Ǝlinjil wa n Markus 1
Mark 1 Tawallamat Tamajaq NT

Ǝsəmmutəg y əššəɣəl ən Ɣaysa

Isalan win iga ənnəbi Yaxya

1Ǝnta da təsəntit n Ǝlinjil ən Ɣaysa Ǝlməsix, Barar ən Məššina.

2Ǝnta en da a fəl inna ənnəbi Isayas daɣ əlkəttab-net: «Ǝnǝy za a dat-ǝk assaglaɣ anammazul-in a zʼaknin tarrayt-nak.

3Idkâl əməsli-net daɣ əsuf igannu: Sǝmmutǝgat abaraqqa y Ǝmǝli! Tǝsǝssiɣǝdam tarrayen dat-ǝs!»

4Adi da a fəl d-osa Yaxya, iggaz əsuf ad itaggu y aytedan təlxutbat, igann-asan ad tǝwǝsǝlmǝɣan daɣ aman imos awen arat issiknan tǝtubt-nasan, fǝl ad ǝgrǝwan tǝsureft ǝn bakkadan-nasan. 5A t-in-tasin aytedan aggotnen a din-gammadnen akal ketnet wa n Yahudǝyya d aytedan kul n əɣrəm wa n Yerusalam. Ǝtutaban daɣ bakkadan-nasan dat tamattay, isalmaq-qan daɣ aman daɣ agarew was itawannu Yordan.

6As itaggu awen izlâg Yaxya asalsaw igân s anzadan n əmnəs, otâb s ǝsatǝb n agašek. Iddâr s əjwalan əd turawat. 7Itaggu təlxutbat, igannu i tamattay:

A dəffər-i d-asu alǝs

s awa di-iga daɣ šigrat,

wər eweda wala enez

y ad ara i suɣan ǝn ɣateman-net.

8Nak, aman a daq-qawan salmaɣa,

mišan ənta Infas Wa Zəddigan

a daq-qawan zʼissəlməɣ.

Ǝtəwəsəlmaɣ ən Ɣaysa daɣ aman d ətəwəjərrab-net

9Adan en da a daɣ d-osa Ɣaysa, igmâd-du Nazaret təmosat taɣrəmt təhât akal ən Galilaya. Ikka edag wa daɣ isalmaɣ Yaxya aytedan daɣ agarew wa n Yordan, issəlmaq-qu Yaxya. 10Igmad-du Ɣaysa aman ɣas ogga ijənnawan as ənnolaman, izzəbbat-du fall-as Infas wa Zəddigan, iha šaššelan ǝn tǝdabert. 11Igmad-du əməsli ijənnawan, inna: «Kay a imosan Barar-in əkneɣ tara, təssinda-du agna-nin.»

12Tamazayt tenda a daɣ issoka Infas wa Zəddigan Ɣaysa taneray. 13Iga daɣ-as əkkozat təmərwen n əzəl, itajarrab-tu Iblis. Itinəmərzig əd wəxsan, əssânan daɣ-as angalosan.

Ǝššəɣəl ən Ɣaysa daɣ akal ən Galilaya əd ɣəlǝyɣəlayan-net

Iguz ən Ɣaysa akal ən Galilaya

14Dəffər ətərməs ən Yaxya wa isalmaɣan aytedan daɣ aman, ad ikka Ɣaysa akal ǝn Galilaya, a daɣ-as immal ǝmazal wa d-ifalan Məššina. 15Igannu i tamattay: Təmastant tənda, Taɣmar ta n Məššina təhôz. Utabat, təzzəgzənam s Ǝlinjil.

Inəttulab win azzarnen ən Ɣaysa

16Ǝzəl iyyan illil Ɣaysa tagadamayt n agaraw wa n Galilaya as ogga Simɣon d amadray-net Andrawǝs, fattawan daɣ agaraw sangaytan-nasan win as tabazan kifitan, fəlas inabazan ən kifitan a əmosan. 17Inn-asan Ɣaysa: Ǝlkəmat-i, a kawan-aga meddan sər-i du-za-tawaynen aytedan y a tan-assafsa daɣ bakkadan-nasan. 18Oyyan sangaytan-nasan daɣ tamazayt ten da, əlkaman-as. 19Iga Ɣaysa y adag en arat n akkay, inay Yaqub d amadray-net Yaxya win maddanəs ən Zabaday, əntanay da əhân aɣlal n aman; kannin sangaytan-nasan win as tabazan kifitan. 20Iɣr-en-du daɣ amazay wen da. Oyyan abba-nasan Zabaday əd maššaɣalan-net daɣ ǝɣlal, əlkaman i Ɣaysa.

