αὐτοὺς
Englishman's Concordance
αὐτοὺς (autous) — 356 Occurrences

Matthew 1:18 PPro-AM3P
GRK: ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν
KJV: before they came together,
INT: rather came together they she was found in

Matthew 2:8 PPro-AM3P
GRK: καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ
KJV: And he sent them to Bethlehem,
INT: And having sent them to Bethlehem

Matthew 2:9 PPro-AM3P
GRK: ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς ἕως ἐλθὼν
KJV: went before them, till
INT: east went before them until having come

Matthew 4:21 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
KJV: and he called them.
INT: and he called them

Matthew 4:24 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
KJV: and he healed them.
INT: and he healed them

Matthew 5:2 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
KJV: mouth, and taught them, saying,
INT: of him he taught them saying

Matthew 7:6 PPro-AM3P
GRK: ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς
KJV: lest they trample them under their
INT: lest they should trample upon them with the

Matthew 7:16 PPro-AM3P
GRK: αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς μήτι συλλέγουσιν
KJV: them by their fruits. Do men gather
INT: of them you will know them not Do they gather

Matthew 7:20 PPro-AM3P
GRK: αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
KJV: fruits ye shall know them.
INT: of them you will know them

Matthew 7:24 PPro-AM3P
GRK: καὶ ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ
KJV: and doeth them, I will liken him
INT: and does them will be like a man

Matthew 7:26 PPro-AM3P
GRK: μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ
KJV: and doeth them not, shall be likened
INT: not does do them he will be likened to a man

Matthew 7:29 PPro-AM3P
GRK: γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
KJV: For he taught them as [one] having
INT: indeed teaching them as authority

Matthew 10:21 PPro-AM3P
GRK: καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
KJV: and cause them to be put to death.
INT: and will put to death them

Matthew 10:26 PPro-AM3P
GRK: οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ
KJV: Fear them not therefore:
INT: therefore you should fear them nothing indeed

Matthew 12:15 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
KJV: and he healed them all;
INT: and he healed them all

Matthew 13:15 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἰάσομαι αὐτούς
KJV: and I should heal them.
INT: and I should heal them

Matthew 13:42 PPro-AM3P
GRK: καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: And shall cast them into a furnace
INT: and they will cast them into the

Matthew 13:50 PPro-AM3P
GRK: καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: And shall cast them into the furnace
INT: and will cast them into the

Matthew 13:54 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ
KJV: country, he taught them in their
INT: his [own] he taught them in the

Matthew 13:54 PPro-AM3P
GRK: ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν
KJV: insomuch that they were astonished,
INT: so that were astonished they and said

Matthew 14:18 PPro-AM3P
GRK: μοι ὧδε αὐτούς
KJV: He said, Bring them hither to me.
INT: to me here them

Matthew 14:25 PPro-AM3P
GRK: ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ
KJV: went unto them, walking on
INT: he went to them walking on

Matthew 15:14 PPro-AM3P
GRK: ἄφετε αὐτούς τυφλοί εἰσιν
KJV: Let them alone: they be
INT: Leave them blind they are

Matthew 15:30 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς
KJV: and cast them down at
INT: and they placed them at the

Matthew 15:30 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
INT: and he healed them

Matthew 15:32 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ
KJV: not send them away fasting,
INT: and to send away them hungry not

Matthew 16:4 PPro-AM3P
GRK: καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν
KJV: And he left them, and departed.
INT: And having left them he went away

Matthew 17:1 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος
KJV: and bringeth them up into
INT: and brings up them into a mountain

Matthew 17:5 PPro-AM3P
GRK: φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς καὶ ἰδοὺ
KJV: cloud overshadowed them: and behold
INT: bright overshadowed them and Behold

Matthew 17:27 PPro-AM3P
GRK: μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς πορευθεὶς εἰς
KJV: lest we should offend them, go thou to
INT: not we might offend them having gone to

Matthew 19:2 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
KJV: and he healed them there.
INT: and he healed them there

Matthew 19:4 PPro-AM3P
GRK: θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς
KJV: and said unto them, Have ye
INT: female made them

Matthew 20:2 PPro-AM3P
GRK: ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν
KJV: a day, he sent them into his
INT: day he sent them into the

Matthew 20:12 PPro-AMP
GRK: καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας
KJV: and thou hast made them equal unto us,
INT: and equal them to us you have made

Matthew 20:25 PPro-AM3P
GRK: Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε
KJV: called them [unto him], and said,
INT: Jesus having called to [him] them said You know

Matthew 20:32 PPro-AM3P
GRK: Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν
KJV: and called them, and
INT: Jesus called them and said

Matthew 21:3 PPro-AM3P
GRK: δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
KJV: straightway he will send them.
INT: moreover he will send them

Matthew 21:14 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
KJV: and he healed them.
INT: and he healed them

