Χριστῷ
Englishman's Concordance
Χριστῷ (Christō) — 103 Occurrences

Romans 3:24 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: the redemption which is in Christ Jesus;
KJV: that is in Christ Jesus:
INT: which [is] in Christ Jesus

Romans 6:8 N-DMS
GRK: ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ πιστεύομεν ὅτι
NAS: we have died with Christ, we believe
KJV: with Christ, we believe
INT: we died with Christ we believe that

Romans 6:11 N-DMS
GRK: θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: but alive to God in Christ Jesus.
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: to God in Christ Jesus

Romans 6:23 N-DMS
GRK: αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
NAS: life in Christ Jesus
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: eternal in Christ Jesus the

Romans 8:1 N-DMS
GRK: τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ
NAS: for those who are in Christ Jesus.
KJV: to them which are in Christ Jesus,
INT: to those in Christ Jesus not

Romans 8:2 N-DMS
GRK: ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν
NAS: of life in Christ Jesus
KJV: of life in Christ Jesus hath made
INT: life in Christ Jesus set free

Romans 8:39 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
NAS: of God, which is in Christ Jesus
KJV: of God, which is in Christ Jesus our
INT: which [is] in Christ Jesus the

Romans 9:1 N-DMS
GRK: λέγω ἐν Χριστῷ οὐ ψεύδομαι
NAS: the truth in Christ, I am not lying,
KJV: the truth in Christ, I lie not,
INT: I speak in Christ not I lie

Romans 12:5 N-DMS
GRK: ἐσμεν ἐν Χριστῷ τὸ δὲ
NAS: body in Christ, and individually
KJV: body in Christ, and every
INT: we are in Christ and

Romans 14:18 N-DMS
GRK: δουλεύων τῷ χριστῷ εὐάρεστος τῷ
NAS: [way] serves Christ is acceptable
KJV: serveth Christ [is] acceptable
INT: serves Christ [is] well-pleasing

Romans 15:17 N-DMS
GRK: καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ
NAS: Therefore in Christ Jesus I have
KJV: Jesus Christ in those things which pertain to
INT: boasting in Christ Jesus [as to] the things

Romans 16:3 N-DMS
GRK: μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: my fellow workers in Christ Jesus,
KJV: helpers in Christ Jesus:
INT: of me in Christ Jesus

Romans 16:7 N-DMS
GRK: γέγοναν ἐν Χριστῷ
NAS: who also were in Christ before me.
KJV: were in Christ before me.
INT: were in Christ

Romans 16:9 N-DMS
GRK: ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν
NAS: our fellow worker in Christ, and Stachys
KJV: helper in Christ, and Stachys
INT: of us in Christ and Stachys

Romans 16:10 N-DMS
GRK: δόκιμον ἐν Χριστῷ ἀσπάσασθε τοὺς
NAS: the approved in Christ. Greet
KJV: approved in Christ. Salute them
INT: approved in Christ greet those

Romans 16:18 N-DMS
GRK: κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν
NAS: not of our Lord Christ but of their own
KJV: Lord Jesus Christ, but their own
INT: Lord of us Christ not serve

1 Corinthians 1:2 N-DMS
GRK: ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς
NAS: to those who have been sanctified in Christ Jesus,
KJV: in Christ Jesus,
INT: having been sanctified in Christ Jesus called

1 Corinthians 1:4 N-DMS
GRK: ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: which was given you in Christ Jesus,
KJV: by Jesus Christ;
INT: to you in Christ Jesus

1 Corinthians 1:30 N-DMS
GRK: ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὃς
NAS: But by His doing you are in Christ Jesus,
KJV: ye in Christ Jesus, who
INT: are in Christ Jesus who

1 Corinthians 3:1 N-DMS
GRK: νηπίοις ἐν Χριστῷ
NAS: as to infants in Christ.
KJV: unto babes in Christ.
INT: to little children in Christ

1 Corinthians 4:10 N-DMS
GRK: φρόνιμοι ἐν Χριστῷ ἡμεῖς ἀσθενεῖς
NAS: but you are prudent in Christ; we are weak,
KJV: [are] wise in Christ; we [are] weak,
INT: wise in Christ we weak

1 Corinthians 4:15 N-DMS
GRK: ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ' οὐ
NAS: tutors in Christ, yet
KJV: in Christ, yet
INT: you should have in Christ yet not

1 Corinthians 4:15 N-DMS
GRK: ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ
NAS: fathers, for in Christ Jesus
KJV: for in Christ Jesus I
INT: in indeed Christ Jesus through

1 Corinthians 4:17 N-DMS
GRK: τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καθὼς
NAS: you of my ways which are in Christ, just
KJV: which be in Christ, as I teach
INT: that [are] in Christ Jesus as

