3306. μένω (menó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3306. μένω (menó) — 118 Occurrences

Matthew 10:11 V-AMA-2P
GRK: ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν
NAS: is worthy in it, and stay at his house
KJV: and there abide till
INT: is and there remain until anyhow

Matthew 11:23 V-AIA-3S
GRK: ἐν σοί ἔμεινεν ἂν μέχρι
NAS: which occurred in you, it would have remained to this day.
INT: in you it had remained anyhow until

Matthew 26:38 V-AMA-2P
GRK: ἕως θανάτου μείνατε ὧδε καὶ
NAS: of death; remain here
KJV: even unto death: tarry ye here, and
INT: even to death remain here and

Mark 6:10 V-PMA-2P
GRK: οἰκίαν ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν
NAS: you enter a house, stay there until
KJV: an house, there abide till ye depart
INT: a house there remain until anyhow

Mark 14:34 V-AMA-2P
GRK: ἕως θανάτου μείνατε ὧδε καὶ
NAS: of death; remain here
KJV: unto death: tarry ye here, and
INT: even to death remain here and

Luke 1:56 V-AIA-3S
GRK: Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ
NAS: And Mary stayed with her about three
KJV: And Mary abode with her
INT: abode moreover Mary

Luke 8:27 V-IIA-3S
GRK: οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ' ἐν
NAS: time, and was not living in a house,
KJV: clothes, neither abode in [any] house,
INT: a house not did abide but in

Luke 9:4 V-PMA-2P
GRK: εἰσέλθητε ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν
NAS: house you enter, stay there until
KJV: into, there abide, and thence
INT: you might enter there remain and from there

Luke 10:7 V-PMA-2P
GRK: τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες καὶ
NAS: Stay in that house, eating
KJV: the same house remain, eating and
INT: house abide eating and

Luke 19:5 V-ANA
GRK: δεῖ με μεῖναι
NAS: for today I must stay at your house.
KJV: I must abide at thy
INT: it behoves me to remain

Luke 24:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν
NAS: Him, saying, Stay with us, for it is [getting] toward
KJV: him, saying, Abide with us:
INT: him saying Abide with us

Luke 24:29 V-ANA
GRK: εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς
NAS: So He went in to stay with them.
KJV: And he went in to tarry with them.
INT: he entered in to abide with them

John 1:32 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν
NAS: out of heaven, and He remained upon Him.
KJV: a dove, and it abode upon him.
INT: heaven and it remained upon him

John 1:33 V-PPA-ANS
GRK: καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν
NAS: descending and remaining upon Him, this
KJV: descending, and remaining on him,
INT: descending and abiding on him

John 1:38 V-PIA-2S
GRK: Διδάσκαλε ποῦ μένεις
NAS: Teacher), where are You staying?
KJV: Master,) where dwellest thou?
INT: Teacher where abide you

John 1:39 V-PIA-3S
GRK: εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ'
NAS: where He was staying; and they stayed
KJV: saw where he dwelt, and abode
INT: saw where he abides and with

John 1:39 V-AIA-3P
GRK: παρ' αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν
NAS: He was staying; and they stayed with Him that day,
KJV: he dwelt, and abode with him
INT: with him they abode the day

John 2:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς
NAS: and His disciples; and they stayed there
KJV: and they continued there
INT: and there they abode not many

John 3:36 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν
NAS: but the wrath of God abides on him.
KJV: the wrath of God abideth on him.
INT: of God abides on him

John 4:40 V-ANA
GRK: ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς
NAS: to Jesus, they were asking Him to stay with them; and He stayed
KJV: him that he would tarry with
INT: they asked him to abide with them

John 4:40 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο
NAS: Him to stay with them; and He stayed there
KJV: them: and he abode there two
INT: them and he abode there two

John 5:38 V-PPA-AMS
GRK: ἐν ὑμῖν μένοντα ὅτι ὃν
NAS: His word abiding in you, for you do not believe
KJV: his word abiding in you:
INT: in you abiding for whom

John 6:27 V-PPA-AFS
GRK: βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν
NAS: but for the food which endures to eternal
KJV: which endureth unto
INT: food which abides unto life

