πάντων
Englishman's Concordance
πάντων (pantōn) — 135 Occurrences

Matthew 10:22 Adj-GMP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
NAS: You will be hated by all because
KJV: be hated of all [men] for my
INT: hated by all on account of the

Matthew 13:32 Adj-GNP
GRK: μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων
NAS: is smaller than all [other] seeds,
KJV: is the least of all seeds: but
INT: indeed is of all the seeds

Matthew 22:27 Adj-GMP
GRK: ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ
NAS: Last of all, the woman died.
KJV: And last of all the woman died
INT: last moreover of all died the

Matthew 24:9 Adj-GNP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν
NAS: you, and you will be hated by all nations
KJV: hated of all nations for
INT: hated by all the nations

Matthew 26:70 Adj-GMP
GRK: ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ
NAS: [it] before them all, saying,
KJV: before [them] all, saying,
INT: he denied before all saying Not

Mark 2:12 Adj-GMP
GRK: ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων ὥστε ἐξίστασθαι
NAS: out in the sight of everyone, so
KJV: before them all; insomuch that
INT: went forth before all so that were amazed

Mark 4:31 Adj-GNP
GRK: μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων
NAS: though it is smaller than all the seeds
KJV: is less than all the seeds
INT: smallest is of all the seeds

Mark 4:32 Adj-GNP
GRK: γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
NAS: larger than all the garden plants
KJV: becometh greater than all herbs, and
INT: becomes greater than all the garden plants

Mark 9:35 Adj-GMP
GRK: εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ
NAS: he shall be last of all and servant
KJV: last of all, and
INT: to be he will be of all last and

Mark 9:35 Adj-GMP
GRK: ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος
NAS: of all and servant of all.
KJV: and servant of all.
INT: last and of all servant

Mark 10:44 Adj-GMP
GRK: πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος
NAS: among you shall be slave of all.
KJV: shall be servant of all.
INT: first will be of all slave

Mark 12:22 Adj-GNP
GRK: σπέρμα ἔσχατον πάντων καὶ ἡ
NAS: children. Last of all the woman died
KJV: seed: last of all the woman died
INT: seed last of all also the

Mark 12:28 Adj-GFP
GRK: ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: commandment is the foremost of all?
KJV: the first commandment of all?
INT: commandment [the] first of all

Mark 12:33 Adj-GNP
GRK: περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων
NAS: is much more than all burnt offerings
KJV: more than all whole burnt offerings
INT: more important is than all the burnt offerings

Mark 12:43 Adj-GMP
GRK: πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν
NAS: in more than all the contributors
KJV: in, than all they which have cast
INT: poor more than all has cast [in] of those

Mark 13:13 Adj-GMP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
NAS: You will be hated by all because
KJV: hated of all [men] for my
INT: hated by all on account of the

Luke 1:71 Adj-GMP
GRK: ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων
NAS: And FROM THE HAND OF ALL WHO HATE
KJV: from the hand of all that hate us;
INT: from [the] hand of all those who hating

Luke 2:31 Adj-GMP
GRK: κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν
NAS: in the presence of all peoples,
KJV: before the face of all people;
INT: before [the] face of all the peoples

Luke 3:15 Adj-GMP
GRK: καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς
NAS: were in a state of expectation and all were wondering
KJV: and all men mused
INT: and were wondering all in the

Luke 3:19 Adj-GNP
GRK: καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν
NAS: and because of all the wicked things
KJV: and for all the evils which
INT: and concerning all which had done

Luke 4:15 Adj-GMP
GRK: δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
NAS: and was praised by all.
KJV: being glorified of all.
INT: being glorified by all

Luke 4:20 Adj-GMP
GRK: ἐκάθισεν καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: and the eyes of all in the synagogue
KJV: And the eyes of all them that were in
INT: he sat down and of all the eyes

Luke 7:18 Adj-GNP
GRK: αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων
NAS: to him about all these things.
KJV: him of all these things.
INT: of him concerning all these things

