Марко 1
Bulgarian
1Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;

2както е писано в [книгата на] пророк Исаия:- "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;

3Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".

4Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. 5И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. 6А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед. 7И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. 8Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

9През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. 10И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. 11И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

12И веднага Духът Го закара в пустинята. 13И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

14А след като Иоан биде предаден на [властта], Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: 15Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

16А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 19И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 20И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

21И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата [Исус] влезе в синагогата и поучаваше. 22И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 23И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки: 24[[Остави [ни]!]] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий. 25Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него. 26Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 28И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

29И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея. 30А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея. 31И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [[на часа]] треската я остави, и тя им прислужваше.

32И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 33И целият град се събра пред вратата. 34И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. 36А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му. 37И като Го намериха, казват Му: всички те търсят. 38А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл. 39И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

40И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен. 42И веднага проказата го остави, и той се очисти. 43И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза: 44Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеницика и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей. 45А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото [Исус] не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page