εἷς
Englishman's Concordance
εἷς (heis) — 99 Occurrences

Matthew 8:19 Adj-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν
KJV: And a certain scribe came,
INT: And having come to [him] one scribe said

Matthew 9:18 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει
KJV: there came a certain ruler,
INT: behold a ruler certain having come knelt down

Matthew 18:24 Adj-NMS
GRK: συναίρειν προσηνέχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης
NAS: to settle [them], one who owed
KJV: to reckon, one was brought
INT: to settle was brought one to him a debtor

Matthew 19:16 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ
NAS: And someone came to Him and said,
KJV: And, behold, one came and said
INT: And behold one having come to him

Matthew 19:17 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν ὁ
NAS: is good? There is [only] One who is good;
KJV: good but one, [that is], God: but
INT: what is good Only One is

Matthew 20:21 Adj-NMS
GRK: υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν
NAS: may sit one on Your right
KJV: sons may sit, the one on thy
INT: sons of me one on [the] right hand

Matthew 20:21 Adj-NMS
GRK: σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
NAS: on Your right and one on Your left.
KJV: right hand, and the other on the left,
INT: of you and one on [the] left hand

Matthew 22:35 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: One of them, a lawyer, asked
KJV: Then one of them,
INT: and questioned [him] one of them

Matthew 23:8 Adj-NMS
GRK: κληθῆτε ῥαββί εἷς γάρ ἐστιν
NAS: Rabbi; for One is your Teacher,
KJV: Rabbi: for one is your
INT: shall be called Rabbi one indeed is

Matthew 23:9 Adj-NMS
GRK: τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν
NAS: your father; for One is your Father,
KJV: the earth: for one is your
INT: the earth one indeed is

Matthew 23:10 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ χριστός
NAS: leaders; for One is your Leader,
KJV: masters: for one is your
INT: of you is one the Christ

Matthew 24:40 Adj-NMS
GRK: τῷ ἀγρῷ εἷς παραλαμβάνεται καὶ
NAS: in the field; one will be taken
KJV: the field; the one shall be taken,
INT: the field one is taken and

Matthew 24:40 Adj-NMS
GRK: παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: is taken and one is left

Matthew 26:14 Adj-NMS
GRK: Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Then one of the twelve, named
KJV: Then one of the twelve, called
INT: Then having gone one of the twelve

Matthew 26:21 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you that one of you will betray
KJV: unto you, that one of you
INT: to you that one of you

Matthew 26:22 Adj-NMS
GRK: λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος Μήτι
NAS: grieved, they each one began to say
INT: to say to him one each not

Matthew 26:47 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: behold, Judas, one of the twelve, came
KJV: lo, Judas, one of the twelve, came,
INT: behold Judas one of the twelve

Matthew 26:51 Adj-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ
NAS: And behold, one of those who
KJV: behold, one of them which were with
INT: And behold one of those with

Matthew 27:38 Adj-NMS
GRK: δύο λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν
NAS: were crucified with Him, one on the right
KJV: with him, one on the right hand,
INT: two robbers one at [the] right hand

Matthew 27:38 Adj-NMS
GRK: δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
NAS: on the right and one on the left.
KJV: and another on
INT: right hand and one at [the] left

Matthew 27:48 Adj-NMS
GRK: εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: Immediately one of them ran,
KJV: And straightway one of them
INT: immediately having run one of them

Mark 2:7 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: sins but God alone?
KJV: but God only?
INT: if not one [that is] God

Mark 5:22 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων
NAS: One of the synagogue officials named
KJV: there cometh one of the rulers of the synagogue,
INT: And comes one of the rulers of synagogue

Mark 6:15 Adj-NMS
GRK: προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν
NAS: like one of the prophets
KJV: or as one of the prophets.
INT: A prophet or like one of the prophets

Mark 8:28 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν
NAS: but others, one of the prophets.
KJV: and others, One of the prophets.
INT: moreover one of the prophets