Matthew 21:17 PPro-AM3P
GRK: Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω
KJV: And he left them, and went out of
INT: And having left them he went out of

Matthew 21:37 PPro-AM3P
GRK: ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν
KJV: he sent unto them his son,
INT: he sent to them the son

Matthew 21:41 PPro-AM3P
GRK: κακῶς ἀπολέσει αὐτούς καὶ τὸν
KJV: destroy those wicked men,
INT: miserably he will destroy them and the

Matthew 22:41 PPro-AM3P
GRK: Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus asked them,
INT: Pharisees questioned them Jesus

Matthew 25:32 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων
KJV: and he shall separate them one from
INT: and he will separate them from one another

Matthew 26:40 PPro-AM3P
GRK: καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ
KJV: and findeth them asleep, and
INT: and finds them sleeping and

Matthew 26:43 PPro-AM3P
GRK: πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν
KJV: he came and found them asleep again:
INT: again he finds them sleeping were

Matthew 26:44 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν
NAS: saying the same thing
KJV: And he left them, and went away again,
INT: And having left them again having gone away

Matthew 28:19 PPro-AM3P
GRK: ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ
KJV: nations, baptizing them in the name
INT: nations baptizing them in the

Matthew 28:20 PPro-AM3P
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα
KJV: Teaching them to observe all things
INT: teaching them to observe all things

Mark 1:19 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ
KJV: his brother, who also were in
INT: of him and these [were] in the

Mark 1:20 PPro-AM3P
GRK: εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ ἀφέντες
KJV: he called them: and
INT: immediately he called them and having left

Mark 1:22 PPro-AM3P
GRK: γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν
KJV: for he taught them as one that had
INT: indeed teaching them as authority

Mark 2:13 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
KJV: and he taught them.
INT: and he taught them

Mark 3:5 PPro-AM3P
GRK: καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ' ὀργῆς
KJV: when he had looked round about on them with
INT: And having looked around on them with anger

Mark 3:14 PPro-AM3P
GRK: ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
KJV: he might send them forth
INT: that he might send them to preach

Mark 3:20 PPro-AM3P
GRK: μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον
KJV: again, so that they could not
INT: not they are able so much as them even bread

Mark 3:23 PPro-AM3P
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς
KJV: he called them [unto him], and said
INT: And having called to [him] them in parables

Mark 4:2 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς
KJV: And he taught them many things by
INT: And he taught them in parables

Mark 4:15 PPro-AM3P
GRK: ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
KJV: that was sown in their hearts.
INT: has been sown in them

Mark 5:12 PPro-AM3P
GRK: ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν
KJV: we may enter into them.
INT: that into them we might enter

Mark 5:14 PPro-AM3P
GRK: οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ
INT: those who fed them fled and

Mark 6:7 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο
KJV: began to send them forth by two
INT: and began them to send forth two

Mark 6:33 PPro-AM3P
GRK: καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ
KJV: the people saw them departing, and
INT: And they saw them going and

Mark 6:33 PPro-AM3P
GRK: καὶ προῆλθον αὐτούς
KJV: many knew him, and ran
INT: and went before them

Mark 6:34 PPro-AM3P
GRK: ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς ὅτι ἦσαν
KJV: toward them, because
INT: was moved with compassion toward them because they were

Mark 6:34 PPro-AM3P
GRK: ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
KJV: he began to teach them many things.
INT: he began to teach them many things

Mark 6:36 PPro-AM3P
GRK: ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες
KJV: Send them away, that
INT: dismiss them that having gone

Mark 6:48 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν
KJV: And he saw them toiling in
INT: And he having seen them straining in

Mark 6:48 PPro-AM3P
GRK: ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ
KJV: he cometh unto them, walking upon
INT: he comes to them walking on

Mark 6:48 PPro-AM3P
GRK: ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
KJV: would have passed by them.
INT: would have passed by them

Mark 6:51 PPro-AM3P
GRK: ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ
KJV: he went up unto them into the ship;
INT: he went up to them into the

Mark 8:3 PPro-AM3P
GRK: ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς
KJV: if I send them away fasting
INT: if I shall send away them hungry to

Mark 8:5 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε
KJV: And he asked them, How many loaves
INT: And he asked them How many have you

Mark 8:9 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς
KJV: and he sent them away.
INT: and he sent away them

Mark 8:13 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς
KJV: And he left them, and entering into
INT: And having left them again having embarked

Mark 8:29 PPro-AM3P
GRK: αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς Ὑμεῖς δὲ
KJV: he saith unto them, But whom
INT: he questioned them you however

Mark 8:31 PPro-AM3P
GRK: ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ
KJV: he began to teach them, that the Son
INT: he began to teach them that it is necessary for

Mark 9:2 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος
KJV: and leadeth them up into
INT: and brings up them into a mountain

