Κυρίου
Englishman's Concordance
Κυρίου (Kyriou) — 244 Occurrences

Matthew 1:20 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeared
INT: behold an angel of [the] Lord in a dream

Matthew 1:22 N-GMS
GRK: ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ
NAS: was spoken by the Lord through
KJV: was spoken of the Lord by the prophet,
INT: having been spoken by the Lord through the

Matthew 1:24 N-GMS
GRK: ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν
NAS: as the angel of the Lord commanded
KJV: the angel of the Lord had bidden
INT: the angel of [the] Lord and took to [him]

Matthew 2:13 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ'
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeareth
INT: behold an angel of [the] Lord appears in

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ
NAS: had been spoken by the Lord through
KJV: was spoken of the Lord by the prophet,
INT: having been spoken by Lord through the

Matthew 2:19 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ'
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: an angel of the Lord appeareth
INT: behold an angel of [the] Lord appears in

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Matthew 9:38 N-GMS
GRK: οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
NAS: beseech the Lord of the harvest
KJV: therefore the Lord of the harvest,
INT: therefore the Lord of the harvest

Matthew 21:9 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὡσαννὰ ἐν
NAS: IN THE NAME OF THE LORD; Hosanna
KJV: in the name of the Lord; Hosanna in
INT: in [the] name of [the] Lord Hosanna in

Matthew 21:42 N-GMS
GRK: γωνίας παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη
NAS: CAME ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS
KJV: this is the Lord's doing, and
INT: corner from [the] Lord was this

Matthew 23:39 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord

Matthew 25:18 N-GMS
GRK: ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ
NAS: and hid his master's money.
KJV: hid his lord's money.
INT: money of the master of him

Matthew 25:21 N-GMS
GRK: χαρὰν τοῦ κυρίου σου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: the joy of thy lord.
INT: joy of the master of you

Matthew 25:23 N-GMS
GRK: χαρὰν τοῦ κυρίου σου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: the joy of thy lord.
INT: joy of the master of you

Matthew 28:2 N-GMS
GRK: ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ
NAS: for an angel of the Lord descended
KJV: the angel of the Lord descended
INT: an angel indeed of [the] Lord having descended out of

Mark 1:3 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Mark 11:9 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: in [the] name of [the] Lord

Mark 12:11 N-GMS
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη
NAS: CAME ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS
KJV: This was the Lord's doing, and
INT: from [the] Lord was this

Mark 16:20 N-GMS
GRK: πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ
NAS: everywhere, while the Lord worked
KJV: every where, the Lord working with
INT: everywhere the Lord working with [them] and

Luke 1:6 N-GMS
GRK: δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι
NAS: and requirements of the Lord.
KJV: and ordinances of the Lord blameless.
INT: ordinances of the Lord blameless

Luke 1:9 N-GMS
GRK: ναὸν τοῦ κυρίου
NAS: the temple of the Lord and burn incense.
KJV: into the temple of the Lord.
INT: temple of the Lord

Luke 1:11 N-GMS
GRK: αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ
NAS: And an angel of the Lord appeared
KJV: an angel of the Lord standing
INT: to him an angel of [the] Lord standing at

Luke 1:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ οἶνον
NAS: in the sight of the Lord; and he will drink
KJV: in the sight of the Lord, and
INT: before the Lord and wine

Luke 1:38 N-GMS
GRK: ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι
NAS: the bondslave of the Lord; may it be done
KJV: the handmaid of the Lord; be it
INT: the handmaid of [the] Lord be it to me

Luke 1:43 N-GMS
GRK: μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς
NAS: has it [happened] to me, that the mother of my Lord would come
KJV: the mother of my Lord should come to
INT: mother of the Lord of me to

Luke 1:45 N-GMS
GRK: αὐτῇ παρὰ Κυρίου
NAS: of what had been spoken to her by the Lord.
KJV: her from the Lord.
INT: to her from [the] Lord

Luke 1:66 N-GMS
GRK: γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ'
NAS: [turn out to] be? For the hand of the Lord was certainly
KJV: And the hand of the Lord was with
INT: indeed [the] hand of [the] Lord was with

Luke 1:76 N-GMS
GRK: γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς
NAS: on BEFORE THE LORD TO PREPARE
KJV: the face of the Lord to prepare
INT: indeed before the Lord to prepare ways

Luke 2:9 N-GMS
GRK: καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς
NAS: And an angel of the Lord suddenly stood before
KJV: the angel of the Lord came upon
INT: and an angel of [the] Lord stood by them

Luke 2:9 N-GMS
GRK: καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς
NAS: them, and the glory of the Lord shone around
KJV: the glory of the Lord shone round about
INT: and [the] glory of [the] Lord shone around them

Luke 2:23 N-GMS
GRK: ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν
NAS: in the Law of the Lord, EVERY
KJV: in the law of the Lord, Every
INT: in [the] law of [the] Lord That every