Luke 7:35 Adj-GNP
GRK: σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων
NAS: is vindicated by all her children.
KJV: is justified of all her children.
INT: wisdom by all the children

Luke 8:45 Adj-GMP
GRK: ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ
NAS: is the one who touched Me? And while they were all denying
KJV: me? When all denied, Peter
INT: Denying moreover all said

Luke 9:43 Adj-GMP
GRK: τοῦ θεοῦ Πάντων δὲ θαυμαζόντων
NAS: of God. But while everyone was marveling
KJV: while they wondered every one at
INT: of God all moreover were wondering

Luke 11:50 Adj-GMP
GRK: τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν
NAS: that the blood of all the prophets,
KJV: the blood of all the prophets,
INT: the blood of all the prophets

Luke 14:10 Adj-GMP
GRK: δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων
NAS: in the sight of all who are at the table
INT: glory before all those who recline [at table] with

Luke 21:3 Adj-GMP
GRK: πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
NAS: put in more than all [of them];
KJV: hath cast in more than they all:
INT: poor more than all cast in

Luke 21:12 Adj-GNP
GRK: δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ'
NAS: But before all these things,
INT: however these things all they will lay upon

Luke 21:17 Adj-GMP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
NAS: and you will be hated by all because
KJV: hated of all [men] for my
INT: hated by all because of the

Luke 24:14 Adj-GNP
GRK: ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων
NAS: about all these things
KJV: of all these things
INT: one another about all which had taken place

Luke 24:27 Adj-GMP
GRK: καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν
NAS: with Moses and with all the prophets,
KJV: and all the prophets,
INT: and from all the prophets

John 3:31 Adj-GNP
GRK: ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν ὁ
NAS: is above all, he who is of the earth
KJV: is above all: he that is of
INT: comes above all is He who

John 3:31 Adj-GNP
GRK: ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
NAS: from heaven is above all.
KJV: is above all.
INT: comes above all is

John 10:29 Adj-GMP
GRK: δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν
NAS: [them] to Me, is greater than all; and no one
KJV: is greater than all; and no
INT: has given [them] to me than all greater is

John 13:18 Adj-GMP
GRK: οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω
NAS: I do not speak of all of you. I know
KJV: of you all: I know
INT: Not of all of you I speak

Acts 1:1 Adj-GNP
GRK: ἐποιησάμην περὶ πάντων ὦ Θεόφιλε
NAS: Theophilus, about all that Jesus began
KJV: Theophilus, of all that Jesus
INT: I made concerning all things O Theophilus

Acts 1:24 Adj-GMP
GRK: κύριε καρδιογνῶστα πάντων ἀνάδειξον ὃν
NAS: who know the hearts of all men, show
KJV: which knowest the hearts of all [men], shew
INT: Lord knower of the hearts of all show which

Acts 3:16 Adj-GMP
GRK: ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν
NAS: in the presence of you all.
KJV: in the presence of you all.
INT: this before all of you

Acts 3:18 Adj-GMP
GRK: διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν
NAS: by the mouth of all the prophets,
KJV: by the mouth of all his prophets,
INT: by [the] mouth of all the prophets

Acts 3:21 Adj-GNP
GRK: χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν
NAS: of restoration of all things about which
KJV: of restitution of all things, which
INT: times of restoration of all things of which spoke

Acts 9:32 Adj-GNP
GRK: διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ
NAS: was traveling through all [those regions], he came down
KJV: passed throughout all [quarters], he came down
INT: passing through all [quarters] went down also

Acts 10:36 Adj-GMP
GRK: οὗτός ἐστιν πάντων κύριος
NAS: Christ (He is Lord of all)--
KJV: is Lord of all:)
INT: he is of all Lord

Acts 10:39 Adj-GNP
GRK: ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν
NAS: We are witnesses of all the things He did
KJV: witnesses of all things which
INT: we [are] witnesses of all things which he did