John 6:56 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν
NAS: My blood abides in Me, and I in him.
KJV: my blood, dwelleth in me,
INT: in me abides and I in

John 7:9 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ
NAS: these things to them, He stayed in Galilee.
KJV: unto them, he abode [still] in
INT: having said to them he remained in

John 8:31 V-ASA-2P
GRK: Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ
NAS: Him, If you continue in My word,
KJV: If ye continue in my
INT: If you abide in

John 8:35 V-PIA-3S
GRK: δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ
NAS: The slave does not remain in the house
KJV: And the servant abideth not in
INT: [the] slave not abides in the

John 8:35 V-PIA-3S
GRK: ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν
NAS: forever; the son does remain forever.
KJV: ever: [but] the Son abideth ever.
INT: the Son abides to the

John 9:41 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτία ὑμῶν μένει
NAS: We see,' your sin remains.
KJV: your sin remaineth.
INT: sin of you remains

John 10:40 V-IIA-3S
GRK: βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ
NAS: baptizing, and He was staying there.
KJV: and there he abode.
INT: baptizing and he abode there

John 11:6 V-AIA-3S
GRK: τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ
NAS: He then stayed two
KJV: that he was sick, he abode two days
INT: then indeed he remained in which

John 11:54 V-AIA-3S
GRK: πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν
NAS: and there He stayed with the disciples.
INT: a city and there he stayed with the

John 12:24 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν δὲ
NAS: and dies, it remains alone;
KJV: and die, it abideth alone: but
INT: it alone abides if however

John 12:34 V-PIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν
NAS: that the Christ is to remain forever;
KJV: that Christ abideth for ever:
INT: the Christ abides to the

John 12:46 V-ASA-3S
GRK: σκοτίᾳ μὴ μείνῃ
NAS: who believes in Me will not remain in darkness.
KJV: should not abide in darkness.
INT: darkness not might abide

John 14:10 V-PPA-NMS
GRK: ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ
NAS: but the Father abiding in Me does
KJV: but the Father that dwelleth in me,
INT: in me who dwells does the

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν
NAS: Him because He abides with you and will be in you.
KJV: him; for he dwelleth with you,
INT: with you he abides and in

John 14:25 V-PPA-NMS
GRK: παρ' ὑμῖν μένων
NAS: I have spoken to you while abiding with you.
KJV: unto you, being [yet] present with
INT: with you abiding

John 15:4 V-AMA-2P
GRK: μείνατε ἐν ἐμοί
NAS: Abide in Me, and I in you. As the branch
KJV: Abide in me,
INT: Abide in me

John 15:4 V-PSA-3S
GRK: ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ
NAS: unless it abides in the vine,
KJV: itself, except it abide in the vine;
INT: if not it abide in the

John 15:4 V-PSA-2P
GRK: ἐν ἐμοὶ μένητε
NAS: [can] you unless you abide in Me.
KJV: can ye, except ye abide in me.
INT: in me you abide

John 15:5 V-PPA-NMS
GRK: κλήματα ὁ μένων ἐν ἐμοὶ
NAS: you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears
KJV: [are] the branches: He that abideth in
INT: branches He that abides in me

John 15:6 V-PSA-3S
GRK: μή τις μένῃ ἐν ἐμοί
NAS: anyone does not abide in Me, he is thrown
KJV: If a man abide not in
INT: not anyone abide in me

John 15:7 V-ASA-2P
GRK: Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ
NAS: If you abide in Me, and My words
KJV: If ye abide in me,
INT: If you abide in me

John 15:7 V-ASA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν
NAS: in Me, and My words abide in you, ask
KJV: my words abide in you,
INT: in you abide whatever if

John 15:9 V-AMA-2P
GRK: ὑμᾶς ἠγάπησα μείνατε ἐν τῇ
NAS: loved you; abide in My love.
KJV: loved you: continue ye in my
INT: you loved abide in

John 15:10 V-FIA-2P
GRK: μου τηρήσητε μενεῖτε ἐν τῇ
NAS: My commandments, you will abide in My love;
KJV: my commandments, ye shall abide in my
INT: of me you keep you will abide in the

John 15:10 V-PIA-1S
GRK: τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν
NAS: commandments and abide in His love.
KJV: commandments, and abide in his
INT: have kept and abide of him in

