4413. πρῶτος (prótos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4413. πρῶτος (prótos) — 100 Occurrences

Matthew 10:2 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ
NAS: are these: The first, Simon,
KJV: are these; The first, Simon, who
INT: are these first Simon who

Matthew 12:45 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων Οὕτως ἔσται
NAS: worse than the first. That is the way
KJV: worse than the first. Even so
INT: worse than the first Thus it will be

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
NAS: But many [who are] first will be last;
KJV: many [that are] first shall be
INT: moreover will be first last and

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last; and [the] last, first.
KJV: and the last [shall be] first.
INT: and last first

Matthew 20:8 Adj-GMP
GRK: ἕως τῶν πρώτων
NAS: with the last [group] to the first.'
KJV: the last unto the first.
INT: unto the first

Matthew 20:10 Adj-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι
NAS: When those [hired] first came,
KJV: But when the first came, they supposed
INT: having come the first they thought that

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ
NAS: the last shall be first, and the first
KJV: the last shall be first, and the first
INT: the last first and the

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ
NAS: shall be first, and the first last.
KJV: first, and the first last: for
INT: and the first last many

Matthew 20:27 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν
NAS: wishes to be first among
KJV: will be chief among you,
INT: you be first let him be your

Matthew 21:28 Adj-DNS
GRK: προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον
NAS: and he came to the first and said,
KJV: he came to the first, and said,
INT: having come to the first he said Son

Matthew 21:31 Adj-NMS
GRK: λέγουσιν Ὁ πρῶτος λέγει αὐτοῖς
INT: They say The first Says to them

Matthew 21:36 Adj-GMP
GRK: πλείονας τῶν πρώτων καὶ ἐποίησαν
NAS: larger than the first; and they did
KJV: more than the first: and
INT: more than the first and they did

Matthew 22:25 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν
NAS: brothers with us; and the first married
KJV: and the first, when he had married a wife,
INT: and the first having married died

Matthew 22:38 Adj-NFS
GRK: μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή
NAS: is the great and foremost commandment.
KJV: This is the first and great
INT: great and first commandment

Matthew 26:17 Adj-DFS
GRK: Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
NAS: Now on the first [day] of Unleavened
KJV: Now the first [day] of the [feast of] unleavened bread
INT: on the moreover first [day] of the unleavened [bread]

Matthew 27:64 Adj-GFS
GRK: χείρων τῆς πρώτης
NAS: will be worse than the first.
KJV: shall be worse than the first.
INT: worse than the first

Mark 6:21 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας
NAS: and military commanders and the leading men of Galilee;
KJV: and chief [estates] of Galilee;
INT: and to the leading [men] of Galilee

Mark 9:35 Adj-NMS
GRK: τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται
NAS: wants to be first, he shall be last
KJV: to be first, [the same] shall be
INT: anyone desires first to be he will be

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
NAS: But many [who are] first will be last,
KJV: many [that are] first shall be
INT: however will be first last and

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last, and the last, first.
KJV: and the last first.
INT: the last first

Mark 10:44 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων
NAS: wishes to be first among
KJV: will be the chiefest, shall be servant
INT: you to become first will be of all

Mark 12:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα
NAS: brothers; and the first took
KJV: brethren: and the first took a wife,
INT: and the first took a wife

Mark 12:28 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: commandment is the foremost of all?
KJV: Which is the first commandment of all?
INT: is commandment [the] first of all

Mark 12:29 Adj-NFS
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε
NAS: answered, The foremost is, 'HEAR,
KJV: him, The first of all the commandments
INT: Jesus the foremost is Hear this O

Mark 14:12 Adj-DFS
GRK: Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν
NAS: On the first day of Unleavened
KJV: And the first day of unleavened bread,
INT: And on the first day

Mark 16:9 Adj-DFS
GRK: δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη
NAS: early on the first day of the week,
KJV: early the first [day] of the week,
INT: moreover early [the] first [day] of the week he appeared

