αὐτοὶ
Englishman's Concordance
αὐτοὶ (autoi) — 86 Occurrences

Matthew 5:4 PPro-NM3P
GRK: πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται
KJV: for they shall be comforted.
INT: mourn for they will be comforted

Matthew 5:5 PPro-NM3P
GRK: πραεῖς ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν
KJV: for they shall inherit
INT: meek for they will inherit the

Matthew 5:6 PPro-NM3P
GRK: δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
KJV: for they shall be filled.
INT: righteousness for they will be filled

Matthew 5:7 PPro-NM3P
GRK: ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
KJV: for they shall obtain mercy.
INT: merciful for they will receive mercy

Matthew 5:8 PPro-NM3P
GRK: καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν
KJV: in heart: for they shall see God.
INT: in heart for they God

Matthew 5:9 PPro-NM3P
GRK: εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ
KJV: for they shall be called
INT: peacemakers for they sons of God

Matthew 12:27 PPro-NM3P
GRK: διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται
KJV: therefore they shall be
INT: on account of this they judges will be

Matthew 20:10 PPro-NM3P
GRK: δηνάριον καὶ αὐτοί
KJV: received every man a penny.
INT: a denarius also themselves

Matthew 23:4 PPro-NM3P
GRK: τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ δὲ τῷ
NAS: shoulders, but they themselves are unwilling
KJV: move them with one of their
INT: of men themselves however with

Matthew 25:44 PPro-NM3P
GRK: ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε
NAS: Then they themselves also
KJV: Then shall they also answer
INT: will answer also themselves saying Lord

Mark 6:31 PPro-NM3P
GRK: Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ' ἰδίαν
KJV: Come ye yourselves apart into
INT: Come you yourselves apart own

Mark 7:36 PPro-NM3P
GRK: αὐτοῖς διεστέλλετο αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον
KJV: charged them, so much the more
INT: he instructed them exceedingly more abundantly

Luke 2:50 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν
KJV: And they understood not
INT: And they not understood

Luke 6:11 PPro-NM3P
GRK: Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν
NAS: But they themselves were filled
KJV: And they were filled with madness;
INT: themselves moreover were filled

Luke 9:36 PPro-NM3P
GRK: μόνος καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ
KJV: alone. And they kept [it] close, and
INT: alone and they were silent and

Luke 11:4 PPro-NM3P
GRK: καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ
NAS: us our sins, For we ourselves also
KJV: sins; for we also forgive
INT: also indeed ourselves we forgive every one

Luke 11:19 PPro-NM3P
GRK: διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ
KJV: therefore shall they be
INT: on acccount of this they of you judges

Luke 11:46 PPro-NM3P
GRK: δυσβάστακτα καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν
NAS: while you yourselves will not even touch
KJV: and ye yourselves touch
INT: heavy to bear and yourselves with one of the

Luke 11:48 PPro-NM3P
GRK: ὑμῶν ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν
KJV: fathers: for they indeed killed
INT: of you for they indeed killed

Luke 11:52 PPro-NM3P
GRK: τῆς γνώσεως αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε
NAS: of knowledge; you yourselves did not enter,
KJV: in yourselves, and
INT: of the knowledge you yourselves not did enter

Luke 13:4 PPro-NM3P
GRK: δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο
INT: think you that these debtors were

Luke 14:1 PPro-NM3P
GRK: ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι
KJV: day, that they watched
INT: bread that they were watching

Luke 14:12 PPro-NM3P
GRK: ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε
KJV: neighbours; lest they also bid
INT: ever also they should invite in return you

Luke 16:28 PPro-NM3P
GRK: μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς
KJV: unto them, lest they also come
INT: not also they might come to

Luke 17:13 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν
KJV: And they lifted up [their] voices,
INT: And they lifted up [their] voice

Luke 18:34 PPro-NM3P
GRK: Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων
KJV: And they understood none
INT: And they nothing of these things

Luke 22:23 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν
KJV: And they began to enquire
INT: And they began to question together

Luke 22:71 PPro-NM3P
GRK: μαρτυρίας χρείαν αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν
NAS: For we have heard it ourselves from His own mouth.
KJV: for we ourselves have heard
INT: of witness need ourselves indeed have heard

Luke 24:14 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς
KJV: And they talked together
INT: and they were talking with