Mark 9:14 PPro-AM3P
GRK: πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς
KJV: multitude about them, and the scribes
INT: great around them and scribes

Mark 9:14 PPro-AM3P
GRK: συζητοῦντας πρὸς αὐτούς
KJV: the scribes questioning with them.
INT: arguing with them

Mark 9:16 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί συζητεῖτε
KJV: question ye with them?
INT: And he asked them What are you disputing

Mark 9:16 PPro-AM3P
GRK: συζητεῖτε πρὸς αὐτούς
INT: are you disputing with them

Mark 9:33 PPro-AM3P
GRK: γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν
KJV: he asked them, What
INT: having been he asked them What on

Mark 10:1 PPro-AM3P
GRK: πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
KJV: he was wont, he taught them again.
INT: again he taught them

Mark 10:6 PPro-AM3P
GRK: θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
KJV: God made them male and
INT: female he made them

Mark 10:32 PPro-AM3P
GRK: ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: before them: and
INT: was going on before them Jesus

Mark 10:42 PPro-AM3P
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: called them [to him], and saith
INT: And having called to [him] them Jesus

Mark 11:6 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀφῆκαν αὐτούς
KJV: and they let them go.
INT: And they allowed them

Mark 12:4 PPro-AM3P
GRK: ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον
KJV: he sent unto them another servant;
INT: he sent to them another servant

Mark 12:6 PPro-AM3P
GRK: ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι
KJV: wellbeloved, he sent him also last
INT: last to them saying

Mark 12:12 PPro-AM3P
GRK: ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν
KJV: against them: and
INT: that against them the parable

Mark 13:12 PPro-AM3P
GRK: καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
KJV: shall cause them to be put to death.
INT: and will put to death them

Mark 14:37 PPro-AM3P
GRK: καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ
KJV: and findeth them sleeping, and
INT: and finds them sleeping And

Mark 14:40 PPro-AM3P
GRK: ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν
KJV: he found them asleep
INT: having returned he found them sleeping were

Mark 16:18 PPro-AM3P
GRK: οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ
KJV: hurt them; they shall lay
INT: no not them shall it injure upon

Luke 1:65 PPro-AM3P
GRK: τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς καὶ ἐν
KJV: that dwelt round about them: and
INT: those who dwelt around them and in

Luke 2:6 PPro-AM3P
GRK: τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν
KJV: that, while they were
INT: the [time] were they there were fulfilled

Luke 2:9 PPro-AM3P
GRK: Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν
KJV: shone round about them: and
INT: of [the] Lord shone around them and they feared

Luke 2:18 PPro-AM3P
GRK: ποιμένων πρὸς αὐτούς
INT: shepherds to them

Luke 2:20 PPro-AM3P
GRK: ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
KJV: it was told unto them.
INT: it was said to them

Luke 2:27 PPro-AM3P
GRK: τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ
KJV: to do for him after the custom
INT: the [thing] they might do them according to

Luke 2:34 PPro-AM3P
GRK: καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ
KJV: Simeon blessed them, and said
INT: And blessed them Simon and

Luke 2:43 PPro-AM3P
GRK: τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς
KJV: the days, as they returned, the child
INT: were returning they remained behind Jesus

Luke 2:46 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς
KJV: and asking them questions.
INT: and questioning them

Luke 2:49 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι
KJV: he said unto them, How is it that
INT: he said to them Why [is it] that

Luke 3:13 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον
KJV: he said unto them, Exact no
INT: he said to them Nothing more

Luke 4:21 PPro-AM3P
GRK: λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον
KJV: to say unto them, This day
INT: to say to them today

Luke 4:23 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ
KJV: he said unto them, Ye will surely
INT: he said to them Surely you will say

Luke 4:31 PPro-AM3P
GRK: ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς
KJV: and taught them on the sabbath days.
INT: was teaching them on the

Luke 4:40 PPro-AM3P
GRK: ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν
KJV: diseases brought them unto him;
INT: various brought them to him

Luke 4:40 PPro-AM3P
GRK: ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς
KJV: of them, and healed them.
INT: having laid he healed them

Luke 4:43 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ
KJV: he said unto them, I
INT: he said to them Also

Luke 5:22 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε
KJV: said unto them, What reason ye
INT: said to them Why reason you

Luke 5:31 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν
KJV: unto them, They that are whole
INT: said to them No need

Luke 5:34 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε
KJV: he said unto them, Can ye
INT: said to them not Are you able

Luke 5:36 PPro-AM3P
GRK: παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς
KJV: a parable unto them; No man
INT: a parable to them No one

Luke 6:3 PPro-AM3P
GRK: ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ
KJV: did, when himself was an hungred, and
INT: having answered to them said

