591. ἀποδίδωμι (apodidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 591. ἀποδίδωμι (apodidómi) — 48 Occurrences

Matthew 5:26 V-ASA-2S
GRK: ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον
NAS: until you have paid up the last
KJV: till thou hast paid the uttermost
INT: until anyhow you pay the last

Matthew 5:33 V-FIA-2S
GRK: Οὐκ ἐπιορκήσεις ἀποδώσεις δὲ τῷ
NAS: YOU SHALL NOT MAKE FALSE VOWS, BUT SHALL FULFILL YOUR VOWS
KJV: but shalt perform unto the Lord
INT: not You will swear falsely you will keep moreover to the

Matthew 6:4 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: himself shall reward thee
INT: secret will reward you

Matthew 6:6 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: in secret shall reward thee openly.
INT: secret will reward you

Matthew 6:18 V-FIA-3S
GRK: τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι
NAS: [what is done] in secret will reward you.
KJV: in secret, shall reward thee openly.
INT: secret will reward you

Matthew 12:36 V-FIA-3P
GRK: οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ
NAS: speak, they shall give an accounting
KJV: shall speak, they shall give account
INT: men they will give of it

Matthew 16:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ
NAS: and WILL THEN REPAY EVERY MAN
KJV: then he shall reward every man
INT: and then he will give to each according to

Matthew 18:25 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν
NAS: But since he did not have [the means] to repay, his lord
KJV: had not to pay, his lord
INT: moreover he [means] to pay commanded him

Matthew 18:25 V-ANP
GRK: ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι
NAS: that he had, and repayment to be made.
KJV: he had, and payment to be made.
INT: he had and payment to be made

Matthew 18:26 V-FIA-1S
GRK: καὶ πάντα ἀποδώσω σοι
NAS: Have patience with me and I will repay you everything.'
KJV: me, and I will pay thee all.
INT: and all I will pay to you

Matthew 18:28 V-AMA-2S
GRK: ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ τι
NAS: [him], saying, 'Pay back what
KJV: saying, Pay me
INT: he throttled [him] saying Pay if any

Matthew 18:29 V-FIA-1S
GRK: ἐμοί καὶ ἀποδώσω σοι
NAS: Have patience with me and I will repay you.'
KJV: me, and I will pay thee all.
INT: me and I will pay you

Matthew 18:30 V-ASA-3S
GRK: φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
NAS: until he should pay back what
KJV: prison, till he should pay the debt.
INT: prison until he should pay that which was owing

Matthew 18:34 V-ASA-3S
GRK: ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ
NAS: until he should repay all
KJV: till he should pay all
INT: until that he should pay all that

Matthew 20:8 V-AMA-2S
GRK: ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν
NAS: the laborers and pay them their wages,
KJV: and give them
INT: workmen and pay them the

Matthew 21:41 V-FIA-3P
GRK: γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς
NAS: who will pay him the proceeds
KJV: which shall render him
INT: tenants who will give to him the

Matthew 22:21 V-AMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ
NAS: to them, Then render to Caesar
KJV: unto them, Render therefore
INT: he says to them give then the things

Matthew 27:58 V-ANP
GRK: Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
NAS: ordered it to be given [to him].
KJV: commanded the body to be delivered.
INT: Pilate commanded it to be given up

Mark 12:17 V-AMA-2P
GRK: Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ
NAS: said to them, Render to Caesar
KJV: unto them, Render to Caesar
INT: the things of Ceasar give to Ceasar and

Luke 4:20 V-APA-NMS
GRK: τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ
NAS: the book, gave it back to the attendant
KJV: the book, and he gave [it] again to the minister,
INT: the scroll having delivered [it] to the attendant

Luke 7:42 V-ANA
GRK: ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο
NAS: When they were unable to repay, he graciously forgave
KJV: nothing to pay, he frankly forgave
INT: having they [wherewithal] to pay both he forgave

Luke 9:42 V-AIA-3S
GRK: παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ
NAS: the boy and gave him back to his father.
KJV: delivered him again to his father.
INT: boy and gave back him to

Luke 10:35 V-FIA-1S
GRK: ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
NAS: when I return I will repay you.'
KJV: come again, I will repay thee.
INT: coming back I will repay you

Luke 12:59 V-ASA-2S
GRK: ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
NAS: until you have paid the very
KJV: till thou hast paid the very last
INT: last lepton you shall have paid

