πάντες
Englishman's Concordance
πάντες (pantes) — 177 Occurrences

Matthew 11:13 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ οἱ
NAS: For all the prophets and the Law
KJV: For all the prophets and
INT: all indeed the

Matthew 11:28 Adj-NMP
GRK: πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
NAS: Come to Me, all who are weary
KJV: unto me, all [ye] that labour and
INT: to me all you who toil

Matthew 12:23 Adj-NMP
GRK: Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι
NAS: All the crowds were amazed,
KJV: And all the people were amazed,
INT: And were amazed all the crowds

Matthew 14:20 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: and they all ate and were satisfied.
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Matthew 15:37 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: And they all ate and were satisfied,
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Matthew 19:11 Adj-NMP
GRK: αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν
NAS: But He said to them, Not all men [can] accept
KJV: unto them, All [men] cannot
INT: to them Not all receive the

Matthew 21:26 Adj-NMP
GRK: τὸν ὄχλον πάντες γὰρ ὡς
NAS: the people; for they all regard
KJV: the people; for all hold John
INT: the multitude all indeed as

Matthew 22:28 Adj-NMP
GRK: ἔσται γυνή πάντες γὰρ ἔσχον
NAS: of the seven will she be? For they all had
KJV: of the seven? for they all had her.
INT: will she be wife all indeed had

Matthew 23:8 Adj-NMP
GRK: ὁ διδάσκαλος πάντες δὲ ὑμεῖς
NAS: is your Teacher, and you are all brothers.
KJV: [even] Christ; and all ye are
INT: the teacher all moreover you

Matthew 25:31 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι
NAS: in His glory, and all the angels
KJV: glory, and all the holy angels
INT: of him and all the angels

Matthew 26:27 Adj-NMP
GRK: ἐξ αὐτοῦ πάντες
NAS: Drink from it, all of you;
KJV: saying, Drink ye all of it;
INT: of it all of you

Matthew 26:31 Adj-NMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε
NAS: said to them, You will all fall away
KJV: unto them, All ye
INT: Jesus All you will fall away

Matthew 26:33 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν
NAS: to Him, [Even] though all may fall
KJV: Though all [men] shall be offended
INT: to him If all will fall away because of

Matthew 26:35 Adj-NMP
GRK: ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ
NAS: with You, I will not deny You. All the disciples
KJV: also said all the disciples.
INT: Likewise also all the disciples

Matthew 26:52 Adj-NMP
GRK: τόπον αὐτῆς πάντες γὰρ οἱ
NAS: into its place; for all those
KJV: for all they that take
INT: place of it all indeed the [ones]

Matthew 26:56 Adj-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν
NAS: Then all the disciples
KJV: Then all the disciples
INT: the disciples all having forsaken him

Matthew 27:1 Adj-NMP
GRK: συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: came, all the chief priests
KJV: was come, all the chief priests
INT: counsel took all the chief priests

Matthew 27:22 Adj-NMP
GRK: Χριστόν λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
NAS: Christ? They all said,
KJV: Christ? [They] all say
INT: Christ They say all Let [him] be crucified

Mark 1:5 Adj-NMP
GRK: οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: was going out to him, and all the people of Jerusalem;
KJV: and were all baptized of
INT: they of Jerusalem all and were baptized

Mark 1:37 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
NAS: Him, and said to Him, Everyone is looking
KJV: unto him, All [men] seek for thee.
INT: to him Everyone seeks you

Mark 5:20 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς καὶ πάντες ἐθαύμαζον
NAS: had done for him; and everyone was amazed.
KJV: for him: and all [men] did marvel.
INT: Jesus and all marveled

Mark 6:42 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: They all ate and were satisfied,
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Mark 6:50 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ αὐτὸν
NAS: for they all saw
KJV: For they all saw him,
INT: all indeed him

Mark 7:3 Adj-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: (For the Pharisees and all the Jews
KJV: and all the Jews,
INT: [the] Pharisees and all the Jews

Mark 7:14 Adj-NMP
GRK: Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε
NAS: to them, Listen to Me, all of you, and understand:
KJV: when he had called all the people
INT: Hear you me all and understand

Mark 12:44 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ ἐκ
NAS: for they all put
KJV: For all [they] did cast in of
INT: All indeed out of

Mark 14:23 Adj-NMP
GRK: ἐξ αὐτοῦ πάντες
NAS: He gave [it] to them, and they all drank
KJV: [it] to them: and they all drank of
INT: of it all