Luke 6:9 PPro-AM3P
GRK: Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς Ἐπερωτῶ ὑμᾶς
KJV: Jesus unto them, I will ask you
INT: Jesus to them I ask you

Luke 6:10 PPro-AM3P
GRK: περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ
KJV: looking round about upon them all,
INT: having looked around on all them he said to him

Luke 6:32 PPro-AM3P
GRK: τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν
KJV: love those that love them.
INT: those who love them love

Luke 6:47 PPro-AM3P
GRK: καὶ ποιῶν αὐτούς ὑποδείξω ὑμῖν
KJV: and doeth them, I will shew you
INT: and doing them I will show you

Luke 8:21 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτηρ μου
KJV: and said unto them, My mother
INT: he said to them mother of me

Luke 8:22 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν εἰς
KJV: he said unto them, Let us go over unto
INT: he said to them Let us pass over to

Luke 9:2 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν
KJV: And he sent them to preach the kingdom
INT: and sent them to proclaim the

Luke 9:3 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν αἴρετε
KJV: he said unto them, Take nothing
INT: he said to them Nothing take

Luke 9:5 PPro-AM3P
GRK: μαρτύριον ἐπ' αὐτούς
KJV: a testimony against them.
INT: a testimony against them

Luke 9:10 PPro-AM3P
GRK: Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ'
KJV: he took them, and went aside
INT: And having taken them he withdrew by

Luke 9:11 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς
KJV: he received them, and spake
INT: and having received them he spoke to them

Luke 9:13 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς
KJV: he said unto them, Give ye
INT: moreover to them Give to them

Luke 9:14 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ
KJV: disciples, Make them sit down by
INT: of him Make sit down them groups of about

Luke 9:16 PPro-AM3P
GRK: οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν
KJV: heaven, he blessed them, and brake,
INT: heaven he blessed them and broke

Luke 9:18 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα
KJV: and he asked them, saying, Whom
INT: and he questioned them saying Whom

Luke 9:33 PPro-AM3P
GRK: τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ
NAS: And as these were leaving Him, Peter
KJV: it came to pass, as they departed from
INT: departed these from him

Luke 9:34 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἐφοβήθησαν δὲ
KJV: and overshadowed them: and they feared
INT: and overshadowed them they feared moreover

Luke 9:34 PPro-AM3P
GRK: τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν
INT: they entered them into the

Luke 9:54 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς
KJV: And when his disciples James
INT: and consume them

Luke 10:1 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο
NAS: where He Himself was going
KJV: and sent them two and two
INT: and sent them in pairs [by]

Luke 10:2 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν
KJV: said he unto them, The harvest truly
INT: therefore to them indeed

Luke 10:38 PPro-AM3P
GRK: τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν
KJV: it came to pass, as they went, that
INT: proceeded they he entered

Luke 11:5 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ
KJV: he said unto them, Which of
INT: he said to them Who among

Luke 11:31 PPro-AM3P
GRK: καὶ κατακρινεῖ αὐτούς ὅτι ἦλθεν
KJV: and condemn them: for she came
INT: and will condemn them for she came

Luke 11:47 PPro-AM3P
GRK: ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
KJV: fathers killed them.
INT: of you killed them

Luke 11:48 PPro-AM3P
GRK: μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ
KJV: indeed killed them, and ye
INT: indeed killed them you moreover

Luke 11:49 PPro-AM3P
GRK: Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ
KJV: of God, I will send them prophets and
INT: I will send to them prophets and

Luke 12:15 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ
KJV: he said unto them, Take heed, and
INT: moreover to them See and

Luke 12:16 PPro-AM3P
GRK: παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων Ἀνθρώπου
KJV: unto them, saying,
INT: a parable to them saying Of a man

Luke 12:24 PPro-AM3P
GRK: θεὸς τρέφει αὐτούς πόσῳ μᾶλλον
KJV: God feedeth them: how much more
INT: God feeds them How much more

Luke 12:37 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν
KJV: and make them to sit down to meat, and
INT: and will make recline them and having come up

Luke 13:4 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς δοκεῖτε ὅτι
KJV: and slew them, think ye that
INT: and killed them think you that

Luke 13:23 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: And he said unto them,
INT: he said to them

Luke 14:5 PPro-AM3P
GRK: καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τίνος
KJV: straightway pull him out on
INT: And to them he said Of which

Luke 14:7 PPro-AM3P
GRK: λέγων πρὸς αὐτούς
KJV: saying unto them,
INT: saying to them

Luke 14:25 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: and said unto them,
INT: he said to them

Luke 15:3 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν
KJV: parable unto them, saying,
INT: moreover to them the parable

Luke 16:30 PPro-AM3P
GRK: πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν
KJV: went unto them from the dead,
INT: should go to them they will repent