Luke 2:2 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος
NAS: This was the first census taken
KJV: taxing was first made when Cyrenius
INT: this census first took place when was governor

Luke 11:26 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: is worse than the first.
INT: worse than the first

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: οἳ ἔσονται πρῶτοι καὶ εἰσὶν
NAS: who will be first and [some] are first
KJV: which shall be first, and there are
INT: who will be first and there are

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται
NAS: will be first and [some] are first who
KJV: and there are first which shall be
INT: and there are first who will be

Luke 14:18 Adj-NMS
GRK: παραιτεῖσθαι ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ
NAS: excuses. The first one said
KJV: to make excuse. The first said
INT: to excuse themselves The first said to him

Luke 15:22 Adj-AFS
GRK: στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε
NAS: bring out the best robe
KJV: Bring forth the best robe,
INT: robe the best and clothe

Luke 16:5 Adj-DMS
GRK: ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις
NAS: and he [began] saying to the first, 'How much
KJV: [unto him], and said unto the first, How much
INT: he said to the first How much owe you

Luke 19:16 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ πρῶτος λέγων Κύριε
NAS: The first appeared, saying,
KJV: Then came the first, saying, Lord,
INT: moreover the first saying Lord

Luke 19:47 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ
NAS: and the scribes and the leading men among the people
KJV: and the chief of the people
INT: and [were] the first of the people

Luke 20:29 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα
NAS: brothers; and the first took
KJV: brethren: and the first took a wife,
INT: and the first having taken a wife

John 1:15 Adj-NMS
GRK: γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
NAS: than I, for He existed before me.'
KJV: for he was before me.
INT: has for before me he was

John 1:30 Adj-NMS
GRK: γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
NAS: than I, for He existed before me.'
KJV: for he was before me.
INT: has because before me he was

John 5:4 Adj-NMS
GRK: ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ
KJV: whosoever then first after
INT: He who therefore first entered after

John 8:7 Adj-NMS
GRK: ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν
NAS: to them, He who is without sin among you, let him [be the] first to throw
KJV: among you, let him first cast a stone
INT: The sinless one among you first at her

John 10:40 Adj-NNS
GRK: Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ
NAS: John was first baptizing,
INT: John first baptizing and

John 12:16 Adj-ANS
GRK: μαθηταὶ τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε
NAS: did not understand at the first; but when
INT: disciples from the first but when

John 19:32 Adj-GMS
GRK: τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ
NAS: the legs of the first man and of the other
KJV: of the first, and
INT: of the indeed first broke the

John 19:39 Adj-ANS
GRK: νυκτὸς τὸ πρῶτον φέρων μίγμα
NAS: Nicodemus, who had first come
INT: by night at the first bearing a mixture

John 20:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ
NAS: and came to the tomb first;
KJV: and came first to the sepulchre.
INT: and came first to the

John 20:8 Adj-NMS
GRK: ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ
NAS: disciple who had first come
KJV: which came first to the sepulchre,
INT: having come first to the

Acts 1:1 Adj-AMS
GRK: ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ἐποιησάμην
NAS: The first account I composed,
INT: The indeed first account I made

Acts 11:26 Adv
GRK: χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ
INT: were called moreover first in Antioch

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ
NAS: When they had passed the first and second
KJV: they were past the first and
INT: having passed through moreover a first guard and

Acts 13:50 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως
NAS: of prominence and the leading men of the city,
KJV: and the chief men of the city,
INT: and the principal [men] of the city

Acts 16:12 Adj-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν πρωτης τῆς μερίδος
NAS: which is a leading city
KJV: which is the chief city of that part
INT: which is [the] leading of [that] district

Acts 17:4 Adj-GFP
GRK: τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι
NAS: and a number of the leading women.
KJV: multitude, and of the chief women not
INT: moreover the leading not a few

Acts 20:18 Adj-GFS
GRK: ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ'
NAS: know, from the first day
KJV: know, from the first day that
INT: know from the first day on