Luke 16:2 V-AMA-2S
GRK: περὶ σοῦ ἀπόδος τὸν λόγον
NAS: about you? Give an accounting
KJV: of thee? give an account of thy
INT: concerning you give the account

Luke 19:8 V-PIA-1S
GRK: τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν
NAS: of anything, I will give back four times as much.
KJV: by false accusation, I restore [him] fourfold.
INT: anything I defrauded I restore fourfold

Luke 20:25 V-AMA-2P
GRK: αὐτούς Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος
NAS: to them, Then render to Caesar
KJV: unto them, Render therefore
INT: them therefore give the things of Ceasar

Acts 4:33 V-IIA-3P
GRK: δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον
NAS: the apostles were giving testimony
KJV: power gave the apostles
INT: [with] mighty power great gave testimony

Acts 5:8 V-AIM-2P
GRK: τὸ χωρίον ἀπέδοσθε ἡ δὲ
NAS: me whether you sold the land
KJV: whether ye sold the land
INT: the land you sold and

Acts 7:9 V-AIM-3P
GRK: τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον
NAS: of Joseph and sold him into Egypt.
KJV: moved with envy, sold Joseph
INT: Joseph sold [him] into Egypt

Acts 19:40 V-ANA
GRK: οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ
KJV: whereby we may give an account of this
INT: not we will be able to give a reason concerning

Romans 2:6 V-FIA-3S
GRK: ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ
NAS: who WILL RENDER TO EACH PERSON
KJV: Who will render to every man according
INT: who will give to each according to

Romans 12:17 V-PPA-NMP
GRK: ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες προνοούμενοι καλὰ
NAS: Never pay back evil for evil
KJV: Recompense to no man evil
INT: for evil repay providing right [things]

Romans 13:7 V-AMA-2P
GRK: ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς
NAS: Render to all what is due
KJV: Render therefore to all
INT: give to all their

1 Corinthians 7:3 V-PMA-3S
GRK: τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω ὁμοίως δὲ
NAS: must fulfill his duty
KJV: the husband render unto the wife
INT: the duty let give likewise moreover

1 Thessalonians 5:15 V-ASA-3S
GRK: κακοῦ τινὶ ἀποδῷ ἀλλὰ πάντοτε
NAS: that no one repays another with evil
KJV: See that none render evil for
INT: evil to anyone give but always

1 Timothy 5:4 V-PNA
GRK: καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις
NAS: family and to make some return to their parents;
INT: and recompense to give to parents

2 Timothy 4:8 V-FIA-3S
GRK: στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι ὁ
NAS: Judge, will award to me on that day;
KJV: the righteous judge, shall give me at
INT: crown which will give to me the

2 Timothy 4:14 V-FIA-3S
GRK: κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδώσει αὐτῷ ὁ
NAS: the Lord will repay him according
KJV: evil: the Lord reward him according to
INT: evil things did May give to him the

Hebrews 12:11 V-PIA-3S
GRK: αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
NAS: by it, afterwards it yields the peaceful
KJV: afterward it yieldeth the peaceable
INT: it having been exercised renders of righteousness

Hebrews 12:16 V-AIM-3S
GRK: βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια
NAS: Esau, who sold his own birthright
KJV: morsel of meat sold his
INT: meal one sold the birthright

Hebrews 13:17 V-FPA-NMP
GRK: ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἵνα μετὰ
NAS: your souls as those who will give an account.
KJV: as they that must give account,
INT: as account about to give that with

1 Peter 3:9 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ
NAS: not returning evil for evil
KJV: Not rendering evil for
INT: not rendering evil for

1 Peter 4:5 V-FIA-3P
GRK: οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ
NAS: but they will give account
KJV: Who shall give account
INT: who will give account to him

Revelation 18:6 V-AMA-2P
GRK: ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς
NAS: Pay her back even
KJV: Reward her even
INT: give to her as

Revelation 18:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν καὶ διπλώσατε
NAS: Pay her back even as she has paid,
KJV: as she rewarded you, and
INT: also she rendered and double you

Revelation 22:2 V-PPA-ANS
GRK: μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν
NAS: [kinds of] fruit, yielding its fruit
KJV: [manner of] fruits, [and] yielded her
INT: month each yielding the fruit

Revelation 22:12 V-ANA
GRK: μετ' ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς
NAS: and My reward [is] with Me, to render to every man
KJV: me, to give every man
INT: with me to give to each as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page