Παντὸς
Englishman's Concordance
Παντὸς (Pantos) — 34 Occurrences

Matthew 13:19 Adj-GMS
GRK: Παντὸς ἀκούοντος τὸν
NAS: When anyone hears the word
KJV: When any one heareth the word
INT: When any one hears the

Matthew 13:47 Adj-GNS
GRK: καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
NAS: and gathering [fish] of every kind;
KJV: gathered of every kind:
INT: and of every kind having gathered together

Matthew 18:10 Adj-GNS
GRK: οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ
INT: [the] heavens continually all behold the

Matthew 18:19 Adj-GNS
GRK: γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ
NAS: about anything that they may ask,
KJV: earth as touching any thing that
INT: earth concerning any matter that

Mark 5:5 Adj-GNS
GRK: καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ
INT: And Constantly all night and

Luke 8:47 Adj-GMS
GRK: ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: in the presence of all the people
KJV: unto him before all the people for
INT: she declared before all the people

Luke 20:45 Adj-GMS
GRK: Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: And while all the people
KJV: in the audience of all the people
INT: were listening moreover all the people

Luke 24:19 Adj-GMS
GRK: θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: of God and all the people,
KJV: God and all the people:
INT: God and all the people

Luke 24:53 Adj-GNS
GRK: ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ
INT: were continually all in the

Acts 2:5 Adj-GNS
GRK: εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν
NAS: devout men from every nation under
KJV: men, out of every nation under
INT: devout from every nation of those

Acts 2:25 Adj-GMS
GRK: μου διὰ παντός ὅτι ἐκ
INT: me continually everything because at [the]

Acts 6:5 Adj-GNS
GRK: λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους
NAS: found approval with the whole congregation;
KJV: pleased the whole multitude:
INT: saying before all the multitude

Acts 10:2 Adj-GNS
GRK: θεοῦ διὰ παντός
INT: God continually all

Acts 13:10 Adj-GMS
GRK: Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ
NAS: You who are full of all deceit
KJV: O full of all subtilty and
INT: O full of all deceit and

Acts 17:26 Adj-GNS
GRK: κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς
NAS: to live on all the face
KJV: on all the face
INT: to dwell upon all the face of the

Acts 24:16 Adj-GNS
GRK: ἀνθρώπους διὰ παντός
INT: men continually everything

Romans 11:10 Adj-GMS
GRK: αὐτῶν διὰ παντὸς σύνκαμψον
INT: of them for ever bow you down

1 Corinthians 11:3 Adj-GMS
GRK: εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ
NAS: is the head of every man,
KJV: that the head of every man is
INT: to know that of every man the

2 Corinthians 7:1 Adj-GMS
GRK: ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς
NAS: ourselves from all defilement
KJV: from all filthiness
INT: ourselves from every defilement of flesh

Ephesians 1:21 Adj-GNS
GRK: κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου
NAS: and dominion, and every name
KJV: and every name
INT: dominion and every name named

1 Thessalonians 5:22 Adj-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ
NAS: abstain from every form of evil.
KJV: Abstain from all appearance of evil.
INT: from every form of evil

2 Thessalonians 3:6 Adj-GMS
GRK: ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως
NAS: that you keep away from every brother
KJV: from every brother
INT: you from every brother idly

2 Thessalonians 3:16 Adj-GMS
GRK: εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ
NAS: you peace in every circumstance.
KJV: always by all means. The Lord
INT: peace continually all in every

2 Timothy 4:18 Adj-GNS
GRK: κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ
NAS: will rescue me from every evil
KJV: me from every evil work,
INT: Lord from every work evil

Philemon 1:6 Adj-GNS
GRK: ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ
NAS: the knowledge of every good thing
KJV: the acknowledging of every good thing
INT: in [the] acknowledgment of every good [thing] which [is]

Hebrews 2:9 Adj-GMS
GRK: θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου
NAS: He might taste death for everyone.
KJV: death for every man.
INT: of God for every one he might taste death

Hebrews 2:15 Adj-GMS
GRK: θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῇν
NAS: to slavery all their lives.
KJV: were all their lifetime
INT: of death through all the their lifetime

Hebrews 9:6 Adj-GNS
GRK: σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ
INT: tabernacle at all times everything enter the

Hebrews 13:15 Adj-GNS
GRK: αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ
INT: of praise continually everything to God

Jude 1:25 Adj-GMS
GRK: ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος
NAS: and authority, before all time and now
INT: authority before all time

Revelation 7:9 Adj-GNS
GRK: ἐδύνατο ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ
NAS: count, from every nation
KJV: number, of all nations, and
INT: was able out of every nation and

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου
NAS: and a prison of every unclean
KJV: and the hold of every foul spirit,
INT: and a hold of every spirit unclean

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου
NAS: and a prison of every unclean
KJV: and a cage of every unclean and
INT: and a hold of every bird unclean

Revelation 18:2 Adj-GNS
GRK: καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου
INT: and a prison of every creature unclean

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page