John 15:16 V-PSA-3S
GRK: καρπὸς ὑμῶν μένῃ ἵνα ὅτι
NAS: and [that] your fruit would remain, so
KJV: fruit should remain: that
INT: fruit of you should abide that whatever

John 19:31 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ
NAS: that the bodies would not remain on the cross
KJV: should not remain upon the cross
INT: that not might remain on the

John 21:22 V-PNA
GRK: αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
NAS: I want him to remain until
KJV: I will that he tarry till I come,
INT: him I desire to remain until I come

John 21:23 V-PNA
GRK: αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι
NAS: I want him to remain until
KJV: I will that he tarry till I come,
INT: him I desire to remain until I come

Acts 5:4 V-PPA-NNS
GRK: οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν
NAS: While it remained [unsold], did it not remain
KJV: Whiles it remained, was it not
INT: Not remaining to you did it remain

Acts 5:4 V-IIA-3S
GRK: μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν
NAS: While it remained [unsold], did it not remain your own? And after it was sold,
INT: remaining to you did it remain and having been sold

Acts 9:43 V-ANA
GRK: ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν Ἰόππῃ
NAS: And Peter stayed many days
KJV: that he tarried many
INT: days many he abode in Joppa

Acts 16:15 V-PMA-2P
GRK: οἶκόν μου μένετε καὶ παρεβιάσατο
NAS: into my house and stay. And she prevailed
KJV: house, and abide [there]. And
INT: house of me abide And she persuaded

Acts 18:3 V-IIA-3S
GRK: ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ' αὐτοῖς
NAS: he was of the same trade, he stayed with them and they were working,
KJV: of the same craft, he abode with
INT: same trade being he abode with them

Acts 18:20 V-ANA
GRK: πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ ἐπένευσεν
NAS: When they asked him to stay for a longer
KJV: desired [him] to tarry longer
INT: a longer time to remain not he did consent

Acts 20:5 V-IIA-3P
GRK: δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν
NAS: had gone on ahead and were waiting for us at Troas.
KJV: These going before tarried for us at
INT: also having gone before waited for us in

Acts 20:23 V-PIA-3P
GRK: θλίψεις με μένουσιν
NAS: that bonds and afflictions await me.
KJV: and afflictions abide me.
INT: tribulations me await

Acts 21:7 V-AIA-1P
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν
NAS: the brethren, we stayed with them for a day.
KJV: the brethren, and abode with
INT: the brothers we abode day one

Acts 21:8 V-AIA-1P
GRK: τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ' αὐτῷ
NAS: who was one of the seven, we stayed with him.
KJV: the seven; and abode with
INT: the seven we abode with him

Acts 27:31 V-ASA-3P
GRK: μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ
NAS: these men remain in the ship,
KJV: Except these abide in the ship,
INT: not these abide in the

Acts 27:41 V-AIA-3S
GRK: πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος ἡ
NAS: stuck fast and remained immovable,
KJV: stuck fast, and remained unmoveable,
INT: bow having stuck fast remained unmovable

Acts 28:16 V-PNA
GRK: τῷ Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν
NAS: was allowed to stay by himself,
KJV: Paul was suffered to dwell by himself
INT: Paul to remain by himself

Romans 9:11 V-PSA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένῃ
NAS: to [His] choice would stand, not because
KJV: to election might stand, not
INT: of God might remain

1 Corinthians 3:14 V-FIA-3S
GRK: τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν
NAS: he has built on it remains, he will receive
KJV: work abide which
INT: the work abides which he built up

1 Corinthians 7:8 V-ASA-3P
GRK: αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
NAS: for them if they remain even
KJV: for them if they abide even as
INT: for them if they should remain as even I

1 Corinthians 7:11 V-PMA-3S
GRK: καὶ χωρισθῇ μενέτω ἄγαμος ἢ
NAS: she does leave, she must remain unmarried,
KJV: she depart, let her remain unmarried,
INT: also she be separated let her remain unmarried or

1 Corinthians 7:20 V-PMA-3S
GRK: ἐν ταύτῃ μενέτω
NAS: Each man must remain in that condition
KJV: Let every man abide in the same
INT: in this let him abide

