ΤΑΙΣ
Englishman's Concordance
ΤΑΙΣ (TAIS) — 203 Occurrences

Matthew 3:1 Art-DFP
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις
INT: in moreover the days those

Matthew 4:23 Art-DFP
GRK: διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
INT: teaching in the synagogues of them

Matthew 6:2 Art-DFP
GRK: ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
INT: do in the synagogues and

Matthew 6:2 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως
INT: and in the streets that

Matthew 6:5 Art-DFP
GRK: φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
INT: they love in the synagogues and

Matthew 6:5 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν
INT: and on the corners of the

Matthew 9:4 Art-DFP
GRK: πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: evil in the hearts of you

Matthew 9:35 Art-DFP
GRK: διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
INT: teaching in the synagogues of them

Matthew 10:17 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
INT: and in the synagogues of them

Matthew 11:1 Art-DFP
GRK: κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν
INT: to preach in the cities of them

Matthew 11:16 Art-DFP
GRK: καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ
INT: sitting in the markets and

Matthew 11:29 Art-DFP
GRK: εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
INT: you will find rest [for] the souls of you

Matthew 12:19 Art-DFP
GRK: τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν
INT: any one in the streets the

Matthew 21:42 Art-DFP
GRK: ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον
INT: Did you read in the Scriptures [The] stone

Matthew 22:40 Art-DFP
GRK: ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς
INT: On these two commandments

Matthew 23:6 Art-DFP
GRK: πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς
INT: first seats in the synagogues

Matthew 23:7 Art-DFP
GRK: ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ
INT: greetings in the marketplaces and

Matthew 23:30 Art-DFP
GRK: ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν
INT: we had been in the days of the

Matthew 23:34 Art-DFP
GRK: μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν
INT: you will flog in the synagogues of you

Matthew 24:19 Art-DFP
GRK: οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ
NAS: But woe to those who are pregnant
INT: woe moreover to those that in womb

Matthew 24:19 Art-DFP
GRK: ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν
NAS: who are pregnant and to those who are nursing babies
INT: have [child] and to those that nurse infants in

Matthew 24:19 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
INT: in those the days

Matthew 24:38 Art-DFP
GRK: ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: they were in the days those

Matthew 24:38 Art-DFP
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ
INT: days those before the

Matthew 25:8 Art-DFP
GRK: δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
INT: and [the] foolish to the wise said

Matthew 28:5 Art-DFP
GRK: ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν Μὴ
INT: angel said to the women not

Mark 1:9 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν
INT: in those days [that] came

Mark 2:6 Art-DFP
GRK: διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
INT: reasoning in the hearts of them

Mark 2:8 Art-DFP
GRK: διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: reason you in the hearts of you

Mark 6:56 Art-DFP
GRK: ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν
INT: fields in the marketplaces they laid

Mark 8:1 Art-DFP
GRK: Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν
INT: In those days again

Mark 12:38 Art-DFP
GRK: ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
INT: greetings in the marketplaces

Mark 12:39 Art-DFP
GRK: πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
INT: first seats in the synagogues and

Mark 13:17 Art-DFP
GRK: οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ
NAS: But woe to those who are pregnant
INT: woe moreover to those that in womb

Mark 13:17 Art-DFP
GRK: ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν
NAS: who are pregnant and to those who are nursing babies
INT: have [child] and to those that nurse infants in

Mark 13:17 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
INT: in those days

Mark 13:24 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ
INT: in those the days after

Mark 16:18 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις
INT: and with their hands serpents

Luke 1:5 Art-DFP
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου
INT: There was in the days of Herod

Luke 1:6 Art-DFP
GRK: ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ
INT: in all the commandments and

Luke 1:7 Art-DFP
GRK: προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν
INT: advanced in the years of them

Luke 1:18 Art-DFP
GRK: προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
INT: [is] advanced in the years of her

Luke 1:39 Art-DFP
GRK: Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
INT: Mary in the days this

Luke 1:75 Art-DFP
GRK: αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν
INT: him all the days of our life

Luke 1:80 Art-DFP
GRK: ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως
INT: he was in the deserts until

Luke 2:1 Art-DFP
GRK: δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: moreover in the days those

Luke 2:47 Art-DFP
GRK: συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ
INT: understanding and the answers of him

Luke 3:15 Art-DFP
GRK: πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
INT: all in the hearts of them

Luke 4:2 Art-DFP
GRK: οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: nothing in the days those

Luke 4:15 Art-DFP
GRK: ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
INT: taught in the synagogues of them

Luke 4:25 Art-DFP
GRK: ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου
INT: were in the days of Elijah

Luke 4:43 Art-DFP
GRK: ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν
INT: Also to the other towns

Luke 5:16 Art-DFP
GRK: ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ
INT: withdrawing into the wilderness and