Acts 25:2 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων
NAS: And the chief priests and the leading men of the Jews
KJV: and the chief of the Jews
INT: and the chiefs of the Jews

Acts 26:23 Adj-NMS
GRK: χριστός εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως
NAS: He would be the first to proclaim
KJV: [and] that he should be the first that should rise
INT: Christ whether first through resurrection

Acts 27:43 Adj-AMP
GRK: κολυμβᾷν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν
NAS: should jump overboard first and get
KJV: should cast [themselves] first [into the sea], and get
INT: to swim having cast [themselves] off first on the

Acts 28:7 Adj-DMS
GRK: χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου
NAS: were lands belonging to the leading man of the island,
KJV: possessions of the chief man of the island,
INT: lands belonging to the chief of the island

Acts 28:17 Adj-AMP
GRK: τῶν Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ
NAS: those who were the leading men of the Jews,
KJV: called the chief of the Jews
INT: of the Jews chief ones having come together moreover

Romans 10:19 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔγνω πρῶτος Μωυσῆς λέγει
NAS: did not know, did they? First Moses
KJV: Israel know? First Moses saith,
INT: not did know First Moses says

1 Corinthians 14:30 Adj-NMS
GRK: καθημένῳ ὁ πρῶτος σιγάτω
NAS: who is seated, the first one must keep silent.
KJV: let the first hold his peace.
INT: sitting by the first let be silent

1 Corinthians 15:3 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ
NAS: For I delivered to you as of first importance what
INT: to you in the first place what also

1 Corinthians 15:45 Adj-NMS
GRK: Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ
NAS: it is written, The first MAN,
KJV: so it is written, The first man Adam
INT: Became the first man Adam

1 Corinthians 15:47 Adj-NMS
GRK: πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The first man is from the earth,
KJV: The first man [is] of
INT: the first man out of

Ephesians 6:2 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
NAS: (which is the first commandment
KJV: (which is the first commandment with
INT: is commandment the first with a promise

Philippians 1:5 Adj-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι
NAS: in the gospel from the first day
KJV: the gospel from the first day until
INT: from the first day until

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: σῶσαι ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ
NAS: among whom I am foremost [of all].
KJV: I am chief.
INT: to save of whom [the] foremost am I

1 Timothy 1:16 Adj-DMS
GRK: ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς
NAS: so that in me as the foremost, Jesus
KJV: in me first Jesus Christ
INT: in me [the] foremost might show forth Christ

1 Timothy 2:13 Adj-NMS
GRK: Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα
NAS: For it was Adam who was first created,
KJV: Adam was first formed, then
INT: for Adam indeed first was formed then

1 Timothy 5:12 Adj-AFS
GRK: ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
NAS: they have set aside their previous pledge.
KJV: they have cast off their first faith.
INT: because the first faith they cast off

2 Timothy 4:16 Adj-DFS
GRK: Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ
NAS: At my first defense no one
KJV: At my first answer no man
INT: In first of me defense

Hebrews 8:7 Adj-NFS
GRK: γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν
NAS: For if that first [covenant] had been
KJV: that first [covenant] had been
INT: indeed the first that [one] were

Hebrews 8:13 Adj-AFS
GRK: πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην τὸ δὲ
NAS: [covenant], He has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete
KJV: [covenant], he hath made the first old.
INT: he has made old the first that which moreover

Hebrews 9:1 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας
NAS: even the first [covenant] had
KJV: verily the first [covenant] had
INT: also the first regulations of worship

Hebrews 9:2 Adj-NFS
GRK: κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ
NAS: prepared, the outer one,
KJV: made; the first, wherein
INT: was prepared the first in which [were]

Hebrews 9:6 Adj-AFS
GRK: μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ
NAS: entering the outer tabernacle
KJV: into the first tabernacle,
INT: indeed the first tabernacle at all times

