ἡμέρᾳ
Englishman's Concordance
ἡμέρᾳ (hēmera) — 108 Occurrences

Matthew 6:34 N-DFS
GRK: ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία
NAS: for itself. Each day has enough
KJV: Sufficient unto the day [is] the evil
INT: Sufficient to the day [is] the trouble

Matthew 7:22 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε
NAS: will say to Me on that day, 'Lord,
KJV: in that day, Lord, Lord,
INT: that the day Lord Lord

Matthew 10:15 N-DFS
GRK: Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: and Gomorrah in the day of judgment
KJV: Gomorrha in the day of judgment, than
INT: of Gomorrah on day of judgment than

Matthew 11:22 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: and Sidon in [the] day of judgment
KJV: Sidon at the day of judgment, than
INT: will it be in day of judgment than

Matthew 11:24 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: of Sodom in [the] day of judgment,
KJV: of Sodom in the day of judgment, than
INT: will it be in day of judgment than

Matthew 12:36 N-DFS
GRK: λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
NAS: an accounting for it in the day of judgment.
KJV: thereof in the day of judgment.
INT: an account in day of judgment

Matthew 13:1 N-DFS
GRK: Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν
NAS: That day Jesus went
KJV: The same day went Jesus
INT: And in the [same] day that having gone forth

Matthew 16:21 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: be raised again the third day.
INT: the third day to be raised

Matthew 17:23 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται καὶ
NAS: on the third day. And they were deeply
KJV: the third day he shall be raised again.
INT: the third day he will be raised up And

Matthew 20:19 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: [Him], and on the third day He will be raised
KJV: the third day he shall rise again.
INT: the third day he will rise again

Matthew 22:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ
NAS: On that day [some] Sadducees (who say
KJV: The same day came to him
INT: that day came to him

Matthew 24:42 N-DFS
GRK: οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος
NAS: which day your Lord
INT: you know on what day the Lord

Matthew 24:50 N-DFS
GRK: ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ
NAS: will come on a day when
KJV: shall come in a day when he looketh
INT: of that in a day in which not

Mark 2:20 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
NAS: they will fast in that day.
KJV: in those days.
INT: those the days

Mark 4:35 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης
NAS: On that day, when evening came,
KJV: the same day, when the even was come,
INT: that day evening having been become

Mark 6:11 Noun-DFS
GRK: Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ
KJV: Gomorrha in the day of judgment, than
INT: Gomorrah in day of judgment than

Mark 14:12 N-DFS
GRK: τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων
NAS: On the first day of Unleavened
KJV: the first day of unleavened bread,
INT: on the first day of unleavened [bread]

Luke 1:59 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
NAS: that on the eighth day they came
KJV: the eighth day they came
INT: on the day the eighth

Luke 4:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
KJV: on the sabbath day, and stood up
INT: on the day of the Sabbath

Luke 6:13 N-NFS
GRK: ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς
NAS: And when day came, He called
KJV: it was day, he called
INT: when it became day he called to [him] the

Luke 6:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε
NAS: Be glad in that day and leap
KJV: in that day, and leap for joy:
INT: that the day and leap for joy

Luke 9:12 N-NFS
GRK: Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν
NAS: Now the day was ending, and the twelve
KJV: And when the day began to wear away,
INT: and [the] day began to decline

Luke 9:22 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: be raised the third day.
INT: the third day to be raised

Luke 9:37 N-DFS
GRK: τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν
NAS: On the next day, when they came down
KJV: the next day, when they
INT: the next day on having come down of them

Luke 10:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον
NAS: to you, it will be more tolerable in that day for Sodom
KJV: in that day for Sodom, than
INT: in the day that more tolerable

Luke 12:46 N-DFS
GRK: ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ
NAS: will come on a day when
KJV: will come in a day when he looketh
INT: that in a day in which not

Luke 13:14 N-DFS
GRK: μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: and not on the Sabbath day.
KJV: not on the sabbath day.
INT: not on the day of the Sabbath

Luke 13:16 N-DFS
GRK: τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: bond on the Sabbath day?
KJV: bond on the sabbath day?
INT: this on the day of the Sabbath

Luke 14:5 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: pull him out on a Sabbath day?
KJV: on the sabbath day?
INT: him on day the sabbath

Luke 17:24 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ
INT: in the day of him

Luke 17:29 N-DFS
GRK: ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ
NAS: but on the day that Lot went
KJV: But the same day that Lot went
INT: in that moreover day went out Lot

Luke 17:30 N-DFS
GRK: ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς
NAS: the same on the day that the Son
INT: will it be in that day the Son

Luke 17:31 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται
NAS: On that day, the one who
KJV: In that day, he which shall be
INT: that day [he] who will be

Luke 18:33 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: Him; and the third day He will rise again.
KJV: and the third day he shall rise again.
INT: and on the day third

Luke 19:42 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ
NAS: in this day, even
KJV: thy day, the things
INT: in the day this even

Luke 21:34 N-NFS
GRK: αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη
NAS: of life, and that day will not come
KJV: and [so] that day come upon
INT: suddenly the day that