1 Corinthians 15:18 N-DMS
GRK: κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο
NAS: who have fallen asleep in Christ have perished.
KJV: in Christ are perished.
INT: having fallen asleep in Christ have perished

1 Corinthians 15:19 N-DMS
GRK: ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν
NAS: we have hoped in Christ in this
KJV: we have hope in Christ, we are of all
INT: this in Christ having hope we are

1 Corinthians 15:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται
NAS: also in Christ all
KJV: so in Christ shall all
INT: in Christ all will be made alive

1 Corinthians 15:31 N-DMS
GRK: ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
NAS: I have in Christ Jesus
KJV: I have in Christ Jesus our
INT: I have in Christ Jesus the

1 Corinthians 16:24 N-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμήν
NAS: be with you all in Christ Jesus.
KJV: all in Christ Jesus. Amen.
INT: you in Christ Jesus Amen

2 Corinthians 2:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ καὶ τὴν
NAS: leads us in triumph in Christ, and manifests
KJV: in Christ, and
INT: in Christ and the

2 Corinthians 2:17 N-DMS
GRK: θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
NAS: we speak in Christ in the sight
KJV: speak we in Christ.
INT: God in Christ we speak

2 Corinthians 3:14 N-DMS
GRK: ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται
NAS: because it is removed in Christ.
KJV: [vail] is done away in Christ.
INT: which in Christ is being annulled

2 Corinthians 5:17 N-DMS
GRK: τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις
NAS: anyone is in Christ, [he is] a new
KJV: [be] in Christ, [he is] a new
INT: anyone [be] in Christ [he is] a new creation

2 Corinthians 5:19 N-DMS
GRK: ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων
NAS: that God was in Christ reconciling
KJV: was in Christ, reconciling the world
INT: was in Christ [the] world reconciling

2 Corinthians 11:2 N-DMS
GRK: παραστῆσαι τῷ χριστῷ
NAS: husband, so that to Christ I might present
KJV: [you as] a chaste virgin to Christ.
INT: to present [you] to Christ

2 Corinthians 12:2 N-DMS
GRK: ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν
NAS: a man in Christ who fourteen
KJV: a man in Christ above fourteen
INT: a man in Christ ago years

2 Corinthians 12:19 N-DMS
GRK: θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν τὰ
NAS: that we have been speaking in Christ; and all
KJV: God in Christ: but [we do] all things,
INT: God in Christ we speak of the things

Galatians 1:22 N-DMS
GRK: ταῖς ἐν Χριστῷ
NAS: of Judea which were in Christ;
KJV: which were in Christ:
INT: which [are] in Christ

Galatians 2:4 N-DMS
GRK: ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα
NAS: we have in Christ Jesus,
KJV: we have in Christ Jesus, that
INT: we have in Christ Jesus that

Galatians 2:17 N-DMS
GRK: δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ
NAS: to be justified in Christ, we ourselves
KJV: by Christ, we
INT: to be justified in Christ we were found also

Galatians 2:20 N-DMS
GRK: Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ
NAS: I have been crucified with Christ; and it is no longer
KJV: I am crucified with Christ: nevertheless
INT: Christ I have been crucified with I live

Galatians 3:14 N-DMS
GRK: ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα τὴν
NAS: in order that in Christ Jesus
KJV: Jesus Christ; that
INT: in Jesus Christ that the

Galatians 3:26 N-DMS
GRK: πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: through faith in Christ Jesus.
KJV: faith in Christ Jesus.
INT: faith in Christ Jesus

Galatians 3:28 N-DMS
GRK: ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: for you are all one in Christ Jesus.
KJV: one in Christ Jesus.
INT: are in Christ Jesus

Galatians 5:6 N-DMS
GRK: ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε
NAS: For in Christ Jesus neither
KJV: in Jesus Christ neither circumcision
INT: in indeed Christ Jesus neither

Ephesians 1:1 N-DMS
GRK: πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and [who are] faithful in Christ Jesus:
KJV: to the faithful in Christ Jesus:
INT: faithful in Christ Jesus

Ephesians 1:3 N-DMS
GRK: ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ
NAS: in the heavenly [places] in Christ,
KJV: heavenly [places] in Christ:
INT: heavenly places in Christ

Ephesians 1:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ τὰ ἐπὶ
NAS: up of all things in Christ, things in the heavens
KJV: all things in Christ, both which
INT: in Christ the things in

Ephesians 1:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ
NAS: that we who were the first to hope in Christ would be to the praise
KJV: first trusted in Christ.
INT: in Christ

Ephesians 1:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν
NAS: He brought about in Christ, when He raised
KJV: in Christ, when he raised
INT: in Christ having raised him

