Ἰσραήλ
Englishman's Concordance
Ἰσραήλ (Israēl) — 68 Occurrences

Matthew 2:6 N
GRK: μου τὸν Ἰσραήλ
NAS: WILL SHEPHERD MY PEOPLE ISRAEL.'
KJV: my people Israel.
INT: of me Israel

Matthew 2:20 N
GRK: εἰς γῆν Ἰσραήλ τεθνήκασιν γὰρ
NAS: into the land of Israel; for those
KJV: the land of Israel: for
INT: into [the] land of Israel they have died indeed

Matthew 2:21 N
GRK: εἰς γῆν Ἰσραήλ
NAS: and came into the land of Israel.
KJV: into the land of Israel.
INT: into [the] land of Israel

Matthew 8:10 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον
NAS: faith with anyone in Israel.
KJV: no, not in Israel.
INT: in Israel have I found

Matthew 9:33 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραήλ
NAS: has ever been seen in Israel.
KJV: seen in Israel.
INT: in Israel

Matthew 10:6 N
GRK: ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Matthew 10:23 N
GRK: πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν
NAS: [going through] the cities of Israel until
KJV: the cities of Israel, till
INT: cities of Israel until if

Matthew 15:24 N
GRK: ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Matthew 15:31 N
GRK: τὸν θεὸν Ἰσραήλ
NAS: and they glorified the God of Israel.
KJV: they glorified the God of Israel.
INT: the God of Israel

Matthew 19:28 N
GRK: φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: the twelve tribes of Israel.
KJV: the twelve tribes of Israel.
INT: tribes of Israel

Matthew 27:9 N
GRK: ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: HAD BEEN SET by the sons of Israel;
KJV: the children of Israel did value;
INT: by [the] sons of Israel

Matthew 27:42 N
GRK: σῶσαι βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω
NAS: He is the King of Israel; let Him now
KJV: he be the King of Israel, let him now
INT: to save King of Israel he is let him descend

Mark 12:29 N
GRK: ἐστίν Ἄκουε Ἰσραήλ Κύριος ὁ
NAS: is, 'HEAR, O ISRAEL! THE LORD
KJV: [is], Hear, O Israel; The Lord
INT: is Hear this O Israel [the] Lord the

Mark 15:32 N
GRK: ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν
NAS: the King of Israel, now
KJV: Christ the King of Israel descend now
INT: the King of Israel let him descend now

Luke 1:16 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ
NAS: of the sons of Israel back
KJV: of the children of Israel shall he turn
INT: of the sons of Israel will he turn to

Luke 1:54 N
GRK: ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ
NAS: He has given help to Israel His servant,
KJV: servant Israel, in remembrance
INT: He helped Israel servant of him

Luke 1:68 N
GRK: θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἐπεσκέψατο
NAS: God of Israel, For He has visited
KJV: God of Israel; for
INT: God of Israel because he visited

Luke 1:80 N
GRK: πρὸς τὸν Ἰσραήλ
NAS: of his public appearance to Israel.
KJV: shewing unto Israel.
INT: to Israel

Luke 2:25 N
GRK: παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ καὶ πνεῦμα
NAS: for the consolation of Israel; and the Holy
KJV: for the consolation of Israel: and
INT: [the] consolation of Israel and [the] Spirit

Luke 2:32 N
GRK: λαοῦ σου Ἰσραήλ
NAS: And the glory of Your people Israel.
KJV: of thy people Israel.
INT: to [the] people of you Israel

Luke 2:34 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς
NAS: of many in Israel, and for a sign
KJV: of many in Israel; and for
INT: in Israel and for

Luke 4:25 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραήλ ὅτε ἐκλείσθη
NAS: widows in Israel in the days
KJV: were in Israel in the days
INT: in Israel when was shut up

Luke 4:27 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου
NAS: lepers in Israel in the time
KJV: were in Israel in the time of Eliseus
INT: in Israel in the time of Elisha

Luke 7:9 N
GRK: ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν
NAS: to you, not even in Israel have I found
KJV: no, not in Israel.
INT: in Israel so great faith

Luke 22:30 N
GRK: κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ
NAS: the twelve tribes of Israel.
KJV: the twelve tribes of Israel.
INT: judging of Israel

Luke 24:21 N
GRK: λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε
NAS: to redeem Israel. Indeed,
KJV: have redeemed Israel: and
INT: to redeem Israel but really

John 1:31 N
GRK: φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο
NAS: that He might be manifested to Israel, I came
KJV: he should be made manifest to Israel, therefore
INT: he might appear to Israel because of this

John 1:49 N
GRK: εἶ τοῦ Ἰσραήλ
NAS: of God; You are the King of Israel.
KJV: art the King of Israel.
INT: are of Israel

John 3:10 N
GRK: διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα
NAS: to him, Are you the teacher of Israel and do not understand
KJV: thou a master of Israel, and knowest
INT: teacher of Israel and these things

John 12:13 N
GRK: βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: even the King of Israel.
KJV: [is] the King of Israel that cometh
INT: king of Israel

Acts 1:6 N
GRK: βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ
NAS: the kingdom to Israel?
KJV: restore again the kingdom to Israel?
INT: kingdom to Israel

Acts 2:36 N
GRK: πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ
NAS: the house of Israel know
KJV: the house of Israel know
INT: all [the] house of Israel that both

Acts 4:10 N
GRK: τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν
NAS: the people of Israel, that by the name
KJV: to all the people of Israel, that by
INT: the people of Israel that in

Acts 4:27 N
GRK: καὶ λαοῖς Ἰσραήλ
NAS: and the peoples of Israel,
KJV: the people of Israel, were gathered together,
INT: and peoples of Israel