Hebrews 9:8 Adj-GFS
GRK: ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης
NAS: been disclosed while the outer tabernacle
KJV: made manifest, while as the first tabernacle
INT: still the first tabernacle having

Hebrews 9:15 Adj-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων
NAS: that were [committed] under the first covenant,
KJV: [that were] under the first testament,
INT: under the first covenant transgressions

Hebrews 9:18 Adj-NFS
GRK: οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος
NAS: even the first [covenant] was not inaugurated
KJV: neither the first [testament] was dedicated
INT: neither the first apart from blood

Hebrews 10:9 Adj-ANS
GRK: ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ
NAS: He takes away the first in order
KJV: He taketh away the first, that
INT: He takes away the first that the

2 Peter 2:20 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων
NAS: worse for them than the first.
KJV: is worse with them than the beginning.
INT: worse than the first

1 John 4:19 Adj-NMS
GRK: ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: We love, because He first loved us.
KJV: because he first loved us.
INT: because he first loved us

Revelation 1:11 Adj-NMS
GRK: Ω Ὃ πρῶτος καὶ ὁ
KJV: and Omega, the first and the last:
INT: Omega the first and the

Revelation 1:17 Adj-NMS
GRK: εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: I am the first and the last,
KJV: I am the first and the last:
INT: am the first and the

Revelation 2:4 Adj-AFS
GRK: σου τὴν πρώτην ἀφῆκες
NAS: you, that you have left your first love.
KJV: thou hast left thy first love.
INT: of you first you did leave

Revelation 2:5 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον
NAS: the deeds you did at first; or
KJV: and do the first works; or else
INT: and the first works do

Revelation 2:8 Adj-NMS
GRK: λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: write: The first and the last,
KJV: saith the first and
INT: says the first and the

Revelation 2:19 Adj-GNP
GRK: πλείονα τῶν πρώτων
NAS: of late are greater than at first.
KJV: the last [to be] more than the first.
INT: more than the first

Revelation 4:1 Adj-NFS
GRK: φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα
NAS: in heaven, and the first voice
KJV: heaven: and the first voice which
INT: voice first which I heard [was]

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι
NAS: The first creature [was] like
KJV: And the first beast [was] like
INT: living creature first [was] like a lion

Revelation 8:7 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The first sounded, and there came
KJV: The first angel sounded,
INT: And the first sounded [his] trumpet and

Revelation 13:12 Adj-GNS
GRK: ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν
NAS: the authority of the first beast
KJV: the power of the first beast
INT: authority of the first beast all

Revelation 13:12 Adj-ANS
GRK: θηρίον τὸ πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη
NAS: in it to worship the first beast,
KJV: to worship the first beast, whose
INT: beast first of whom was healed

Revelation 16:2 Adj-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν
NAS: So the first [angel] went and poured
KJV: And the first went, and
INT: departed the first and poured out

Revelation 20:5 Adj-NFS
GRK: ἀνάστασις ἡ πρώτη
NAS: This is the first resurrection.
KJV: This [is] the first resurrection.
INT: resurrection first

Revelation 20:6 Adj-DFS
GRK: ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων
NAS: a part in the first resurrection;
KJV: part in the first resurrection: on
INT: resurrection first over these

Revelation 21:1 Adj-NMS
GRK: ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ
NAS: earth; for the first heaven
KJV: earth: for the first heaven and
INT: for [the] first heaven and

Revelation 21:1 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν
NAS: heaven and the first earth
KJV: and the first earth
INT: and the first earth were passed away

Revelation 21:4 Adj-NNP
GRK: ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν
NAS: pain; the first things have passed away.
KJV: for the former things are passed away.
INT: for the former things are passed away

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ
NAS: stone. The first foundation stone
KJV: stones. The first foundation
INT: foundation first jasper the

Revelation 22:13 Adj-NMS
GRK: Ὦ ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: and the Omega, the first and the last,
KJV: and the end, the first and the last.
INT: Omega the first and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page