Luke 2:24 N-GMS
GRK: τῷ νόμῳ Κυρίου ζεῦγος τρυγόνων
NAS: in the Law of the Lord, A PAIR
KJV: the law of the Lord, A pair
INT: the law of [the] Lord A pair of turtle doves

Luke 2:26 N-GMS
GRK: τὸν χριστὸν Κυρίου
NAS: before he had seen the Lord's Christ.
KJV: before he had seen the Lord's Christ.
INT: the Christ of [the] Lord

Luke 2:39 N-GMS
GRK: τὸν νόμον Κυρίου ἐπέστρεψαν εἰς
NAS: to the Law of the Lord, they returned
KJV: to the law of the Lord, they returned
INT: the law of [the] Lord they returned to

Luke 3:4 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε
NAS: THE WAY OF THE LORD, MAKE
KJV: the way of the Lord, make
INT: the way of [the] Lord straight make

Luke 4:18 N-GMS
GRK: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ
NAS: THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME, BECAUSE
KJV: The Spirit of the Lord [is] upon me,
INT: [The] Spirit of [the] Lord [is] upon me

Luke 4:19 N-GMS
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
NAS: THE FAVORABLE YEAR OF THE LORD.
KJV: the acceptable year of the Lord.
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's favor

Luke 5:17 N-GMS
GRK: καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς
NAS: and the power of the Lord was [present] for Him to perform healing.
KJV: the power of the Lord was
INT: and [the] power of [the] Lord was [there] for [him]

Luke 10:2 N-GMS
GRK: οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
NAS: beseech the Lord of the harvest
KJV: therefore the Lord of the harvest,
INT: therefore the Lord of the harvest

Luke 10:39 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν
NAS: was seated at the Lord's feet,
INT: feet of the Lord was listening to the

Luke 12:47 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ
NAS: who knew his master's will
KJV: knew his lord's will, and
INT: will of the master of him and

Luke 13:35 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord

Luke 16:5 N-GMS
GRK: χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν
NAS: one of his master's debtors,
KJV: of his lord's debtors
INT: debtors the master of him he said

Luke 19:38 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐν οὐρανῷ
NAS: IN THE NAME OF THE LORD; Peace
KJV: in the name of the Lord: peace in
INT: in [the] name of [the] Lord In heaven

Luke 22:61 N-GMS
GRK: ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν
NAS: the word of the Lord, how
KJV: the word of the Lord, how
INT: word of the Lord how he said

Luke 24:3 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: the body of the Lord Jesus.
KJV: not the body of the Lord Jesus.
INT: body of the Lord Jesus

John 1:23 N-GMS
GRK: τὴν ὁδὸν Κυρίου καθὼς εἶπεν
NAS: THE WAY OF THE LORD,' as Isaiah
KJV: the way of the Lord, as
INT: the way of [the] Lord as said

John 6:23 N-GMS
GRK: εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου
NAS: the bread after the Lord had given thanks.
KJV: bread, after that the Lord had given thanks:)
INT: having given thanks the Lord

John 12:13 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Κυρίου καὶ ὁ
NAS: IN THE NAME OF THE LORD, even
KJV: in the name of the Lord.
INT: in [the] name of [the] Lord even the

John 12:38 N-GMS
GRK: ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
NAS: HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?
KJV: hath the arm of the Lord been revealed?
INT: the arm of [the] Lord to whom was it revealed

John 13:16 N-GMS
GRK: μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ
NAS: is not greater than his master, nor
KJV: his lord; neither
INT: greater than the master of him nor

John 15:20 N-GMS
GRK: μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ
NAS: is not greater than his master.' If
KJV: his lord. If
INT: greater than the master of him If

Acts 2:20 N-GMS
GRK: ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην
NAS: DAY OF THE LORD SHALL COME.
KJV: notable day of the Lord come:
INT: come [the] day of [the] Lord great

Acts 2:21 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.'
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: the name of [the] Lord will be saved

Acts 3:20 N-GMS
GRK: προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ
INT: [the] presence of the Lord and [that] he might send

Acts 4:26 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ
NAS: AGAINST THE LORD AND AGAINST
KJV: together against the Lord, and against
INT: against the Lord and against

Acts 4:33 N-GMS
GRK: ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς
NAS: to the resurrection of the Lord Jesus,
KJV: of the resurrection of the Lord Jesus:
INT: apostles of the Lord Jesus of the

Acts 5:9 N-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα Κυρίου ἰδοὺ οἱ
NAS: the Spirit of the Lord to the test?
KJV: the Spirit of the Lord? behold,
INT: the Spirit of [the] Lord Behold the

Acts 5:19 N-GMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς
NAS: an angel of the Lord opened
KJV: But the angel of the Lord by night
INT: an angel however of [the] Lord during the night

Acts 7:31 N-GMS
GRK: ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
NAS: there came the voice of the Lord:
KJV: [it], the voice of the Lord came
INT: there was a voice of [the] Lord

Acts 8:16 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus.
KJV: in the name of the Lord Jesus.)
INT: name of the Lord Jesus

