αὐτά
Englishman's Concordance
αὐτά (auta) — 57 Occurrences

Matthew 6:26 PPro-AN3P
GRK: οὐράνιος τρέφει αὐτά οὐχ ὑμεῖς
KJV: Father feedeth them. Are ye
INT: Heavenly feeds them not you

Matthew 10:1 PPro-AN3P
GRK: ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν
KJV: to cast them out, and
INT: so as to cast out them and to heal

Matthew 11:25 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
KJV: and hast revealed them unto babes.
INT: and did reveal them to little children

Matthew 13:4 PPro-AN3P
GRK: πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
KJV: and devoured them up:
INT: birds [and] devoured them

Matthew 13:7 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἔπνιξαν αὐτά
KJV: and choked them:
INT: and choked them

Matthew 13:28 PPro-AN3P
GRK: ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά
KJV: that we go and gather them up?
INT: [that] having gone forth we should gather them

Matthew 13:30 PPro-AN3P
GRK: καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας
KJV: and bind them in bundles
INT: and bind them into bundles

Matthew 13:30 PPro-AN3P
GRK: τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ
KJV: to burn them: but gather
INT: the to burn them and

Matthew 13:39 PPro-AN3P
GRK: ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ
KJV: that sowed them is
INT: the [one] having sown them is the

Matthew 19:14 PPro-AN3P
GRK: μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός
KJV: and forbid them not, to come
INT: not do forbid them to come to

Matthew 23:4 PPro-AN3P
GRK: θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
INT: they will move them

Matthew 27:6 PPro-AN3P
GRK: ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν
KJV: for to put them into
INT: It is lawful to put them into the

Matthew 27:10 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν
KJV: And gave them for the potter's
INT: and they gave them for the

Mark 5:10 PPro-AN3P
GRK: ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω
KJV: not send them away out of
INT: that not them he would send out of

Mark 8:7 PPro-AN3P
GRK: καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ
KJV: and commanded to set them also before
INT: and having blessed them he desired also

Mark 10:14 PPro-AN3P
GRK: μὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ
KJV: and forbid them not: for
INT: not do hinder them to the indeed

Mark 10:16 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς
KJV: And he took them up in his arms, put
INT: And having taken in [his] arms them he blessed them having laid

Mark 10:16 PPro-AN3P
GRK: χεῖρας ἐπ' αὐτά
KJV: upon them, and blessed
INT: hands on them

Mark 15:24 PPro-AN3P
GRK: κλῆρον ἐπ' αὐτὰ τίς τί
KJV: lots upon them, what every man
INT: lots for them who [and] what [each]

Luke 4:41 PPro-AN3P
GRK: οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι
KJV: [them] suffered them not
INT: not he allowed them to speak because

Luke 5:7 PPro-NN3P
GRK: ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά
KJV: the ships, so that they began to sink.
INT: so that were sinking they

Luke 6:23 PPro-AN3P
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν
NAS: in heaven. For in the same way
KJV: did their fathers
INT: according to these things them for so treated

Luke 6:26 PPro-AN3P
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν
NAS: the false prophets in the same way.
KJV: did their fathers
INT: according to these things them for so treated

Luke 10:21 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναί
KJV: hast revealed them unto babes:
INT: and did reveal them to little children yes

Luke 14:19 PPro-AN3P
GRK: πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά ἐρωτῶ σε
KJV: I go to prove them: I pray thee
INT: I go to prove them I pray you

Luke 17:30 PPro-AN3P
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ
NAS: It will be just the same on the day
INT: according them will it be in that

Luke 17:31 PPro-AN3P
GRK: καταβάτω ἆραι αὐτά καὶ ὁ
KJV: come down to take it away: and
INT: let him come down to take away them and the [one]

Luke 18:16 PPro-AN3P
GRK: Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων Ἄφετε
KJV: called them [unto him], and said,
INT: Jesus having called to [him] them said Let

Luke 18:16 PPro-AN3P
GRK: μὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ
KJV: and forbid them not: for
INT: not do forbid them of the indeed

John 5:36 PPro-AN3P
GRK: ἵνα τελειώσω αὐτά αὐτὰ τὰ
NAS: Me to accomplish-- the very works
KJV: to finish, the same works that
INT: that I should complete them same the