Acts 13:39 Adj-GNP
GRK: καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ
NAS: and through Him everyone who believes
KJV: by him all that believe are justified
INT: and from all things from which not

Acts 16:26 Adj-GMP
GRK: πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ
NAS: were opened and everyone's chains
KJV: and every one's bands
INT: all and of all the chains

Acts 19:19 Adj-GMP
GRK: κατέκαιον ἐνώπιον πάντων καὶ συνεψήφισαν
NAS: them in the sight of everyone; and they counted
KJV: before all [men]: and
INT: burnt [them] before all And they reckoned up

Acts 19:34 Adj-GMP
GRK: μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ
NAS: arose from them all as they shouted
KJV: he was a Jew, all with one
INT: one from all about ongoing

Acts 20:26 Adj-GMP
GRK: τοῦ αἵματος πάντων
NAS: innocent of the blood of all men.
KJV: from the blood of all [men].
INT: the blood of all

Acts 20:37 Adj-GMP
GRK: κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων καὶ ἐπιπεσόντες
KJV: And they all wept sore,
INT: weeping there was of all and having fallen

Acts 21:5 Adj-GMP
GRK: προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ
NAS: on our journey, while they all, with wives
KJV: and went our way; and they all brought
INT: accompanying us all with wives

Acts 22:10 Adj-GNP
GRK: λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί
NAS: you will be told of all that has been appointed
KJV: thee of all things which are appointed
INT: it will be told concerning all things which it has been appointed

Acts 22:12 Adj-GMP
GRK: μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων
NAS: [and] well spoken of by all the Jews
KJV: of all the Jews
INT: borne witness to by all the dwelling [there]

Acts 24:8 Adj-GNP
GRK: ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι
NAS: concerning all these
KJV: of all these things,
INT: having examined concerning all theses things to know

Acts 26:2 Adj-GNP
GRK: Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι
NAS: In regard to all the things of which
KJV: touching all the things whereof
INT: Concerning all of which I am accused

Acts 26:3 Adj-GNP
GRK: ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ
NAS: because you are an expert in all customs
KJV: to be expert in all customs and
INT: being you of all the of

Acts 26:14 Adj-GMP
GRK: πάντων τε καταπεσόντων
NAS: And when we had all fallen
KJV: when we were all fallen to
INT: all and having fallen down

Acts 27:35 Adj-GMP
GRK: θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας
NAS: in the presence of all, and he broke
KJV: in presence of them all: and
INT: to God before all and having broken [it]

Romans 1:8 Adj-GMP
GRK: Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν ὅτι
NAS: Christ for you all, because
KJV: for you all, that your
INT: Christ for all of you that

Romans 4:11 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων
NAS: that he might be the father of all who believe
KJV: the father of all them that believe,
INT: him father of all those that believe

Romans 4:16 Adj-GMP
GRK: ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν
NAS: who is the father of us all,
KJV: the father of us all,
INT: is father of all of us

Romans 8:32 Adj-GMP
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν
NAS: but delivered Him over for us all, how
KJV: for us all, how shall he
INT: for us all gave up him

Romans 9:5 Adj-GNP
GRK: ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς
NAS: who is over all, God
KJV: [came], who is over all, God blessed
INT: is over all God blessed

Romans 10:12 Adj-GMP
GRK: αὐτὸς κύριος πάντων πλουτῶν εἰς
NAS: [Lord] is Lord of all, abounding in riches
KJV: the same Lord over all is rich unto
INT: [the] same Lord of all [is] rich toward

Romans 12:17 Adj-GMP
GRK: καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων
NAS: what is right in the sight of all men.
KJV: things honest in the sight of all men.
INT: right [things] before all men

Romans 12:18 Adj-GMP
GRK: ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
NAS: on you, be at peace with all men.
KJV: live peaceably with all men.
INT: you with all men being at peace

Romans 15:33 Adj-GMP
GRK: εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
NAS: of peace be with you all. Amen.
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: of peace [be] with all of you Amen

