NMP
3708 [e]Ἑωράκαμεν
Heōrakamen
We have seenV-RIA-1P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2962 [e]Κύριον.
Kyrion
Lord!N-AMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
ButConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
he saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
1437 [e]Ἐὰν
Ean
IfConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3708 [e]ἴδω
idō
I seeV-ASA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
5495 [e]χερσὶν
chersin
handsN-DFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5179 [e]τύπον
typon
markN-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2247 [e]ἥλων
hēlōn
nails,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]βάλω
balō
putV-ASA-1S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
1147 [e]δάκτυλόν
daktylon
fingerN-AMS
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5179 [e]τύπον*
typon
markN-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2247 [e]ἥλων
hēlōn
nails,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]βάλω
balō
putV-ASA-1S
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5495 [e]χεῖρα
cheira
handN-AFS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4125 [e]πλευρὰν
pleuran
sideN-AFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
4100 [e]πιστεύσω.
pisteusō
will I believe.V-ASA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Nestle 1904
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τόπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. Ὁ δὲ εἴπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὸν δάκτυλον εἰς τὸν τόπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν κύριον ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὴν χεῖρα μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω

John 20:25 Hebrew Bible
ויגידו לו התלמידים הנשארים ראה ראינו את האדון ויאמר אליהם אם לא אראה בידיו את רשם המסמרות ואשים את אצבעתי במקום המסמרות ואשים את ידי בצדו לא אאמין׃

John 20:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܚܙܝܢ ܠܡܪܢ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܒܐܝܕܘܗܝ ܕܘܟܝܬܐ ܕܨܨܐ ܘܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ܨܒܥܬܝ ܘܡܘܫܛ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܒܕܦܢܗ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the other disciples were saying to him, "We have seen the Lord!" But he said to them, "Unless I see in His hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into His side, I will not believe."

King James Bible
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

Holman Christian Standard Bible
So the other disciples kept telling him, "We have seen the Lord!" But he said to them, "If I don't see the mark of the nails in His hands, put my finger into the mark of the nails, and put my hand into His side, I will never believe!"
Treasury of Scripture Knowledge

We.

John 20:14-20 And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus …

John 1:41 He first finds his own brother Simon, and said to him, We have found …

John 21:7 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the …

Mark 16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen …

Luke 24:34-40 Saying, The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon…

Acts 5:30-32 The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hanged on a tree…

Acts 10:40,41 Him God raised up the third day, and showed him openly…

1 Corinthians 15:5-8 And that he was seen of Cephas, then of the twelve…

Except.

John 20:20 And when he had so said, he showed to them his hands and his side. …

John 6:30 They said therefore to him, What sign show you then, that we may …

Job 9:16 If I had called, and he had answered me; yet would I not believe …

Psalm 78:11-22,32 And forgot his works, and his wonders that he had showed them…

Psalm 95:8-10 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of …

Psalm 106:21-24 They forgot God their savior, which had done great things in Egypt…

Matthew 16:1-4 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired …

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, …

Luke 24:25,39-41 Then he said to them, O fools, and slow of heart to believe all that …

Hebrews 3:12,18,19 Take heed, brothers, lest there be in any of you an evil heart of …

Hebrews 4:1,2 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering …

Hebrews 10:38,39 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul …

Links
John 20:25John 20:25 NIVJohn 20:25 NLTJohn 20:25 ESVJohn 20:25 NASBJohn 20:25 KJVJohn 20:25 Bible AppsJohn 20:25 Biblia ParalelaJohn 20:25 Chinese BibleJohn 20:25 French BibleJohn 20:25 German BibleBible Hub
John 20:24
Top of Page
Top of Page