Mark 14:27 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν
NAS: said to them, You will all fall away,
KJV: All ye shall be offended
INT: Jesus All you will fall away in

Mark 14:29 Adj-NMP
GRK: Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ'
NAS: to Him, [Even] though all may fall away,
KJV: Although all shall be offended,
INT: if Even all will fall away yet

Mark 14:31 Adj-NMP
GRK: δὲ καὶ πάντες ἔλεγον
NAS: with You, I will not deny You! And they all were saying
KJV: also said they all.
INT: moreover also all they spoke

Mark 14:50 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν ἔφυγον πάντες
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: And they all forsook him,
INT: him fled all

Mark 14:53 Adj-NMP
GRK: καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: priest; and all the chief priests
KJV: were assembled all the chief priests
INT: And there come together all the chief priests

Mark 14:64 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν
NAS: does it seem to you? And they all condemned
KJV: ye? And they all condemned him
INT: and all condemned him

Luke 1:63 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐθαύμασαν πάντες
NAS: is John. And they were all astonished.
KJV: And they marvelled all.
INT: And they marveled all

Luke 1:66 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες
NAS: All who heard them kept
KJV: And all they that heard
INT: And laid [them] up all having heard

Luke 2:3 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος
NAS: And everyone was on his way
KJV: And all went to be taxed,
INT: And went all to be registered each

Luke 2:18 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
NAS: And all who heard it wondered
KJV: And all they that heard [it] wondered
INT: And all the [ones] having heard

Luke 2:47 Adj-NMP
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
NAS: And all who heard Him were amazed
KJV: And all that heard him
INT: were amazed moreover all those hearing

Luke 4:22 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
NAS: And all were speaking well
KJV: And all bare him
INT: And all bore witness to him

Luke 4:28 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν
NAS: And all [the people] in the synagogue
KJV: And all they in the synagogue,
INT: And were filled all with anger in

Luke 6:26 Adj-NMP
GRK: ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι
NAS: Woe [to you] when all men speak
KJV: unto you, when all men shall speak
INT: of you speak all men

Luke 8:40 Adj-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
NAS: welcomed Him, for they had all been
KJV: for they were all waiting for him.
INT: they were indeed all looking for him

Luke 8:52 Adj-NMP
GRK: ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο
NAS: Now they were all weeping
KJV: And all wept, and
INT: they were weeping moreover all and mourning for

Luke 9:17 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες καὶ ἤρθη
NAS: And they all ate and were satisfied;
KJV: and were all filled: and
INT: and were satisfied all and was taken up

Luke 9:43 Adj-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ
NAS: And they were all amazed
KJV: And they were all amazed at
INT: were astonished moreover all at the

Luke 13:3 Adj-NMP
GRK: μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
NAS: you repent, you will all likewise
KJV: ye shall all likewise
INT: not you repent all likewise you will perish

Luke 13:5 Adj-NMP
GRK: μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
NAS: you repent, you will all likewise
KJV: ye shall all likewise
INT: not you repent all in like manner you will perish

Luke 13:17 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι
NAS: this, all His opponents
KJV: these things, all his
INT: of him were ashamed all who were opposed

Luke 13:27 Adj-NMP
GRK: ἀπ' ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
NAS: you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.'
KJV: from me, all [ye] workers of iniquity.
INT: from me all [you] workers of unrighteousness

Luke 14:18 Adj-NMP
GRK: ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι ὁ
NAS: But they all alike began
KJV: And they all with one
INT: with one [consent] all to excuse themselves The

Luke 14:29 Adj-NMP
GRK: ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες
NAS: to finish, all who observe
KJV: to finish [it], all that behold
INT: being able to finish all who see [it]

Luke 15:1 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι
NAS: Now all the tax collectors
KJV: unto him all the publicans
INT: to him drawing near all the tax collectors

Luke 19:7 Adj-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες
NAS: When they saw it, they all [began] to grumble,
INT: And having seen [it] all grumbled saying

Luke 20:38 Adj-NMP
GRK: ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ
NAS: but of the living; for all live
KJV: of the living: for all live unto him.
INT: but of [the] living all indeed to him

Luke 21:4 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ οὗτοι
NAS: for they all out of their surplus put
INT: all indeed these

