ἐνώπιον
Englishman's Concordance
ἐνώπιον (enōpion) — 95 Occurrences

Luke 1:15 Adv
GRK: γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου
NAS: For he will be great in the sight of the Lord;
KJV: great in the sight of the Lord,
INT: indeed great before the Lord

Luke 1:17 Adv
GRK: αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν
NAS: It is he who will go [as a forerunner] before Him in the spirit
KJV: he shall go before him in
INT: he will go forth before him in

Luke 1:19 Adv
GRK: ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: who stands in the presence of God,
KJV: that stand in the presence of God;
INT: who stand before God

Luke 1:75 Adv
GRK: καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις
NAS: and righteousness before Him all
KJV: and righteousness before him, all
INT: and righteousness before him all

Luke 1:76 Adv
GRK: προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι
NAS: For you will go on BEFORE THE LORD
INT: you will go indeed before the Lord to prepare

Luke 4:7 Adv
GRK: ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ ἔσται
NAS: You worship before me, it shall all
KJV: wilt worship me, all
INT: if you will worship before me will be

Luke 5:18 Adv
GRK: θεῖναι αὐτὸν ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: him in and to set him down in front of Him.
KJV: and to lay [him] before him.
INT: to place him before him

Luke 5:25 Adv
GRK: παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν ἄρας
NAS: Immediately he got up before them, and picked
KJV: he rose up before them,
INT: immediately having stood up before them having taken up

Luke 8:47 Adv
GRK: αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ
NAS: Him, and declared in the presence of all
KJV: unto him before all
INT: him she declared before all the

Luke 12:6 Adv
GRK: ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: of them is forgotten before God.
KJV: is forgotten before God?
INT: is forgotten before God

Luke 12:9 Adv
GRK: ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
KJV: me before men
INT: having denied me before men

Luke 12:9 Adv
GRK: ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων
KJV: shall be denied before the angels
INT: men will be denied before the angels

Luke 13:26 Adv
GRK: λέγειν Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ
NAS: and drank in Your presence, and You taught
KJV: in thy presence, and
INT: to say We ate in presence of you and

Luke 14:10 Adv
GRK: σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν
NAS: you will have honor in the sight of all
KJV: worship in the presence of them that sit at meat
INT: to you glory before all those who

Luke 15:10 Adv
GRK: γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων
NAS: you, there is joy in the presence of the angels
KJV: joy in the presence of the angels
INT: there is joy before the angels

Luke 15:18 Adv
GRK: οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου
NAS: against heaven, and in your sight;
KJV: heaven, and before thee,
INT: heaven and before you

Luke 15:21 Adv
GRK: οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου οὐκέτι
NAS: heaven and in your sight; I am
KJV: in thy sight, and am
INT: heaven and before you no longer

Luke 16:15 Adv
GRK: δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
NAS: yourselves in the sight of men,
KJV: yourselves before men;
INT: justify themselves before men

Luke 16:15 Adv
GRK: ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: men is detestable in the sight of God.
KJV: is abomination in the sight of God.
INT: [is] exalted [is] an abomination before God

Luke 23:14 Adv
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας
NAS: having examined Him before you, I have found
KJV: having examined [him] before you,
INT: behold I before you having examined [him]

Luke 24:11 Adv
GRK: καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ
KJV: words seemed to them as
INT: And appeared before them like

Luke 24:43 Adv
GRK: καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
NAS: it and ate [it] before them.
KJV: he took [it], and did eat before them.
INT: And having taken [it] before them he ate

John 20:30 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν
NAS: performed in the presence of the disciples,
KJV: Jesus in the presence of his
INT: Jesus in the presence of the disciples

Acts 2:25 Adv
GRK: τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ
NAS: ALWAYS IN MY PRESENCE; FOR HE IS AT MY RIGHT HAND,
KJV: the Lord always before my face, for
INT: the Lord before me continually

Acts 4:10 Adv
GRK: οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής
NAS: stands here before you in good health.
KJV: this man stand here before you whole.
INT: this [man] stands before you sound

Acts 4:19 Adv
GRK: δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: it is right in the sight of God
KJV: right in the sight of God
INT: right it is before God

Acts 6:5 Adv
GRK: ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ
INT: the saying before all the

Acts 6:6 Adv
GRK: οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων
NAS: they brought before the apostles;
KJV: Whom they set before the apostles: and
INT: whom they set before the apostles

Acts 7:46 Adv
GRK: εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: in God's sight, and asked
KJV: found favour before God, and
INT: found favor before God

Acts 9:15 Adv
GRK: ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν
NAS: My name before the Gentiles
KJV: my name before the Gentiles, and
INT: name of me before the Gentiles

Acts 10:30 Adv
GRK: ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν
NAS: stood before me in shining
KJV: a man stood before me in
INT: a man stood before me in