Acts 8:22 N-GMS
GRK: δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα
NAS: and pray the Lord that, if
INT: pray earnestly to the Lord if indeed

Acts 8:25 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς
NAS: the word of the Lord, they started back
KJV: the word of the Lord, returned
INT: word of the Lord returned to

Acts 8:26 N-GMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς
NAS: But an angel of the Lord spoke
KJV: And the angel of the Lord spake unto
INT: an angel moreover of [the] Lord spoke to

Acts 8:39 N-GMS
GRK: ὕδατος πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τὸν
NAS: the Spirit of the Lord snatched
KJV: the Spirit of the Lord caught away
INT: water [the] Spirit of [the] Lord carried away

Acts 9:1 N-GMS
GRK: μαθητὰς τοῦ κυρίου προσελθὼν τῷ
NAS: the disciples of the Lord, went
KJV: the disciples of the Lord, went
INT: disciples of the Lord having come to the

Acts 9:28 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: in the name of the Lord.
INT: name of Lord

Acts 9:31 N-GMS
GRK: φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ
NAS: on in the fear of the Lord and in the comfort
KJV: the fear of the Lord, and
INT: fear of the Lord and in the

Acts 10:33 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ κυρίου
NAS: that you have been commanded by the Lord.
INT: by the Lord

Acts 11:16 N-GMS
GRK: ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν
NAS: the word of the Lord, how
KJV: the word of the Lord, how
INT: word the of [the] Lord how he said

Acts 11:21 N-GMS
GRK: ἦν χεὶρ Κυρίου μετ' αὐτῶν
NAS: And the hand of the Lord was with them, and a large
KJV: And the hand of the Lord was with
INT: was [the] hand of [the] Lord with them

Acts 12:7 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ
NAS: an angel of the Lord suddenly appeared
KJV: the angel of the Lord came upon
INT: behold an angel of [the] Lord stood by and

Acts 12:23 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ' ὧν
NAS: an angel of the Lord struck
KJV: the angel of the Lord smote
INT: him an angel of [the] Lord in return for which

Acts 13:10 N-GMS
GRK: ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας
NAS: the straight ways of the Lord?
KJV: the right ways of the Lord?
INT: ways the of Lord straight

Acts 13:11 N-GMS
GRK: ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ
NAS: the hand of the Lord is upon you, and you will be blind
KJV: the hand of the Lord [is] upon
INT: behold [the] hand of the Lord [is] upon you

Acts 13:12 N-GMS
GRK: διδαχῇ τοῦ κυρίου
NAS: at the teaching of the Lord.
KJV: at the doctrine of the Lord.
INT: teaching of the Lord

Acts 13:44 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου
INT: word of [the] Lord

Acts 13:48 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν
INT: word of the Lord and believed

Acts 13:49 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ κυρίου δι' ὅλης
NAS: And the word of the Lord was being spread
KJV: the word of the Lord was published
INT: word of the Lord through all

Acts 15:11 N-GMS
GRK: χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν
NAS: the grace of the Lord Jesus,
KJV: the grace of the Lord Jesus
INT: grace of [the] Lord Jesus we believe

Acts 15:26 N-GMS
GRK: ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: for the name of our Lord Jesus
KJV: the name of our Lord Jesus Christ.
INT: name of the Lord of us Jesus

Acts 15:35 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου
NAS: also, the word of the Lord.
KJV: the word of the Lord, with
INT: word of the Lord

Acts 15:36 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου πῶς ἔχουσιν
NAS: the word of the Lord, [and see] how
KJV: the word of the Lord, [and see] how
INT: word of the Lord how they are

Acts 15:40 N-GMS
GRK: χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν
NAS: to the grace of the Lord.
INT: grace of the Lord by the

Acts 16:32 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν
INT: word of the Lord to all

Acts 18:25 N-GMS
GRK: ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ ζέων
NAS: in the way of the Lord; and being fervent
KJV: the way of the Lord; and
INT: way of the Lord and being fervent

Acts 19:5 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus.
KJV: in the name of the Lord Jesus.
INT: name of the Lord Jesus

Acts 19:10 N-GMS
GRK: λόγον τοῦ κυρίου Ἰουδαίους τε
NAS: heard the word of the Lord, both Jews
KJV: heard the word of the Lord Jesus, both
INT: word of the Lord Jews both

Acts 19:13 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες
NAS: the name of the Lord Jesus,
KJV: the name of the Lord Jesus,
INT: name of the Lord Jesus saying

Acts 19:17 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: and the name of the Lord Jesus
KJV: the name of the Lord Jesus
INT: name of the Lord Jesus

Acts 19:20 N-GMS
GRK: κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος
NAS: the word of the Lord was growing
KJV: grew the word of God and prevailed.
INT: might the Lord of the word

Acts 20:24 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ διαμαρτύρασθαι
NAS: I received from the Lord Jesus,
KJV: of the Lord Jesus,
INT: from the Lord Jesus to testify fully