Luke 22:70 Adj-NMP
GRK: εἶπαν δὲ πάντες Σὺ οὖν
NAS: And they all said, Are You the Son
KJV: Then said they all, Art thou
INT: they said moreover all You then

Luke 23:48 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι
NAS: And all the crowds who came together
KJV: And all the people that came together
INT: And all the having come together

Luke 23:49 Adj-NMP
GRK: εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ
NAS: And all His acquaintances
KJV: And all his acquaintance,
INT: stood moreover all those who knew

John 1:7 Adj-NMP
GRK: φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι'
NAS: so that all might believe
KJV: the Light, that all [men] through him
INT: light that all might believe through

John 1:16 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ
NAS: For of His fullness we have all received,
KJV: fulness have all we received,
INT: of him we all received moreover

John 3:26 Adj-NMP
GRK: βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς
NAS: He is baptizing and all are coming
KJV: baptizeth, and all [men] come to
INT: baptizes and all come to

John 5:23 Adj-NMP
GRK: ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν
NAS: so that all will honor the Son
KJV: That all [men] should honour the Son,
INT: that all might honor the

John 5:28 Adj-NMP
GRK: ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν
NAS: in which all who
KJV: the which all that are in
INT: in which all those in

John 6:45 Adj-NMP
GRK: Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ
NAS: in the prophets, AND THEY SHALL ALL BE TAUGHT
KJV: And they shall be all taught of God.
INT: And they will be all taught of God

John 7:21 Adj-NMP
GRK: ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε
NAS: one deed, and you all marvel.
KJV: and ye all marvel.
INT: I did and all you marvel

John 10:8 Adj-NMP
GRK: πάντες ὅσοι ἦλθον
NAS: All who came
KJV: All that ever came
INT: All who ever came

John 11:48 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οὕτως πάντες πιστεύσουσιν εἰς
NAS: Him [go on] like this, all men will believe
KJV: thus alone, all [men] will believe on
INT: him thus all will believe on

John 13:10 Adj-NMP
GRK: ἀλλ' οὐχὶ πάντες
NAS: and you are clean, but not all [of you].
KJV: but not all.
INT: but not all

John 13:11 Adj-NMP
GRK: ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε
NAS: He said, Not all of you are clean.
KJV: Ye are not all clean.
INT: Not all clean you are

John 13:35 Adj-NMP
GRK: τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ
NAS: By this all men will know
KJV: this shall all [men] know that
INT: this will know all that to me

John 17:21 Adj-NMP
GRK: ἵνα πάντες ἓν ὦσιν
NAS: that they may all be one; even
KJV: That they all may be one;
INT: that all one might be

John 18:20 Adj-NMP
GRK: ἱερῷ ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: where all the Jews
INT: temple where always the Jews

Acts 1:14 Adj-NMP
GRK: οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες
NAS: These all with one mind
KJV: These all continued with one accord
INT: These all were steadfastly continuing

Acts 2:1 Adj-NMP
GRK: πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ
NAS: had come, they were all together
INT: of Pentecost they were all with one accord in

Acts 2:4 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου
NAS: And they were all filled with the Holy
INT: And they were filled all Spirit Holy

Acts 2:12 Adj-NMP
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν
NAS: And they all continued in amazement
KJV: And they were all amazed, and
INT: were amazed moreover all and were in perplexity

Acts 2:14 Adj-NMP
GRK: κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες τοῦτο ὑμῖν
NAS: of Judea and all you who live
INT: inhabit Jerusalem all this to you

Acts 2:32 Adj-NMP
GRK: θεός οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν
NAS: to which we are all witnesses.
KJV: whereof we all are witnesses.
INT: God whereof all we are

Acts 2:44 Adj-NMP
GRK: πάντες δὲ οἱ
NAS: And all those who had believed
KJV: And all that believed were
INT: all moreover

Acts 3:24 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες δὲ οἱ
NAS: And likewise, all the prophets who
KJV: Yea, and all the prophets from
INT: And all moreover the

Acts 4:21 Adj-NMP
GRK: λαόν ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν
NAS: because they were all glorifying
KJV: for all [men] glorified
INT: people because all were glorifying

Acts 5:17 Adj-NMP
GRK: ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν
NAS: up, along with all his associates
KJV: and all they that were with
INT: high priest and all those with

