1392. δοξάζω (doxazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1392. δοξάζω (doxazó) — 62 Occurrences

Matthew 5:16 V-ASA-3P
GRK: ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα
NAS: works, and glorify your Father
KJV: works, and glorify your Father
INT: works and might glorify the Father

Matthew 6:2 V-ASP-3P
GRK: ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν
NAS: so that they may be honored by men.
KJV: that they may have glory of
INT: streets that they might have glory from the

Matthew 9:8 V-AIA-3P
GRK: ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν
NAS: [this], they were awestruck, and glorified God,
KJV: and glorified God,
INT: marveled and glorified God

Matthew 15:31 V-AIA-3P
GRK: βλέποντας καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν
NAS: seeing; and they glorified the God
KJV: and they glorified the God
INT: seeing and they glorified the God

Mark 2:12 V-PNA
GRK: πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν
NAS: amazed and were glorifying God,
KJV: amazed, and glorified God, saying,
INT: all and glorified God

Luke 2:20 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες
NAS: went back, glorifying and praising
KJV: returned, glorifying and
INT: the shepherds glorifying and praising

Luke 4:15 V-PPM/P-NMS
GRK: συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
NAS: in their synagogues and was praised by all.
KJV: synagogues, being glorified of
INT: synagogues of them being glorified by all

Luke 5:25 V-PPA-NMS
GRK: οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν
NAS: on, and went home glorifying God.
KJV: his own house, glorifying God.
INT: home of him glorifying God

Luke 5:26 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν
NAS: with astonishment and [began] glorifying God;
KJV: amazed, and they glorified God, and
INT: all and they glorified God

Luke 7:16 V-IIA-3P
GRK: πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν
NAS: them all, and they [began] glorifying God,
KJV: and they glorified God,
INT: all and they glorified God

Luke 13:13 V-IIA-3S
GRK: ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν
NAS: she was made erect again and [began] glorifying God.
KJV: and glorified God.
INT: she was made straight and glorified God

Luke 17:15 V-PPA-NMS
GRK: φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν
NAS: turned back, glorifying God
KJV: a loud voice glorified God,
INT: a voice loud glorifying God

Luke 18:43 V-PPA-NMS
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν
NAS: and [began] following Him, glorifying God;
KJV: followed him, glorifying God: and
INT: followed him glorifying God

Luke 23:47 V-IIA-3S
GRK: τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν
NAS: what had happened, he [began] praising God,
KJV: what was done, he glorified God,
INT: that which had taken place glorified God

John 7:39 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη
NAS: Jesus was not yet glorified.
KJV: was not yet glorified.)
INT: Jesus not yet was glorified

John 8:54 V-ASA-1S
GRK: Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ
NAS: If I glorify Myself,
KJV: If I honour myself, my
INT: If I glorify myself the

John 8:54 V-PPA-NMS
GRK: μου ὁ δοξάζων με ὃν
NAS: it is My Father who glorifies Me, of whom
KJV: my Father that honoureth me; of whom
INT: of me who glorifies me [of] whom

John 11:4 V-ASP-3S
GRK: θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς
NAS: of God may be glorified by it.
KJV: of God might be glorified thereby.
INT: of God that might be glorified the Son

John 12:16 V-AIP-3S
GRK: ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε
NAS: Jesus was glorified, then
KJV: Jesus was glorified, then
INT: but when was glorified Jesus then

John 12:23 V-ASP-3S
GRK: ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς
NAS: for the Son of Man to be glorified.
KJV: the Son of man should be glorified.
INT: hour that should be glorified the Son

John 12:28 V-AMA-2S
GRK: πάτερ δόξασόν σου τὸ
NAS: Father, glorify Your name. Then
KJV: Father, glorify thy name.
INT: Father glorify of you the

John 12:28 V-AIA-1S
GRK: οὐρανοῦ Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν
NAS: I have both glorified it, and will glorify
KJV: both glorified [it], and
INT: heaven Both I glorified and again

John 12:28 V-FIA-1S
GRK: καὶ πάλιν δοξάσω
NAS: glorified it, and will glorify it again.
KJV: [it], and will glorify [it] again.
INT: and again will glorify [it]

John 13:31 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς
NAS: of Man glorified, and God
KJV: the Son of man glorified, and God
INT: Jesus Now has been glorified the Son

John 13:31 V-AIP-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
NAS: and God is glorified in Him;
KJV: and God is glorified in him.
INT: God has been glorified in him

John 13:32 V-AIP-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
INT: God Is glorified in him

John 13:32 V-FIA-3S
GRK: ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν
NAS: God is glorified in Him, God
KJV: If God be glorified in him,
INT: God will glorify him in

John 13:32 V-FIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
NAS: will also glorify Him in Himself,
KJV: shall also glorify him in
INT: and immediately will glorify him

John 14:13 V-ASP-3S
GRK: ποιήσω ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ
NAS: that the Father may be glorified in the Son.
KJV: the Father may be glorified in
INT: will I do that might be glorified the Father

John 15:8 V-AIP-3S
GRK: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ
NAS: My Father is glorified by this,
KJV: my Father glorified, that ye bear
INT: In this is glorified the Father

John 16:14 V-FIA-3S
GRK: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ
NAS: He will glorify Me, for He will take
KJV: He shall glorify me: for
INT: He me will glorify for of

John 17:1 V-AMA-2S
GRK: ἡ ὥρα δόξασόν σου τὸν
NAS: has come; glorify Your Son,
KJV: the hour is come; glorify thy Son,
INT: the hour glorify your