1 Corinthians 7:24 V-PMA-3S
GRK: ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ
NAS: each one is to remain with God
KJV: he is called, therein abide with God.
INT: in that let him abide with God

1 Corinthians 7:40 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν οὕτως μείνῃ κατὰ τὴν
NAS: if she remains as she is; and I think
KJV: she so abide, after my
INT: if so she should remain according to

1 Corinthians 13:13 V-PIA-3S
GRK: νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπίς
NAS: hope, love, abide these three;
KJV: And now abideth faith, hope,
INT: now moreover abides faith hope

1 Corinthians 15:6 V-PIA-3P
GRK: οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι
NAS: most of whom remain until now,
KJV: the greater part remain unto
INT: the greater part remain until presently

2 Corinthians 3:11 V-PPA-NNS
GRK: μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ
NAS: more that which remains [is] in glory.
KJV: more that which remaineth [is] glorious.
INT: rather that which remains [is] in glory

2 Corinthians 3:14 V-PIA-3S
GRK: παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον
NAS: veil remains unlifted,
KJV: until this day remaineth the same vail
INT: old covenant remains not revealed

2 Corinthians 9:9 V-PIA-3S
GRK: δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν
NAS: HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES FOREVER.
KJV: his righteousness remaineth for ever.
INT: righteousness of him abides to the

Philippians 1:25 V-FIA-1S
GRK: οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ
NAS: I know that I will remain and continue
KJV: I know that I shall abide and continue
INT: I know that I will abide and continue with

1 Timothy 2:15 V-ASA-3P
GRK: τεκνογονίας ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει
NAS: if they continue in faith
KJV: if they continue in
INT: childbearing if they abide in faith

2 Timothy 2:13 V-PIA-3S
GRK: ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι γὰρ
NAS: we are faithless, He remains faithful,
KJV: [yet] he abideth faithful:
INT: he faithful abides to deny indeed

2 Timothy 3:14 V-PMA-2S
GRK: σὺ δὲ μένε ἐν οἷς
NAS: You, however, continue in the things
KJV: But continue thou in
INT: you moreover abide in the things

2 Timothy 4:20 V-AIA-3S
GRK: Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ
NAS: Erastus remained at Corinth,
KJV: Erastus abode at Corinth:
INT: Erastus remained in Corinth

Hebrews 7:3 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς
NAS: of God, he remains a priest
KJV: of God; abideth a priest
INT: of God abides a priest to

Hebrews 7:24 V-PNA
GRK: διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς
NAS: because He continues forever,
KJV: he continueth ever,
INT: because of the abiding of him for

Hebrews 10:34 V-PPA-AFS
GRK: ὕπαρξιν καὶ μένουσαν
NAS: a better possession and a lasting one.
KJV: a better and an enduring substance.
INT: possession and abiding

Hebrews 12:27 V-ASA-3S
GRK: πεποιημένων ἵνα μείνῃ τὰ μὴ
NAS: be shaken may remain.
KJV: be shaken may remain.
INT: having been made that might remain the [things] cannot

Hebrews 13:1 V-PMA-3S
GRK: Ἡ φιλαδελφία μενέτω
NAS: Let love of the brethren continue.
KJV: Let brotherly love continue.
INT: Brotherly love let abide

Hebrews 13:14 V-PPA-AFS
GRK: ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ
NAS: we do not have a lasting city,
KJV: have we no continuing city, but
INT: we have here an abiding city but

1 Peter 1:23 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ καὶ μένοντος
NAS: the living and enduring word
KJV: which liveth and abideth for ever.
INT: of God and abiding

1 Peter 1:25 V-PIA-3S
GRK: ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν
NAS: OF THE LORD ENDURES FOREVER.
KJV: of the Lord endureth for
INT: [the] word of [the] Lord abides to the

1 John 2:6 V-PNA
GRK: ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς
NAS: the one who says he abides in Him ought
KJV: He that saith he abideth in him
INT: in him [he] abides ought even as

1 John 2:10 V-PIA-3S
GRK: τῷ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον
NAS: his brother abides in the Light
KJV: his brother abideth in the light,
INT: the light abides and cause for stumbling

1 John 2:14 V-PIA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε
NAS: of God abides in you, and you have overcome
KJV: the word of God abideth in you,
INT: in you abides and you have overcome