Acts 5:36 Adj-NMP
GRK: ἀνῃρέθη καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο
NAS: up with him. But he was killed, and all who
KJV: was slain; and all, as many as obeyed
INT: was put to death and all as many as were persuaded

Acts 5:37 Adj-NMP
GRK: ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο
NAS: perished, and all those who
KJV: and all, [even] as many as
INT: perished and all as many as were persuaded

Acts 6:15 Adj-NMP
GRK: εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι
NAS: And fixing their gaze on him, all who were sitting
INT: on him all who sat

Acts 8:1 Adj-NMP
GRK: ἐν Ἰεροσολύμοις πάντες δὲ διεσπάρησαν
NAS: in Jerusalem, and they were all scattered
KJV: they were all scattered abroad
INT: in Jerusalem all moreover were scattered

Acts 8:10 Adj-NMP
GRK: ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ
NAS: and they all, from smallest
KJV: To whom they all gave heed, from
INT: To whom were giving heed all from small

Acts 9:21 Adj-NMP
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
NAS: All those hearing
KJV: But all that heard [him] were amazed,
INT: were amazed moreover all who heard

Acts 9:26 Adj-NMP
GRK: μαθηταῖς καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν
NAS: with the disciples; but they were all afraid
KJV: but they were all afraid of him,
INT: disciples and all were afraid of him

Acts 9:35 Adj-NMP
GRK: εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες
NAS: And all who lived at Lydda
KJV: And all that dwelt at Lydda
INT: saw him all those inhabiting

Acts 10:33 Adj-NMP
GRK: νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον
NAS: then, we are all here present
KJV: are we all here present before
INT: Now therefore all we before

Acts 10:43 Adj-NMP
GRK: τούτῳ πάντες οἱ προφῆται
NAS: Of Him all the prophets bear witness
KJV: To him give all the prophets witness,
INT: To him all the prophets

Acts 16:33 Adj-NMP
GRK: οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα
INT: the [family] of him all immediately

Acts 17:7 Adj-NMP
GRK: καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν
NAS: has welcomed them, and they all act
KJV: and these all do contrary
INT: and these all contrary to the

Acts 17:21 Adj-NMP
GRK: Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ
NAS: (Now all the Athenians
KJV: (For all the Athenians and
INT: Athenians moreover all and the

Acts 18:17 Adj-NMP
GRK: ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τὸν
NAS: And they all took hold of Sosthenes,
KJV: Then all the Greeks took
INT: having seized moreover all Sosthenes the

Acts 19:7 Adj-NMP
GRK: δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ
NAS: There were in all about twelve
KJV: And all the men were
INT: moreover the all men about

Acts 20:25 Adj-NMP
GRK: μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς
NAS: I know that all of you, among
KJV: that ye all, among whom
INT: of me you all among whom

Acts 21:18 Adj-NMP
GRK: πρὸς Ἰάκωβον πάντες τε παρεγένοντο
NAS: in with us to James, and all the elders
KJV: and all the elders
INT: unto James all and assembled

Acts 21:20 Adj-NMP
GRK: πεπιστευκότων καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ
NAS: who have believed, and they are all zealous
KJV: and they are all zealous of the law:
INT: have believed and all zealous ones for the

Acts 21:24 Adj-NMP
GRK: καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν
NAS: their heads; and all will know
KJV: and all may know
INT: and may know all that of which

Acts 22:3 Adj-NMP
GRK: θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ
NAS: for God just as you all are today.
KJV: as ye all are this day.
INT: for God even as all you are

Acts 25:24 Adj-NMP
GRK: βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες
NAS: Agrippa, and all you gentlemen
KJV: Agrippa, and all men which
INT: king and all the being present with

Acts 26:4 Adj-NMP
GRK: Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: So then, all Jews know
KJV: Jerusalem, know all the Jews;
INT: Jerusalem know all the Jews

Acts 27:36 Adj-NMP
GRK: δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ
NAS: All of them were encouraged
KJV: were they all of good cheer, and they
INT: moreover having become all also themselves

Romans 3:12 Adj-NMP
GRK: πάντες ἐξέκλιναν ἅμα
NAS: ALL HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER
KJV: They are all gone out of the way,
INT: All turned away together they

Romans 3:23 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ ἥμαρτον
NAS: for all have sinned and fall short
KJV: For all have sinned, and
INT: all indeed sinned

