154. αἰτέω (aiteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 154. αἰτέω (aiteó) — 70 Occurrences

Matthew 5:42 V-PPA-DMS
GRK: τῷ αἰτοῦντί σε δός
NAS: Give to him who asks of you, and do not turn away
KJV: Give to him that asketh thee, and
INT: To him who asks of you give

Matthew 6:8 V-ANA
GRK: τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
NAS: you need before you ask Him.
KJV: before ye ask him.
INT: you ask him

Matthew 7:7 V-PMA-2P
GRK: Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται
NAS: Ask, and it will be given
KJV: Ask, and it shall be given
INT: Ask and it will be given

Matthew 7:8 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ
NAS: For everyone who asks receives,
KJV: every one that asketh receiveth;
INT: indeed who asks receives and

Matthew 7:9 V-FIA-3S
GRK: ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς
NAS: his son asks for a loaf,
KJV: his son ask bread, will he give
INT: a man who should ask the son

Matthew 7:10 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν
NAS: if he asks for a fish,
KJV: Or if he ask a fish, will he give
INT: also a fish he should ask not a serpent

Matthew 7:11 V-PPA-DMP
GRK: ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
NAS: what is good to those who ask Him!
KJV: give good things to them that ask him?
INT: good things to them that ask him

Matthew 14:7 V-ASM-3S
GRK: ὃ ἐὰν αἰτήσηται
NAS: to give her whatever she asked.
KJV: her whatsoever she would ask.
INT: whatever if she should ask

Matthew 18:19 V-ASM-3P
GRK: οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς
NAS: anything that they may ask, it shall be done
KJV: that they shall ask, it shall be done
INT: that if they shall ask it will be done to them

Matthew 20:20 V-PPA-NFS
GRK: προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ'
NAS: bowing down and making a request of Him.
KJV: [him], and desiring a certain
INT: kneeling down and asking something from

Matthew 20:22 V-PIM-2P
GRK: οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν
NAS: what you are asking. Are you able
KJV: not what ye ask. Are ye able to drink
INT: You know what you ask for Are you able to drink

Matthew 21:22 V-ASA-2P
GRK: ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ
NAS: And all things you ask in prayer,
KJV: whatsoever ye shall ask in
INT: as many as anyhow you might ask in

Matthew 27:20 V-ASM-3P
GRK: ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν
NAS: the crowds to ask for Barabbas
KJV: that they should ask Barabbas,
INT: crowds that they should ask for Barabbas

Matthew 27:58 V-AIM-3S
GRK: τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: to Pilate and asked for the body
KJV: to Pilate, and begged the body
INT: to Pilate asked for the body

Mark 6:22 V-AMA-2S
GRK: τῷ κορασίῳ Αἴτησόν με ὃ
NAS: to the girl, Ask me for whatever
KJV: unto the damsel, Ask of me
INT: to the girl Ask me whatever

Mark 6:23 V-ASA-2S
GRK: ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι
NAS: to her, Whatever you ask of me, I will give
KJV: Whatsoever thou shalt ask of me,
INT: if me you might ask I will give you

Mark 6:24 V-ASM-1S
GRK: αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι ἡ δὲ
NAS: What shall I ask for? And she said,
KJV: What shall I ask? And
INT: of her What shall I ask moreover

Mark 6:25 V-AIM-3S
GRK: τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω
NAS: to the king and asked, saying,
KJV: the king, and asked, saying,
INT: the king she asked saying I desire

Mark 10:35 V-ASA-1P
GRK: ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς
NAS: for us whatever we ask of You.
KJV: for us whatsoever we shall desire.
INT: whatever if we might ask you you would do

Mark 10:38 V-PIM-2P
GRK: οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν
NAS: what you are asking. Are you able
KJV: not what ye ask: can ye drink
INT: You know what you ask Are you able to drink

Mark 11:24 V-PIM-2P
GRK: προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι
NAS: you pray and ask, believe
KJV: soever ye desire, when ye pray,
INT: praying also you ask believe that