Romans 16:24 Adj-GMP
GRK: Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Christ [be] with all you Amen

1 Corinthians 4:13 Adj-GNP
GRK: κόσμου ἐγενήθημεν πάντων περίψημα ἕως
NAS: the dregs of all things, [even] until
KJV: [and are] the offscouring of all things unto
INT: world we are become of all [the] off-scouring until

1 Corinthians 9:19 Adj-GMP
GRK: ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν
NAS: free from all [men], I have made
KJV: from all [men], yet have I made
INT: being from all to all myself

1 Corinthians 14:18 Adj-GMP
GRK: τῷ θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον
NAS: in tongues more than you all;
KJV: more than ye all:
INT: God than all of you more

1 Corinthians 14:24 Adj-GMP
GRK: ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ
NAS: he is convicted by all, he is called to account
KJV: of all, he is judged
INT: he is convicted by all he is examined by

1 Corinthians 14:24 Adj-GMP
GRK: ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων
NAS: he is called to account by all;
KJV: he is judged of all:
INT: he is examined by all

1 Corinthians 15:8 Adj-GMP
GRK: ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ
NAS: and last of all, as to one untimely born,
KJV: last of all he was seen
INT: last moreover of all as the

1 Corinthians 15:10 Adj-GMP
GRK: περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα οὐκ
NAS: even more than all of them, yet
KJV: more abundantly than they all: yet not
INT: more abundantly than them all I toiled not

1 Corinthians 15:19 Adj-GMP
GRK: μόνον ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
NAS: only, we are of all men
KJV: we are of all men
INT: only more to be pitied than all men we are

1 Corinthians 16:24 Adj-GMP
GRK: μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν
NAS: My love be with you all in Christ
KJV: [be] with you all in Christ
INT: of me [be] with all you in

2 Corinthians 2:3 Adj-GMP
GRK: ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν
NAS: that my joy would be [the joy] of you all.
KJV: is [the joy] of you all.
INT: my joy of all you is

2 Corinthians 3:2 Adj-GMP
GRK: ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
NAS: known and read by all men;
KJV: read of all men:
INT: being read by all men

2 Corinthians 5:14 Adj-GMP
GRK: εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα
NAS: that one died for all, therefore all
KJV: died for all, then were
INT: one for all died then

2 Corinthians 5:15 Adj-GMP
GRK: καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα
NAS: and He died for all, so
KJV: for all, that
INT: and for all he died that

2 Corinthians 7:13 Adj-GMP
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν
NAS: has been refreshed by you all.
KJV: by you all.
INT: of him by all of you

2 Corinthians 7:15 Adj-GMP
GRK: ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν
NAS: the obedience of you all, how
KJV: the obedience of you all, how with
INT: remembering the of all of you obedience

2 Corinthians 13:14 Adj-GMP
GRK: πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν ΠΑΥΛΟΣ
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Spirit [be] with all you Paul

Galatians 2:14 Adj-GMP
GRK: Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ
NAS: in the presence of all, If
KJV: unto Peter before [them] all, If thou,
INT: to Peter before all If you

Galatians 4:1 Adj-GMP
GRK: δούλου κύριος πάντων ὤν
NAS: although he is owner of everything,
KJV: though he be lord of all;
INT: from a slave owner of all being

Ephesians 3:8 Adj-GMP
GRK: τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη
NAS: To me, the very least of all saints,
KJV: who am less than the least of all saints,
INT: the very least of all saints was given

Ephesians 4:6 Adj-GMP
GRK: καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ
NAS: God and Father of all who is over
KJV: and Father of all, who [is] above
INT: and Father of all who [is] over

Ephesians 4:6 Adj-GMP
GRK: ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ
NAS: who is over all and through all
KJV: who [is] above all, and through
INT: who [is] over all and through

Ephesians 4:6 Adj-GMP
GRK: καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν
NAS: all and through all and in all.
KJV: and through all, and in
INT: and through all and in