Romans 5:12 Adj-NMP
GRK: ἐφ' ᾧ πάντες ἥμαρτον
NAS: men, because all sinned--
KJV: for that all have sinned:
INT: for that all sinned

Romans 9:6 Adj-NMP
GRK: οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ
NAS: has failed. For they are not all Israel
KJV: For they [are] not all Israel, which
INT: not indeed all which [are] of

Romans 9:7 Adj-NMP
GRK: σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα ἀλλ'
NAS: nor are they all children because
KJV: of Abraham, [are they] all children:
INT: seed of Abraham [are] all children but

Romans 10:16 Adj-NMP
GRK: Ἀλλ' οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ
NAS: However, they did not all heed
KJV: they have not all obeyed the gospel.
INT: But not all obeyed the

Romans 14:10 Adj-NMP
GRK: ἀδελφόν σου πάντες γὰρ παραστησόμεθα
NAS: with contempt? For we will all stand before
KJV: we shall all stand before
INT: brother of you all indeed we will stand before

Romans 15:11 Adj-NMP
GRK: ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί
NAS: YOU GENTILES, AND LET ALL THE PEOPLES
KJV: laud him, all ye people.
INT: praise him all the peoples

1 Corinthians 1:10 Adj-NMP
GRK: αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ
NAS: Christ, that you all agree
KJV: that ye all speak the same thing,
INT: same thing you say all and not

1 Corinthians 8:1 Adj-NMP
GRK: οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν
NAS: we know that we all have
KJV: we know that we all have knowledge.
INT: we know indeed all knowledge we have

1 Corinthians 9:24 Adj-NMP
GRK: σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν
NAS: in a race all run,
KJV: a race run all, but one
INT: a race course run all indeed run

1 Corinthians 10:1 Adj-NMP
GRK: πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν
NAS: that our fathers were all under
KJV: how that all our
INT: fathers of us all under the

1 Corinthians 10:1 Adj-NMP
GRK: ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς
NAS: the cloud and all passed through
KJV: the cloud, and all passed through
INT: were and all through the

1 Corinthians 10:2 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες εἰς τὸν
NAS: and all were baptized into Moses
KJV: And were all baptized unto
INT: and all into

1 Corinthians 10:3 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες τὸ αὐτὸ
NAS: and all ate the same
KJV: And did all eat the same
INT: and all the same

1 Corinthians 10:4 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες τὸ αὐτὸ
NAS: and all drank the same
KJV: And did all drink the same
INT: and all the same

1 Corinthians 10:17 Adj-NMP
GRK: οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ
NAS: body; for we all partake
KJV: for we are all partakers of
INT: for all of the

1 Corinthians 12:13 Adj-NMP
GRK: πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν
NAS: Spirit we were all baptized
KJV: are we all baptized into
INT: Spirit we all into one

1 Corinthians 12:13 Adj-NMP
GRK: ἐλεύθεροι καὶ πάντες ἓν πνεῦμα
NAS: free, and we were all made to drink
KJV: and have been all made to drink into
INT: free and all one Spirit

1 Corinthians 12:29 Adj-NMP
GRK: μὴ πάντες ἀπόστολοι μὴ
NAS: All are not apostles, are they? All
INT: not [Are] all apostles not

1 Corinthians 12:29 Adj-NMP
GRK: ἀπόστολοι μὴ πάντες προφῆται μὴ
NAS: are not apostles, are they? All are not prophets,
INT: apostles not all prophets not

1 Corinthians 12:29 Adj-NMP
GRK: προφῆται μὴ πάντες διδάσκαλοι μὴ
NAS: are not prophets, are they? All are not teachers,
INT: prophets not all teachers not [have]

1 Corinthians 12:29 Adj-NMP
GRK: διδάσκαλοι μὴ πάντες δυνάμεις
NAS: are not teachers, are they? All are not [workers of] miracles,
INT: teachers not [have] all miracles

1 Corinthians 12:30 Adj-NMP
GRK: μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν
NAS: All do not have gifts
KJV: Have all the gifts of healing?
INT: not all gifts have

1 Corinthians 12:30 Adj-NMP
GRK: ἰαμάτων μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν
NAS: of healings, do they? All do not speak
KJV: of healing? do all speak
INT: of healings not all do speak with tongues

1 Corinthians 12:30 Adj-NMP
GRK: λαλοῦσιν μὴ πάντες διερμηνεύουσιν
NAS: with tongues, do they? All do not interpret,
KJV: with tongues? do all interpret?
INT: with tongues not all do interpret