Mark 9:17 Adj-NMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ
NAS: And one of the crowd answered
KJV: And one of the multitude
INT: answering one him one out of the

Mark 10:17 Adj-NMS
GRK: ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας
NAS: out on a journey, a man ran
KJV: the way, there came one running, and
INT: [the] journey having run up one and having knelt down to

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: except God alone.
KJV: good but one, [that is], God.
INT: if not one God

Mark 10:37 Adj-NMS
GRK: ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ
NAS: that we may sit, one on Your right
KJV: that we may sit, one on thy
INT: to us that one of [us] at

Mark 10:37 Adj-NMS
GRK: δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν
NAS: on Your right and one on [Your] left,
KJV: right hand, and the other on thy
INT: your right hand and one at your left hand

Mark 12:28 Adj-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων
NAS: One of the scribes came
KJV: And one of the scribes came,
INT: And having come up one of the scribes

Mark 12:29 Adj-NMS
GRK: ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν
NAS: THE LORD OUR GOD IS ONE LORD;
KJV: God is one Lord:
INT: of us Lord one is

Mark 12:32 Adj-NMS
GRK: εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ
NAS: stated that HE IS ONE, AND THERE IS NO
KJV: for there is one God; and
INT: you have said that one he is and

Mark 13:1 Adj-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν
NAS: out of the temple, one of His disciples
KJV: the temple, one of his
INT: says to him one of the disciples

Mark 14:10 Adj-NMS
GRK: Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα
NAS: who was one of the twelve,
KJV: Iscariot, one of the twelve,
INT: Iscariot one of the twelve

Mark 14:18 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you that one of you will betray
KJV: unto you, One of you
INT: to you that one of you

Mark 14:19 Adj-NMS
GRK: λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς
NAS: and to say to Him one by one,
INT: to say to him one by one

Mark 14:19 Adj-NMS
GRK: εἷς κατὰ εἷς Μήτι ἐγώ
NAS: to Him one by one, Surely
INT: one by one not [Is it] I

Mark 14:20 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Εἷς τῶν δώδεκα
KJV: unto them, [It is] one of
INT: he said to them [It is] one of the twelve

Mark 14:43 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Judas, one of the twelve,
KJV: cometh Judas, one of the twelve, and
INT: Judas one of the twelve

Mark 14:47 Adj-NMS
GRK: εἷς δέ τις
NAS: But one of those who stood
KJV: And one of them that stood by drew
INT: one moreover a certain

Luke 7:41 Adj-NMS
GRK: τινί ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια
NAS: two debtors: one owed five hundred
KJV: debtors: the one owed
INT: certain the one owed denarii

Luke 17:15 Adj-NMS
GRK: εἷς δὲ ἐξ
NAS: Now one of them, when he saw
KJV: And one of them,
INT: one moreover of

Luke 17:34 Adj-NMS
GRK: μιᾶς ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ
NAS: bed; one will be taken
INT: one the one will be taken and

Luke 17:36 Adj
GRK: ἀγρῷ ὁ εἴς παραληφθήσεται καὶ
KJV: the field; the one shall be taken,
INT: field the one shall be taken and

Luke 18:10 Adj-NMS
GRK: προσεύξασθαι ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ
NAS: to pray, one a Pharisee
KJV: to pray; the one a Pharisee,
INT: to pray the one a Pharisee and

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
NAS: except God alone.
KJV: [is] good, save one, [that is], God.
INT: if not one God

Luke 22:47 Adj-NMS
GRK: λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
NAS: Judas, one of the twelve,
KJV: Judas, one of the twelve,
INT: was called Judas one of the twelve

Luke 22:50 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ
NAS: And one of them struck the slave
KJV: And one of them
INT: And struck one a certain of

Luke 23:39 Adj-NMS
GRK: Εἷς δὲ τῶν
NAS: One of the criminals who were hanged
KJV: And one of the malefactors
INT: one moreover of the

