ἧς
Englishman's Concordance
ἧς (hēs) — 49 Occurrences

Matthew 1:16 RelPro-GFS
GRK: Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς
NAS: of Mary, by whom Jesus
KJV: of Mary, of whom was born Jesus,
INT: of Mary of whom was born Jesus

Matthew 24:38 RelPro-GFS
GRK: γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν
KJV: until the day that Noe entered
INT: giving in marriage until that day entered

Mark 7:25 RelPro-GFS
GRK: περὶ αὐτοῦ ἧς εἶχεν τὸ
NAS: of Him, a woman whose little daughter
KJV: a [certain] woman, whose young daughter
INT: about him of whom had the

Mark 16:9 RelPro-GFS
GRK: Μαγδαληνῇ παρ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ
NAS: Magdalene, from whom He had cast
KJV: out of whom he had cast
INT: Magdalene from whom he had cast out seven

Luke 1:20 RelPro-GFS
GRK: λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται
NAS: the day when these things
KJV: the day that these things
INT: to speak until that day shall take place

Luke 7:45 RelPro-GFS
GRK: δὲ ἀφ' ἧς εἰσῆλθον οὐ
KJV: since the time I came in
INT: moreover from which [time] I came in not

Luke 8:2 RelPro-GFS
GRK: Μαγδαληνή ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ
NAS: Magdalene, from whom seven
KJV: Magdalene, out of whom went seven
INT: Magdalene from whom demons seven

Luke 17:27 RelPro-GFS
GRK: ἐγαμίζοντο ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν
KJV: until the day that Noe entered
INT: they were being given in marriage until that day entered

John 11:2 RelPro-GFS
GRK: θριξὶν αὐτῆς ἧς ὁ ἀδελφὸς
NAS: with her hair, whose brother
KJV: with her hair, whose brother Lazarus
INT: hair of her whose brother

Acts 1:2 RelPro-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος
NAS: to the apostles whom He had chosen.
KJV: the day in which he was taken up,
INT: until the day having given command

Acts 1:22 RelPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ'
KJV: that same day that he was taken up
INT: the day in which he was taken up from

Acts 1:25 RelPro-GFS
GRK: ἀποστολῆς ἀφ' ἧς παρέβη Ἰούδας
NAS: and apostleship from which Judas
KJV: from which Judas
INT: apostleship from which turned aside Judas

Acts 3:25 RelPro-GFS
GRK: τῆς διαθήκης ἧς ὁ θεὸς
NAS: and of the covenant which God
KJV: and of the covenant which God made
INT: of the covenant which God

Acts 7:17 RelPro-GFS
GRK: τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ
NAS: was approaching which God
KJV: drew nigh, which God
INT: of the promise which swore

Acts 16:14 RelPro-GFS
GRK: θεόν ἤκουεν ἧς ὁ κύριος
KJV: God, heard [us]: whose heart the Lord
INT: God was hearing of whom the Lord

Acts 20:18 RelPro-GFS
GRK: ἡμέρας ἀφ' ἧς ἐπέβην εἰς
INT: day on which I arrived in

Acts 24:11 RelPro-GFS
GRK: δώδεκα ἀφ' ἧς ἀνέβην προσκυνήσων
INT: twelve from which I went up to worship

Acts 24:21 RelPro-GFS
GRK: ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν
NAS: statement which I shouted
KJV: one voice, that I cried standing
INT: this voice which I cried out among

Acts 26:7 RelPro-GFS
GRK: καταντῆσαι περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι
NAS: and day. And for this hope,
KJV: to come. For which hope's sake, king
INT: to attain concerning which hope I am accused

2 Corinthians 1:4 RelPro-GFS
GRK: τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ
NAS: with the comfort with which we ourselves
KJV: by the comfort wherewith we ourselves
INT: the comfort with which we are comforted ourselves

2 Corinthians 10:8 RelPro-GFS
GRK: ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ
NAS: our authority, which the Lord
KJV: authority, which the Lord
INT: authority of us which gave the

Ephesians 1:6 RelPro-GFS
GRK: χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς
NAS: of His grace, which He freely bestowed
INT: of grace of him which he made objects of grace us

Ephesians 1:8 RelPro-GFS
GRK: ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς
NAS: which He lavished on us. In all
KJV: Wherein he hath abounded toward
INT: which he caused to abound toward

Ephesians 4:1 RelPro-GFS
GRK: τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
NAS: of the calling with which you have been called,
KJV: of the vocation wherewith ye are called,
INT: of the calling in which you were called

Colossians 1:6 RelPro-GFS
GRK: ὑμῖν ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσατε
KJV: you, since the day ye heard
INT: you from the day you heard

