1538. ἕκαστος (hekastos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1538. ἕκαστος (hekastos) — 82 Occurrences

Matthew 16:27 Adj-DMS
GRK: τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν
NAS: REPAY EVERY MAN ACCORDING
KJV: he shall reward every man according
INT: then he will give to each according to the

Matthew 18:35 Adj-NMS
GRK: μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ
NAS: to you, if each of you does not forgive
KJV: forgive not every one his brother
INT: not you forgive each the brother

Matthew 25:15 Adj-DMS
GRK: δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν
NAS: one, each according
KJV: one; to every man according
INT: moreover one to each according to the

Matthew 26:22 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ εἷς ἕκαστος Μήτι ἐγώ
NAS: grieved, they each one
KJV: and began every one of them
INT: to him one each not I

Mark 13:34 Adj-DMS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον
NAS: in charge, [assigning] to each one his task,
KJV: servants, and to every man his work,
INT: the authority to each one the work

Luke 2:3 Adj-NMS
GRK: πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν
NAS: to register for the census, each to his own
KJV: to be taxed, every one into
INT: all to be registered each to the

Luke 4:40 Adj-DMS
GRK: δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς
NAS: His hands on each one
KJV: his hands on every one of them,
INT: and on one each of them the

Luke 6:44 Adj-NNS
GRK: ἕκαστον γὰρ δένδρον
NAS: For each tree is known
KJV: For every tree is known
INT: each indeed tree

Luke 13:15 Adj-NMS
GRK: εἶπεν Ὑποκριταί ἕκαστος ὑμῶν τῷ
NAS: You hypocrites, does not each of you on the Sabbath
KJV: not each one of you
INT: said Hypocrites each one of you on the

Luke 16:5 Adj-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν
NAS: And he summoned each one
KJV: So he called every one of his
INT: having called to [him] one each of the debtors

John 6:7 Adj-NMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ τι
NAS: is not sufficient for them, for everyone to receive
KJV: that every one of them
INT: for them that each little some

John 7:53 Adj-NMS
GRK: ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ἕκαστος εἰς τὸν
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: And every man went unto
INT: And went each to the

John 16:32 Adj-NMS
GRK: ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ
NAS: for you to be scattered, each to his own
KJV: ye shall be scattered, every man to
INT: that you will be scattered each to the

John 19:23 Adj-DMS
GRK: τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος
NAS: a part to every soldier
KJV: four parts, to every soldier a part;
INT: four parts to each soldier a part

Acts 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
NAS: themselves, and they rested on each one
KJV: it sat upon each of them.
INT: upon one each of them

Acts 2:6 Adj-NMS
GRK: ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ
NAS: because each one
KJV: because that every man
INT: heard one each the own

Acts 2:8 Adj-NMS
GRK: ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ
NAS: And how is it that we each hear
KJV: hear we every man in our own
INT: we hear each the own

Acts 2:38 Adj-NMS
GRK: καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ
NAS: [said] to them, Repent, and each of you be baptized
KJV: and be baptized every one of you in
INT: and be baptized each of you in

Acts 3:26 Adj-AMS
GRK: τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν
NAS: you by turning every one [of you] from your wicked ways.
KJV: in turning away every one of you from
INT: turning each from the

Acts 4:35 Adj-DMS
GRK: διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν
NAS: and they would be distributed to each as any
KJV: distribution was made unto every man according
INT: distribution was made moreover to each according as anyhow

Acts 11:29 Adj-NMS
GRK: τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς
NAS: had means, each of them determined
KJV: the disciples, every man
INT: any one determined each of them for

Acts 17:27 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα
NAS: He is not far from each one
KJV: far from every one of us:
INT: from one each of us being

Acts 20:31 Adj-AMS
GRK: νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
NAS: to admonish each one
KJV: not to warn every one night
INT: admonishing one each

Acts 21:19 Adj-ANS
GRK: καθ' ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν
INT: by one each what things did

Acts 21:26 Adj-GMS
GRK: ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ
NAS: was offered for each one
KJV: for every one
INT: for one each of them the

Romans 2:6 Adj-DMS
GRK: ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ
NAS: WILL RENDER TO EACH PERSON ACCORDING
KJV: will render to every man according
INT: who will give to each according to the

Romans 12:3 Adj-DMS
GRK: τὸ σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ
NAS: has allotted to each a measure
KJV: hath dealt to every man the measure
INT: to be sober-minded to each as

Romans 14:5 Adj-NMS
GRK: πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος ἐν τῷ
NAS: day [alike]. Each person must be fully convinced
KJV: [alike]. Let every man be fully persuaded
INT: every day [to be alike] Each in the