John 5:36 PPro-NN3P
GRK: τελειώσω αὐτά αὐτὰ τὰ ἔργα
INT: I should complete them same the works

John 10:3 PPro-AN3P
GRK: καὶ ἐξάγει αὐτά
KJV: and leadeth them out.
INT: and leads out them

John 10:12 PPro-AN3P
GRK: λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει
KJV: the wolf catcheth them, and scattereth
INT: wolf snatches them and scatters

John 10:27 PPro-AN3P
GRK: κἀγὼ γινώσκω αὐτά καὶ ἀκολουθοῦσίν
KJV: and I know them, and they follow
INT: and I know them and they follow

John 10:28 PPro-AN3P
GRK: ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς
KJV: any [man] pluck them out of my
INT: will seize anyone them out of the

John 13:17 PPro-AN3P
GRK: ἐὰν ποιῆτε αὐτά
KJV: if ye do them.
INT: if you do them

John 14:11 PPro-AN3P
GRK: τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
NAS: because of the works themselves.
KJV: the very works' sake.
INT: the works themselves believe

John 15:6 PPro-AN3P
GRK: καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς
KJV: and men gather them, and cast
INT: and they gather them and into

Acts 2:45 PPro-AN3P
GRK: καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι
KJV: and parted them to all [men], as
INT: and divided them to all as

Acts 15:27 PPro-AN3P
GRK: ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
NAS: report the same things by word
KJV: tell [you] the same things by
INT: telling [you] the same things

Romans 1:32 PPro-AN3P
GRK: οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ
NAS: do the same, but also
KJV: only do the same, but have pleasure
INT: not only them practice but

Romans 2:1 PPro-AN3P
GRK: τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ
NAS: practice the same things.
KJV: doest the same things.
INT: indeed [the] same things you do who

Romans 2:3 PPro-AN3P
GRK: καὶ ποιῶν αὐτά ὅτι σὺ
NAS: and do the same [yourself], that you will escape
KJV: and doest the same, that thou
INT: and practice them [yourself] that you

Romans 10:5 Ppro-ANP
GRK: ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται
INT: which having practiced that man will live

Galatians 3:10 PPro-AN3P
GRK: τοῦ ποιῆσαι αὐτά
KJV: of the law to do them.
INT: to do them

Galatians 3:12 PPro-AN3P
GRK: Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν
KJV: The man that doeth them shall live in
INT: the [one] having done these things will live by

Ephesians 6:4 PPro-AN3P
GRK: ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ
KJV: but bring them up in
INT: but bring up them in [the] discipline

Ephesians 6:9 PPro-AN3P
GRK: κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς
NAS: do the same things
KJV: do the same things unto
INT: masters the same things them do toward

Philippians 3:1 PPro-AN3P
GRK: κυρίῳ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν
NAS: To write the same things [again] is no
KJV: To write the same things to you,
INT: [the] Lord the same things to write to you

1 Thessalonians 2:14 PPro-AN3P
GRK: ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ
NAS: endured the same sufferings
KJV: even as they [have] of the Jews:
INT: because the same things them suffered also

Hebrews 9:23 PPro-AN3P
GRK: τούτοις καθαρίζεσθαι αὐτὰ δὲ τὰ
NAS: but the heavenly things themselves with better
KJV: the heavenly things themselves with better
INT: with these to be purified them moreover the

1 Peter 1:12 PPro-AN3P
GRK: δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νῦν
NAS: themselves, but you, in these things which
KJV: they did minister the things, which
INT: however were serving those things which now

1 Peter 5:9 PPro-NN3P
GRK: εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων
NAS: knowing that the same experiences
KJV: knowing that the same afflictions
INT: knowing the same sufferings

Revelation 10:4 PPro-AN3P
GRK: καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς
INT: and not them write

Revelation 11:6 PPro-AN3P
GRK: ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα
KJV: waters to turn them to blood,
INT: waters to turn them into blood

Revelation 18:14 PPro-AN3P
GRK: οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
KJV: thou shalt find them no more
INT: no not them they should find

Revelation 22:18 PPro-AN3P
GRK: ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά ἐπιθήσει ὁ
KJV: unto him the plagues
INT: should add to these things will add

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page