Ephesians 2:5 N-DMS
GRK: συνεζωοποίησεν τῷ χριστῷ χάριτί ἐστε
NAS: made us alive together with Christ (by grace
KJV: hath quickened us together with Christ, (by grace
INT: made alive [us] with Christ by grace you are

Ephesians 2:6 N-DMS
GRK: ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: us with Him in the heavenly [places] in Christ Jesus,
KJV: heavenly [places] in Christ Jesus:
INT: heavenly places in Christ Jesus

Ephesians 2:7 N-DMS
GRK: ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in kindness toward us in Christ Jesus.
KJV: us through Christ Jesus.
INT: us in Christ Jesus

Ephesians 2:10 N-DMS
GRK: κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ
NAS: created in Christ Jesus
KJV: created in Christ Jesus unto
INT: having been created in Christ Jesus for

Ephesians 2:13 N-DMS
GRK: δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς
NAS: But now in Christ Jesus you who
KJV: now in Christ Jesus ye
INT: however in Christ Jesus you

Ephesians 3:6 N-DMS
GRK: ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ
NAS: of the promise in Christ Jesus
KJV: promise in Christ by the gospel:
INT: promise in Christ Jesus through

Ephesians 3:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
NAS: He carried out in Christ Jesus
KJV: he purposed in Christ Jesus our
INT: in Christ Jesus the

Ephesians 3:21 N-DMS
GRK: καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς
NAS: in the church and in Christ Jesus
KJV: the church by Christ Jesus throughout
INT: and in Christ Jesus to

Ephesians 4:32 N-DMS
GRK: θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν
NAS: as God in Christ also
KJV: God for Christ's sake hath forgiven
INT: God in Christ forgave you

Ephesians 5:24 N-DMS
GRK: ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ οὕτως καὶ
NAS: is subject to Christ, so
KJV: is subject unto Christ, so
INT: is subjected to Christ so also

Ephesians 6:5 N-DMS
GRK: ὡς τῷ χριστῷ
NAS: of your heart, as to Christ;
KJV: heart, as unto Christ;
INT: as to the Christ

Philippians 1:1 N-DMS
GRK: ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς
NAS: the saints in Christ Jesus
KJV: the saints in Christ Jesus which are
INT: saints in Christ Jesus who

Philippians 1:13 N-DMS
GRK: φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν
NAS: that my imprisonment in [the cause of] Christ has become
KJV: bonds in Christ are manifest
INT: clearly known in Christ to have become in

Philippians 1:23 N-DMS
GRK: καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ
NAS: to depart and be with Christ, for [that] is very much
KJV: with Christ; which is far
INT: and with Christ to be very much

Philippians 1:26 N-DMS
GRK: περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν
NAS: in me may abound in Christ Jesus
KJV: in Jesus Christ for me
INT: might abound in Christ Jesus in

Philippians 2:1 N-DMS
GRK: παράκλησις ἐν Χριστῷ εἴ τι
NAS: encouragement in Christ, if
KJV: consolation in Christ, if any comfort
INT: encouragement in Christ if any

Philippians 2:5 N-DMS
GRK: καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: which was also in Christ Jesus,
KJV: was also in Christ Jesus:
INT: also in Christ Jesus [was]

Philippians 3:3 N-DMS
GRK: καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ
NAS: and glory in Christ Jesus
KJV: rejoice in Christ Jesus, and
INT: glory in Christ Jesus and

Philippians 3:14 N-DMS
GRK: θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: call of God in Christ Jesus.
KJV: of God in Christ Jesus.
INT: of God in Christ Jesus

Philippians 4:7 N-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and your minds in Christ Jesus.
KJV: minds through Christ Jesus.
INT: of you in Christ Jesus

Philippians 4:19 N-DMS
GRK: δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in glory in Christ Jesus.
KJV: glory by Christ Jesus.
INT: glory in Christ Jesus

Philippians 4:21 N-DMS
GRK: ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀσπάζονται
NAS: saint in Christ Jesus.
KJV: saint in Christ Jesus. The brethren
INT: saint in Christ Jesus greet

Colossians 1:2 N-DMS
GRK: ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ χάρις ὑμῖν
NAS: brethren in Christ [who are] at Colossae:
KJV: in Christ which are at
INT: brothers in Christ Grace to you

Colossians 1:4 N-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ
NAS: of your faith in Christ Jesus
KJV: faith in Christ Jesus, and
INT: of you in Christ Jesus and

Colossians 1:28 N-DMS
GRK: τέλειον ἐν Χριστῷ
NAS: man complete in Christ.
KJV: perfect in Christ Jesus:
INT: perfect in Christ

Colossians 2:20 N-DMS
GRK: ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν
NAS: you have died with Christ to the elementary principles
KJV: with Christ from
INT: you died with Christ from the

