ἣν
Englishman's Concordance
ἣν (hēn) — 98 Occurrences

Matthew 10:11 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν
NAS: And whatever city or
INT: into whatever moreover anyhow

Matthew 13:33 RelPro-AFS
GRK: οὐρανῶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ
NAS: is like leaven, which a woman took
KJV: like unto leaven, which a woman took,
INT: heavens to leaven which having taken a woman

Matthew 13:48 RelPro-AFS
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη
KJV: Which, when it was full,
INT: which when it was filled

Matthew 15:13 RelPro-AFS
GRK: Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν
NAS: Every plant which My heavenly Father
KJV: Every plant, which my heavenly
INT: Every plant which not has planted

Mark 11:21 RelPro-AFS
GRK: ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται
NAS: the fig tree which You cursed
KJV: the fig tree which thou cursedst
INT: the fig tree which you cursed is dried up

Mark 13:19 RelPro-AFS
GRK: ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ
NAS: of the creation which God
KJV: of the creation which God
INT: beginning of creation which created

Luke 8:47 RelPro-AFS
GRK: αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν ἥψατο
KJV: for what cause
INT: him for what cause she touched

Luke 9:4 RelPro-AFS
GRK: καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν
NAS: Whatever house you enter,
KJV: And whatsoever house ye enter
INT: And into whatever anyhow house

Luke 9:31 RelPro-AFS
GRK: ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν
NAS: of His departure which He was about
KJV: decease which he should
INT: departure of him which he was about to accomplish

Luke 10:5 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν
NAS: Whatever house you enter,
KJV: And into whatsoever house ye enter,
INT: into whatever moreover anyhow

Luke 10:8 RelPro-AFS
GRK: καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν
NAS: Whatever city you enter
INT: And into whatever anyhow city

Luke 10:10 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν
NAS: But whatever city you enter
KJV: But into whatsoever city ye enter,
INT: into [whatever] whatever moreover anyhow

Luke 13:16 RelPro-AFS
GRK: Ἀβραὰμ οὖσαν ἣν ἔδησεν ὁ
NAS: of Abraham as she is, whom Satan
KJV: of Abraham, whom Satan
INT: of Abraham being whom has bound

Luke 13:21 RelPro-AFS
GRK: ἐστὶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ
NAS: It is like leaven, which a woman took
KJV: like leaven, which a woman took
INT: it is to leaven which having taken a woman

Luke 15:9 RelPro-AFS
GRK: τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα
NAS: the coin which I had lost!'
KJV: the piece which I had lost.
INT: the drachma which I lost

Luke 19:20 RelPro-AFS
GRK: μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην
NAS: is your mina, which I kept
KJV: pound, which I have
INT: mina of you which I kept laid up

Luke 22:10 RelPro-AFS
GRK: οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται
INT: house to that he enters

John 4:32 RelPro-AFS
GRK: ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ
KJV: meat to eat that ye know
INT: have to eat which you not

John 5:32 RelPro-AFS
GRK: ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ
NAS: that the testimony which He gives
KJV: the witness which he witnesseth
INT: the witness which he witnesses concerning

John 6:21 RelPro-AFS
GRK: γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον
NAS: was at the land to which they were going.
INT: land to which they were going

John 6:27 RelPro-AFS
GRK: ζωὴν αἰώνιον ἣν ὁ υἱὸς
NAS: to eternal life, which the Son of Man
KJV: everlasting life, which the Son of man
INT: life eternal which the Son

John 8:40 RelPro-AFS
GRK: ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ
NAS: you the truth, which I heard
KJV: you the truth, which I have heard of
INT: to you has spoken which I heard from

John 17:22 RelPro-AFS
GRK: τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι
NAS: The glory which You have given
KJV: And the glory which thou gavest me
INT: the glory which you have given me

John 17:24 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι
NAS: My glory which You have given
KJV: my glory, which thou hast given me:
INT: my which you gave me

John 17:26 RelPro-AFS
GRK: ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με
NAS: that the love with which You loved
KJV: the love wherewith thou hast loved
INT: the love with which you loved me