Acts 5:21 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν
NAS: of the sons of Israel, and sent
KJV: of the children of Israel, and
INT: of the sons of Israel and sent

Acts 5:31 N
GRK: μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν
NAS: repentance to Israel, and forgiveness
KJV: repentance to Israel, and
INT: repentance to Israel and forgiveness

Acts 7:23 N
GRK: τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ
NAS: his brethren, the sons of Israel.
KJV: brethren the children of Israel.
INT: the sons of Israel

Acts 7:37 N
GRK: τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην ὑμῖν
NAS: to the sons of Israel, GOD
KJV: unto the children of Israel, A prophet
INT: to the sons of Israel A prophet to you

Acts 7:42 N
GRK: ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
KJV: O ye house of Israel, have ye offered
INT: wilderness O house of Israel

Acts 9:15 N
GRK: υἱῶν τε Ἰσραήλ
NAS: and kings and the sons of Israel;
KJV: and the children of Israel:
INT: [the] children moreover of Israel

Acts 10:36 N
GRK: τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην
NAS: to the sons of Israel, preaching
KJV: unto the children of Israel, preaching
INT: to the sons of Israel proclaiming the gospel peace

Acts 13:17 N
GRK: λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς
NAS: people Israel chose
KJV: of this people of Israel chose our
INT: people of this Israel chose the

Acts 13:23 N
GRK: ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν
NAS: has brought to Israel a Savior,
KJV: raised unto Israel a Saviour,
INT: raised up to Israel a Savior Jesus

Acts 13:24 N
GRK: τῷ λαῷ Ἰσραήλ
NAS: to all the people of Israel.
KJV: to all the people of Israel.
INT: the people of Israel

Acts 28:20 N
GRK: ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν
NAS: for the sake of the hope of Israel.
KJV: the hope of Israel I am bound with
INT: hope of Israel the chain

Romans 9:6 N
GRK: οἱ ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ
NAS: For they are not all Israel who
KJV: all Israel, which
INT: which [are] of Israel those [are] Israel

Romans 9:6 N
GRK: Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ
NAS: who are [descended] from Israel;
KJV: Israel, which are of Israel:
INT: Israel those [are] Israel

Romans 9:27 N
GRK: ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ Ἐὰν ᾖ
NAS: out concerning Israel, THOUGH
KJV: concerning Israel, Though
INT: concerning Israel if should be

Romans 9:27 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ
KJV: of the children of Israel be
INT: of the sons of Israel as the

Romans 9:31 N
GRK: Ἰσραὴλ δὲ διώκων
NAS: but Israel, pursuing a law
KJV: But Israel, which followed
INT: Israel however following after

Romans 10:19 N
GRK: λέγω μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω
NAS: surely Israel did not know,
KJV: Did not Israel know? First
INT: I ask not Israel not did know

Romans 10:21 N
GRK: δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην
NAS: But as for Israel He says, ALL
KJV: But to Israel he saith, All
INT: however Israel he says all

Romans 11:2 N
GRK: κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
NAS: with God against Israel?
KJV: to God against Israel, saying,
INT: against Israel

Romans 11:7 N
GRK: ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ τοῦτο οὐκ
NAS: What Israel is seeking,
KJV: What then? Israel hath not
INT: What seeks for Israel this not

Romans 11:25 N
GRK: μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις
NAS: has happened to Israel until
KJV: is happened to Israel, until
INT: part to Israel has happened until

Romans 11:26 N
GRK: οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται καθὼς
NAS: and so all Israel will be saved; just
KJV: so all Israel shall be saved: as
INT: so all Israel will be saved as

1 Corinthians 10:18 N
GRK: βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα
NAS: at the nation Israel; are not those
KJV: Behold Israel after the flesh:
INT: Consider Israel according to flesh

2 Corinthians 3:7 N
GRK: τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ
NAS: that the sons of Israel could
KJV: that the children of Israel could
INT: the children of Israel into the

2 Corinthians 3:13 N
GRK: τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ
NAS: that the sons of Israel would not look intently
KJV: that the children of Israel could not
INT: the sons of Israel to the

Galatians 6:16 N
GRK: ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ
NAS: and mercy [be] upon them, and upon the Israel of God.
KJV: and upon the Israel of God.
INT: upon the Israel of God

Ephesians 2:12 N
GRK: πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι
NAS: from the commonwealth of Israel, and strangers
KJV: from the commonwealth of Israel, and
INT: commonwealth of Israel and strangers

Philippians 3:5 N
GRK: ἐκ γένους Ἰσραήλ φυλῆς Βενιαμίν
NAS: of the nation of Israel, of the tribe
KJV: the stock of Israel, [of] the tribe
INT: of [the] race of Israel of [the] tribe of Benjamin

Hebrews 8:8 N
GRK: τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ
NAS: WITH THE HOUSE OF ISRAEL AND WITH THE HOUSE
KJV: with the house of Israel and with
INT: the house of Israel and as regards

Hebrews 8:10 N
GRK: τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ τὰς
NAS: WITH THE HOUSE OF ISRAEL AFTER
KJV: with the house of Israel after
INT: with the house of Israel after the

Hebrews 11:22 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ
NAS: of the sons of Israel, and gave orders
KJV: of the children of Israel; and
INT: of the sons of Israel made mention and

Revelation 2:14 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰσραήλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα
NAS: the sons of Israel, to eat
KJV: the children of Israel, to eat
INT: the sons of Israel to eat things sacrificed to idols

Revelation 7:4 N
GRK: φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: tribe of the sons of Israel:
KJV: the tribes of the children of Israel.
INT: tribe of [the] sons of Israel

Revelation 21:12 N
GRK: φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: tribes of the sons of Israel.
KJV: tribes of the children of Israel:
INT: tribes sons of Israel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page