Ǝsəssəɣri ǝn Ɣaysa daɣ Kafarnahum

21Ikka Ɣaysa əd nəttulab-net taɣrəmt tǝgât Kafarnahum. Ewad-du əzəl wa n tǝsanfawt ɣas, iggaz Ɣaysa ehan n əlɣibada ən Kəl-Ǝlyəhud, a daɣ-as isasaɣru. 22Isammaklal əs tamattay ǝmmǝk was itaggu ǝsǝssǝɣri-net, fəlas ig-asan əsəssəɣri n awedan ilân tanaya wər əlen musanan n Ǝttawret. 23Wala a ihogan idkal alǝs iyyan iha aggǝsuf əməsli-net daɣ ahan n əlɣibada ad igannu: 24Ma daɣ-na tareɣ, Ɣaysa wa n Nazaret? Ǝngəm assa a du-təgeɣ y a danaɣ-təhləka? Ǝssânaɣ awa təmosa: Kay a imosan Ǝmizdag wa d-izammazal Məššina. 25Iharaššat-tu Ɣaysa, inn-as: Fastu, təgmədaɣ aləs di! 26Təzzar izazzakarkar aggǝsuf aləs en, izyak, igmad-tu. 27Ǝhagan aytedan ketnasan ad tinəmənnin gər-essan: Ma imos awa? Ma təmos masnat ta wǝr nǝzday a, təddewat əd tanaya! Awedan wa, wala kǝlǝsuf əttâfan tənna-net. 28Tarmad as təwazawaz sallat ən Ɣaysa daɣ Galilaya ketnet.

Ǝzuzəy ən Ɣaysa aytedan aggotnen

29Igmad-du Ɣaysa ehan n əlɣibada ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud ɣas, ikka ehan ǝn Simɣon d Andrawǝs iddew əd Yaqub əd Yaxya. 30As itaggu awen tədaggalt ǝn Simɣon təzizalallat-tat tanaday. Os-in Ɣaysa ɣas təttəmal-as. 31Təzzar os-et-in, ibaz əfus-net, issəbdad-tat, təwat fall-as tanaday, a tan-təsiməgurit.

32As tuda tǝfuk, a sər-əs du-tamawayan aytedan kul win ərinnen əd win əhan kǝlǝsuf. 33Iddew-du əɣrəm ketnet dat əmi n ahan wen. 34Izzozay Ɣaysa aytedan aggotnen əgrawnat təwərnawen wər nola, ikkas deɣ daɣ wiyyad kǝlǝsuf aggotnen. Amaran igaddal i kǝlǝsuf en emel n awa imos, id masnat a ǝgan as ǝnta a imosan Ǝlmǝsix.

Emel ən Ɣaysa Ǝlinjil daɣ Galilaya

35Ǝzəl wa hadan, inkar-du Ɣaysa datazal, igmad, ikka edag issufan ad itattar. 36Dəffər awen, igla Simɣon d aytedan win ɣur-əs əllanen, a das-saggadan. 37As t-in-osan, ənnan-as: «Aytedan kul saggadan-ak.» 38Təzzar inn-asan Ɣaysa: Akkiwat-ana šiɣarmaten šin dana-ɣalayɣalaynen, a daɣ-asnat aga tǝlxutbat əntanatay da, fəlas adi da a fəl d-əmmozala. 39Illil Ɣaysa akal ən Galilaya ketnet, itaggu tǝlxutbat daɣ nan n əlɣibada ǝn Kəl-Ǝlyəhud, itakkas deɣ kǝlǝsuf daɣ aytedan.

Ǝzuzəy ən Ɣaysa aləs igrâw kətru

40Osa-du awedan iyyan tǝgraw tǝwǝrna ǝn kǝtru, igaraffat dat Ɣaysa, onsay-tu, inn-as: «As tareɣ adi, təfrâgaɣ a di-təzzuzəyaɣ, izdaga.» 41Ihanattat-as Ɣaysa. Izzal-in əfus-net, idas-tu, inn-as: Areɣ adi, ǝzzəy tizdaga. 42Izzay awedan wen daɣ tamazayt ten da, zəddig. 43 - 44Issəllam-tu alwaq wen da, dəffər as das-irɣâm wǝllen inn-as: «Ǝnǝy za, ad wǝr tǝmǝla y awedan waliyyan arat wa igan da, amaran aglu tassaknaɣ iman-nak y ǝlimam, taga takutay ǝn tazdak ta kay-issəwar əššəriɣa n ǝnnǝbi Musa, ad iqqəl adi y aytedan tǝgǝyya ǝn təməzzəyt-nak.» 45Mišan igla aləs en ɣas, iggaz šin əzəwwəziwəz ən salan n awa igan, har abʼas ifrag Ɣaysa iguz n əɣrəm hannayan-tu aytedan. Awen daɣ a fəl iggaz əsuf a daɣ-as t-in-tasin aytedan, a sər-əs du-gammadnen šisədag kul.

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Matthew 28
Top of Page
Top of Page