Ephesians 4:10 Adj-GMP
GRK: ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν
NAS: far above all the heavens,
KJV: far above all heavens,
INT: having ascended above all the heavens

Ephesians 5:20 Adj-GNP
GRK: πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι
NAS: giving thanks for all things in the name
KJV: always for all things unto God and
INT: at all times for all things in [the] name

Ephesians 6:18 Adj-GMP
GRK: δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων
NAS: and petition for all the saints,
INT: supplication for all saints

Ephesians 6:24 Adj-GMP
GRK: χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων
NAS: Grace be with all those who love
KJV: Grace [be] with all them that love our
INT: Grace [be] with all those that love

Philippians 1:4 Adj-GMP
GRK: μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ
NAS: in my every prayer for you all,
KJV: for you all making request
INT: of me for all of you with

Philippians 1:7 Adj-GMP
GRK: φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ
NAS: this way about you all, because I have
KJV: of you all, because I have
INT: to think as to all of you because

Colossians 1:17 Adj-GMP
GRK: ἔστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ
KJV: is before all things, and by
INT: is before all and

1 Thessalonians 1:2 Adj-GMP
GRK: πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν
NAS: always for all of you, making
KJV: for you all, making mention
INT: always concerning all of you mention

1 Thessalonians 3:13 Adj-GMP
GRK: Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων
NAS: of our Lord Jesus with all His saints.
KJV: Christ with all his saints.
INT: Jesus with all the saints

1 Thessalonians 4:6 Adj-GMP
GRK: Κύριος περὶ πάντων τούτων καθὼς
NAS: is [the] avenger in all these things,
KJV: [is] the avenger of all such, as
INT: [the] Lord concerning all these things even as

2 Thessalonians 1:3 Adj-GMP
GRK: ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς
KJV: one of you all toward each other
INT: of one each of all you to

2 Thessalonians 3:2 Adj-GMP
GRK: οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις
NAS: and evil men; for not all have faith.
KJV: men: for all [men] have not faith.
INT: not indeed of all [is] the faith

2 Thessalonians 3:16 Adj-GMP
GRK: κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν
INT: Lord [be] with all you

2 Thessalonians 3:18 Adj-GMP
GRK: Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
NAS: Jesus Christ be with you all.
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Christ [be] with all of you Amen

1 Timothy 2:1 Adj-GNP
GRK: οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις
NAS: First of all, then, I urge
KJV: that, first of all, supplications,
INT: therefore first of all to be made entreaties

1 Timothy 2:1 Adj-GMP
GRK: εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων
NAS: be made on behalf of all men,
KJV: be made for all men;
INT: thanksgivings for all men

1 Timothy 2:2 Adj-GMP
GRK: βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν
NAS: for kings and all who are in authority,
KJV: kings, and [for] all that are in
INT: kings and all that in

1 Timothy 2:6 Adj-GMP
GRK: ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων τὸ μαρτύριον
NAS: as a ransom for all, the testimony
KJV: for all, to be testified
INT: a ransom for all the testimony

1 Timothy 4:10 Adj-GMP
GRK: ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα
NAS: is the Savior of all men,
KJV: is the Saviour of all men, specially
INT: is Savior of all men especially

1 Timothy 5:20 Adj-GMP
GRK: ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε ἵνα
NAS: in the presence of all, so
KJV: rebuke before all, that others
INT: sin before all convict that

1 Timothy 6:10 Adj-GNP
GRK: ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν
NAS: is a root of all sorts of evil,
KJV: is the root of all evil: which
INT: a root indeed of all [kinds] of evils

2 Timothy 3:11 Adj-GMP
GRK: καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο
NAS: I endured, and out of them all the Lord
KJV: out of [them] all the Lord
INT: and out of all me delivered

Titus 3:15 Adj-GMP
GRK: χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
NAS: Grace be with you all.
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Grace [be] with all of you Amen