Acts 20:35 N-GMS
GRK: λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι
NAS: the words of the Lord Jesus,
KJV: the words of the Lord Jesus,
INT: words of the Lord Jesus that

Acts 21:13 N-GMS
GRK: ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: for the name of the Lord Jesus.
KJV: for the name of the Lord Jesus.
INT: name of the Lord Jesus

Acts 21:14 N-GMS
GRK: εἰπόντες Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα
NAS: The will of the Lord be done!
KJV: saying, The will of the Lord be done.
INT: having said of the Lord the will

Acts 28:31 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: concerning the Lord Jesus
KJV: those things which concern the Lord Jesus
INT: concerning the Lord Jesus Christ

Romans 1:4 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: Jesus Christ our Lord,
INT: Christ the Lord of us

Romans 1:7 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: Father, and the Lord Jesus Christ.
INT: of us and Lord Jesus Christ

Romans 5:1 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: through our Lord Jesus
KJV: through our Lord Jesus Christ:
INT: through the Lord of us Jesus

Romans 5:11 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in God through our Lord Jesus Christ,
KJV: through our Lord Jesus Christ,
INT: through the Lord of us Jesus

Romans 5:21 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: Jesus Christ our Lord.
KJV: Christ our Lord.
INT: Christ the Lord of us

Romans 7:25 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄρα
NAS: Christ our Lord! So then,
KJV: Christ our Lord. So then with the mind
INT: Christ the Lord of us then

Romans 10:13 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: the name of [the] Lord will be saved

Romans 11:34 N-GMS
GRK: ἔγνω νοῦν Κυρίου ἢ τίς
NAS: HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD, OR WHO
KJV: the mind of the Lord? or
INT: did know [the] mind of [the] Lord or who

Romans 14:8 N-GMS
GRK: ἀποθνήσκωμεν τοῦ κυρίου ἐσμέν
NAS: or die, we are the Lord's.
KJV: die, we are the Lord's.
INT: we should die the Lord's we are

Romans 15:6 N-GMS
GRK: πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: and Father of our Lord Jesus
KJV: the Father of our Lord Jesus Christ.
INT: Father of the Lord of us Jesus

Romans 15:30 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: you, brethren, by our Lord Jesus
KJV: brethren, for the Lord Jesus Christ's
INT: by the Lord of us Jesus

Romans 16:20 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord of us Jesus

Romans 16:24 Noun-GMS
GRK: χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: on the name of our Lord Jesus
KJV: Christ our Lord, both theirs
INT: name of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: and [from] the Lord Jesus
INT: of us and [the] Lord Jesus Christ

1 Corinthians 1:7 N-GMS
GRK: ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the revelation of our Lord Jesus
KJV: the coming of our Lord Jesus Christ:
INT: revelation of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 1:8 N-GMS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the day of our Lord Jesus
KJV: the day of our Lord Jesus Christ.
INT: day of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: Jesus Christ our Lord.
KJV: Christ our Lord.
INT: Christ the Lord of us

1 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: by the name of our Lord Jesus
KJV: the name of our Lord Jesus Christ,
INT: name the Lord of us Jesus

1 Corinthians 2:16 N-GMS
GRK: ἔγνω νοῦν Κυρίου ὃς συμβιβάσει
NAS: THE MIND OF THE LORD, THAT HE WILL INSTRUCT
KJV: the mind of the Lord, that
INT: did know [the] mind of [the] Lord who will instruct

1 Corinthians 5:4 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: In the name of our Lord Jesus,
KJV: the name of our Lord Jesus Christ,
INT: name of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 5:4 N-GMS
GRK: δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: with the power of our Lord Jesus,
KJV: the power of our Lord Jesus Christ,
INT: power of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 5:5 N-GMS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: in the day of the Lord Jesus.
KJV: in the day of the Lord Jesus.
INT: day of the of Lord

1 Corinthians 6:11 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus
KJV: in the name of the Lord Jesus, and
INT: name of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 7:22 N-GMS
GRK: δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν ὁμοίως
NAS: while a slave, is the Lord's freedman;
KJV: is the Lord's freeman:
INT: [being] a slave a freedman of [the] Lord is likewise

1 Corinthians 7:25 N-GMS
GRK: παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω
NAS: command of the Lord, but I give
KJV: no commandment of the Lord: yet I give
INT: virgins commandment of [the] Lord not I have

1 Corinthians 7:25 N-GMS
GRK: ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι
NAS: as one who by the mercy of the Lord is trustworthy.
KJV: of the Lord to be
INT: having received mercy from [the] Lord faithful to be

1 Corinthians 7:32 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κυρίου πῶς ἀρέσῃ
NAS: is concerned about the things of the Lord, how
KJV: for the things that belong to the Lord, how
INT: the things of the Lord how he shall please

1 Corinthians 7:34 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ᾖ
NAS: is concerned about the things of the Lord, that she may be holy
KJV: the things of the Lord, that
INT: the things of the Lord that she might be