Acts 10:31 Adv
GRK: σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: have been remembered before God.
KJV: are had in remembrance in the sight of God.
INT: of you were remembered before God

Acts 10:33 Adv
GRK: πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: here present before God
KJV: all here present before God, to hear
INT: all we before God

Acts 19:9 Adv
GRK: τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους
NAS: of the Way before the people,
KJV: of that way before the multitude,
INT: the way before the multitude

Acts 19:19 Adv
GRK: βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων καὶ
NAS: and [began] burning them in the sight of everyone;
KJV: and burned them before all
INT: books burnt [them] before all And

Acts 27:35 Adv
GRK: τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ
NAS: to God in the presence of all,
KJV: to God in presence of them all:
INT: to God before all and

Romans 3:20 Adv
GRK: πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ
NAS: will be justified in His sight; for through
KJV: be justified in his sight: for by
INT: any flesh before him through

Romans 12:17 Adv
GRK: προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων
NAS: what is right in the sight of all
KJV: things honest in the sight of all
INT: providing right [things] before all men

Romans 14:22 Adv
GRK: σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: as your own conviction before God.
KJV: [it] to thyself before God. Happy
INT: yourself keep [it] before God

1 Corinthians 1:29 Adv
GRK: πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: man may boast before God.
KJV: flesh should glory in his presence.
INT: all flesh before God

2 Corinthians 4:2 Adv
GRK: συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: man's conscience in the sight of God.
KJV: man's conscience in the sight of God.
INT: conscience of men before God

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: might be made known to you in the sight of God.
KJV: you in the sight of God
INT: to you before God

2 Corinthians 8:21 Adv
GRK: οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ
NAS: not only in the sight of the Lord,
KJV: not only in the sight of the Lord, but
INT: not only before [the] Lord but

2 Corinthians 8:21 Adv
GRK: ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων
NAS: but also in the sight of men.
KJV: but also in the sight of men.
INT: but also before men

Galatians 1:20 Adv
GRK: ὑμῖν ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: to you, I assure you before God
KJV: unto you, behold, before God,
INT: to you Behold before God

1 Timothy 2:3 Adv
GRK: καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος
NAS: and acceptable in the sight of God
KJV: and acceptable in the sight of God our
INT: and acceptable before the Savior

1 Timothy 5:4 Adv
GRK: ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: is acceptable in the sight of God.
KJV: and acceptable before God.
INT: is acceptable before God

1 Timothy 5:20 Adv
GRK: δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε
NAS: rebuke in the presence of all,
KJV: Them that sin rebuke before all, that
INT: also sin before all convict

1 Timothy 5:21 Adv
GRK: Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: I solemnly charge you in the presence of God
KJV: I charge [thee] before God, and
INT: I earnestly testify before God

1 Timothy 6:12 Adv
GRK: καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
NAS: confession in the presence of many
KJV: profession before many
INT: good confession before many witnesses

1 Timothy 6:13 Adv
GRK: παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: I charge you in the presence of God,
KJV: thee charge in the sight of God, who
INT: I warn you before God

2 Timothy 2:14 Adv
GRK: ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: and solemnly charge [them] in the presence of God
KJV: charging [them] before the Lord
INT: put in remembrance of testifying earnestly before God

2 Timothy 4:1 Adv
GRK: Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: I solemnly charge [you] in the presence of God
KJV: [thee] therefore before God,
INT: I earnestly testify before God

Hebrews 4:13 Adv
GRK: κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ πάντα
NAS: hidden from His sight, but all things
KJV: in his sight: but
INT: a created thing hidden before him all things

Hebrews 13:21 Adv
GRK: τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ
NAS: in us that which is pleasing in His sight, through
KJV: in his sight, through
INT: that which [is] well pleasing before him through

James 4:10 Adv
GRK: ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου καὶ
NAS: Humble yourselves in the presence of the Lord,
KJV: Humble yourselves in the sight of the Lord,
INT: Humble yourselves before Lord and

1 Peter 3:4 Adv
GRK: ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: which is precious in the sight of God.
KJV: is in the sight of God
INT: which is before God

1 John 3:22 Adv
GRK: τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν
NAS: the things that are pleasing in His sight.
KJV: in his sight.
INT: the things pleasing before him we practice

3 John 1:6 Adv
GRK: τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς
NAS: to your love before the church.
KJV: of thy charity before the church: whom
INT: love before [the] church who

Revelation 1:4 Adv
GRK: πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: Spirits who are before His throne,
KJV: which are before his throne;
INT: Spirits which [are] before the throne

Revelation 2:14 Adv
GRK: βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν
NAS: a stumbling block before the sons
KJV: a stumblingblock before the children
INT: to cast a snare before the sons

Revelation 3:2 Adv
GRK: ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: completed in the sight of My God.
KJV: works perfect before God.
INT: works complete before the God