Romans 14:12 Adj-NMS
GRK: ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ
NAS: So then each one of us will give
KJV: So then every one of us shall give
INT: So then each of us concerning

Romans 15:2 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἡμῶν τῷ
NAS: Each of us is to please his neighbor
KJV: Let every one of us please
INT: For each of us the

1 Corinthians 1:12 Adj-NMS
GRK: τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει
NAS: this, that each one of you is saying,
KJV: I say, that every one of you saith,
INT: this that each of you says

1 Corinthians 3:5 Adj-DMS
GRK: ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ
NAS: gave [opportunity] to each one.
KJV: the Lord gave to every man?
INT: you believed also to each as the

1 Corinthians 3:8 Adj-NMS
GRK: ἕν εἰσιν ἕκαστος δὲ τὸν
NAS: are one; but each will receive
KJV: and every man shall receive
INT: one are each however the

1 Corinthians 3:10 Adj-NMS
GRK: δὲ ἐποικοδομεῖ ἕκαστος δὲ βλεπέτω
NAS: is building on it. But each man must be careful
KJV: let every man take heed
INT: however builds up each man however let take heed

1 Corinthians 3:13 Adj-GMS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον
NAS: each man's work
KJV: Every man's work shall be made
INT: of each the work

1 Corinthians 3:13 Adj-GMS
GRK: ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον
NAS: each man's work will become
KJV: shall try every man's work
INT: it is revealed and of each the work

1 Corinthians 4:5 Adj-DMS
GRK: ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ
NAS: and then each man's praise
KJV: and then shall every man have praise
INT: praise will be to each from

1 Corinthians 7:2 Adj-NMS
GRK: τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
NAS: of immoralities, each man
KJV: let every man have
INT: sexual immorality each one of himself

1 Corinthians 7:2 Adj-NFS
GRK: ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον
NAS: each man is to have
KJV: and let every woman have her own
INT: let have and each the own

1 Corinthians 7:7 Adj-NMS
GRK: ἐμαυτόν ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει
NAS: am. However, each man has
KJV: But every man hath
INT: myself but each his own has

1 Corinthians 7:17 Adj-DMS
GRK: Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν
NAS: has assigned to each one,
KJV: hath distributed to every man, as
INT: if not to each as divided

1 Corinthians 7:17 Adj-AMS
GRK: ὁ κύριος ἕκαστον ὡς κέκληκεν
NAS: to each one, as God
KJV: hath called every one, so
INT: the Lord each as has called

1 Corinthians 7:20 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἐν τῇ
NAS: Each man must remain in that condition
KJV: Let every man abide in
INT: Each in the

1 Corinthians 7:24 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἐν ᾧ
NAS: Brethren, each one is to remain
KJV: let every man, wherein
INT: Each wherein which

1 Corinthians 11:21 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος γὰρ τὸ
NAS: for in your eating each one takes
KJV: eating every one taketh before
INT: one indeed the

1 Corinthians 12:7 Adj-DMS
GRK: ἑκάστῳ δὲ δίδοται
NAS: But to each one is given
KJV: is given to every man to
INT: to each moreover is given

1 Corinthians 12:11 Adj-DMS
GRK: διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
NAS: distributing to each one individually
KJV: dividing to every man severally
INT: apportioning separately to each as he wills

1 Corinthians 12:18 Adj-NNS
GRK: μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν
NAS: the members, each one
KJV: set the members every one of them
INT: members one each of them in

1 Corinthians 14:26 Adj-NMS
GRK: ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει
NAS: you assemble, each one has
KJV: ye come together, every one of you
INT: when you might come together each a psalm has

1 Corinthians 15:23 Adj-NMS
GRK: Ἕκαστος δὲ ἐν
NAS: But each in his own order:
KJV: But every man in his own
INT: each however in

1 Corinthians 15:38 Adj-DNS
GRK: ἠθέλησεν καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων
NAS: as He wished, and to each of the seeds
KJV: and to every seed
INT: he willed and to each of the seeds

1 Corinthians 16:2 Adj-NMS
GRK: μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ'
NAS: week each one of you is to put
KJV: let every one of you
INT: first of the week each of you by

2 Corinthians 5:10 Adj-NMS
GRK: ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ
NAS: so that each one may be recompensed
KJV: that every one may receive
INT: that might receive each the things [done] in

2 Corinthians 9:7 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος καθὼς προῄρηται
NAS: Each one [must do] just
KJV: Every man according as he purposeth
INT: each as he purposes

