ἡμᾶς
Englishman's Concordance
ἡμᾶς (hēmas) — 167 Occurrences

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
INT: not lead us into temptation

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
INT: but deliver us from

Matthew 8:29 PPro-A1P
GRK: καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
INT: time to torment us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς ἀπόστειλον ἡμᾶς
INT: If you cast out us send away us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: ἡμᾶς ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν
INT: us send away us into the

Matthew 9:27 PPro-A1P
GRK: λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: saying Have mercy on us Son of David

Matthew 13:56 PPro-A1P
GRK: πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν πόθεν
INT: all with us are from where

Matthew 17:4 PPro-A1P
GRK: καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
INT: good it is for us here to be

Matthew 20:7 PPro-A1P
GRK: Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο λέγει
INT: Because no one us has hired He says

Matthew 20:30 PPro-A1P
GRK: Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 20:31 PPro-A1P
GRK: Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 27:4 PPro-A1P
GRK: Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ ὄψῃ
INT: What [is that] to us you will see [to it]

Matthew 27:25 PPro-A1P
GRK: αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ
INT: of him [be] on us and on

Mark 1:24 PPro-A1P
GRK: ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε
INT: are you come to destroy us I know you

Mark 5:12 PPro-A1P
GRK: λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς
INT: saying Send us into the

Mark 6:3 PPro-A1P
GRK: ὧδε πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐσκανδαλίζοντο
INT: here with us and they took offense

Mark 9:5 PPro-A1P
GRK: καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
INT: good it is for us here to be

Mark 9:22 PPro-A1P
GRK: σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς
INT: having compassion on us

Luke 1:71 PPro-A1P
GRK: τῶν μισούντων ἡμᾶς
INT: those who hating us

Luke 1:78 PPro-A1P
GRK: οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
INT: which has visited us [the] sunrise from

Luke 4:34 PPro-A1P
GRK: ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε
INT: Are you come to destroy us I know you

Luke 7:20 PPro-A1P
GRK: βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ
INT: Baptist has sent us to you

Luke 9:33 PPro-A1P
GRK: καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι
INT: good it is for us here to be

Luke 11:1 PPro-A1P
GRK: Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι καθὼς
INT: Lord teach us to pray as

Luke 11:4 PPro-A1P
GRK: μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
INT: not lead us into temptation

Luke 11:4 Ppro-A1P
GRK: ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
INT: but deliver us from

Luke 11:45 PPro-A1P
GRK: λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις
INT: saying also us you insult

Luke 12:41 PPro-A1P
GRK: Κύριε πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν
INT: Lord to us the parable

Luke 16:26 PPro-A1P
GRK: ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
INT: from there to us can they pass

Luke 17:13 PPro-A1P
GRK: ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
INT: Master have compassion on us

Luke 19:14 PPro-A1P
GRK: βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς
INT: to reign over us

Luke 20:6 PPro-A1P
GRK: ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς πεπεισμένος γάρ
INT: all will stone us persuaded indeed

Luke 20:22 PPro-A1P
GRK: ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον
INT: it is lawful for us to Ceasar tribute

Luke 23:15 PPro-A1P
GRK: αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἰδοὺ
INT: him to us and Behold

Luke 23:30 PPro-A1P
GRK: πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ τοῖς
INT: Fall upon us and to the

Luke 23:30 PPro-A1P
GRK: βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς
INT: hills Cover us

Luke 23:39 PPro-A1P
GRK: σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς
INT: yourself and us

Luke 24:22 PPro-A1P
GRK: ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὀρθριναὶ
INT: us astonished us having been early

John 1:22 PPro-A1P
GRK: τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις
INT: to the [ones] having sent us what say you

John 9:4 PPro-A1P
GRK: ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι
INT: Us it behoves to work

John 9:34 PPro-A1P
GRK: σὺ διδάσκεις ἡμᾶς καὶ ἐξέβαλον
INT: you teach us And they cast

Acts 1:21 PPro-A1P
GRK: ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς ὁ κύριος
INT: went out among us the Lord

Acts 3:4 PPro-A1P
GRK: Βλέψον εἰς ἡμᾶς
INT: Look on us

Acts 4:12 PPro-A1P
GRK: δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
INT: must be saved we