Mark 15:8 V-PNM
GRK: ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει
NAS: up and began asking him [to] [do] as he had been accustomed to do
KJV: began to desire [him to do] as
INT: crowd began to beg [him to do] as usually he did

Mark 15:43 V-AIM-3S
GRK: Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: Pilate, and asked for the body
KJV: Pilate, and craved the body of Jesus.
INT: Pilate and asked for the body

Luke 1:63 V-APA-NMS
GRK: καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν
NAS: And he asked for a tablet and wrote
KJV: And he asked for a writing table,
INT: And having asked for a writing tablet he wrote

Luke 6:30 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου
NAS: to everyone who asks of you, and whoever takes away
KJV: to every man that asketh of thee;
INT: To every one [who] asks you give

Luke 11:9 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν λέγω αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται
NAS: I say to you, ask, and it will be given
KJV: unto you, Ask, and
INT: to you say Ask and it will be given

Luke 11:10 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ
NAS: For everyone who asks, receives;
KJV: every one that asketh receiveth;
INT: indeed that asks receives and

Luke 11:11 V-FIA-3S
GRK: τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς
NAS: of you fathers is asked by his son
KJV: If a son shall ask bread of any of you
INT: who [is] a father will ask for the son

Luke 11:12 V-FIA-3S
GRK: ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν ἐπιδώσει
NAS: Or [if] he is asked for an egg,
KJV: if he shall ask an egg,
INT: or also he should ask an egg will he give

Luke 11:13 V-PPA-DMP
GRK: ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
NAS: Spirit to those who ask Him?
KJV: the Holy Spirit to them that ask him?
INT: [the] Holy to those that ask him

Luke 12:48 V-FIA-3P
GRK: πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν
NAS: much, of him they will ask all the more.
KJV: much, of him they will ask the more.
INT: much the more will they ask of him

Luke 23:23 V-PPM-NMP
GRK: φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι
NAS: voices asking that He be crucified.
KJV: voices, requiring that he
INT: with voices loud asking for him to be crucified

Luke 23:25 V-IIM-3P
GRK: φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο τὸν δὲ
NAS: And he released the man they were asking for who had been thrown
KJV: whom they had desired; but
INT: prison whom they asked for and

Luke 23:52 V-AIM-3S
GRK: τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: to Pilate and asked for the body
KJV: unto Pilate, and begged the body
INT: to Pilate begged [for] the body

John 4:9 V-PIA-2S
GRK: ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος
NAS: a Jew, ask me for a drink
KJV: being a Jew, askest drink of
INT: me to drink do ask a woman Samaritan

John 4:10 V-AIA-2S
GRK: σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ
NAS: Me a drink,' you would have asked Him, and He would have given
KJV: thou wouldest have asked of him, and
INT: you anyhow would have asked him and

John 11:22 V-ASM-2S
GRK: ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν
NAS: that whatever You ask of God,
KJV: whatsoever thou wilt ask of God,
INT: whatever anyhow you might ask God

John 14:13 V-ASA-2P
GRK: ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ
NAS: Whatever you ask in My name,
KJV: And whatsoever ye shall ask in my
INT: whatever anyhow you might ask in the

John 14:14 V-ASA-2P
GRK: ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν
NAS: If you ask Me anything in My name,
KJV: If ye shall ask any thing in
INT: If anything you ask me in

John 15:7 V-AMM-2P
GRK: ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται
NAS: abide in you, ask whatever
KJV: in you, ye shall ask what ye will,
INT: if you will you shall ask and it will come to pass

John 15:16 V-ASA-2P
GRK: ὅτι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα
NAS: that whatever you ask of the Father
KJV: whatsoever ye shall ask of the Father
INT: whatever anyhow you might ask the Father

John 16:23 V-ASA-2P
GRK: ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα
NAS: to you, if you ask the Father
KJV: Whatsoever ye shall ask the Father in
INT: anyhow whatever you might ask the Father