Acts 1:4 RelPro-AFS
GRK: τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου
NAS: had promised, Which, [He said], you heard
KJV: of the Father, which, [saith he], ye have heard
INT: of the Father which [said he] you heard of me

Acts 1:16 RelPro-AFS
GRK: τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ
NAS: to be fulfilled, which the Holy
KJV: needs have been fulfilled, which the Holy
INT: the Scripture which spoke beforehand the

Acts 7:3 RelPro-AFS
GRK: τὴν γῆν ἣν ἄν σοι
KJV: into the land which I shall shew thee.
INT: the land which anyhow to you

Acts 7:4 RelPro-AFS
GRK: ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν
NAS: country in which you are now
INT: this in which you now

Acts 7:45 RelPro-AFS
GRK: ἣν καὶ εἰσήγαγον
NAS: the nations whom God
KJV: Which also our
INT: which also brought in

Acts 8:32 RelPro-AFS
GRK: τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν
NAS: of Scripture which he was reading
KJV: of the scripture which he read
INT: of the Scripture which he was reading was

Acts 10:21 RelPro-AFS
GRK: αἰτία δι' ἣν πάρεστε
INT: cause for which you are come

Acts 11:6 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν
KJV: Upon the which when I had fastened mine eyes,
INT: on which having looked intently I considered

Acts 19:27 RelPro-AFS
GRK: μεγαλειότητος αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ
NAS: as worthless and that she whom all
KJV: should be destroyed, whom all Asia
INT: majesty of her whom all

Acts 20:24 RelPro-AFS
GRK: τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ
NAS: and the ministry which I received
KJV: the ministry, which I have received
INT: the ministry which I received from

Acts 20:28 RelPro-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἣν περιεποιήσατο διὰ
NAS: of God which He purchased
KJV: of God, which he hath purchased
INT: of God which he purchased with

Acts 22:24 RelPro-AFS
GRK: ἐπιγνῷ δι' ἣν αἰτίαν οὕτως
INT: he might know for what cause thus

Acts 23:28 RelPro-AFS
GRK: αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ
NAS: the charge for which they were accusing
INT: charge on account of which they accused him

Acts 24:14 RelPro-AFS
GRK: τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν
NAS: to the Way which they call
KJV: after the way which they call heresy,
INT: the Way which they call a sect

Acts 24:15 RelPro-AFS
GRK: τὸν θεόν ἣν καὶ αὐτοὶ
NAS: a hope in God, which these men cherish
KJV: toward God, which they themselves
INT: God which also they

Acts 26:7 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον
NAS: [the promise] to which our twelve tribes
KJV: Unto which [promise] our
INT: to which the twelve tribes

Acts 27:17 RelPro-AFS
GRK: ἣν ἄραντες βοηθείαις
KJV: Which when they had taken up,
INT: which having taken up supports

Romans 1:27 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς
KJV: of their error which was meet.
INT: the recompense which was fit of the

Romans 14:22 RelPro-AFS
GRK: σὺ πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ
NAS: The faith which you have, have
KJV: in that thing which he alloweth.
INT: you faith which have to

Romans 16:17 RelPro-AFS
GRK: τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε
NAS: to the teaching which you learned,
KJV: to the doctrine which ye
INT: the teaching which you learned

1 Corinthians 2:7 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν ὁ
NAS: the hidden [wisdom] which God
KJV: [even] the hidden [wisdom], which God
INT: that hidden which predetermined

1 Corinthians 2:8 RelPro-AFS
GRK: ἣν οὐδεὶς τῶν
NAS: [the wisdom] which none of the rulers
KJV: Which none of the princes
INT: which no one of the

1 Corinthians 15:31 RelPro-AFS
GRK: καύχησιν ἀδελφοί ἣν ἔχω ἐν
NAS: by the boasting in you which I have
KJV: your rejoicing which I have in
INT: boasting brothers which I have in

2 Corinthians 2:4 RelPro-AFS
GRK: ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως
NAS: the love which I have
KJV: the love which I have
INT: that you might know which I have more abundantly