1 Corinthians 9:5 N-GMS
GRK: ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς
NAS: and the brothers of the Lord and Cephas?
KJV: [as] the brethren of the Lord, and
INT: brothers of the Lord and Cephas

1 Corinthians 10:21 N-GMS
GRK: δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ
NAS: the cup of the Lord and the cup
KJV: drink the cup of the Lord, and the cup
INT: you are able [the] cup of [the] Lord to drink and

1 Corinthians 10:21 N-GMS
GRK: δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ
NAS: of the table of the Lord and the table
KJV: be partakers of the Lord's table,
INT: you are able of [the] table of [the] Lord to partake and

1 Corinthians 10:26 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου γὰρ ἡ
NAS: FOR THE EARTH IS THE LORD'S, AND ALL IT CONTAINS.
KJV: the earth [is] the Lord's, and
INT: the Lord's indeed [is] the

1 Corinthians 10:28 Noun-GMS
GRK: τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ
KJV: the earth [is] the Lord's, and
INT: for [the] Lord's [is] the earth

1 Corinthians 11:23 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ
NAS: For I received from the Lord that which
KJV: of the Lord that which
INT: from the Lord that which also

1 Corinthians 11:26 N-GMS
GRK: θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις
NAS: you proclaim the Lord's death
KJV: cup, ye do shew the Lord's death till
INT: death of the Lord you proclaim until

1 Corinthians 11:27 N-GMS
GRK: ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως ἔνοχος
NAS: the cup of the Lord in an unworthy manner,
KJV: [this] cup of the Lord, unworthily,
INT: cup of the Lord unworthily guilty

1 Corinthians 11:27 N-GMS
GRK: αἵματος τοῦ κυρίου
NAS: of the body and the blood of the Lord.
KJV: and blood of the Lord.
INT: blood of the Lord

1 Corinthians 11:32 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόμεθα ἵνα
NAS: we are disciplined by the Lord so
KJV: of the Lord, that
INT: by the Lord we are disciplined that

1 Corinthians 14:37 N-GMS
GRK: ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή
NAS: I write to you are the Lord's commandment.
KJV: are the commandments of the Lord.
INT: to you that of [the] Lord they are commands

1 Corinthians 15:57 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: through our Lord Jesus
KJV: through our Lord Jesus Christ.
INT: through the Lord of us Jesus

1 Corinthians 15:58 N-GMS
GRK: ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε εἰδότες
NAS: in the work of the Lord, knowing
KJV: the work of the Lord, forasmuch as ye know
INT: work of the Lord always knowing

1 Corinthians 16:10 N-GMS
GRK: γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς
NAS: for he is doing the Lord's work,
KJV: he worketh the work of the Lord, as I
INT: indeed work of [the] Lord he works as

1 Corinthians 16:23 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ'
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord Jesus [be] with

2 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: and [from] the Lord Jesus
INT: of us and [the] Lord Jesus Christ

2 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: and Father of our Lord Jesus
KJV: the Father of our Lord Jesus Christ,
INT: Father of the Lord of us Jesus

2 Corinthians 1:14 N-GMS
GRK: ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the day of our Lord Jesus.
KJV: in the day of the Lord Jesus.
INT: day of the Lord of us Jesus

2 Corinthians 3:17 N-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
NAS: the Spirit of the Lord is, [there] is liberty.
KJV: the Spirit of the Lord [is], there
INT: the Spirit of [the] Lord [is] [there is] freedom

2 Corinthians 3:18 N-GMS
GRK: τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν
NAS: the glory of the Lord, are being transformed
KJV: the glory of the Lord, are changed
INT: the glory of [the] Lord beholding as in a mirror [to] the

2 Corinthians 3:18 N-GMS
GRK: καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος
NAS: just as from the Lord, the Spirit.
KJV: by the Spirit of the Lord.
INT: even as from [the] Lord [the] Spirit

2 Corinthians 5:6 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ κυρίου
NAS: we are absent from the Lord--
KJV: we are absent from the Lord:
INT: away from the Lord

2 Corinthians 5:11 N-GMS
GRK: φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν
NAS: the fear of the Lord, we persuade
KJV: the terror of the Lord, we persuade
INT: fear of the Lord men we persuade

2 Corinthians 8:9 N-GMS
GRK: χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the grace of our Lord Jesus
KJV: the grace of our Lord Jesus Christ,
INT: grace of the Lord of us Jesus

2 Corinthians 8:19 N-GMS
GRK: αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ
NAS: by us for the glory of the Lord Himself,
KJV: of the same Lord, and
INT: himself of the Lord glory and

2 Corinthians 8:21 N-GMS
GRK: μόνον ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ
NAS: in the sight of the Lord, but also
KJV: in the sight of the Lord, but
INT: only before [the] Lord but also

2 Corinthians 11:31 N-GMS
GRK: πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν
NAS: and Father of the Lord Jesus,
KJV: Father of our Lord Jesus Christ,
INT: Father of the Lord Jesus knows