Acts 5:28 PPro-A1P
GRK: ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς τὸ αἷμα
INT: to bring upon us the blood

Acts 6:2 PPro-A1P
GRK: ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν
INT: pleasing it is [for] us having left the

Acts 7:40 PPro-A1P
GRK: ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς
INT: who brought out us from [the] land

Acts 11:15 PPro-A1P
GRK: καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
INT: also upon us in [the] beginning

Acts 14:11 PPro-A1P
GRK: κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
INT: are come down to us

Acts 14:22 PPro-A1P
GRK: θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς
INT: tribulations must we enter into

Acts 16:10 PPro-A1P
GRK: ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς
INT: that had called us God

Acts 16:15 PPro-A1P
GRK: καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς
INT: And she persuaded us

Acts 16:37 PPro-A1P
GRK: αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους
INT: them Having beaten us publicly uncondemned

Acts 16:37 PPro-A1P
GRK: νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ
INT: now secretly us do they thrust out no

Acts 16:37 PPro-A1P
GRK: ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
INT: having come themselves us let them bring out

Acts 20:5 PPro-A1P
GRK: προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι
INT: having gone before waited for us in Troas

Acts 21:1 PPro-A1P
GRK: ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ'
INT: it was sailed we having drawn away from

Acts 21:5 PPro-A1P
GRK: ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας
INT: it was that completed we the days

Acts 21:5 PPro-A1P
GRK: ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν
INT: we journeyed accompanying us all with

Acts 21:11 PPro-A1P
GRK: ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας
INT: having come to us and having taken

Acts 21:17 PPro-A1P
GRK: ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί
INT: gladly received us the brothers

Acts 27:1 PPro-A1P
GRK: τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν
INT: that should sail we to

Acts 27:6 PPro-A1P
GRK: Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό
INT: Italy he caused to enter us into it

Acts 27:7 PPro-A1P
GRK: μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου
INT: not permitting us the wind

Acts 27:20 PPro-A1P
GRK: τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς
INT: the of our being saved we

Acts 27:26 PPro-A1P
GRK: τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
INT: a certain must we fall

Acts 28:2 PPro-A1P
GRK: προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν
INT: they received all of us because of the

Acts 28:7 PPro-A1P
GRK: ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς
INT: who having received us days three

Acts 28:10 PPro-A1P
GRK: τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις
INT: honors honored us and on setting sail

Romans 3:8 PPro-A1P
GRK: φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι
INT: affirm some [that] we say

Romans 4:24 PPro-A1P
GRK: καὶ δι' ἡμᾶς οἷς μέλλει
INT: also on account of us to whom it is about

Romans 5:8 PPro-A1P
GRK: ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς
INT: love to us God

Romans 6:6 PPro-A1P
GRK: μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ
INT: no longer be enslaved we to sin

Romans 7:6 PPro-A1P
GRK: ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι
INT: so that should serve we in newness

Romans 8:18 PPro-A1P
GRK: ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς
INT: to be revealed to us

Romans 8:35 PPro-A1P
GRK: τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ
INT: who us will separate from

Romans 8:37 PPro-A1P
GRK: τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς
INT: the [one] having loved us

Romans 8:39 PPro-A1P
GRK: ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ
INT: other will be able us to separate from

Romans 9:24 PPro-A1P
GRK: καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον
INT: also he called us not only

1 Corinthians 4:1 PPro-A1P
GRK: Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος
INT: So of us let reckon a man

1 Corinthians 4:9 PPro-A1P
GRK: ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους
INT: God us apostles

1 Corinthians 6:14 PPro-A1P
GRK: ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ
INT: raised up and us will raise out by

1 Corinthians 8:8 PPro-A1P
GRK: βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει
INT: food however us not does commend

1 Corinthians 9:10 PPro-A1P
GRK: ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει
INT: or because of us altogether says he [it]

1 Corinthians 9:10 PPro-A1P
GRK: λέγει δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη
INT: says he [it] for sake of us indeed it was written

1 Corinthians 10:6 PPro-A1P
GRK: μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
INT: not to be us desirers of evil things