Luke 22:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων
NAS: came the [first] day of Unleavened
KJV: came the day of unleavened bread,
INT: moreover the day of unleavend [bread]

Luke 22:66 N-NFS
GRK: ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ
NAS: When it was day, the Council of elders
KJV: it was day, the elders
INT: when it became day were gathered together the

Luke 23:12 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων
NAS: that very day; for before they had been
KJV: And the same day Pilate and
INT: same the day with one another

Luke 23:54 N-NFS
GRK: Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς
NAS: It was the preparation day, and the Sabbath
KJV: And that day was the preparation,
INT: And [the] day it was of preparation

Luke 24:7 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and the third day rise again.
KJV: and the third day rise again.
INT: the third day to arise

Luke 24:13 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι
NAS: that very day to a village
KJV: that same day to a village
INT: same the day were going

Luke 24:29 N-NFS
GRK: ἤδη ἡ ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν
NAS: evening, and the day is now
KJV: evening, and the day is far spent. And
INT: now the day And he entered in

Luke 24:46 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
NAS: from the dead the third day,
KJV: the dead the third day:
INT: the third day

John 2:1 N-DFS
GRK: Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: On the third day there was a wedding
KJV: And the third day there was a marriage
INT: And on the day third

John 5:9 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
NAS: Now it was the Sabbath on that day.
KJV: on the same day was the sabbath.
INT: that day

John 6:39 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: but raise it up on the last day.
KJV: at the last day.
INT: the last day

John 6:40 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will raise him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: the last day

John 6:44 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: the last day

John 6:54 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: in the last day

John 7:37 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ
NAS: on the last day, the great
KJV: the last day, that great
INT: the last day the great

John 9:4 N-NFS
GRK: με ἕως ἡμέρα ἐστίν ἔρχεται
NAS: Me as long as it is day; night
KJV: while it is day: the night cometh,
INT: me while day it is comes

John 9:14 N-DFS
GRK: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν
NAS: it was a Sabbath on the day when
INT: in when day the clay

John 11:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει
NAS: walks in the day, he does not stumble,
KJV: walk in the day, he stumbleth not,
INT: in the day not he stumbles

John 11:24 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: in the resurrection on the last day.
KJV: at the last day.
INT: the last day

John 12:48 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will judge him at the last day.
KJV: in the last day.
INT: the last day

John 14:20 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε
NAS: In that day you will know
KJV: At that day ye shall know
INT: that day you will know

John 16:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ
NAS: In that day you will not question
KJV: in that day ye shall ask
INT: that day of me not

John 16:26 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ
NAS: In that day you will ask in My name,
KJV: At that day ye shall ask in
INT: that day in the

John 19:31 N-NFS
GRK: μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ
KJV: was an high day,) besought Pilate
INT: great the day the

John 20:19 N-DFS
GRK: ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ
NAS: when it was evening on that day, the first
KJV: Then the same day at evening, being
INT: evening the day same the

Acts 2:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
NAS: were baptized; and that day there were added
KJV: the same day there were added
INT: on the day that souls

Acts 7:8 N-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
NAS: him on the eighth day; and Isaac
KJV: him the eighth day; and Isaac
INT: him the day eighth

Acts 7:26 N-DFS
GRK: τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς
NAS: On the following day he appeared
KJV: the next day he shewed himself
INT: and following day he appeared to those who

Acts 8:1 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας
NAS: with putting him to death. And on that day a great
KJV: at that time there was a great
INT: that the day a persecution great

Acts 10:40 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν
NAS: Him up on the third day and granted
KJV: raised up the third day, and shewed
INT: the third day and gave

Acts 12:21 N-DFS
GRK: τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης
NAS: On an appointed day Herod, having put
KJV: And upon a set day Herod, arrayed
INT: on the appointed moreover day Herod

Acts 13:14 N-DFS
GRK: συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
NAS: and on the Sabbath day they went
KJV: on the sabbath day, and sat down.
INT: synagogue on the day of the Sabbath

Acts 16:13 N-DFS
GRK: τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
NAS: And on the Sabbath day we went outside
INT: on the moreover day of the Sabbath

Acts 20:26 N-DFS
GRK: τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός
NAS: to you this day that I am
KJV: to record this day, that I
INT: this day that pure

Acts 21:26 N-DFS
GRK: τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς
NAS: and the next day, purifying
KJV: and the next day purifying himself
INT: on the next day with them

Acts 27:33 N-NFS
GRK: δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι
NAS: Until the day was about to dawn,
KJV: And while the day was coming on,
INT: moreover which day was about to come

Acts 27:39 N-NFS
GRK: Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν
NAS: When day came,
KJV: when it was day, they knew not
INT: when moreover day it was the

Romans 2:5 N-DFS
GRK: ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ
NAS: for yourself in the day of wrath
KJV: wrath against the day of wrath and
INT: wrath in a day of wrath and

Romans 2:16 N-DFS
GRK: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει
NAS: on the day when, according
KJV: In the day when God
INT: on that day when will judge

Romans 13:12 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα
NAS: is almost gone, and the day is near.
KJV: the day is at hand:
INT: and [the] day has drawn near we should cast off