Luke 17:14 PPro-AM3P
GRK: τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
KJV: it came to pass, that, as they went,
INT: going to them they were cleansed

Luke 18:1 PPro-AM3P
GRK: πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ
INT: always to pray them and not

Luke 18:31 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν
KJV: and said unto them, Behold, we go up
INT: he said to them Behold we go up

Luke 19:11 PPro-AM3P
GRK: καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα
KJV: and because they thought
INT: and thought they that immediately

Luke 19:13 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθε ἐν
KJV: said unto them, Occupy till
INT: said to them Trade until

Luke 19:27 PPro-AM3P
GRK: βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε
KJV: should reign over them, bring hither,
INT: to reign over them bring here

Luke 19:27 PPro-AM3P
GRK: καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου
INT: and slay them before me

Luke 19:33 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί λύετε
KJV: said unto them, Why loose ye
INT: of it to them Why untie you

Luke 20:3 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς
KJV: and said unto them, I will
INT: he said to them Will ask you

Luke 20:19 PPro-AM3P
GRK: ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν
INT: that against them he speaks the

Luke 20:23 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς
KJV: and said unto them, Why tempt ye
INT: he said to them

Luke 20:25 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τοίνυν ἀπόδοτε
KJV: he said unto them, Render
INT: he said to them therefore give

Luke 20:41 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς λέγουσιν
KJV: he said unto them, How say
INT: moreover to them How do they say

Luke 22:15 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα
KJV: unto them, With desire
INT: he said to them With desire I desired

Luke 22:45 PPro-AM3P
GRK: εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς
KJV: to his disciples,
INT: he found sleeping them from the

Luke 22:47 PPro-AM3P
GRK: δώδεκα προήρχετο αὐτούς καὶ ἤγγισεν
KJV: went before them, and
INT: twelve was going before them and drew near

Luke 22:70 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς
KJV: he said unto them, Ye say
INT: and to them he said You

Luke 23:14 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι
KJV: Said unto them, Ye have brought this
INT: said to them You brought to me

Luke 23:22 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί γὰρ
KJV: he said unto them the third time, Why,
INT: he said to them What indeed

Luke 24:15 PPro-AM3P
GRK: τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν
NAS: Jesus Himself approached
KJV: that, while they communed
INT: talked they and reasoned

Luke 24:17 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ
KJV: unto them, What
INT: moreover to them What

Luke 24:25 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὦ ἀνόητοι
KJV: said unto them, O fools,
INT: said to them O foolish

Luke 24:44 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ
KJV: he said unto them, These
INT: moreover unto to them These [are] the

Luke 24:50 PPro-AM3P
GRK: Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως
KJV: And he led them out as far as
INT: he led moreover them out as far as

Luke 24:50 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς
KJV: hands, and blessed them.
INT: of him he blessed them

Luke 24:51 PPro-AM3P
GRK: εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ'
KJV: he blessed them, he was parted from
INT: was blessing he them he was separated from

John 1:38 PPro-AM3P
GRK: καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει
KJV: and saw them following, and saith
INT: and having beheld them following says

John 6:17 PPro-AM3P
GRK: ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: come to them.
INT: had come to them Jesus

John 7:50 PPro-AM3P
GRK: Νικόδημος πρὸς αὐτούς ὁ ἐλθὼν
KJV: unto them, (he that came
INT: Nicodemus to them the [one] having come

John 8:2 PPro-AM3P
GRK: καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
KJV: he sat down, and taught them.
INT: having sat down he was teaching them

John 9:19 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός
KJV: And they asked them, saying, Is
INT: And they asked them saying This

John 12:40 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἰάσομαι αὐτούς
KJV: and I should heal them.
INT: and I should heal them

John 13:1 PPro-AM3P
GRK: τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
KJV: the world, he loved them unto the end.
INT: [the] end he loved them

John 17:6 PPro-AM3P
GRK: ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας καὶ
KJV: and thou gavest them me; and
INT: they were and to me them you gave and

John 17:11 PPro-AM3P
GRK: ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ
INT: Holy keep them in the

John 17:12 PPro-AM3P
GRK: ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ
KJV: I kept them in thy
INT: I was keeping them in the

John 17:14 PPro-AM3P
GRK: κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς ὅτι οὐκ
KJV: hath hated them, because
INT: world hated them because not

John 17:15 PPro-AM3P
GRK: ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ
KJV: thou shouldest take them out of
INT: that you should take them out of the

John 17:15 PPro-AM3P
GRK: ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ
KJV: thou shouldest keep them from
INT: that you should keep them from the

John 17:17 PPro-AM3P
GRK: ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ
KJV: Sanctify them through thy
INT: Sanctify them by the

John 17:18 PPro-AM3P
GRK: κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν
KJV: I also sent them into the world.
INT: I also sent them into the