1 Corinthians 14:23 Adj-NMP
GRK: αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις
NAS: together and all speak
KJV: one place, and all speak with tongues,
INT: place and all should speak with tongues

1 Corinthians 14:24 Adj-NMP
GRK: ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ
NAS: But if all prophesy, and an unbeliever
KJV: But if all prophesy, and
INT: if however all prophesy should come in

1 Corinthians 14:31 Adj-NMP
GRK: καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν ἵνα
NAS: For you can all prophesy one
KJV: For ye may all prophesy one by one,
INT: [one] by one all prophesy that

1 Corinthians 14:31 Adj-NMP
GRK: προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ
NAS: by one, so that all may learn and all
KJV: one by one, that all may learn, and
INT: prophesy that all might learn and

1 Corinthians 14:31 Adj-NMP
GRK: μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται
NAS: may learn and all may be exhorted;
KJV: may learn, and all may be comforted.
INT: might learn and all might be exhorted

1 Corinthians 15:22 Adj-NMP
GRK: τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν οὕτως
NAS: For as in Adam all die, so
KJV: in Adam all die, even
INT: Adam all die so

1 Corinthians 15:22 Adj-NMP
GRK: τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται
NAS: also in Christ all will be made alive.
KJV: Christ shall all be made alive.
INT: Christ all will be made alive

1 Corinthians 15:51 Adj-NMP
GRK: ὑμῖν λέγω πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα
NAS: you a mystery; we will not all sleep,
KJV: but we shall all be changed,
INT: to you I tell All not we will fall asleep

1 Corinthians 15:51 Adj-NMP
GRK: οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα
NAS: sleep, but we will all be changed,
KJV: We shall not all sleep, but
INT: not we will fall asleep all however we will be changed

1 Corinthians 16:20 Adj-NMP
GRK: οἱ ἀδελφοὶ πάντες Ἀσπάσασθε ἀλλήλους
NAS: All the brethren greet
KJV: All the brethren greet
INT: the brothers all greet you one another

2 Corinthians 3:18 Adj-NMP
GRK: ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ
NAS: But we all, with unveiled face,
KJV: But we all, with open face
INT: we moreover all with unveiled face

2 Corinthians 5:14 Adj-NMP
GRK: ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον
NAS: for all, therefore all died;
KJV: then were all dead:
INT: then all died

2 Corinthians 13:13 Adj-NMP
GRK: οἱ ἅγιοι πάντες
NAS: All the saints greet
KJV: All the saints salute
INT: the saints all

Galatians 1:2 Adj-NMP
GRK: σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί ταῖς
NAS: and all the brethren
KJV: And all the brethren which are with
INT: with me all brothers to the

Galatians 3:26 Adj-NMP
GRK: Πάντες γὰρ υἱοὶ
NAS: For you are all sons of God
KJV: For ye are all the children of God
INT: all indeed sons

Galatians 3:28 Adj-NMP
GRK: καὶ θῆλυ πάντες γὰρ ὑμεῖς
NAS: female; for you are all one
KJV: ye are all one in
INT: and female all indeed you

Ephesians 2:3 Adj-NMP
GRK: καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε
NAS: Among them we too all formerly lived
KJV: we all had our conversation
INT: also we all had our conduct once

Ephesians 4:13 Adj-NMP
GRK: καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν
NAS: until we all attain to the unity
KJV: Till we all come in
INT: we might arrive all at the

Philippians 2:21 Adj-NMP
GRK: οἱ πάντες γὰρ τὰ
NAS: For they all seek after their own
KJV: For all seek their own,
INT: those all indeed the things

Philippians 4:22 Adj-NMP
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι
NAS: All the saints greet
KJV: All the saints salute
INT: greet you all the saints

Colossians 2:3 Adj-NMP
GRK: ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ
NAS: are hidden all the treasures
KJV: are hid all the treasures of wisdom
INT: which are all the treasures

1 Thessalonians 5:5 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ ὑμεῖς
NAS: for you are all sons of light
KJV: Ye are all the children of light,
INT: all indeed you

2 Thessalonians 2:12 Adj-NMP
GRK: ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ
NAS: in order that they all may be judged
KJV: That they all might be damned who
INT: that might be judged all not