Luke 24:35 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ
KJV: And they told
INT: And they related the things

Luke 24:52 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν
KJV: And they worshipped him,
INT: And they having worshipped him

John 3:28 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ ὑμεῖς μοι
NAS: You yourselves are my witnesses
KJV: Ye yourselves bear me
INT: yourselves you to me

John 4:42 PPro-NM3P
GRK: λαλιὰν πιστεύομεν αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν
NAS: for we have heard for ourselves and know
KJV: we have heard [him] ourselves, and
INT: speech we believe ourselves indeed have heard

John 4:45 PPro-NM3P
GRK: ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον
KJV: the feast: for they also went
INT: feast also themselves indeed went

John 6:24 PPro-NM3P
GRK: αὐτοῦ ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ
KJV: his disciples, they also took
INT: of him they entered themselves into the

John 17:8 PPro-NM3P
GRK: αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ
KJV: me; and they have received [them], and
INT: them and they received [them] and

John 17:11 PPro-NM3P
GRK: κόσμῳ καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ
NAS: in the world; and [yet] they themselves are in the world,
KJV: name those whom
INT: world and themselves in the

John 17:19 PPro-NM3P
GRK: ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν
KJV: myself, that they also might
INT: might be also they sanctified in

John 17:21 PPro-NM3P
GRK: ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν
KJV: thee, that they also may be
INT: that also they in us

John 18:28 PPro-NM3P
GRK: πρωί καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον
NAS: and it was early; and they themselves did not enter
KJV: early; and they themselves went not
INT: early And they not entered

Acts 2:22 PPro-NM3P
GRK: ὑμῶν καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
KJV: of you, as ye yourselves also know:
INT: of you as you yourselves know

Acts 13:4 PPro-NM3P
GRK: Αὐτοὶ μὲν οὖν
INT: They indeed therefore

Acts 13:14 PPro-NM3P
GRK: Αὐτοὶ δὲ διελθόντες
KJV: But when they departed from
INT: they moreover having passed through

Acts 15:32 PPro-NM3P
GRK: Σίλας καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες
NAS: prophets themselves, encouraged
KJV: also themselves, exhorted
INT: Silas also themselves prophets being

Acts 16:37 PPro-NM3P
GRK: ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
KJV: let them come themselves and fetch
INT: but having come themselves us let them bring out

Acts 18:15 PPro-NM3P
GRK: ὑμᾶς ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς ἐγὼ
NAS: look after it yourselves; I am
INT: you you will see [to it] yourselves for a judge I

Acts 20:34 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι
NAS: You yourselves know that these
KJV: Yea, ye yourselves know, that
INT: you yourselves know that

Acts 22:19 PPro-NM3P
GRK: εἶπον Κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι
NAS: Lord, they themselves understand
KJV: said, Lord, they know that
INT: said Lord they themselves know that

Acts 24:15 PPro-NM3P
GRK: ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται
NAS: cherish themselves, that there shall certainly
KJV: which they themselves also allow,
INT: which also they themselves receive

Acts 24:20 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν
NAS: let these men themselves tell
KJV: Or else let these same [here] say,
INT: or themselves same let them say

Acts 27:36 PPro-NM3P
GRK: πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
NAS: of them were encouraged and they themselves also took
KJV: Then were they all of good cheer,
INT: all also themselves took food

Acts 28:28 PPro-NM3P
GRK: τοῦ θεοῦ αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται
KJV: and [that] they will hear it.
INT: of God they moreover will listen

Romans 8:23 PPro-NM3P
GRK: ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν
NAS: this, but also we ourselves, having
KJV: [they], but ourselves also,
INT: but even ourselves the first-fruit

Romans 8:23 PPro-NM3P
GRK: ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς
NAS: even we ourselves groan
KJV: even we ourselves groan within
INT: we also ourselves in ourselves

Romans 11:31 PPro-NM3P
GRK: ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
KJV: mercy they also
INT: that also they now might have mercy shown [them]

Romans 15:14 PPro-NM3P
GRK: ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε
NAS: am convinced that you yourselves are full
KJV: brethren, that ye also are
INT: that also yourselves full are

2 Corinthians 1:4 PPro-NM3P
GRK: ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ
NAS: with which we ourselves are comforted
KJV: we ourselves are comforted
INT: with which we are comforted ourselves by