2 Corinthians 9:2 RelPro-AFS
GRK: προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: your readiness, of which I boast
KJV: your mind, for which I boast of
INT: readiness of you which concerning you

2 Corinthians 13:10 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος
NAS: with the authority which the Lord
KJV: to the power which the Lord
INT: the authority which the Lord

Galatians 1:23 RelPro-AFS
GRK: τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
NAS: the faith which he once
KJV: the faith which once
INT: the faith which once he destroyed

Galatians 2:4 RelPro-AFS
GRK: ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν
NAS: out our liberty which we have
KJV: our liberty which we have in
INT: freedom of us which we have in

Ephesians 1:9 RelPro-AFS
GRK: εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν
NAS: to His kind intention which He purposed
KJV: good pleasure which he hath purposed
INT: pleasure of him which he purposed in

Ephesians 1:20 RelPro-AFS
GRK: ἣν ἐνήργησεν ἐν
NAS: which He brought about in Christ,
KJV: Which he wrought in
INT: which he did in

Ephesians 2:4 RelPro-AFS
GRK: ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: love with which He loved
KJV: great love wherewith he loved us,
INT: love his with which he loved us

Ephesians 3:11 RelPro-AFS
GRK: τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν
NAS: purpose which He carried
KJV: purpose which he purposed
INT: of the ages which he made in

Colossians 1:4 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς
NAS: and the love which you have
INT: the love which you have toward

Colossians 1:5 RelPro-AFS
GRK: τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε ἐν
NAS: up for you in heaven, of which you previously heard
KJV: in heaven, whereof ye heard before in
INT: the heavens which you heard of before in

Colossians 3:15 RelPro-AFS
GRK: ὑμῶν εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε
NAS: in your hearts, to which indeed
KJV: to the which also
INT: of you to which also you were called

Colossians 4:17 RelPro-AFS
GRK: τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν
NAS: to the ministry which you have received
KJV: to the ministry which thou hast received
INT: the service which you did receive in

2 Thessalonians 3:6 RelPro-AFS
GRK: τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ'
NAS: to the tradition which you received
KJV: the tradition which he received
INT: the tradition which you received from

1 Timothy 1:19 RelPro-AFS
GRK: ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν τινες ἀπωσάμενοι
NAS: conscience, which some
KJV: conscience; which some
INT: a good conscience which some having cast away

1 Timothy 6:12 RelPro-AFS
GRK: ζωῆς εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ
NAS: life to which you were called,
INT: life to which you were called also

1 Timothy 6:15 RelPro-AFS
GRK: ἣν καιροῖς ἰδίοις
NAS: which He will bring
KJV: Which in his times
INT: which seasons own

1 Timothy 6:21 RelPro-AFS
GRK: ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι
NAS: which some have professed
KJV: Which some professing
INT: which some professing

2 Timothy 1:6 RelPro-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω
NAS: For this reason I remind
KJV: the gift of God, which is in
INT: For which cause I remind

2 Timothy 1:12 RelPro-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν καὶ
NAS: For this reason I also
KJV: For the which cause I
INT: For which cause also

Titus 1:2 RelPro-AFS
GRK: ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ
NAS: life, which God,
KJV: life, which God,
INT: of life eternal which promised the one

Titus 1:13 RelPro-AFS
GRK: ἀληθής δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε
NAS: is true. For this reason
INT: true for which cause convict

Philemon 1:5 RelPro-AFS
GRK: τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς
NAS: and of the faith which you have
KJV: and faith, which thou hast toward
INT: the faith which you have toward

Hebrews 2:11 RelPro-AFS
GRK: πάντες δι' ἣν αἰτίαν οὐκ
NAS: from one [Father]; for which reason
KJV: one: for which cause he is
INT: [are] all for which cause not

Hebrews 6:19 RelPro-AFS
GRK: ἣν ὡς ἄγκυραν
NAS: This hope we have as an anchor
KJV: Which [hope] we have as
INT: which as an anchor