1 John 2:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν
NAS: the will of God lives forever.
KJV: the will of God abideth for ever.
INT: of God abides for the

1 John 2:19 V-LIA-3P
GRK: ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν μεθ'
NAS: they had been of us, they would have remained with us; but [they went out], so
KJV: they would [no doubt] have continued with
INT: us they were they would have remained anyhow with

1 John 2:24 V-PMA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν μενέτω ἐὰν ἐν
NAS: As for you, let that abide in you which
KJV: Let that therefore abide in you,
INT: in you let it abide if in

1 John 2:24 V-ASA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ'
NAS: from the beginning abides in you, you also
KJV: the beginning shall remain in
INT: in you should abide what from

1 John 2:24 V-FIA-2P
GRK: τῷ πατρὶ μενεῖτε
NAS: in you, you also will abide in the Son
KJV: ye also shall continue in the Son,
INT: the Father will abide

1 John 2:27 V-PIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν
NAS: you received from Him abides in you, and you have
KJV: of him abideth in you,
INT: from him abides in you

1 John 2:27 V-PIA-2P
GRK: ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ
NAS: as it has taught you, you abide in Him.
KJV: you, ye shall abide in
INT: it taught you you shall abide in him

1 John 2:28 V-PMA-2P
GRK: νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ
NAS: little children, abide in Him, so
KJV: now, little children, abide in him;
INT: now little children abide in him

1 John 3:6 V-PPA-NMS
GRK: ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει
NAS: No one who abides in Him sins; no
KJV: Whosoever abideth in him
INT: in him abides not sins

1 John 3:9 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ οὐ
NAS: His seed abides in him; and he cannot
KJV: his seed remaineth in him:
INT: in him abides and not

1 John 3:14 V-PIA-3S
GRK: μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ
NAS: He who does not love abides in death.
KJV: not [his] brother abideth in death.
INT: not loves abides in

1 John 3:15 V-PPA-AFS
GRK: ἐν αὐτῷ μένουσαν
NAS: eternal life abiding in him.
KJV: eternal life abiding in him.
INT: in him abiding

1 John 3:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ
NAS: does the love of God abide in him?
KJV: him, how dwelleth the love of God
INT: of God abides in him

1 John 3:24 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς
NAS: His commandments abides in Him, and He in him. We know
KJV: his commandments dwelleth in him,
INT: in him abides and he

1 John 3:24 V-PIA-3S
GRK: γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν
NAS: by this that He abides in us, by the Spirit
KJV: we know that he abideth in us,
INT: we know that he abides in us

1 John 4:12 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ
NAS: God abides in us, and His love
KJV: one another, God dwelleth in us,
INT: in us abides and the

1 John 4:13 V-PIA-1P
GRK: ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς
NAS: we know that we abide in Him and He in us, because
KJV: know we that we dwell in him,
INT: in him we abide and he

1 John 4:15 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς
NAS: God abides in him, and he in God.
KJV: of God, God dwelleth in him,
INT: in him abides and he

1 John 4:16 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ μένων ἐν τῇ
NAS: is love, and the one who abides in love
KJV: love; and he that dwelleth in love
INT: and he that abides in

1 John 4:16 V-PIA-3S
GRK: τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ
NAS: in love abides in God,
KJV: in love dwelleth in God,
INT: God abides and

1 John 4:16 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ μένει
NAS: in God, and God abides in him.
INT: in him abides

2 John 1:2 V-PPA-AFS
GRK: ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν
NAS: of the truth which abides in us and will be with us forever:
KJV: which dwelleth in
INT: truth which abides in us

2 John 1:9 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ μένων ἐν τῇ
NAS: who goes too far and does not abide in the teaching
KJV: transgresseth, and abideth not in
INT: and not abides in the

2 John 1:9 V-PPA-NMS
GRK: ἔχει ὁ μένων ἐν τῇ
NAS: God; the one who abides in the teaching,
KJV: God. He that abideth in
INT: has He that abides in the

Revelation 17:10 V-ANA
GRK: αὐτὸν δεῖ μεῖναι
NAS: he must remain a little while.
KJV: he must continue a short space.
INT: him he must remain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page