παντὶ
Englishman's Concordance
παντὶ (panti) — 60 Occurrences

Matthew 4:4 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ
NAS: ALONE, BUT ON EVERY WORD
KJV: but by every word that proceedeth
INT: but by every word coming out

Matthew 25:29 Adj-DMS
GRK: γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ
NAS: For to everyone who has,
KJV: For unto every one that hath
INT: indeed [who] has to every one will be given and [he]

Luke 2:10 Adj-DMS
GRK: ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ
NAS: joy which will be for all the people;
KJV: which shall be to all people.
INT: which will be to all the people

Luke 4:4 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ
KJV: but by every word of God.
INT: but by every word of God

Luke 6:30 Adj-DMS
GRK: παντὶ αἰτοῦντί σε
NAS: Give to everyone who asks
KJV: Give to every man that asketh
INT: To every one [who] asks you

Luke 11:4 Adj-DMS
GRK: αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν
NAS: forgive everyone who is indebted
KJV: forgive every one that is indebted
INT: ourselves we forgive every one indebted to us

Luke 12:48 Adj-DMS
GRK: δαρήσεται ὀλίγας παντὶ δὲ ᾧ
NAS: but few. From everyone who
INT: will be beaten with few everyone moreover to whom

Luke 19:26 Adj-DMS
GRK: ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι
NAS: I tell you that to everyone who has,
KJV: That unto every one which
INT: to you that to everyone who has

Luke 21:36 Adj-DMS
GRK: δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι
NAS: But keep on the alert at all times,
KJV: to escape all these things
INT: also at every season praying

Acts 1:21 Adj-DMS
GRK: ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ
NAS: who have accompanied us all the time
KJV: with us all the time
INT: men during all [the] time which

Acts 4:10 Adj-DMS
GRK: ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ
NAS: to all of you and to all the people
KJV: all, and to all the people of Israel,
INT: you and to all the people

Acts 5:34 Adj-DMS
GRK: νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ
NAS: respected by all the people,
KJV: had in reputation among all the people,
INT: a teacher of the law honored by all the people

Acts 10:2 Adj-DMS
GRK: θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ
NAS: God with all his household,
KJV: God with all his house,
INT: God with all the house

Acts 10:35 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ ἔθνει ὁ
NAS: but in every nation the man who fears
KJV: But in every nation he that feareth
INT: but in every nation he that

Acts 10:41 Adj-DMS
GRK: οὐ παντὶ τῷ λαῷ
NAS: not to all the people,
KJV: Not to all the people, but
INT: not to all the people

Acts 13:24 Adj-DMS
GRK: βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ
KJV: of repentance to all the people
INT: a baptism of repentance to all the people

Acts 20:28 Adj-DNS
GRK: ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ
NAS: for yourselves and for all the flock,
KJV: and to all the flock,
INT: to yourselves and to all the flock

Romans 1:16 Adj-DMS
GRK: εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι
NAS: for salvation to everyone who believes,
KJV: salvation to every one that believeth;
INT: unto salvation to every one that believes

Romans 2:10 Adj-DMS
GRK: καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ
NAS: and peace to everyone who does
KJV: peace, to every man that worketh
INT: and peace to everyone that works

Romans 4:16 Adj-DNS
GRK: τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι
NAS: will be guaranteed to all the descendants,
KJV: might be sure to all the seed; not
INT: the promise to all the seed

Romans 10:4 Adj-DMS
GRK: εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι
NAS: for righteousness to everyone who believes.
KJV: righteousness to every one that believeth.
INT: for righteousness to everyone that believes

Romans 12:3 Adj-DMS
GRK: δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι
NAS: to me I say to everyone among
KJV: unto me, to every man that is
INT: having been given to me to everyone who is

1 Corinthians 1:2 Adj-DMS
GRK: Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν
NAS: with all who in every place
KJV: all that in every place call upon
INT: Christ in every place both theirs

1 Corinthians 1:5 Adj-DNS
GRK: ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν
NAS: that in everything you were enriched
KJV: That in every thing ye are enriched by
INT: that in everything you were enriched in

1 Corinthians 1:5 Adj-DMS
GRK: αὐτῷ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ
NAS: you were enriched in Him, in all speech
KJV: him, in all utterance, and
INT: him in all talk and

1 Corinthians 16:16 Adj-DMS
GRK: τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι
NAS: to such men and to everyone who helps in the work
KJV: and to every one that helpeth
INT: to such and to everyone working with [us]

2 Corinthians 2:14 Adj-DMS
GRK: ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ
NAS: of the knowledge of Him in every place.
KJV: us in every place.
INT: us in every place

2 Corinthians 4:8 Adj-DMS
GRK: ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ'
NAS: [we are] afflicted in every way, but not crushed;
KJV: on every side, yet
INT: in every [way] oppressed but

2 Corinthians 6:4 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς
NAS: but in everything commending ourselves
KJV: in all [things] approving
INT: but in everything commending themselves

2 Corinthians 7:5 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν
NAS: but we were afflicted on every side: conflicts
KJV: on every side; without
INT: but in every [way] being oppressed on the outside