John 16:24 V-AIA-2P
GRK: ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν
NAS: now you have asked for nothing
KJV: Hitherto have ye asked nothing in
INT: presently not you asked nothing in

John 16:24 V-PMA-2P
GRK: ὀνόματί μου αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε
NAS: in My name; ask and you will receive,
KJV: my name: ask, and ye shall receive,
INT: name of me ask and you will receive

John 16:26 V-FIM-2P
GRK: ὀνόματί μου αἰτήσεσθε καὶ οὐ
NAS: In that day you will ask in My name,
KJV: that day ye shall ask in my
INT: name of me you will ask and not

Acts 3:2 V-PNA
GRK: Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ
NAS: Beautiful, in order to beg alms
KJV: is called Beautiful, to ask alms of
INT: Beautiful to ask alms from

Acts 3:14 V-AIM-2P
GRK: ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα
NAS: and Righteous One and asked for a murderer
KJV: and desired a murderer
INT: denied and requested a man a murderer

Acts 7:46 V-AIM-3S
GRK: θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα
NAS: sight, and asked that he might find
KJV: God, and desired to find a tabernacle
INT: God and asked to find a tabernacle

Acts 9:2 V-AIM-3S
GRK: ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ
NAS: and asked for letters
KJV: And desired of him
INT: asked from him

Acts 12:20 V-IIM-3P
GRK: τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ
NAS: chamberlain, they were asking for peace,
KJV: their friend, desired peace;
INT: of the king sought peace because

Acts 13:21 V-AIM-3P
GRK: κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα καὶ
NAS: Then they asked for a king, and God
KJV: And afterward they desired a king: and
INT: And then they asked for a king and

Acts 13:28 V-AIM-3P
GRK: θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι
NAS: ground for [putting Him to] death, they asked Pilate
KJV: of death [in him], yet desired they Pilate
INT: of death having found they begged Pilate to put to death

Acts 16:29 V-APA-NMS
GRK: αἰτήσας δὲ φῶτα
NAS: And he called for lights and rushed
KJV: Then he called for a light,
INT: Having asked for moreover lights

Acts 25:3 V-PPM-NMP
GRK: αἰτούμενοι χάριν κατ'
NAS: requesting a concession against
KJV: And desired favour against
INT: asking a favor against

Acts 25:15 V-PPM-NMP
GRK: τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ' αὐτοῦ
NAS: against him, asking for a sentence of condemnation
KJV: informed [me], desiring [to have] judgment
INT: of the Jews asking against him

1 Corinthians 1:22 V-PIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες
NAS: Jews ask for signs
KJV: For the Jews require a sign, and
INT: Jews a sign ask for and Greeks

Ephesians 3:13 V-PIM-1S
GRK: Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν
NAS: Therefore I ask you not to lose heart
KJV: Wherefore I desire that ye faint not
INT: Therefore I implore [you] not to faint

Ephesians 3:20 V-PIM-1P
GRK: ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν
NAS: beyond all that we ask or think,
KJV: all that we ask or think,
INT: exceedingly above what we ask or think

Colossians 1:9 V-PPM-NMP
GRK: προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε
NAS: to pray for you and to ask that you may be filled
KJV: and to desire that
INT: praying and asking that you might be filled with

James 1:5 V-PMA-3S
GRK: λείπεται σοφίας αἰτείτω παρὰ τοῦ
NAS: wisdom, let him ask of God,
KJV: lack wisdom, let him ask of God,
INT: lacks wisdom let him ask from who

James 1:6 V-PMA-3S
GRK: αἰτείτω δὲ ἐν
NAS: But he must ask in faith without any
KJV: But let him ask in faith,
INT: let him ask however in

James 4:2 V-PNM
GRK: τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς
NAS: because you do not ask.
KJV: because ye ask not.
INT: not ask you