Luke 24:18 Adj-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας
NAS: One [of them], named Cleopas,
KJV: And the one of them, whose name
INT: having answered moreover one named Cleopas

John 1:40 Adj-NMS
GRK: Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of the two who heard
KJV: One of the two
INT: of Simon Peter one of the

John 6:8 Adj-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of His disciples, Andrew,
KJV: One of his
INT: Says to him one of the

John 6:70 Adj-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
NAS: you, the twelve, and [yet] one of you is a devil?
KJV: twelve, and one of you
INT: of you one a devil is

John 6:71 Adj-NMS
GRK: παραδιδόναι αὐτόν εἷς ἐκ τῶν
NAS: Iscariot, for he, one of the twelve,
KJV: him, being one of the twelve.
INT: to betray him one of the

John 7:50 Adj-NMS
GRK: τὸ πρότερον εἷς ὢν ἐξ
NAS: being one of them) said
KJV: night, being one of them,)
INT: the former one being [one] of

John 8:9 Adj-NMS
GRK: ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς
NAS: it, they [began] to go out one by one,
INT: having heard they went out one by one

John 8:9 Adj-NMS
GRK: εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ
NAS: out one by one, beginning
INT: one by one having begun from

John 10:16 Adj-NMS
GRK: μία ποίμνη εἷς ποιμήν
NAS: one flock [with] one shepherd.
INT: one flock one shepherd

John 11:49 Adj-NMS
GRK: εἷς δέ τις
NAS: But one of them, Caiaphas,
KJV: And one of them,
INT: one however certain

John 11:50 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ
NAS: that it is expedient for you that one man
KJV: for us, that one man should die
INT: for us that one man should die

John 12:2 Adj-NMS
GRK: δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ
NAS: but Lazarus was one of those
KJV: was one of them that sat at the table
INT: and Lazarus one was of

John 12:4 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν
NAS: Iscariot, one of His disciples,
KJV: Then saith one of his
INT: Iscariot one of the

John 13:21 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν
NAS: I say to you, that one of you will betray
KJV: unto you, that one of you
INT: to you that one of you

John 13:23 Adj-NMS
GRK: ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν
NAS: bosom one of His disciples,
KJV: Jesus' bosom one of his disciples,
INT: there was reclining one out of the

John 18:22 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν
NAS: this, one of the officers
KJV: spoken, one of the officers
INT: of him having said one standing by of the

John 18:26 Adj-NMS
GRK: λέγει εἷς ἐκ τῶν
NAS: One of the slaves of the high priest,
KJV: One of the servants
INT: Says one of the

John 19:34 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν
NAS: But one of the soldiers pierced
KJV: But one of the soldiers with a spear
INT: but one of the soldiers

John 20:24 Adj-NMS
GRK: Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν
NAS: But Thomas, one of the twelve, called
KJV: But Thomas, one of the twelve,
INT: Thomas however one of the

Acts 2:6 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ
NAS: each one of them was hearing
KJV: because that every man heard them
INT: because heard one each the

Acts 4:32 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν
NAS: and soul; and not one [of them] claimed
INT: and not one anything of that which

Acts 11:28 Adj-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν
NAS: One of them named Agabus
KJV: And there stood up one of them
INT: having risen up moreover one from among them

Romans 3:10 Adj-NMS
GRK: δίκαιος οὐδὲ εἷς
NAS: RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE;
KJV: righteous, no, not one:
INT: a righteous one not even one

Romans 3:30 Adj-NMS
GRK: εἴπερ εἷς ὁ θεός
NAS: through faith is one.
KJV: Seeing [it is] one God, which
INT: since indeed one God [it is]

Romans 12:5 Adj-NMS
GRK: δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων μέλη
KJV: and every one members one of another.
INT: and individually one of each other members

1 Corinthians 4:6 Adj-NMS
GRK: ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ
NAS: that no one of you will become arrogant
KJV: that no one of you be puffed up
INT: that not one for