Galatians 6:4 Adj-NMS
GRK: ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος καὶ τότε
NAS: But each one must examine his own
KJV: But let every man prove his own
INT: of himself let prove each and then

Galatians 6:5 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος γὰρ τὸ
NAS: For each one will bear his own
KJV: For every man shall bear his own
INT: each indeed

Ephesians 4:7 Adj-DMS
GRK: Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη
NAS: But to each one of us grace
KJV: But unto every one of us
INT: one moreover to each of us was given

Ephesians 4:16 Adj-GMS
GRK: μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν
NAS: working of each individual
KJV: in the measure of every part, maketh
INT: [its] measure individual of each part the

Ephesians 4:25 Adj-NMS
GRK: λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ
NAS: TRUTH EACH ONE [of you] WITH HIS NEIGHBOR,
KJV: lying, speak every man truth with
INT: speak truth each with the

Ephesians 5:33 Adj-NMS
GRK: καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
NAS: Nevertheless, each individual
INT: every individual each the of himself

Ephesians 6:8 Adj-NMS
GRK: εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι
NAS: good thing each one does,
KJV: good thing any man doeth,
INT: knowing that each if whatever

Philippians 2:4 Adj-NMP
GRK: τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες ἀλλὰ
NAS: out for your own personal interests, but also
KJV: not every man on his own things,
INT: the things of themselves each consider but

Philippians 2:4 Adj-NMP
GRK: τὰ ἑτέρων ἕκαστοι
KJV: but every man also
INT: the things of others each

Colossians 4:6 Adj-DMS
GRK: ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
NAS: you should respond to each person.
KJV: ought to answer every man.
INT: you one each to answer

1 Thessalonians 2:11 Adj-AMS
GRK: ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς
NAS: and imploring each one
KJV: and charged every one
INT: how one each of you as

1 Thessalonians 4:4 Adj-AMS
GRK: εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ
NAS: that each of you know how to possess
KJV: That every one of you should know
INT: to know each of you [how] the

2 Thessalonians 1:3 Adj-GMS
GRK: ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν
NAS: and the love of each one
KJV: and the charity of every one of you
INT: love of one each of all you

Hebrews 3:13 Adj-AFS
GRK: ἑαυτοὺς καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις
INT: one another every each day while

Hebrews 6:11 Adj-AMS
GRK: ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν
NAS: And we desire that each one of you show
KJV: we desire that every one of you
INT: we desire moreover each of you the

Hebrews 8:11 Adj-NMS
GRK: μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην
NAS: AND THEY SHALL NOT TEACH EVERYONE HIS FELLOW CITIZEN,
KJV: not teach every man his neighbour,
INT: not shall they teach each the neighbor

Hebrews 8:11 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν
NAS: HIS FELLOW CITIZEN, AND EVERYONE HIS BROTHER,
KJV: neighbour, and every man his brother,
INT: of him and each the brother

Hebrews 11:21 Adj-AMS
GRK: Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν
NAS: blessed each of the sons
KJV: blessed both the sons
INT: Jacob dying each of the sons

James 1:14 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος δὲ πειράζεται
NAS: But each one is tempted
KJV: But every man is tempted,
INT: man however is tempted

1 Peter 1:17 Adj-GMS
GRK: κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν
NAS: according to each one's work,
KJV: according to every man's work,
INT: according to the of each work in

1 Peter 4:10 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν
NAS: As each one has received
KJV: As every man hath received the gift,
INT: each as he received

Revelation 2:23 Adj-DMS
GRK: δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ
NAS: and I will give to each one of you according
KJV: I will give unto every one of you
INT: I will give to you each according to the

Revelation 5:8 Adj-NMS
GRK: ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ
NAS: the Lamb, each one holding
KJV: having every one of them harps,
INT: Lamb having each harps and

Revelation 6:11 Adj-DMS
GRK: ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή
NAS: And there was given to each of them a white
KJV: were given unto every one of them; and
INT: were given to them each robes white

Revelation 20:13 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ
NAS: which were in them; and they were judged, every one [of them] according
KJV: they were judged every man according to
INT: and they were judged each according to the

Revelation 21:21 Adj-NMS
GRK: ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων
NAS: pearls; each one
KJV: pearls; every several
INT: respectively one each of the gates

Revelation 22:2 Adj-NNS
GRK: κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν
INT: according to month each yielding the

Revelation 22:12 Adj-DMS
GRK: ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ
NAS: [is] with Me, to render to every man according
KJV: me, to give every man according as his
INT: me to give to each as the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page