2 Corinthians 7:11 Adj-DNS
GRK: ἐκδίκησιν ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς
NAS: avenging of wrong! In everything you demonstrated
KJV: In all [things] ye have approved
INT: vengenace in every [way] you proved yourselves

2 Corinthians 7:16 Adj-DNS
GRK: ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν
NAS: I rejoice that in everything I have confidence
KJV: you in all [things].
INT: that in everything I am confident in

2 Corinthians 8:7 Adj-DNS
GRK: ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει
NAS: as you abound in everything, in faith
KJV: in every [thing, in] faith,
INT: even as in every [way] you abound in faith

2 Corinthians 9:8 Adj-DNS
GRK: ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν
NAS: having all sufficiency
KJV: ye, always having all sufficiency in
INT: that in every [way] always all

2 Corinthians 9:11 Adj-DNS
GRK: ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς
NAS: you will be enriched in everything for all
KJV: Being enriched in every thing to all
INT: in every [way] being enriched to

2 Corinthians 11:6 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν
NAS: in fact, in every way
KJV: you in all things.
INT: but in every [way] having made manifest in

2 Corinthians 11:9 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν
NAS: my need, and in everything I kept
KJV: and in all [things] I have kept myself
INT: and in everything not burdensome myself

Galatians 5:3 Adj-DMS
GRK: δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ
NAS: again to every man
KJV: again to every man
INT: moreover again to every man being circumcised

Ephesians 4:14 Adj-DMS
GRK: καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς
NAS: and carried about by every wind
KJV: carried about with every wind
INT: and carried about by every wind

Ephesians 5:24 Adj-DNS
GRK: ἀνδράσιν ἐν παντί
NAS: [ought to be] to their husbands in everything.
KJV: husbands in every thing.
INT: husbands in everything

Ephesians 6:18 Adj-DMS
GRK: προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν
NAS: pray at all times
KJV: thereunto with all perseverance and
INT: praying in every season in

Philippians 1:18 Adj-DMS
GRK: πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ εἴτε
NAS: then? Only that in every way, whether
KJV: notwithstanding, every way,
INT: nevertheless as great in every way whether

Philippians 4:6 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ
NAS: for nothing, but in everything by prayer
KJV: but in every thing by prayer and
INT: but in everything the prayer

Philippians 4:12 Adj-DMS
GRK: περισσεύειν ἐν παντὶ καὶ ἐν
NAS: in prosperity; in any and every
KJV: and in all things I am instructed both
INT: [how] to abound In everything and in

Colossians 1:6 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ
NAS: to you, just as in all the world
KJV: as [it is] in all the world; and
INT: also in all the world

Colossians 1:10 Adj-DNS
GRK: ἀρεσκείαν ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ
NAS: [Him] in all respects, bearing fruit
KJV: being fruitful in every good work,
INT: pleasing in every work good

Colossians 4:12 Adj-DNS
GRK: πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ
NAS: and fully assured in all the will
KJV: complete in all the will of God.
INT: complete in all [the] will

1 Thessalonians 1:8 Adj-DMS
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ τόπῳ ἡ
NAS: and Achaia, but also in every place
KJV: also in every place your
INT: but in every place the

1 Thessalonians 5:18 Adj-DNS
GRK: ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο
NAS: in everything give thanks; for this
KJV: In every thing give thanks: for
INT: in everything give thanks this

2 Thessalonians 2:17 Adj-DMS
GRK: στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ
NAS: your hearts in every good
KJV: you in every good word
INT: may he strengthen in every work and

2 Thessalonians 3:16 Adj-DMS
GRK: παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ ὁ
NAS: The Lord be with you all!
KJV: [be] with you all.
INT: all in every way The

1 Timothy 2:8 Adj-DMS
GRK: ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας
NAS: I want the men in every place to pray,
INT: men in every place lifting up

1 Timothy 5:10 Adj-DNS
GRK: ἐπήρκεσεν εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ
NAS: she has devoted herself to every good
KJV: she have diligently followed every good
INT: she imparted relief if every work good

Hebrews 9:19 Adj-DMS
GRK: ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ
NAS: by Moses to all the people
KJV: precept to all the people
INT: by Moses to all the people

Hebrews 13:21 Adj-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς
NAS: equip you in every good thing to do
KJV: perfect in every good work
INT: you in every good [thing] for

1 Peter 2:18 Adj-DMS
GRK: ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς
NAS: to your masters with all respect,
KJV: to [your] masters with all fear; not
INT: being subject with all fear to

1 Peter 3:15 Adj-DMS
GRK: πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι
NAS: to make a defense to everyone who asks
KJV: [give] an answer to every man that asketh
INT: for a defense to everyone that asks

1 John 4:1 Adj-DNS
GRK: Ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε
NAS: do not believe every spirit,
KJV: believe not every spirit, but
INT: Beloved not every spirit believe

Revelation 21:19 Adj-DMS
GRK: τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ
NAS: were adorned with every kind of precious
KJV: [were] garnished with all manner of precious
INT: of the city with every stone precious

Revelation 22:18 Adj-DMS
GRK: Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι
KJV: I testify unto every man that heareth
INT: testify I to everyone hearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page