Luke 5:22 Art-DFP
GRK: διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: reason you in the hearts of you

Luke 5:35 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
INT: in those the days

Luke 6:1 Art-DFP
GRK: στάχυας ψώχοντες ταῖς χερσίν
INT: heads of grain rubbing [them] in the hands

Luke 6:12 Art-DFP
GRK: δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
INT: moreover in the days these

Luke 7:38 Art-DFP
GRK: αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς
INT: of him and with the hairs of the

Luke 7:44 Art-DFP
GRK: πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς
INT: feet and with [the] hair of her

Luke 9:36 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν
INT: in those the days anything

Luke 11:43 Art-DFP
GRK: πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
INT: first seat in the synagogues and

Luke 11:43 Art-DFP
GRK: ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
INT: greetings in the marketplaces

Luke 13:26 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν
INT: and in the streets of us

Luke 17:26 Art-DFP
GRK: ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε
INT: it came to pass in the days of Noah

Luke 17:26 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ
INT: also in the days of the

Luke 17:28 Art-DFP
GRK: ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ
INT: it came to pass in the days of Lot

Luke 20:46 Art-DFP
GRK: ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ
INT: greetings in the marketplaces and

Luke 20:46 Art-DFP
GRK: πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
INT: first seats in the synagogues and

Luke 21:14 Art-DFP
GRK: οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: therefore in the minds of you

Luke 21:21 Art-DFP
GRK: οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ
NAS: and those who are in the country
INT: those in the countries not

Luke 21:23 Art-DFP
GRK: οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ
NAS: Woe to those who are pregnant
INT: But woe to those in womb

Luke 21:23 Art-DFP
GRK: ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν
NAS: who are pregnant and to those who are nursing babies
INT: having [child] and to those nursing in

Luke 21:23 Art-DFP
GRK: ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται
NAS: who are nursing babies in those days;
INT: in those the days there will be

Luke 23:7 Art-DFP
GRK: ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις
INT: in those days

Luke 24:18 Art-DFP
GRK: αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
INT: it in the days these

Luke 24:27 Art-DFP
GRK: ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ
INT: in all the Scriptures the things

John 8:24 Art-DFP
GRK: ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
INT: you will die in the sins of you

John 8:24 Art-DFP
GRK: ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
INT: you will die in the sins of you

John 11:2 Art-DFP
GRK: πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς
INT: feet of him with the hair of her

John 12:3 Art-DFP
GRK: καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς
INT: and wiped the hair of her

John 20:25 Art-DFP
GRK: ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ
INT: I see in the hands of him

Acts 1:15 Art-DFP
GRK: ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις
INT: And in the days this

Acts 2:11 Art-DFP
GRK: λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις
INT: speaking them [in] our tongues

Acts 2:17 Art-DFP
GRK: ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις
INT: it will be in the last days

Acts 2:18 Art-DFP
GRK: μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: of me in the days those

Acts 2:42 Art-DFP
GRK: ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς
INT: bread and the prayers

Acts 5:37 Art-DFP
GRK: Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
INT: Galilean in the days of the

Acts 6:1 Art-DFP
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις
INT: in moreover the days this

Acts 7:39 Art-DFP
GRK: ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
INT: turned back in the hearts of them

Acts 7:41 Art-DFP
GRK: ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: they made a calf in the days those

Acts 7:54 Art-DFP
GRK: ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν
INT: these things they were cut in the quick of them

Acts 8:11 Art-DFP
GRK: ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι
INT: long time with the magic arts [he] had amazed

Acts 9:20 Art-DFP
GRK: εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν
INT: immediately in the synagogues he was proclaiming

Acts 9:37 Art-DFP
GRK: δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: moreover in the days those

Acts 11:27 Art-DFP
GRK: ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ κατῆλθον
INT: these moreover days came down

Acts 13:5 Art-DFP
GRK: θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν
INT: of God in the synagogues of the

Acts 13:41 Art-DFP
GRK: ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν
INT: I in the days of you

Acts 14:16 Art-DFP
GRK: ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς
INT: who in the past generations

Acts 14:16 Art-DFP
GRK: ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
INT: nations to go the ways of them

Acts 15:21 Art-DFP
GRK: ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ
INT: has in the synagogues on

Acts 16:13 Art-DFP
GRK: καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν
INT: having sat down we spoke to those having gathered women

Acts 17:16 Art-DFP
GRK: Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου
INT: in moreover Athens waiting for

Acts 18:24 Art-DFP
GRK: ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς
INT: being in the Scriptures

Acts 20:19 Art-DFP
GRK: μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν
INT: to me through the plots of the

Acts 20:34 Art-DFP
GRK: γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου
INT: know that the needs of me