Hebrews 7:14 RelPro-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς ἣν φυλὴν περὶ
NAS: with reference to which Moses
KJV: Juda; of which tribe Moses
INT: of us as to which tribe concerning

Hebrews 8:2 RelPro-AFS
GRK: τῆς ἀληθινῆς ἣν ἔπηξεν ὁ
NAS: tabernacle, which the Lord
KJV: tabernacle, which the Lord
INT: true which pitched the

Hebrews 8:9 RelPro-AFS
GRK: τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς
NAS: THE COVENANT WHICH I MADE
KJV: the covenant that I made with
INT: the covenant which I made with

Hebrews 8:10 RelPro-AFS
GRK: ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ
KJV: [is] the covenant that I will make
INT: the covenant which I will covenant with the

Hebrews 9:9 RelPro-AFS
GRK: ἐνεστηκότα καθ' ἣν δῶρά τε
KJV: in which were offered
INT: present in which gifts both

Hebrews 10:16 RelPro-AFS
GRK: ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς
KJV: [is] the covenant that I will make
INT: the covenant which I will covenant toward

Hebrews 10:20 RelPro-AFS
GRK: ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν
NAS: way which He inaugurated
KJV: way, which he hath consecrated
INT: which he dedicated for us

1 Peter 3:20 RelPro-AFS
GRK: κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ'
NAS: of the ark, in which a few,
INT: [the] ark into which few that

1 Peter 5:12 RelPro-AFS
GRK: θεοῦ εἰς ἣν στῆτε
INT: of God in which you stand

2 Peter 3:12 RelPro-AFS
GRK: ἡμέρας δι' ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι
NAS: because of which the heavens
INT: day by reason of which [the] heavens being on fire

1 John 1:5 RelPro-AFS
GRK: ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ'
KJV: is the message which we have heard of
INT: the message which we have heard from

1 John 2:7 RelPro-AFS
GRK: ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ'
NAS: commandment which you have had
KJV: an old commandment which ye had from
INT: a commandment old which you had from

1 John 2:25 RelPro-AFS
GRK: ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο
NAS: is the promise which He Himself
KJV: is the promise that he hath promised
INT: the promise which he promised

1 John 3:11 RelPro-AFS
GRK: ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ'
NAS: is the message which you have heard
KJV: is the message that ye heard from
INT: the message which you heard from

1 John 4:16 RelPro-AFS
GRK: τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ
NAS: the love which God
KJV: believed the love that God hath
INT: the love which has

1 John 5:10 RelPro-AFS
GRK: τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ
KJV: not the record that God gave
INT: the testimony which has testified

1 John 5:14 RelPro-AFS
GRK: ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς
NAS: is the confidence which we have
KJV: is the confidence that we have in
INT: the boldness which we have toward

2 John 1:5 RelPro-AFS
GRK: καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ'
NAS: commandment, but the one which we have had
KJV: unto thee, but that which we had from
INT: new but that which we were having from

Revelation 1:1 RelPro-AFS
GRK: ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ
NAS: of Jesus Christ, which God gave
KJV: of Jesus Christ, which God gave
INT: of Jesus Christ which gave to him

Revelation 3:8 RelPro-AFS
GRK: θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται
NAS: you an open door which no one can
INT: a door opened which no one is able

Revelation 4:1 RelPro-AFS
GRK: ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς
NAS: voice which I had heard,
KJV: voice which I heard
INT: first which I heard [was] as

Revelation 6:9 RelPro-AFS
GRK: τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον
NAS: of the testimony which they had maintained;
KJV: for the testimony which they held:
INT: the testimony which they held

Revelation 10:8 RelPro-AFS
GRK: ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ
NAS: the voice which I heard
KJV: And the voice which I heard from
INT: the voice which I heard out of

Revelation 14:2 RelPro-AFS
GRK: ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς
NAS: and the voice which I heard
INT: the voice which I heard like that

Revelation 17:18 RelPro-AFS
GRK: ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν
NAS: The woman whom you saw is the great
KJV: And the woman which thou sawest is
INT: the woman whom you saw is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page