Colossians 3:1 N-DMS
GRK: συνηγέρθητε τῷ χριστῷ τὰ ἄνω
NAS: you have been raised up with Christ, keep seeking
KJV: be risen with Christ, seek
INT: you were raised with Christ the things above

Colossians 3:3 N-DMS
GRK: σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ
NAS: is hidden with Christ in God.
KJV: is hid with Christ in God.
INT: with Christ in

Colossians 3:24 N-DMS
GRK: τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε
NAS: It is the Lord Christ whom you serve.
KJV: ye serve the Lord Christ.
INT: for the Lord Christ you serve

1 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις ὑμῖν
NAS: Jesus Christ: Grace
KJV: Jesus Christ: Grace
INT: [the] Lord Jesus Christ Grace to you

1 Thessalonians 2:14 N-DMS
GRK: Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὅτι
NAS: of God in Christ Jesus
KJV: are in Christ Jesus: for
INT: Judea in Christ Jesus because

1 Thessalonians 4:16 N-DMS
GRK: νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
NAS: and the dead in Christ will rise
KJV: the dead in Christ shall rise first:
INT: dead in Christ will rise first

1 Thessalonians 5:18 N-DMS
GRK: θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς
NAS: is God's will for you in Christ Jesus.
KJV: of God in Christ Jesus concerning
INT: of God in Christ Jesus toward

2 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
NAS: and the Lord Jesus Christ:
KJV: the Lord Jesus Christ:
INT: the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 3:12 N-DMS
GRK: κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ
NAS: Jesus Christ to work
KJV: Lord Jesus Christ, that with
INT: our Lord Jesus Christ that with

1 Timothy 1:12 N-DMS
GRK: ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
NAS: I thank Christ Jesus our Lord,
KJV: And I thank Christ Jesus our
INT: having strengthened me Christ Jesus who

1 Timothy 1:14 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and love which are [found] in Christ Jesus.
KJV: which is in Christ Jesus.
INT: which [is] in Christ Jesus

1 Timothy 3:13 N-DMS
GRK: τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in the faith that is in Christ Jesus.
KJV: which is in Christ Jesus.
INT: which [is] in Christ Jesus

2 Timothy 1:1 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: of life in Christ Jesus,
KJV: which is in Christ Jesus,
INT: which [is] in Christ Jesus

2 Timothy 1:9 N-DMS
GRK: ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ
NAS: which was granted us in Christ Jesus
KJV: us in Christ Jesus before
INT: us in Christ Jesus before

2 Timothy 1:13 N-DMS
GRK: τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and love which are in Christ Jesus.
KJV: which is in Christ Jesus.
INT: which [are] in Christ Jesus

2 Timothy 2:1 N-DMS
GRK: τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in the grace that is in Christ Jesus.
KJV: the grace that is in Christ Jesus.
INT: which [is] in Christ Jesus

2 Timothy 2:10 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ
NAS: the salvation which is in Christ Jesus
KJV: which is in Christ Jesus with
INT: which [is] in Christ Jesus with

2 Timothy 3:12 N-DMS
GRK: εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται
NAS: godly in Christ Jesus
KJV: in Christ Jesus
INT: godly in Christ Jesus will be persecuted

2 Timothy 3:15 N-DMS
GRK: τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: faith which is in Christ Jesus.
KJV: which is in Christ Jesus.
INT: which [is] in Christ Jesus

Philemon 1:8 N-DMS
GRK: πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων
NAS: confidence in Christ to order
KJV: bold in Christ to enjoin thee
INT: much in Christ boldness having

Philemon 1:20 N-DMS
GRK: σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
NAS: refresh my heart in Christ.
INT: heart in Christ

Philemon 1:23 N-DMS
GRK: μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: my fellow prisoner in Christ Jesus,
KJV: fellowprisoner in Christ Jesus;
INT: my in Christ Jesus

1 Peter 3:16 N-DMS
GRK: ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν
NAS: behavior in Christ will be put to shame.
KJV: conversation in Christ.
INT: good in Christ manner of life

1 Peter 5:10 N-DMS
GRK: δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον
NAS: glory in Christ, will Himself
KJV: by Christ Jesus,
INT: glory in Christ Jesus a little while

1 Peter 5:14 N-DMS
GRK: τοῖς ἐν Χριστῷ
NAS: be to you all who are in Christ.
KJV: all that are in Christ Jesus. Amen.
INT: who [are] in Christ

1 John 5:20 N-DMS
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ οὗτός ἐστιν
NAS: Jesus Christ. This
KJV: Son Jesus Christ. This is
INT: of him Jesus Christ He is

Jude 1:1 N-DMS
GRK: καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς
NAS: and kept for Jesus Christ:
KJV: in Jesus Christ, [and] called:
INT: and in Jesus Christ kept called [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page