2 Corinthians 1:4 PPro-A1P
GRK: ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ
INT: who comforts us in all

2 Corinthians 1:4 PPro-A1P
GRK: τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς
INT: to be able us to comfort those

2 Corinthians 1:5 PPro-A1P
GRK: χριστοῦ εἰς ἡμᾶς οὕτως διὰ
INT: Christ toward us thus so through

2 Corinthians 1:8 PPro-A1P
GRK: ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ
INT: so as us to despair we even of the

2 Corinthians 1:10 PPro-A1P
GRK: θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται
INT: a death delivered us and does deliver

2 Corinthians 1:11 PPro-A1P
GRK: τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ
INT: the toward us gift through

2 Corinthians 1:14 PPro-A1P
GRK: καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους
INT: also you did acknowledge us in part

2 Corinthians 1:21 PPro-A1P
GRK: δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν
INT: moreover establishes us with you

2 Corinthians 1:21 PPro-A1P
GRK: καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός
INT: and having anointed us [is] God

2 Corinthians 1:22 PPro-A1P
GRK: καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς
INT: also having sealed us and having given

2 Corinthians 2:14 PPro-A1P
GRK: πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ
INT: always leads in triumph us in

2 Corinthians 3:6 PPro-A1P
GRK: καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς
INT: also made competent us [as] servants of a new

2 Corinthians 4:14 PPro-A1P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ
INT: Jesus also us through Jesus

2 Corinthians 5:5 PPro-A1P
GRK: δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ
INT: moreover having prepared us for this very

2 Corinthians 5:10 PPro-A1P
GRK: γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ
INT: indeed all we be revealed must

2 Corinthians 5:14 PPro-A1P
GRK: χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς κρίναντας τοῦτο
INT: of Christ constrains us having judged this

2 Corinthians 5:18 PPro-A1P
GRK: τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ
INT: having reconciled us to himself by

2 Corinthians 7:2 PPro-A1P
GRK: Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν
INT: Receive us no one did we wrong

2 Corinthians 7:6 PPro-A1P
GRK: ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς
INT: brought low encouraged us God

2 Corinthians 8:6 PPro-A1P
GRK: τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἵνα
INT: exhort we Titus that

2 Corinthians 8:20 PPro-A1P
GRK: μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν
INT: lest anyone us should blemish in

2 Corinthians 10:2 PPro-A1P
GRK: τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ
INT: who reckon of us as according to

Galatians 1:4 PPro-A1P
GRK: ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ
INT: so that he might deliver us out of the

Galatians 1:23 PPro-A1P
GRK: Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν
INT: he who persecuted us once now

Galatians 2:4 PPro-A1P
GRK: Ἰησοῦ ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν
INT: Jesus that us they might bring into bondage

Galatians 3:13 PPro-A1P
GRK: Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ
INT: Christ us ransomed from

Galatians 5:1 PPro-A1P
GRK: Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν
INT: In the freedom us Christ made free

Ephesians 1:3 PPro-A1P
GRK: ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ
INT: having blessed us with every

Ephesians 1:4 PPro-A1P
GRK: καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ
INT: as he chose us in him

Ephesians 1:4 PPro-A1P
GRK: κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ
INT: of [the] world to be we holy and

Ephesians 1:5 PPro-A1P
GRK: προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν
INT: having predestined us for adoption

Ephesians 1:6 PPro-A1P
GRK: ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ
INT: which he made objects of grace us in the

Ephesians 1:8 PPro-A1P
GRK: ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ
INT: he caused to abound toward us in all

Ephesians 1:12 PPro-A1P
GRK: τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον
INT: to be us to [the] praise

Ephesians 1:19 PPro-A1P
GRK: αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας
INT: of him toward us who believe

Ephesians 2:4 PPro-A1P
GRK: ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς
INT: with which he loved us

Ephesians 2:5 PPro-A1P
GRK: καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς
INT: also being we dead

Ephesians 2:7 PPro-A1P
GRK: χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ
INT: kindness toward us in Christ

Ephesians 5:2 PPro-A1P
GRK: χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν
INT: Christ loved us and gave up

Philippians 3:17 PPro-A1P
GRK: ἔχετε τύπον ἡμᾶς
INT: you have [for] a pattern us

Colossians 1:13 PPro-A1P
GRK: ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς
INT: who delivered us from the