Hebrews 1:2 Adj-GNP
GRK: ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι' οὗ
NAS: heir of all things, through
KJV: heir of all things, by
INT: he appointed heir of all things by whom

Hebrews 4:4 Adj-GNP
GRK: ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων
NAS: DAY FROM ALL HIS WORKS;
KJV: day from all his works.
INT: seventh from all the works

Hebrews 7:2 Adj-GNP
GRK: δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ
NAS: a tenth part of all [the spoils], was first of all,
KJV: of all; first
INT: a tenth of all divided Abraham

Hebrews 12:14 Adj-GMP
GRK: διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν
NAS: peace with all men, and the sanctification
KJV: peace with all [men], and holiness,
INT: pursue with all and the

Hebrews 12:23 Adj-GMP
GRK: κριτῇ θεῷ πάντων καὶ πνεύμασι
NAS: the Judge of all, and to the spirits
KJV: the Judge of all, and
INT: to [the] judge God of all and to [the] spirits

Hebrews 13:25 Adj-GMP
GRK: χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Grace [be] with all of you Amen

James 2:10 Adj-GMP
GRK: ἑνί γέγονεν πάντων ἔνοχος
NAS: [point], he has become guilty of all.
KJV: [point], he is guilty of all.
INT: one [point] he has become of all guilty

James 5:12 Adj-GNP
GRK: Πρὸ πάντων δέ ἀδελφοί
NAS: But above all, my brethren,
KJV: But above all things, my brethren,
INT: Before all things however brothers

1 Peter 4:7 Adj-GNP
GRK: Πάντων δὲ τὸ
NAS: The end of all things is near;
KJV: the end of all things is at hand:
INT: of all moreover the

1 Peter 4:8 Adj-GMP
GRK: πρὸ πάντων τὴν εἰς
NAS: Above all, keep fervent
KJV: And above all things have fervent
INT: before all things among

2 Peter 3:11 Adj-GNP
GRK: Τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς
NAS: Since all these things
KJV: [Seeing] then [that] all these things
INT: These things then all being to be dissolved what kind of [persons]

1 John 2:27 Adj-GNP
GRK: ὑμᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές
NAS: you about all things, and is true
KJV: you of all things, and is
INT: you concerning all things and true

3 John 1:2 Adj-GNP
GRK: Ἀγαπητέ περὶ πάντων εὔχομαί σε
NAS: I pray that in all respects you may prosper
KJV: above all things that thou
INT: Beloved concerning all things I wish you

3 John 1:12 Adj-GMP
GRK: μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ
NAS: a [good] testimony from everyone, and from the truth
KJV: hath good report of all [men], and of
INT: witness is carried by all and by

Jude 1:15 Adj-GMP
GRK: κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι
NAS: judgment upon all, and to convict
KJV: judgment upon all, and to convince
INT: judgment against all and to convict

Jude 1:15 Adj-GNP
GRK: ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων
NAS: the ungodly of all their ungodly
KJV: among them of all their ungodly
INT: [ungodly] life concerning all the works

Jude 1:15 Adj-GNP
GRK: καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν
NAS: they have done in an ungodly way, and of all the harsh things
KJV: and of all their hard [speeches] which
INT: and concerning all the hard [things]

Revelation 8:3 Adj-GMP
GRK: τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ
NAS: it to the prayers of all the saints
KJV: [it] with the prayers of all saints
INT: of the saints all upon the

Revelation 18:24 Adj-GMP
GRK: εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων
NAS: and of saints and of all who have been slain
KJV: and of all that were slain
INT: was found and of all those slain

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε
NAS: on them and the flesh of all men, both
KJV: the flesh of all [men, both] free
INT: and flesh of all free both

Revelation 22:21 Adj-GMP
GRK: Χριστοῦ μετὰ πάντων ἁγίων ἀμήν
NAS: of the Lord Jesus be with all. Amen.
KJV: [be] with you all. Amen.
INT: Christ [be] with all the saints Amen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page