Acts 24:12 Art-DFP
GRK: οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε
INT: neither in the synagogues nor

Romans 1:24 Art-DFP
GRK: θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν
INT: God in the desires of the

Romans 2:15 Art-DFP
GRK: γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
INT: written in the hearts of them

Romans 3:13 Art-DFP
GRK: λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν
INT: throat of them with the tongues of them

Romans 3:16 Art-DFP
GRK: ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
INT: misery [are] in the ways of them

Romans 5:3 Art-DFP
GRK: καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν εἰδότες
INT: we boast in the tribulations knowing

Romans 5:5 Art-DFP
GRK: ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: has been poured out into the hearts of us

Romans 6:12 Art-DFP
GRK: τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ
INT: to obey the lusts it

Romans 12:13 Art-DFP
GRK: ταῖς χρείαις τῶν
INT: to the needs of the

Romans 15:30 Art-DFP
GRK: μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ
INT: me in the prayers for

1 Corinthians 4:12 Art-DFP
GRK: κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν
INT: toil working with the own hands

1 Corinthians 7:8 Art-DFP
GRK: ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις καλὸν
INT: unmarried and to the widows [it is] good

1 Corinthians 7:17 Art-DFP
GRK: οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις
INT: thus in the churches all

1 Corinthians 13:1 Art-DFP
GRK: Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν
INT: If with the tongues the

1 Corinthians 14:20 Art-DFP
GRK: παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν ἀλλὰ
INT: children be in the minds but

1 Corinthians 14:20 Art-DFP
GRK: κακίᾳ νηπιάζετε ταῖς δὲ φρεσὶν
INT: evil be little children in the [regard to] however thinking

1 Corinthians 14:33 Art-DFP
GRK: ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν
INT: in all the churches of the

1 Corinthians 14:34 Art-DFP
GRK: γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν
INT: women in the churches let them be silent

1 Corinthians 15:17 Art-DFP
GRK: ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
INT: you are in the sins of you

1 Corinthians 16:1 Art-DFP
GRK: ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
INT: as I directed the churches

2 Corinthians 1:22 Art-DFP
GRK: πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: Spirit in the hearts of us

2 Corinthians 3:2 Art-DFP
GRK: ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: having been inscribed in the hearts of us

2 Corinthians 4:6 Art-DFP
GRK: ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: shone in the hearts of us

2 Corinthians 5:11 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν
INT: also in the consciences of you

2 Corinthians 7:3 Art-DFP
GRK: ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: that in the hearts of us

2 Corinthians 8:1 Art-DFP
GRK: δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
INT: has been given in the churches

2 Corinthians 12:5 Art-DFP
GRK: μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις
INT: not in the weaknesses

2 Corinthians 12:9 Art-DFP
GRK: καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου
INT: will I boast in the weaknesses of me

Galatians 1:2 Art-DFP
GRK: πάντες ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
INT: all brothers to the churches

Galatians 1:22 Art-DFP
GRK: τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
INT: by face to the churches

Galatians 1:22 Art-DFP
GRK: τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ
INT: of Judea which [are] in Christ

Galatians 5:24 Art-DFP
GRK: παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις
INT: passions and the desires

Ephesians 2:1 Art-DFP
GRK: παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
INT: in trespasses and the sins you

Ephesians 2:3 Art-DFP
GRK: ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς
INT: once in the desires of the

Ephesians 3:10 Art-DFP
GRK: γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ
INT: might be known now to the principalities and

Ephesians 3:10 Art-DFP
GRK: ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν
INT: principalities and the authorities in

Ephesians 3:13 Art-DFP
GRK: ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου
INT: to faint at the tribulations of me

Ephesians 3:17 Art-DFP
GRK: πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: faith in the hearts of you

Ephesians 4:28 Art-DFP
GRK: κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν
INT: let him toil working with the own hands

Colossians 3:9 Art-DFP
GRK: ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ
INT: man with the practices of him

Colossians 3:15 Art-DFP
GRK: βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: let preside in the hearts of you

Colossians 3:16 Art-DFP
GRK: ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: singing in the heart of you

Colossians 4:12 Art-DFP
GRK: ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς ἵνα
INT: you in the prayers that

1 Thessalonians 3:3 Art-DFP
GRK: σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις
INT: be moved by the tribulations these

1 Thessalonians 4:11 Art-DFP
GRK: καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν
INT: and to work with the own hands

2 Thessalonians 1:4 Art-DFP
GRK: ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ
INT: to boast in the churches

2 Thessalonians 1:4 Art-DFP
GRK: ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς
INT: of you and the tribulations which

1 Timothy 5:5 Art-DFP
GRK: καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ
INT: and continues in supplications and