2 Corinthians 1:9 PPro-NM3P
GRK: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς
INT: But ourselves in self

2 Corinthians 6:16 PPro-NM3P
GRK: θεός καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου
KJV: God, and they shall be my
INT: God and they will be to me

2 Corinthians 10:12 PPro-NM3P
GRK: συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς
KJV: but they measuring
INT: commend but these by themselves

Galatians 2:9 PPro-NM3P
GRK: τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς
KJV: and they unto
INT: the Gentiles they moreover to

Galatians 2:17 PPro-NM3P
GRK: εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα
NAS: in Christ, we ourselves have also
KJV: Christ, we ourselves also are found
INT: we were found also ourselves sinners [is] then

Galatians 6:13 PPro-NM3P
GRK: οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν
NAS: the Law themselves, but they desire
KJV: neither they themselves who are circumcised
INT: they who are being circumcised themselves [the] law keep

1 Thessalonians 1:9 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ γὰρ περὶ
NAS: For they themselves report about
KJV: For they themselves shew of
INT: they themselves indeed concerning

1 Thessalonians 2:1 PPro-NM3P
GRK: Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε
NAS: For you yourselves know, brethren,
KJV: For yourselves, brethren, know
INT: yourselves indeed you know

1 Thessalonians 2:14 PPro-NM3P
GRK: καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν
INT: as also they from the

1 Thessalonians 3:3 PPro-NM3P
GRK: θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ οἴδατε
NAS: afflictions; for you yourselves know
KJV: afflictions: for yourselves know that
INT: tribulations these yourselves indeed you know

1 Thessalonians 4:9 PPro-NM3P
GRK: γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς
NAS: for [anyone] to write to you, for you yourselves are taught by God
KJV: for ye yourselves are taught of God
INT: to write to you yourselves indeed you

1 Thessalonians 5:2 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς
NAS: For you yourselves know full well
KJV: For yourselves know perfectly
INT: yourselves indeed fully

2 Thessalonians 3:7 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε
NAS: For you yourselves know how
KJV: For yourselves know how
INT: yourselves indeed you know

2 Timothy 2:10 PPro-NM3P
GRK: ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν
KJV: sakes, that they may also
INT: that also they [the] salvation might obtain

Hebrews 1:11 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ
KJV: They shall perish; but
INT: They will perish you

Hebrews 3:10 PPro-NM3P
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ οὐκ
KJV: in [their] heart; and they have not
INT: in heart they moreover not

Hebrews 8:9 PPro-NM3P
GRK: Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν
KJV: of Egypt; because they continued not
INT: of Egypt because they not did continue

Hebrews 8:10 PPro-NM3P
GRK: θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι
KJV: a God, and they shall be to
INT: God and they will be me

Hebrews 13:3 PPro-NM3P
GRK: ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν
NAS: since you yourselves also
KJV: as being yourselves also in
INT: as also yourselves being in

Hebrews 13:17 PPro-NM3P
GRK: καὶ ὑπείκετε αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν
KJV: submit yourselves: for they watch for
INT: and be submissive they indeed watch

James 2:6 PPro-NM3P
GRK: ὑμῶν καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς
NAS: who oppress you and personally drag
KJV: you, and draw you before
INT: you and [not] they do drag you

James 2:7 PPro-NM3P
GRK: οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ
KJV: Do not they blaspheme that worthy
INT: not they do blaspheme the

1 Peter 1:15 PPro-NM3P
GRK: ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν
NAS: you, be holy yourselves also
KJV: so be ye holy in
INT: [is] holy also yourselves holy in

1 Peter 2:5 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι
KJV: Ye also, as
INT: also yourselves as stones

2 Peter 2:19 PPro-NM3P
GRK: αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες
KJV: liberty, they themselves are
INT: them promising themselves slaves being

1 John 4:5 PPro-NM3P
GRK: αὐτοὶ ἐκ τοῦ
KJV: They are of
INT: They of the

Revelation 6:11 PPro-NM3P
GRK: ὡς καὶ αὐτοί
INT: as also they

Revelation 12:11 PPro-NM3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν
KJV: And they overcame him
INT: And they overcame him

Revelation 21:3 PPro-NM3P
GRK: αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ
KJV: them, and they shall be his
INT: them and they peoples his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page