John 17:23 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ
KJV: hast loved them, as
INT: and loved them as me

John 18:7 PPro-AM3P
GRK: οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε
KJV: Then asked he them again, Whom
INT: therefore he questioned them Whom seek you

John 18:29 PPro-AM3P
GRK: ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν
KJV: went out unto them, and said,
INT: out to them and said

Acts 1:7 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν
KJV: he said unto them, It is not
INT: moreover to them Not yours

Acts 2:38 PPro-AM3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτούς Μετανοήσατε φησίν
KJV: said unto them, Repent, and
INT: moreover to them Repent said

Acts 2:40 PPro-AM3P
GRK: καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων Σώθητε
INT: and exhorted them saying Be saved

Acts 3:11 PPro-AM3P
GRK: λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ
INT: people to them in the

Acts 4:2 PPro-AM3P
GRK: τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν
KJV: that they taught
INT: are teaching they the people

Acts 4:7 PPro-AM3P
GRK: καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ
KJV: when they had set them in
INT: And having placed them in the

Acts 4:8 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἄρχοντες τοῦ
KJV: unto them, Ye rulers
INT: said to them Rulers of the

Acts 4:13 PPro-AM3P
GRK: ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν
KJV: they took knowledge of them, that
INT: they recognized moreover them that with

Acts 4:15 PPro-AM3P
GRK: κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ
KJV: when they had commanded them to go aside
INT: Having commanded however them outside the

Acts 4:18 PPro-AM3P
GRK: καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ
KJV: they called them, and commanded
INT: And having called them they instructed

Acts 4:19 PPro-AM3P
GRK: εἶπον πρὸς αὐτούς Εἰ δίκαιόν
KJV: and said unto them, Whether it be
INT: said to them Whether right

Acts 4:21 PPro-AM3P
GRK: προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν εὑρίσκοντες
KJV: they let them go,
INT: having further threatened they let go them nothing finding

Acts 4:21 PPro-AM3P
GRK: πῶς κολάσωνται αὐτούς διὰ τὸν
KJV: they might punish them, because
INT: how they might punish them on account of the

Acts 4:23 PPro-AM3P
GRK: ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς
KJV: had said unto them.
INT: whatever to them the chief priests

Acts 4:33 PPro-AM3P
GRK: ἐπὶ πάντας αὐτούς
KJV: was upon them all.
INT: upon all them

Acts 5:13 PPro-AM3P
GRK: ἀλλ' ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός
KJV: the people magnified them.
INT: but magnified them the people

Acts 5:18 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει
KJV: And laid their hands on
INT: and put them in [the] jail

Acts 5:19 PPro-AM3P
GRK: ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν
KJV: and brought them forth, and said,
INT: having brought out moreover them said

Acts 5:21 PPro-AM3P
GRK: δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς
KJV: the prison to have them brought.
INT: jail to bring them

Acts 5:22 PPro-AM3P
GRK: οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ
KJV: came, and found them not in
INT: not did find them in the

Acts 5:26 PPro-AM3P
GRK: ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς οὐ μετὰ
KJV: and brought them without
INT: officers brought them not with

Acts 5:27 PPro-AM3P
GRK: ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν
KJV: when they had brought them, they set
INT: having brought moreover them they set [them] in

Acts 5:27 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς
KJV: the high priest asked them,
INT: And asked them the high priest

Acts 5:33 PPro-AM3P
GRK: ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς
KJV: took counsel to slay them.
INT: intended to put to death them

Acts 5:35 PPro-AM3P
GRK: τε πρὸς αὐτούς Ἄνδρες Ἰσραηλῖται
KJV: said unto them, Ye men of Israel,
INT: moreover to them Men Israelites

Acts 5:38 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἄφετε αὐτούς ὅτι ἐὰν
KJV: and let them alone: for
INT: and lay aside them for if

Acts 5:39 PPro-AM3P
GRK: δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς μή ποτε
KJV: overthrow it; lest haply
INT: you are able to overthrow it lest ever

Acts 7:26 PPro-AM3P
GRK: καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην
KJV: and would have set them at one again,
INT: and urged them to peace

Acts 7:34 PPro-AM3P
GRK: κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς καὶ νῦν
KJV: am come down to deliver them. And now
INT: came down to take out them and now

Acts 7:36 PPro-AM3P
GRK: οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα
KJV: brought them out,
INT: This one led out them having done wonders

Acts 7:42 PPro-AM3P
GRK: καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ
KJV: and gave them up to worship
INT: and delivered them to serve the

Acts 8:6 PPro-AM3P
GRK: τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν
INT: the [time] when they hear them and saw

Acts 8:11 PPro-AM3P
GRK: μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς
KJV: he had bewitched them with sorceries.
INT: magic arts [he] had amazed them