1 Timothy 5:5 Art-DFP
GRK: δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς
INT: in supplications and prayers night

1 Timothy 5:16 Art-DFP
GRK: ἐκκλησία ἵνα ταῖς ὄντως χήραις
INT: church that to the truly [needy] widows

2 Timothy 1:3 Art-DFP
GRK: μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου
INT: remembrance in the prayers of me

2 Timothy 2:4 Art-DFP
GRK: στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου
INT: serving as a soldier entangles himself with the of this life

Hebrews 4:15 Art-DFP
GRK: δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν
INT: able to sympathize with the weaknesses of us

Hebrews 5:7 Art-DFP
GRK: ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
INT: Who in the days of the

Hebrews 5:11 Art-DFP
GRK: νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς
INT: sluggish you have become in the hearings

Hebrews 8:12 Art-DFP
GRK: ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν
INT: merciful I will be to the iniquities of them

Hebrews 10:1 Art-DFP
GRK: κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις
INT: each year with the same sacrifices

Hebrews 11:38 Art-DFP
GRK: σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
INT: in caves and in the holes of the

Hebrews 12:3 Art-DFP
GRK: μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
INT: not you be wearied in the souls of you

James 1:1 Art-DFP
GRK: Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς
NAS: tribes who are dispersed
INT: Christ servant to the twelve tribes

James 1:1 Art-DFP
GRK: δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ
INT: twelve tribes which [are] in the

James 1:8 Art-DFP
GRK: ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ
INT: in all the ways of him

James 1:11 Art-DFP
GRK: πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ
INT: rich in the pursuits of him

James 4:3 Art-DFP
GRK: ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν
INT: that in the pleasures of you

James 4:16 Art-DFP
GRK: καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν
INT: you boast in the arrogance of you

James 5:1 Art-DFP
GRK: ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν
INT: howling over the miseries of you

James 5:1 Art-DFP
GRK: ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις
INT: miseries of you that [are] coming upon [you]

1 Peter 1:14 Art-DFP
GRK: μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν
INT: not fashioning yourselves to the former in

1 Peter 2:24 Art-DFP
GRK: ξύλον ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι
INT: tree that to sins having been dead

1 Peter 3:15 Art-DFP
GRK: ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: sanctify in the hearts of you

2 Peter 1:19 Art-DFP
GRK: ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
INT: should arise in the hearts of you

2 Peter 2:2 Art-DFP
GRK: ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι'
INT: will follow after their sensuality through

2 Peter 2:13 Art-DFP
GRK: ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν
INT: luxuriating in the deceits of them

Jude 1:12 Art-DFP
GRK: οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν
INT: the ones in the love feasts of you

Revelation 1:4 Art-DFP
GRK: Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις
KJV: churches which are in
INT: John to the seven churches

Revelation 1:4 Art-DFP
GRK: ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ
KJV: peace, from him which is and
INT: seven churches that [are] in

Revelation 1:11 Art-DFP
GRK: καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις
KJV: churches which are in
INT: and send to the seven churches

Revelation 2:7 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ
INT: Spirit says to the churches To him that

Revelation 2:11 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ὁ
INT: Spirit says to the churches He that

Revelation 2:13 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντίπας
INT: even in the days Antipas

Revelation 2:17 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ
INT: Spirit says to the churches To him that

Revelation 2:29 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
INT: Spirit says to the churches

Revelation 3:6 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
INT: Spirit says to the churches

Revelation 3:13 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
INT: Spirit says to the churches

Revelation 3:22 Art-DFP
GRK: πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
INT: Spirit says to the churches

Revelation 6:16 Art-DFP
GRK: ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις πέσετε
INT: mountains and to the rocks Fall

Revelation 7:9 Art-DFP
GRK: φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
INT: palm branches in the hands of them

Revelation 8:3 Art-DFP
GRK: ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν
INT: that he might give [it] to the prayers of the

Revelation 8:4 Art-DFP
GRK: τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν
INT: of the incense with the prayers of the

Revelation 9:6 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
INT: And in the days those

Revelation 9:10 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν
INT: and in the tails of them

Revelation 9:19 Art-DFP
GRK: καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν
INT: and in the tails of them

Revelation 9:20 Art-DFP
GRK: ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις
INT: were killed by the plagues these

Revelation 10:7 Art-DFP
GRK: ἀλλ' ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
INT: but in the days of the

Revelation 14:2 Art-DFP
GRK: κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν
INT: harping with the harps of them

Revelation 18:4 Art-DFP
GRK: μὴ συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς
INT: not you might have fellowship in the sins of her

Revelation 20:8 Art-DFP
GRK: τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις
INT: which [are] in the four corners

Revelation 22:16 Art-DFP
GRK: ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ
INT: these things in the churches I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page