2 Timothy 1:15 Adj-NMP
GRK: ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν
NAS: of the fact that all who are in Asia
KJV: that all they which are in
INT: turned away from me all who [are] in

2 Timothy 3:12 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες δὲ οἱ
NAS: Indeed, all who desire to live
KJV: Yea, and all that will live
INT: And all indeed who

2 Timothy 4:16 Adj-NMP
GRK: παρεγένετο ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον
NAS: supported me, but all deserted
KJV: with me, but all [men] forsook me:
INT: stood with but all me forsook

2 Timothy 4:21 Adj-NMP
GRK: οἱ ἀδελφοὶ πάντες
NAS: and Claudia and all the brethren.
KJV: Claudia, and all the brethren.
INT: the brothers all

Titus 3:15 Adj-NMP
GRK: μετ' ἐμοῦ πάντες Ἄσπασαι τοὺς
NAS: All who are with me greet
KJV: All that are with me
INT: with me all greet those who

Hebrews 1:6 Adj-NMP
GRK: προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ
NAS: He says, AND LET ALL THE ANGELS
KJV: And let all the angels of God
INT: let worship him all [the] angels of God

Hebrews 1:11 Adj-NMP
GRK: διαμένεις καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον
NAS: BUT YOU REMAIN; AND THEY ALL WILL BECOME OLD
KJV: and they all shall wax old
INT: remain and [they] all as a garment

Hebrews 1:14 Adj-NMP
GRK: οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ
NAS: Are they not all ministering spirits,
KJV: Are they not all ministering spirits,
INT: Not all are they ministering

Hebrews 2:11 Adj-NMP
GRK: ἐξ ἑνὸς πάντες δι' ἣν
NAS: who are sanctified are all from one
KJV: they who are sanctified [are] all of
INT: of one [are] all for which

Hebrews 3:16 Adj-NMP
GRK: ἀλλ' οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες
NAS: Indeed, did not all those
KJV: howbeit not all that came out of
INT: but not all the [ones] having come out

Hebrews 8:11 Adj-NMP
GRK: κύριον ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με
NAS: THE LORD,' FOR ALL WILL KNOW
KJV: the Lord: for all shall know me,
INT: Lord because all will know me

Hebrews 11:13 Adj-NMP
GRK: ἀπέθανον οὗτοι πάντες μὴ λαβόντες
NAS: All these died
KJV: These all died in
INT: died these all not having received

Hebrews 11:39 Adj-NMP
GRK: Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ
NAS: And all these, having gained approval
KJV: these all, having obtained a good report
INT: And these all having been commended through

Hebrews 12:8 Adj-NMP
GRK: μέτοχοι γεγόνασιν πάντες ἄρα νόθοι
NAS: of which all have become
KJV: whereof all are
INT: partakers have become all then illegitimate children

1 Peter 3:8 Adj-NMP
GRK: δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες συμπαθεῖς
NAS: To sum up, all of you be harmonious,
KJV: Finally, [be ye] all of one mind,
INT: and [the] end all [being] of one mind sympathizing

1 Peter 5:5 Adj-NMP
GRK: ὑποτάγητε πρεσβυτέροις Πάντες δὲ ἀλλήλοις
NAS: to [your] elders; and all of you, clothe
KJV: Yea, all [of you] be subject
INT: be subject to [the] elder [ones] all moreover one to another

1 John 2:19 Adj-NMP
GRK: οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν
NAS: that it would be shown that they all are not of us.
KJV: they were not all of us.
INT: not are all of us

1 John 2:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἴδατε πάντες
NAS: from the Holy One, and you all know.
KJV: and ye know all things.
INT: and you know all things

2 John 1:1 Adj-NMP
GRK: ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες
NAS: I, but also all who know
KJV: also all they that have known
INT: but also all those who have known

Revelation 7:11 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι
NAS: And all the angels were standing
KJV: And all the angels stood
INT: And all the angels

Revelation 13:8 Adj-NMP
GRK: προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες
NAS: All who dwell on the earth
KJV: And all that dwell upon
INT: will worship it all who dwell

Revelation 18:19 Adj-NMP
GRK: ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες
NAS: city, in which all who had ships
KJV: were made rich all that had
INT: which were enriched all who had

Revelation 19:5 Adj-NMP
GRK: θεῷ ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι
NAS: to our God, all you His bond-servants,
KJV: our God, all ye his servants,
INT: God of us all [you] the servants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page