1 Corinthians 8:4 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ εἷς
NAS: and that there is no God but one.
KJV: God but one.
INT: if not one

1 Corinthians 8:6 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ
NAS: yet for us there is [but] one God,
KJV: to us [there is but] one God,
INT: but to us [there is] one God the

1 Corinthians 8:6 Adj-NMS
GRK: αὐτόν καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς
NAS: things and we [exist] for Him; and one Lord,
KJV: him; and one Lord Jesus
INT: him and one Lord Jesus

1 Corinthians 9:24 Adj-NMS
GRK: μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ λαμβάνει
NAS: run, but [only] one receives
KJV: all, but one receiveth the prize?
INT: indeed run one however receives

1 Corinthians 10:17 Adj-NMS
GRK: ὅτι εἷς ἄρτος ἓν
NAS: Since there is one bread,
KJV: [being] many are one bread, [and] one
INT: Because [there is] one loaf one

1 Corinthians 14:27 Adj-NMS
GRK: μέρος καὶ εἷς διερμηνευέτω
NAS: and [each] in turn, and one must interpret;
KJV: and let one interpret.
INT: turn and one let interpret

2 Corinthians 5:14 Adj-NMS
GRK: τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων
NAS: this, that one died
KJV: that if one died for
INT: this that one for all

Galatians 3:20 Adj-NMS
GRK: δὲ θεὸς εἷς ἐστίν
NAS: God is [only] one.
KJV: God is one.
INT: but God one is

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν
NAS: for you are all one in Christ
KJV: are all one in Christ
INT: indeed you one are in

Ephesians 4:5 Adj-NMS
GRK: εἷς κύριος μία
NAS: one Lord, one
KJV: One Lord, one
INT: one Lord one

Ephesians 4:6 Adj-NMS
GRK: εἷς θεὸς καὶ
NAS: one God and Father
KJV: One God and
INT: one God and

1 Thessalonians 5:11 Adj-NMS
GRK: καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα
NAS: and build up one another,
KJV: and edify one another, even
INT: and build up one another

1 Timothy 2:5 Adj-NMS
GRK: Εἷς γὰρ θεός
NAS: For there is one God, [and] one
KJV: For [there is] one God, and
INT: one indeed God [is]

1 Timothy 2:5 Adj-NMS
GRK: γὰρ θεός εἷς καὶ μεσίτης
NAS: God, [and] one mediator
KJV: God, and one mediator between God
INT: indeed God [is] one moreover mediator

James 2:19 Adj-NMS
GRK: πιστεύεις ὅτι εἷς ὁ θεὸς
NAS: that God is one. You do
KJV: that there is one God; thou doest
INT: believe that one God

James 4:12 Adj-NMS
GRK: εἷς ἔστιν ὁ
NAS: There is [only] one Lawgiver
KJV: There is one lawgiver, who
INT: One is

Revelation 5:5 Adj-NMS
GRK: καὶ εἷς ἐκ τῶν
NAS: and one of the elders said
KJV: And one of the elders
INT: And one of the

Revelation 7:13 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν
NAS: Then one of the elders answered,
KJV: And one of the elders
INT: And answered one of the

Revelation 17:1 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν
NAS: Then one of the seven angels
KJV: And there came one of the seven
INT: And came one of the

Revelation 17:10 Adj-NMS
GRK: ἔπεσαν ὁ εἷς ἔστιν ὁ
NAS: have fallen, one is, the other
KJV: and one is,
INT: are fallen the one is the

Revelation 18:21 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς
KJV: And a mighty angel
INT: And took up one angel strong

Revelation 21:9 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν
NAS: Then one of the seven angels
KJV: unto me one of the seven angels
INT: And came one of the

Revelation 21:21 Adj-NMS
GRK: μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν
NAS: each one of the gates
KJV: pearls; every several gate was
INT: pearls respectively one each of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page