Romans 13:13 N-DFS
GRK: ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν
NAS: properly as in the day, not in carousing
KJV: as in the day; not in rioting
INT: As in [the] day properly we should walk

1 Corinthians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: blameless in the day of our Lord
KJV: in the day of our
INT: in the day of the Lord

1 Corinthians 3:13 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι
NAS: evident; for the day will show
KJV: for the day shall declare
INT: the indeed day will declare [it] because

1 Corinthians 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: may be saved in the day of the Lord
KJV: in the day of the Lord
INT: in the day of the of Lord

1 Corinthians 10:8 N-DFS
GRK: ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς
NAS: fell in one day.
KJV: in one day three and twenty
INT: fell in one day twenty three

1 Corinthians 15:4 N-DFS
GRK: ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: on the third day according
KJV: the third day according
INT: he was raised the day the third

2 Corinthians 1:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: are ours, in the day of our Lord
KJV: in the day of the Lord
INT: in the day of the Lord

2 Corinthians 4:16 N-DFS
GRK: ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ
NAS: is being renewed day by day.
KJV: [man] is renewed day by
INT: of us is being renewed day and day

2 Corinthians 4:16 N-DFS
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ
NAS: is being renewed day by day.
KJV: day by day.
INT: day and day

2 Corinthians 6:2 N-DFS
GRK: καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά
NAS: I LISTENED TO YOU, AND ON THE DAY OF SALVATION
KJV: in the day of salvation
INT: and in a day of salvation I helped

2 Corinthians 6:2 N-NFS
GRK: ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
NAS: now is THE DAY OF SALVATION--
KJV: now [is] the day of salvation.)
INT: behold now [the] day of salvation

Ephesians 6:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ
NAS: in the evil day, and having done
KJV: in the evil day, and having done
INT: in the day evil

1 Thessalonians 5:2 N-NFS
GRK: οἴδατε ὅτι ἡμέρα Κυρίου ὡς
NAS: full well that the day of the Lord
KJV: perfectly that the day of the Lord so
INT: you know that day of [the] Lord as

1 Thessalonians 5:4 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς
NAS: are not in darkness, that the day would overtake
KJV: that that day should overtake
INT: that the day you as

2 Thessalonians 1:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
NAS: in His saints on that day, and to be marveled
KJV: in that day.
INT: in the day that

2 Thessalonians 2:2 N-NFS
GRK: ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου
NAS: from us, to the effect that the day of the Lord
KJV: as that the day of Christ is at hand.
INT: is present the day of the Lord

2 Timothy 1:18 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα
NAS: from the Lord on that day-- and you know
KJV: in that day: and in how many things
INT: that day and how much

2 Timothy 4:8 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος
NAS: will award to me on that day; and not only
KJV: at that day: and not
INT: that day the righteous

Hebrews 4:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ
NAS: ON THE SEVENTH DAY FROM ALL
KJV: did rest the seventh day from all
INT: on the day seventh

Hebrews 8:9 N-DFS
GRK: αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου
NAS: WITH THEIR FATHERS ON THE DAY WHEN I TOOK
KJV: fathers in the day when I took them
INT: of them in [the] day of having taken hold of of me

James 5:5 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
NAS: your hearts in a day of slaughter.
KJV: as in a day of slaughter.
INT: of you in a day of slaughter

1 Peter 2:12 N-DFS
GRK: θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς
NAS: God in the day of visitation.
KJV: God in the day of visitation.
INT: God in [the] day of visitation

2 Peter 1:19 N-NFS
GRK: ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ
NAS: until the day dawns
KJV: place, until the day dawn, and
INT: until this day should dawn and

2 Peter 2:13 N-DFS
GRK: τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν σπίλοι
NAS: to revel in the daytime. They are stains
KJV: in the day time. Spots
INT: in daytime indulgence spots

2 Peter 3:8 N-NFS
GRK: ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ
NAS: one day is like
KJV: that one day [is] with the Lord
INT: that one day with [the] Lord [is]

2 Peter 3:8 N-NFS
GRK: ἔτη ὡς ἡμέρα μία
NAS: like one day.
KJV: as one day.
INT: years as day one

2 Peter 3:10 N-NFS
GRK: Ἥξει δὲ ἡμέρα Κυρίου ὡς
NAS: But the day of the Lord will come
KJV: But the day of the Lord will come
INT: will come moreover [the] day of [the] Lord as

1 John 4:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως
NAS: confidence in the day of judgment;
KJV: in the day of judgment:
INT: in the day of judgment

Revelation 1:10 N-DFS
GRK: τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα
NAS: on the Lord's day, and I heard
KJV: on the Lord's day, and heard
INT: the Lord's day and I heard

Revelation 6:17 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη
NAS: for the great day of their wrath
KJV: For the great day of his wrath
INT: is come the day great

Revelation 8:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ
NAS: of them would be darkened and the day would not shine
KJV: was darkened, and the day shone not
INT: and the day not should appear [for]

Revelation 18:8 N-DFS
GRK: ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ
NAS: in one day her plagues
KJV: in one day, death, and
INT: in one day will come the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page