John 17:1 V-ASA-3S
GRK: ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ
NAS: that the Son may glorify You,
KJV: Son also may glorify thee:
INT: the Son might glorify you

John 17:4 V-AIA-1S
GRK: ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς
NAS: I glorified You on the earth,
KJV: I have glorified thee on
INT: I you glorified on the

John 17:5 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν δόξασόν με σύ
NAS: Father, glorify Me together
KJV: now, O Father, glorify thou me
INT: and now glorify me you

John 17:10 V-RIM/P-1S
GRK: ἐμά καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς
NAS: are Mine; and I have been glorified in them.
KJV: are mine; and I am glorified in them.
INT: mine and I have been glorified in them

John 21:19 V-FIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν
NAS: of death he would glorify God.
KJV: death he should glorify God.
INT: by what death he should glorify God

Acts 3:13 V-AIA-3S
GRK: πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τὸν παῖδα
NAS: of our fathers, has glorified His servant
KJV: of our fathers, hath glorified his Son
INT: fathers of us glorified the servant

Acts 4:21 V-IIA-3P
GRK: ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν
NAS: they were all glorifying God
KJV: for all [men] glorified God for
INT: because all were glorifying God

Acts 11:18 V-AIA-3P
GRK: ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν
NAS: they quieted down and glorified God,
KJV: and glorified God,
INT: they were silent and glorified God

Acts 13:48 V-IIA-3P
GRK: ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον
NAS: this, they [began] rejoicing and glorifying the word
KJV: and glorified the word
INT: rejoiced and glorified the word

Acts 21:20 V-IIA-3P
GRK: δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν θεόν
NAS: And when they heard it they [began] glorifying God;
KJV: when they heard [it], they glorified the Lord,
INT: moreover having heard glorified God

Romans 1:21 V-AIA-3P
GRK: ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν
NAS: God, they did not honor Him as God
KJV: God, they glorified [him] not
INT: as God they glorified [him] or were thankful

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: τούτους καὶ ἐδόξασεν
NAS: He justified, He also glorified.
KJV: he also glorified.
INT: these also he glorified

Romans 11:13 V-PIA-1S
GRK: διακονίαν μου δοξάζω
NAS: of Gentiles, I magnify my ministry,
KJV: of the Gentiles, I magnify mine
INT: ministry of me I glorify

Romans 15:6 V-PSA-2P
GRK: ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν
NAS: voice glorify the God
KJV: one mouth glorify God, even
INT: one mouth you might glorify the God

Romans 15:9 V-ANA
GRK: ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν
NAS: and for the Gentiles to glorify God
KJV: that the Gentiles might glorify God
INT: for mercy to glorify God

1 Corinthians 6:20 V-AMA-2P
GRK: γὰρ τιμῆς δοξάσατε δὴ τὸν
NAS: therefore glorify God
KJV: with a price: therefore glorify God in
INT: indeed with a price glorify indeed

1 Corinthians 12:26 V-PIM/P-3S
GRK: μέλη εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος
NAS: [one] member is honored, all
KJV: member be honoured, all
INT: members if be glorified one member

2 Corinthians 3:10 V-RIM/P-3S
GRK: γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον
NAS: For indeed what had glory, in this
KJV: even that which was made glorious had no
INT: indeed neither has been made glorious that which having been made glorious

2 Corinthians 3:10 V-RPM/P-NNS
GRK: δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ
NAS: what had glory, in this
KJV: had no glory in
INT: has been made glorious that which having been made glorious in this

2 Corinthians 9:13 V-PPA-NMP
GRK: διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν
NAS: ministry, they will glorify God
KJV: ministration they glorify God
INT: service this [they] glorifying God

Galatians 1:24 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ
NAS: And they were glorifying God because
KJV: And they glorified God in
INT: and they were glorifying in me

2 Thessalonians 3:1 V-PSM/P-3S
GRK: τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ
NAS: will spread rapidly and be glorified, just
KJV: and be glorified, even
INT: might spread rapidly and might be glorified even as also

Hebrews 5:5 V-AIA-3S
GRK: οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα
NAS: Christ did not glorify Himself
KJV: also Christ glorified not himself
INT: not himself did glorify to become a high priest

1 Peter 1:8 V-RPM/P-DFS
GRK: ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ
NAS: inexpressible and full of glory,
KJV: unspeakable and full of glory:
INT: unspeakable and glorified

1 Peter 2:12 V-ASA-3P
GRK: ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν
NAS: as they observe [them], glorify God
KJV: which they shall behold, glorify God
INT: works having witnessed they might glorify God

1 Peter 4:11 V-PSM/P-3S
GRK: ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς
NAS: God may be glorified through
KJV: all things may be glorified through
INT: in all things might be glorified God

1 Peter 4:14 V-PIP-3S
GRK: δὲ ὑμᾶς δοξάζεται
KJV: your part he is glorified.
INT: however your [part] he is glorified

1 Peter 4:16 V-PMA-3S
GRK: μὴ αἰσχυνέσθω δοξαζέτω δὲ τὸν
NAS: he is not to be ashamed, but is to glorify God
KJV: be ashamed; but let him glorify God on
INT: not let him be ashamed let him glorify however

Revelation 15:4 V-FIA-3S
GRK: κύριε καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά
NAS: O Lord, and glorify Your name?
KJV: O Lord, and glorify thy name?
INT: O Lord and glorify the name

Revelation 18:7 V-AIA-3S
GRK: ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ
NAS: To the degree that she glorified herself
KJV: How much she hath glorified herself,
INT: So much as she glorified herself and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page