Colossians 1:9 RelPro-GFS
GRK: ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν
KJV: also, since the day we heard
INT: we from the day we heard [of it]

Colossians 1:25 RelPro-GFS
GRK: ἧς ἐγενόμην ἐγὼ
KJV: Whereof I am made
INT: of which became I

2 Thessalonians 1:5 RelPro-GFS
GRK: θεοῦ ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε
NAS: of God, for which indeed
KJV: of God, for which ye also
INT: of God for which also you suffer

1 Timothy 6:10 RelPro-GFS
GRK: ἡ φιλαργυρία ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι
KJV: evil: which while some
INT: the love of money which some stretching after

Hebrews 2:5 RelPro-GFS
GRK: μέλλουσαν περὶ ἧς λαλοῦμεν
NAS: concerning which we are speaking.
INT: is to come of which we speak

Hebrews 6:8 RelPro-GFS
GRK: κατάρας ἐγγύς ἧς τὸ τέλος
KJV: unto cursing; whose end
INT: a curse near to of which the end [is]

Hebrews 6:10 RelPro-GFS
GRK: τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς
NAS: and the love which you have shown
KJV: of love, which ye have shewed
INT: of the love which you did show to

Hebrews 7:13 RelPro-GFS
GRK: μετέσχηκεν ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν
NAS: tribe, from which no one
KJV: tribe, of which no man gave attendance
INT: has part in of whom no one has attended to

Hebrews 7:19 RelPro-GFS
GRK: ἐλπίδος δι' ἧς ἐγγίζομεν τῷ
NAS: through which we draw near
KJV: [did]; by the which we draw nigh
INT: hope by which we draw near

Hebrews 9:20 RelPro-GFS
GRK: τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς
NAS: OF THE COVENANT WHICH GOD
KJV: of the testament which God
INT: of the covenant which commanded to

Hebrews 11:4 RelPro-GFS
GRK: θεῷ δι' ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι
NAS: through which he obtained
KJV: by which he obtained witness
INT: to God by which he was borne witness to as being

Hebrews 11:7 RelPro-GFS
GRK: αὐτοῦ δι' ἧς κατέκρινεν τὸν
NAS: of his household, by which he condemned
KJV: by the which he condemned
INT: of him by which he condemned the

Hebrews 11:10 RelPro-GFS
GRK: ἔχουσαν πόλιν ἧς τεχνίτης καὶ
NAS: for the city which has
KJV: foundations, whose builder
INT: having city of which [the] architect and

Hebrews 11:15 RelPro-GFS
GRK: ἐμνημόνευον ἀφ' ἧς ἐξέβησαν εἶχον
NAS: they had been thinking of that [country] from which they went
KJV: [country] from whence they came out,
INT: they were remembering from where they came out they might have had

Hebrews 11:29 RelPro-GFS
GRK: ξηρᾶς γῆς ἧς πεῖραν λαβόντες
KJV: dry [land]: which the Egyptians
INT: dry land of which attempt having made

Hebrews 12:8 RelPro-GFS
GRK: ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν
NAS: discipline, of which all
KJV: without chastisement, whereof all are
INT: you are discipline of which partakers have become

Hebrews 12:19 RelPro-GFS
GRK: φωνῇ ῥημάτων ἧς οἱ ἀκούσαντες
NAS: of words which [sound was such that] those
KJV: of words; which [voice] they that heard
INT: to voice of words which [voice] the [ones] having heard

Hebrews 12:28 RelPro-GFS
GRK: χάριν δι' ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως
NAS: gratitude, by which we may offer
INT: grace by which we might serve well pleasingly

James 2:5 RelPro-GFS
GRK: τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς
NAS: of the kingdom which He promised
KJV: of the kingdom which he hath promised
INT: of the kingdom which he promised to those that

1 Peter 1:10 RelPro-GFS
GRK: Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν
NAS: As to this salvation, the prophets
KJV: Of which salvation the prophets
INT: concerning this salvation sought out

1 Peter 3:6 RelPro-GFS
GRK: αὐτὸν καλοῦσα ἧς ἐγενήθητε τέκνα
KJV: him lord: whose daughters ye are,
INT: him calling of whom you became children

1 Peter 4:11 RelPro-GFS
GRK: ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ
NAS: by the strength which God
KJV: of the ability which God giveth:
INT: of strength which supplies

2 Peter 3:4 RelPro-GFS
GRK: αὐτοῦ ἀφ' ἧς γὰρ οἱ
INT: of him from that indeed the

Revelation 17:2 RelPro-GFS
GRK: μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ
NAS: with whom the kings of the earth
KJV: With whom the kings of the earth
INT: with whom committed sexual immorality the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page