Acts 8:14 PPro-AM3P
GRK: ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ
KJV: they sent unto them Peter and
INT: they sent to them Peter and

Acts 8:17 PPro-AM3P
GRK: χεῖρας ἐπ' αὐτούς καὶ ἐλάμβανον
KJV: on them, and
INT: hands upon them and they received

Acts 9:21 PPro-AM3P
GRK: ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ
KJV: that he might bring them bound unto
INT: that bound them he might bring to

Acts 10:8 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: unto them, he sent them to Joppa.
INT: to them he sent them to

Acts 10:20 PPro-AM3P
GRK: ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
KJV: I have sent them.
INT: I have sent them

Acts 10:23 PPro-AM3P
GRK: εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν Τῇ
KJV: Then called he them in, and lodged
INT: Having called in therefore them he lodged [them] on the

Acts 10:24 PPro-AM3P
GRK: ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συνκαλεσάμενος τοὺς
KJV: and had called together his kinsmen
INT: was expecting them having called together the

Acts 10:28 PPro-AM3P
GRK: τε πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε
KJV: he said unto them, Ye know
INT: moreover to them You know

Acts 10:48 PPro-AM3P
GRK: προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ
KJV: he commanded them to be baptized
INT: he commanded moreover them in the

Acts 11:15 PPro-AM3P
GRK: ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς ὥσπερ καὶ
KJV: fell on them, as on
INT: Holy upon them even as also

Acts 12:21 PPro-AM3P
GRK: ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς
KJV: made an oration unto them.
INT: was making an address to them

Acts 13:2 PPro-AM3P
GRK: ὃ προσκέκλημαι αὐτούς
KJV: whereunto I have called them.
INT: to which I have called them

Acts 13:15 PPro-AM3P
GRK: ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες Ἄνδρες
KJV: sent unto them, saying, [Ye] men
INT: rulers of the synagogue to them saying Men

Acts 13:17 PPro-AM3P
GRK: ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς
KJV: arm brought he them out of it.
INT: uplifted brought them out of it

Acts 13:18 PPro-AM3P
GRK: χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ
KJV: suffered he their manners
INT: [the] time he bore manners their in the

Acts 13:43 PPro-AM3P
GRK: αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ
KJV: persuaded them to continue
INT: to them persuaded them to continue in the

Acts 13:50 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν
KJV: and expelled them out of their
INT: and cast out them from the

Acts 13:51 PPro-AM3P
GRK: ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον εἰς
KJV: the dust of their feet
INT: feet against them they went to

Acts 14:1 PPro-AM3P
GRK: αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: went both together into the synagogue
INT: same entered they into the

Acts 14:5 PPro-AM3P
GRK: καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς
KJV: and to stone them,
INT: and to stone them

Acts 14:23 PPro-AM3P
GRK: νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ
KJV: they commended them to the Lord,
INT: fasting they committed them to the Lord

Acts 15:2 PPro-AM3P
GRK: Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν
KJV: with them, they determined
INT: Barnabas with them they appointed to go up

Acts 15:5 PPro-AM3P
GRK: δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε
KJV: to circumcise them, and
INT: It is necessary to circumcise them warning [them] moreover

Acts 15:7 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἄνδρες ἀδελφοί
KJV: unto them, Men
INT: said to them Men brothers

Acts 15:13 PPro-AM3P
GRK: τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος
KJV: after they had held their peace, James
INT: the were silent they answered James

Acts 15:17 PPro-AM3P
GRK: μου ἐπ' αὐτούς λέγει Κύριος
INT: of me upon them says [the] Lord

Acts 15:27 PPro-AM3P
GRK: Σίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου
NAS: and Silas, who themselves will also
KJV: and Silas, who shall also
INT: Silas also them by word

Acts 15:33 PPro-AM3P
GRK: τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς
INT: the [ones] having sent them

Acts 15:39 PPro-AM3P
GRK: ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων
KJV: so sharp between them, that
INT: so that departed them from one another

Acts 16:7 PPro-AM3P
GRK: οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα
KJV: the Spirit suffered them not.
INT: not did let them the Spirit

Acts 16:10 PPro-AM3P
GRK: θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
KJV: us for to preach the gospel unto them.
INT: God to preach the gospel to them

Acts 16:20 PPro-AM3P
GRK: καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς
KJV: brought them to the magistrates,
INT: and having brought up them to the magistrates

Acts 16:23 PPro-AM3P
GRK: ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς
KJV: the jailor to keep them safely:
INT: safely to keep them

Acts 16:24 PPro-AM3P
GRK: λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: a charge, thrust them into the inner
INT: having received thrust them into the

Acts 16:30 PPro-AM3P
GRK: καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη
KJV: And brought them out, and said,
INT: And having brought them out he said