Revelation 3:5 Adv
GRK: ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός
NAS: his name before My Father
KJV: his name before my Father,
INT: name of him before the Father

Revelation 3:5 Adv
GRK: μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων
NAS: My Father and before His angels.
KJV: Father, and before his angels.
INT: of me and before the angels

Revelation 3:8 Adv
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν
NAS: I have put before you an open
KJV: behold, I have set before thee an open
INT: Behold I have set before you a door

Revelation 3:9 Adv
GRK: καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν
KJV: and worship before thy feet,
INT: and should worship before the feet

Revelation 4:5 Adv
GRK: πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: burning before the throne,
KJV: burning before the throne,
INT: of fire burning before the throne

Revelation 4:6 Adv
GRK: καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: and before the throne
KJV: And before the throne
INT: and before the throne

Revelation 4:10 Adv
GRK: τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου
NAS: will fall down before Him who sits
KJV: fall down before him that sat
INT: four elders before him who sits

Revelation 4:10 Adv
GRK: στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: their crowns before the throne,
KJV: crowns before the throne,
INT: crowns of them before the throne

Revelation 5:8 Adv
GRK: πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
NAS: fell down before the Lamb,
KJV: fell down before the Lamb,
INT: elders fell before the Lamb

Revelation 7:9 Adv
GRK: γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: standing before the throne
KJV: tongues, stood before the throne, and
INT: tongues standing before the throne

Revelation 7:9 Adv
GRK: θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
NAS: the throne and before the Lamb,
KJV: and before the Lamb,
INT: throne and before the Lamb

Revelation 7:11 Adv
GRK: καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: on their faces before the throne
KJV: and fell before the throne on
INT: and fell before the throne

Revelation 7:15 Adv
GRK: τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: reason, they are before the throne
KJV: are they before the throne
INT: this are they before the throne

Revelation 8:2 Adv
GRK: ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: who stand before God, and seven
KJV: which stood before God; and
INT: angels who before God

Revelation 8:3 Adv
GRK: χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: altar which was before the throne.
KJV: altar which was before the throne.
INT: golden which [was] before the throne

Revelation 8:4 Adv
GRK: τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: went up before God
KJV: ascended up before God
INT: of the angel before God

Revelation 9:13 Adv
GRK: χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: altar which is before God,
KJV: altar which is before God,
INT: golden which [is] before God

Revelation 11:4 Adv
GRK: λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου
NAS: that stand before the Lord
KJV: standing before the God
INT: lampstands which before the Lord

Revelation 11:16 Adv
GRK: πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: on their thrones before God,
KJV: which sat before God on
INT: elders who before God

Revelation 12:4 Adv
GRK: δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς
NAS: stood before the woman
KJV: stood before the woman
INT: dragon stands before the woman

Revelation 12:10 Adv
GRK: κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: down, he who accuses them before our God
KJV: accused them before our God
INT: accuses them before the God

Revelation 13:12 Adv
GRK: πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ
NAS: beast in his presence. And he makes
KJV: of the first beast before him, and
INT: all it exercises before it and

Revelation 13:13 Adv
GRK: τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
NAS: to the earth in the presence of men.
KJV: on the earth in the sight of men,
INT: the earth before men

Revelation 13:14 Adv
GRK: αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου
NAS: him to perform in the presence of the beast,
KJV: to do in the sight of the beast;
INT: to it to work before the beast

Revelation 14:3 Adv
GRK: ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: song before the throne
KJV: a new song before the throne, and
INT: a song new before the throne

Revelation 14:3 Adv
GRK: θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων
NAS: the throne and before the four
KJV: and before the four
INT: throne and before the four

Revelation 14:5 Adv
GRK: ἄμωμοί εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου
KJV: without fault before the throne
INT: blameless they are before the throne

Revelation 14:10 Adv
GRK: καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων
NAS: and brimstone in the presence of the holy
KJV: brimstone in the presence of the holy
INT: and brimstone before angels holy

Revelation 14:10 Adv
GRK: ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
NAS: angels and in the presence of the Lamb.
KJV: and in the presence of the Lamb:
INT: holy and before the Lamb

Revelation 15:4 Adv
GRK: καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου ὅτι
NAS: AND WORSHIP BEFORE YOU, FOR YOUR RIGHTEOUS ACTS
KJV: and worship before thee; for
INT: and worship before you for

Revelation 16:19 Adv
GRK: μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
NAS: was remembered before God,
KJV: came in remembrance before God,
INT: great was remembered before God

Revelation 19:20 Adv
GRK: τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν
NAS: the signs in his presence, by which
KJV: that wrought miracles before him, with
INT: the signs before him by

Revelation 20:12 Adv
GRK: μικρούς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: standing before the throne,
KJV: great, stand before God; and
INT: small standing before [the] throne

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page