2 Corinthians 12:1 N-GMS
GRK: καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου
NAS: and revelations of the Lord.
KJV: and revelations of the Lord.
INT: and revelations of [the] Lord

2 Corinthians 13:14 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: The grace of the Lord Jesus Christ,
INT: grace of the Lord Jesus Christ

Galatians 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: and [from] our Lord Jesus Christ,
INT: of us and the Lord Jesus Christ

Galatians 1:19 N-GMS
GRK: ἀδελφὸν τοῦ κυρίου
NAS: except James, the Lord's brother.
KJV: save James the Lord's brother.
INT: brother of the Lord

Galatians 6:14 N-GMS
GRK: σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the cross of our Lord Jesus
KJV: the cross of our Lord Jesus Christ,
INT: cross of the Lord of us Jesus

Galatians 6:18 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: The grace of our Lord Jesus Christ
KJV: the grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord of us Jesus

Ephesians 1:2 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: and [from] the Lord Jesus
INT: of us and [the] Lord Jesus Christ

Ephesians 1:3 N-GMS
GRK: πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: and Father of our Lord Jesus
KJV: Father of our Lord Jesus Christ,
INT: Father of the Lord of us Jesus

Ephesians 1:17 N-GMS
GRK: θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: that the God of our Lord Jesus Christ,
KJV: the God of our Lord Jesus Christ,
INT: God of the Lord of us Jesus

Ephesians 3:14 Noun-GMS
GRK: πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
KJV: the Father of our Lord Jesus Christ,
INT: Father Lord of our Jesus

Ephesians 5:17 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ κυρίου
NAS: what the will of the Lord is.
KJV: what the will of the Lord [is].
INT: will of the Lord [is]

Ephesians 5:20 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the name of our Lord Jesus
KJV: the name of our Lord Jesus Christ;
INT: [the] name the Lord of us Jesus

Ephesians 6:4 N-GMS
GRK: καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου
NAS: and instruction of the Lord.
KJV: and admonition of the Lord.
INT: and admonition of [the] Lord

Ephesians 6:8 N-GMS
GRK: κομίσεται παρὰ κυρίου εἴτε δοῦλος
NAS: he will receive back from the Lord, whether
KJV: of the Lord, whether
INT: he will receive from Lord whether slave

Ephesians 6:23 N-GMS
GRK: πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the Father and the Lord Jesus
KJV: the Father and the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Father and [the] Lord Jesus Christ

Philippians 1:2 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: and [from] the Lord Jesus
INT: of us and [the] Lord Jesus Christ

Philippians 3:8 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου δι'
NAS: Jesus my Lord, for whom
KJV: Jesus my Lord: for whom
INT: Jesus the Lord of me on account of

Philippians 4:23 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The grace of the Lord Jesus Christ
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord Jesus Christ

Colossians 1:3 N-GMS
GRK: πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the Father of our Lord Jesus
KJV: the Father of our Lord Jesus Christ,
INT: [and] Father of the Lord of us Jesus

Colossians 1:10 N-GMS
GRK: ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν
NAS: in a manner worthy of the Lord, to please
KJV: might walk worthy of the Lord unto all
INT: worthily of the Lord to all

Colossians 3:17 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες
NAS: in the name of the Lord Jesus,
KJV: the name of the Lord Jesus,
INT: in [the] name of [the] Lord Jesus giving thanks

Colossians 3:24 N-GMS
GRK: ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν
NAS: knowing that from the Lord you will receive
KJV: of the Lord ye shall receive
INT: that from [the] Lord you will receive the

1 Thessalonians 1:1 Noun-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: Father, and the Lord Jesus Christ.
INT: our and [the] Lord Jesus Christ

1 Thessalonians 1:3 N-GMS
GRK: ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: of hope in our Lord Jesus
KJV: of hope in our Lord Jesus Christ,
INT: of hope of the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 1:6 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ κυρίου δεξάμενοι τὸν
NAS: imitators of us and of the Lord, having received
KJV: and of the Lord, having received
INT: and of the Lord having accepted the

1 Thessalonians 1:8 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον
NAS: For the word of the Lord has sounded forth
KJV: the word of the Lord not
INT: word of the Lord not only

1 Thessalonians 2:19 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: you, in the presence of our Lord Jesus
KJV: of our Lord Jesus
INT: before the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 3:13 N-GMS
GRK: παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: at the coming of our Lord Jesus
KJV: the coming of our Lord Jesus Christ
INT: coming of the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 4:2 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: we gave you by [the authority of] the Lord Jesus.
KJV: you by the Lord Jesus.
INT: through the Lord Jesus

1 Thessalonians 4:15 N-GMS
GRK: ἐν λόγῳ κυρίου ὅτι ἡμεῖς
NAS: to you by the word of the Lord, that we who are alive
KJV: by the word of the Lord, that we
INT: in [the] word of [the] Lord that we