Acts 16:33 PPro-AM3P
GRK: καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ
KJV: and was baptized, he and all
INT: And having taken them in that

Acts 16:34 PPro-AM3P
GRK: ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν
KJV: when he had brought them into
INT: having brought moreover them into the

Acts 16:37 PPro-AM3P
GRK: ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς
NAS: But let them come themselves and bring
KJV: said unto them, They have beaten us
INT: said to them Having beaten us

Acts 16:39 PPro-AM3P
GRK: ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ ἐξαγαγόντες
KJV: and besought them, and
INT: having come they appealed to them and having brought out

Acts 17:2 PPro-AM3P
GRK: εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ
KJV: went in unto them, and three
INT: he went in to them and for

Acts 17:5 PPro-AM3P
GRK: Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς
KJV: to bring them out
INT: of Jason they sought them to bring out to

Acts 17:6 PPro-AM3P
GRK: εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα
KJV: when they found them not,
INT: having found moreover them they dragged Jason

Acts 17:9 PPro-AM3P
GRK: λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς
KJV: of the other, they let them go.
INT: rest they let go them

Acts 17:16 PPro-AM3P
GRK: Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου
KJV: while Paul waited for them at Athens,
INT: Athens waiting for them Paul

Acts 18:6 PPro-AM3P
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτούς Τὸ αἷμα
KJV: and said unto them, Your blood
INT: he said to them the blood

Acts 18:16 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ
KJV: he drave them from
INT: And he drove them from the

Acts 19:2 PPro-AM3P
GRK: τε πρὸς αὐτούς Εἰ πνεῦμα
KJV: He said unto them, Have ye received
INT: and to them if [the] Spirit

Acts 19:6 PPro-AM3P
GRK: ἅγιον ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν τε
KJV: came on them; and they spake
INT: Holy upon them they were speaking moreover

Acts 19:16 PPro-AM3P
GRK: ἄνθρωπος ἐπ' αὐτοὺς ἐν ᾧ
KJV: leaped on them, and overcame
INT: man on them in whom

Acts 19:17 PPro-AM3P
GRK: ἐπὶ πάντας αὐτούς καὶ ἐμεγαλύνετο
KJV: fell on them all, and
INT: upon all them and was magnified

Acts 20:2 PPro-AM3P
GRK: καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ
KJV: and had given them much exhortation,
INT: and having exhorted them with talk much

Acts 20:6 PPro-AM3P
GRK: ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν
KJV: came unto them to Troas
INT: came to them at

Acts 21:19 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ'
KJV: when he had saluted them, he declared
INT: And having greeted them he related by

Acts 21:21 PPro-AM3P
GRK: μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα
KJV: Moses, saying that they ought not
INT: not to circumcise them the children

Acts 21:25 PPro-AM3P
GRK: κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε
KJV: [and] concluded that they observe
INT: having judged to keep from them the things moreover

Acts 21:32 PPro-AM3P
GRK: κατέδραμεν ἐπ' αὐτούς οἱ δὲ
KJV: unto them: and
INT: ran down upon them and

Acts 22:30 PPro-AM3P
GRK: ἔστησεν εἰς αὐτούς
KJV: and all their council to appear,
INT: he set [him] among them

Acts 24:22 PPro-AM3P
GRK: Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ
KJV: he deferred them, and said,
INT: he put off moreover them Felix

Acts 26:11 PPro-AM3P
GRK: πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν
KJV: And I punished them oft in
INT: often punishing them I compelled [them] to blaspheme

Acts 26:18 PPro-AM3P
GRK: τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
KJV: God, that they may receive
INT: that might receive they forgiveness of sins

Acts 27:43 PPro-AM3P
GRK: Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος
KJV: kept them from [their] purpose;
INT: Paul hindered them of [their] purpose

Acts 28:17 PPro-AM3P
GRK: ἔλεγεν πρὸς αὐτούς Ἐγώ ἄνδρες
INT: he said to them I men

Acts 28:23 PPro-AM3P
GRK: πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ
KJV: persuading them concerning Jesus,
INT: persuading moreover them concerning

Acts 28:27 PPro-AM3P
GRK: καὶ ἰάσομαι αὐτούς
KJV: and I should heal them.
INT: and I should heal them

Romans 1:20 PPro-AM3P
GRK: τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους
KJV: so that they are
INT: to be them without excuse

Romans 1:24 PPro-AM3P
GRK: Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς
KJV: also gave them up to
INT: Therefore gave up them God

Romans 1:26 PPro-AM3P
GRK: τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς
KJV: cause God gave them up unto
INT: this gave up them God

Romans 1:28 PPro-AM3P
GRK: ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς
KJV: God gave them over to
INT: knowledge gave up them God

Romans 11:11 PPro-AM3P
GRK: τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς
KJV: for to provoke them to jealousy.
INT: to provoke to jealousy them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page