James 4:3 V-PIA-2P
GRK: αἰτεῖτε καὶ οὐ
NAS: You ask and do not receive, because
KJV: Ye ask, and receive
INT: You ask and not

James 4:3 V-PIM-2P
GRK: διότι κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα ἐν
NAS: because you ask with wrong motives,
KJV: not, because ye ask amiss, that
INT: because wrongly you ask that in

1 Peter 3:15 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον
NAS: to everyone who asks you to give an account
KJV: to every man that asketh you
INT: to everyone that asks you an account

1 John 3:22 V-PSA-1P
GRK: ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ'
NAS: and whatever we ask we receive
KJV: And whatsoever we ask, we receive of
INT: whatever if we might ask we receive from

1 John 5:14 V-PSM-1P
GRK: ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ
NAS: Him, that, if we ask anything
KJV: that, if we ask any thing according
INT: if anything we might ask according to the

1 John 5:15 V-PSM-1P
GRK: ὃ ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι
NAS: us [in] whatever we ask, we know
KJV: us, whatsoever we ask, we know that
INT: whatever if we might ask we know that

1 John 5:15 V-RIA-1P
GRK: αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: which we have asked from Him.
KJV: the petitions that we desired of him.
INT: requests which we have asked from him

1 John 5:16 V-FIA-3S
GRK: πρὸς θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει
NAS: not [leading] to death, he shall ask and [God] will for him give
KJV: death, he shall ask, and
INT: to death he will ask and he will give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 154

αἰτῆσαι — 1 Occ.
αἰτήσας — 2 Occ.
αἰτήσασθε — 1 Occ.
αἰτήσῃ — 1 Occ.
αἰτήσῃς — 1 Occ.
αἰτήσηται — 1 Occ.
αἰτήσητε — 5 Occ.
αἰτήσει — 5 Occ.
αἰτήσεσθε — 1 Occ.
αἰτήσωμαι — 1 Occ.
αἰτήσωμέν — 1 Occ.
αἰτήσωνται — 2 Occ.
Αἴτησόν — 1 Occ.
αἰτήσουσιν — 1 Occ.
αἰτεῖν — 1 Occ.
αἰτεῖς — 1 Occ.
αἰτεῖσθαι — 2 Occ.
αἰτεῖσθε — 4 Occ.
Αἰτεῖτε — 4 Occ.
αἰτείτω — 2 Occ.
αἰτῶμεν — 1 Occ.
αἰτώμεθα — 2 Occ.
αἰτῶν — 2 Occ.
αἰτοῦμαι — 1 Occ.
αἰτούμενοι — 4 Occ.
αἰτούμεθα — 1 Occ.
αἰτοῦντί — 3 Occ.
αἰτοῦσά — 1 Occ.
αἰτοῦσιν — 3 Occ.
ᾐτήκαμεν — 1 Occ.
ᾐτήσαντο — 2 Occ.
ᾔτησας — 1 Occ.
ᾐτήσασθε — 1 Occ.
ᾐτήσατε — 1 Occ.
ᾐτήσατο — 6 Occ.
ᾐτοῦντο — 2 Occ.
Additional Entries
αἰσχρὸν — 3 Occ.
αἰσχροῦ — 1 Occ.
αἰσχρότης — 1 Occ.
αἰσχύνας — 1 Occ.
αἰσχύνῃ — 2 Occ.
αἰσχύνης — 3 Occ.
αἰσχυνέσθω — 1 Occ.
αἰσχύνομαι — 1 Occ.
αἰσχυνθήσομαι — 2 Occ.
αἰσχυνθῶμεν — 1 Occ.
αἰτήσας — 2 Occ.
αἰτήσασθε — 1 Occ.
αἰτήσῃ — 1 Occ.
αἰτήσῃς — 1 Occ.
αἰτήσηται — 1 Occ.
αἰτήσητε — 5 Occ.
αἰτήσει — 5 Occ.
αἰτήσεσθε — 1 Occ.
αἰτήσωμαι — 1 Occ.
αἰτήσωμέν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page