1 Thessalonians 4:15 N-GMS
GRK: παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ
NAS: the coming of the Lord, will not precede
KJV: unto the coming of the Lord shall not
INT: coming of the Lord no not

1 Thessalonians 4:17 N-GMS
GRK: ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα
NAS: to meet the Lord in the air,
KJV: to meet the Lord in the air:
INT: [the] meeting of the Lord in [the] air

1 Thessalonians 5:2 N-GMS
GRK: ὅτι ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
NAS: that the day of the Lord will come
KJV: that the day of the Lord so cometh
INT: that day of [the] Lord as a thief

1 Thessalonians 5:9 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: through our Lord Jesus
KJV: by our Lord Jesus Christ,
INT: through the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 5:23 N-GMS
GRK: παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: at the coming of our Lord Jesus
KJV: the coming of our Lord Jesus Christ.
INT: coming of the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 5:28 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: The grace of our Lord Jesus Christ
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 1:2 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the Father and the Lord Jesus
KJV: Father and the Lord Jesus Christ.
INT: of us and the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 1:7 N-GMS
GRK: ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ'
NAS: and to us as well when the Lord Jesus
KJV: when the Lord Jesus
INT: revelation of the Lord Jesus from

2 Thessalonians 1:8 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the gospel of our Lord Jesus.
KJV: the gospel of our Lord Jesus Christ:
INT: gospel of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 1:9 N-GMS
GRK: προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ
NAS: from the presence of the Lord and from the glory
KJV: the presence of the Lord, and
INT: [the] presence of the Lord and from

2 Thessalonians 1:12 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: that the name of our Lord Jesus
KJV: the name of our Lord Jesus Christ
INT: name of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 1:12 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our God and [the] Lord Jesus
KJV: God and the Lord Jesus Christ.
INT: of us and of [the] Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 2:1 N-GMS
GRK: παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: to the coming of our Lord Jesus
KJV: the coming of our Lord Jesus Christ,
INT: coming of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 2:2 N-GMS
GRK: ἡμέρα τοῦ κυρίου
NAS: that the day of the Lord has come.
INT: day of the Lord

2 Thessalonians 2:13 N-GMS
GRK: ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου ὅτι εἵλατο
NAS: beloved by the Lord, because
KJV: beloved of the Lord, because God
INT: beloved by [the] Lord that chose

2 Thessalonians 2:14 N-GMS
GRK: δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the glory of our Lord Jesus
KJV: of the glory of our Lord Jesus Christ.
INT: of [the] glory of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 3:1 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ
NAS: for us that the word of the Lord will spread rapidly
KJV: the word of the Lord may have [free] course,
INT: word of the Lord might spread rapidly and

2 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the name of our Lord Jesus
KJV: the name of our Lord Jesus Christ,
INT: [the] name of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 3:18 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: The grace of our Lord Jesus Christ
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord of us Jesus

1 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: and Christ Jesus our Lord.
KJV: Christ our Lord.
INT: Jesus the Lord of us

1 Timothy 1:14 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ
NAS: and the grace of our Lord was more than abundant,
KJV: of our Lord was exceeding abundant
INT: grace of the Lord of us with

1 Timothy 6:3 N-GMS
GRK: τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: words, those of our Lord Jesus Christ,
KJV: [even] the words of our Lord Jesus
INT: those of the Lord of us Jesus

1 Timothy 6:14 N-GMS
GRK: ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the appearing of our Lord Jesus
KJV: of our Lord Jesus
INT: appearing of the Lord of us Jesus

2 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: and Christ Jesus our Lord.
KJV: Jesus our Lord.
INT: Jesus the Lord of us

2 Timothy 1:8 N-GMS
GRK: μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ
NAS: of the testimony of our Lord or
KJV: of our Lord, nor
INT: testimony of the Lord of us nor

2 Timothy 1:18 N-GMS
GRK: ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ
NAS: mercy from the Lord on that day--
KJV: mercy of the Lord in that
INT: mercy from [the] Lord in that

2 Timothy 2:19 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Κυρίου
NAS: the name of the Lord is to abstain
INT: the name of the Lord

2 Timothy 2:24 N-GMS
GRK: δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ
NAS: The Lord's bond-servant must
KJV: And the servant of the Lord must not
INT: a bond-servant moreover of [the] Lord not it behoves

Philemon 1:3 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: Father and the Lord Jesus Christ.
INT: of us and [the] Lord Jesus Christ

Philemon 1:25 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The grace of the Lord Jesus Christ
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord Jesus Christ

Hebrews 2:3 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν
NAS: through the Lord, it was confirmed
KJV: by the Lord, and was confirmed
INT: by the Lord by the [ones]

Hebrews 12:5 N-GMS
GRK: ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου μηδὲ ἐκλύου
NAS: THE DISCIPLINE OF THE LORD, NOR
KJV: the chastening of the Lord, nor
INT: care little for [the] discipline of [the] Lord nor faint

James 1:1 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God and of the Lord Jesus
KJV: of God and of the Lord Jesus Christ,
INT: of God and of [the] Lord Jesus Christ