1 Thessalonians 1:8 PPro-A1P
GRK: χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
INT: need to have for us to have to say anything

1 Thessalonians 1:10 PPro-A1P
GRK: τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς
INT: who delivers us from the

1 Thessalonians 2:15 PPro-A1P
GRK: προφήτας καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων καὶ
INT: prophets and us having driven out and

1 Thessalonians 2:16 PPro-A1P
GRK: κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν
INT: forbidding us to the Gentiles

1 Thessalonians 2:18 PPro-A1P
GRK: καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς
INT: and hindered us Satan

1 Thessalonians 3:6 PPro-A1P
GRK: Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ' ὑμῶν
INT: Timothy to us from you

1 Thessalonians 3:6 PPro-A1P
GRK: πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ
INT: always longing us to see even as

1 Thessalonians 4:7 PPro-A1P
GRK: γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς
INT: indeed called us God

1 Thessalonians 5:9 PPro-A1P
GRK: οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς
INT: not has destined us God

2 Thessalonians 1:4 PPro-A1P
GRK: ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν
INT: so as for ourselves us in you

2 Thessalonians 2:16 PPro-A1P
GRK: ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς
INT: the [one] having loved us and having given [us]

2 Thessalonians 3:7 PPro-A1P
GRK: δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς ὅτι οὐκ
INT: it behoves [you] to imitate us because not

2 Thessalonians 3:9 PPro-A1P
GRK: τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς
INT: to imitate us

2 Timothy 1:9 PPro-A1P
GRK: τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος
INT: the [one] having saved us and having called [us]

2 Timothy 2:12 PPro-A1P
GRK: κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
INT: he also will deny us

Titus 2:12 PPro-A1P
GRK: παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι
INT: instructing us that having denied

Titus 2:14 PPro-A1P
GRK: ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
INT: that he might redeem us from all

Titus 3:5 PPro-A1P
GRK: ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ
INT: mercy he saved us through [the] washing

Titus 3:6 PPro-A1P
GRK: ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ
INT: he poured out on us richly through

Titus 3:15 PPro-A1P
GRK: τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει
INT: those who love us in [the] faith

Hebrews 2:1 PPro-A1P
GRK: περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν
INT: more abundantly to give heed us to the things we have heard

Hebrews 2:3 PPro-A1P
GRK: ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη
INT: having heard to us it was confirmed

Hebrews 13:6 PPro-A1P
GRK: ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν Κύριος
INT: So that may be confident we to say [The] Lord [is]

James 1:18 PPro-A1P
GRK: βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας
INT: Having willed [it] he brought forth us by [the] word of truth

James 1:18 PPro-A1P
GRK: τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα
INT: to be us first-fruits a sort of

1 Peter 1:3 PPro-A1P
GRK: ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα
INT: mercy having fathered again us to a hope

2 Peter 1:3 PPro-A1P
GRK: τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ
INT: of the [one] having called us [to his] own glory

1 John 1:7 PPro-A1P
GRK: αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
INT: of him cleanses us from every

1 John 1:9 PPro-A1P
GRK: καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
INT: and might cleanse us from all

1 John 3:1 PPro-A1P
GRK: οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ
INT: not knows us because not

1 John 4:10 PPro-A1P
GRK: αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν
INT: he loved us and sent

1 John 4:11 PPro-A1P
GRK: θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς
INT: God loved us also we

1 John 4:19 PPro-A1P
GRK: πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
INT: first loved us

3 John 1:9 PPro-A1P
GRK: οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς
INT: not receives us

3 John 1:10 PPro-A1P
GRK: πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς καὶ μὴ
INT: evil prating against us and not

Revelation 1:5 PPro-A1P
GRK: Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι
INT: To him who loved us and having washed

Revelation 1:5 PPro-A1P
GRK: καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν
INT: and having washed us from the

Revelation 1:6 PPro-A1P
GRK: καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς
INT: and made us a kingdom priests

Revelation 6:16 PPro-A1P
GRK: πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε
INT: Fall on us and hide

Revelation 6:16 PPro-A1P
GRK: καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου
INT: and hide us from [the] face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page