James 1:7 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ κυρίου
NAS: anything from the Lord,
KJV: any thing of the Lord.
INT: from the Lord

James 2:1 N-GMS
GRK: πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in our glorious Lord Jesus
KJV: the faith of our Lord Jesus Christ,
INT: faith from the Lord of us Jesus

James 4:10 N-GMS
GRK: ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου καὶ ὑψώσει
NAS: yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt
KJV: in the sight of the Lord, and
INT: Humble yourselves before Lord and he will exalt

James 5:4 N-GMS
GRK: τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν
NAS: the ears of the Lord of Sabaoth.
KJV: into the ears of the Lord of sabaoth.
INT: the ears of [the] Lord of Hosts have entered

James 5:7 N-GMS
GRK: παρουσίας τοῦ κυρίου ἰδοὺ ὁ
NAS: the coming of the Lord. The farmer
KJV: the coming of the Lord. Behold,
INT: coming of the Lord Behold the

James 5:8 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν
NAS: for the coming of the Lord is near.
KJV: the coming of the Lord draweth nigh.
INT: coming of the Lord has drawn near

James 5:10 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Κυρίου
NAS: spoke in the name of the Lord.
KJV: in the name of the Lord, for an example
INT: the name of [the] Lord

James 5:11 N-GMS
GRK: τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε ὅτι
NAS: the outcome of the Lord's dealings, that the Lord
KJV: the end of the Lord; that
INT: the outcome of [the] Lord you saw that

James 5:14 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: him with oil in the name of the Lord;
KJV: in the name of the Lord:
INT: name of the Lord

1 Peter 1:3 N-GMS
GRK: πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: and Father of our Lord Jesus
KJV: Father of our Lord Jesus Christ,
INT: Father of the Lord of us Jesus

1 Peter 1:25 N-GMS
GRK: δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς
NAS: BUT THE WORD OF THE LORD ENDURES
KJV: But the word of the Lord endureth for
INT: but [the] word of [the] Lord abides to

1 Peter 3:12 N-GMS
GRK: ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους
NAS: FOR THE EYES OF THE LORD ARE TOWARD
KJV: the eyes of the Lord [are] over
INT: because [the] eyes of [the] Lord [are] on [the] righteous

1 Peter 3:12 N-GMS
GRK: πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας
NAS: BUT THE FACE OF THE LORD IS AGAINST
KJV: the face of the Lord [is] against
INT: [the] face however of [the] Lord [is] against those doing

2 Peter 1:2 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
NAS: of God and of Jesus our Lord;
KJV: of Jesus our Lord,
INT: of Jesus the Lord of us

2 Peter 1:8 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the true knowledge of our Lord Jesus
KJV: of our Lord Jesus
INT: the of the Lord of us Jesus

2 Peter 1:11 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ
NAS: kingdom of our Lord and Savior
KJV: kingdom of our Lord and Saviour
INT: kingdom of the Lord of us and

2 Peter 1:16 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: and coming of our Lord Jesus
KJV: coming of our Lord Jesus Christ,
INT: the of the Lord of us Jesus

2 Peter 2:11 N-DMS
GRK: αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν
NAS: against them before the Lord.
KJV: them before the Lord.
INT: them before [the] Lord a railing judgment

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ
NAS: by the knowledge of the Lord and Savior
KJV: the knowledge of the Lord and
INT: [the] knowledge of the Lord of us and

2 Peter 3:2 N-GMS
GRK: ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος
NAS: and the commandment of the Lord and Savior
KJV: the apostles of the Lord and
INT: commandment of the Lord and Savior

2 Peter 3:10 N-GMS
GRK: δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
NAS: But the day of the Lord will come like
KJV: But the day of the Lord will come as
INT: moreover [the] day of [the] Lord as a thief

2 Peter 3:15 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν
NAS: the patience of our Lord [as] salvation;
KJV: of our Lord [is] salvation;
INT: the of the Lord of us patience

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ
NAS: and knowledge of our Lord and Savior
KJV: of our Lord and
INT: in [the] knowledge of the Lord of us and

Jude 1:17 N-GMS
GRK: ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: by the apostles of our Lord Jesus
KJV: the apostles of our Lord Jesus Christ;
INT: apostles of the Lord of us Jesus

Jude 1:21 N-GMS
GRK: ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: for the mercy of our Lord Jesus
KJV: the mercy of our Lord Jesus Christ
INT: mercy of the Lord of us Jesus

Jude 1:25 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα
NAS: Christ our Lord, [be] glory,
INT: Christ the Lord of us [be] glory

Revelation 11:4 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς
NAS: before the Lord of the earth.
INT: before the Lord of the earth

Revelation 11:15 N-GMS
GRK: κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ
NAS: has become [the kingdom] of our Lord and of His Christ;
KJV: [the kingdoms] of our Lord, and
INT: world of the Lord's of us and

Revelation 22:21 N-GMS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord Jesus Christ
INT: grace of the Lord Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page