Κύριε
Englishman's Concordance
Κύριε (Kyrie) — 120 Occurrences

Matthew 7:21 N-VMS
GRK: λέγων μοι Κύριε κύριε εἰσελεύσεται
NAS: who says to Me, 'Lord, Lord,'
KJV: unto me, Lord, Lord,
INT: says to me Lord Lord will enter

Matthew 7:21 N-VMS
GRK: μοι Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς
NAS: to Me, 'Lord, Lord,' will enter
KJV: unto me, Lord, Lord, shall enter into
INT: to me Lord Lord will enter into

Matthew 7:22 N-VMS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ
NAS: to Me on that day, 'Lord, Lord,
KJV: that day, Lord, Lord, have we
INT: the day Lord Lord not

Matthew 7:22 N-VMS
GRK: ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ τῷ
NAS: Lord, Lord, did we not prophesy
KJV: day, Lord, Lord, have we not
INT: day Lord Lord not

Matthew 8:2 N-VMS
GRK: αὐτῷ λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς
NAS: before Him, and said, Lord, if
KJV: him, saying, Lord, if thou wilt,
INT: him saying Lord if you are willing

Matthew 8:6 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ὁ παῖς
NAS: and saying, Lord, my servant is lying
KJV: And saying, Lord, my servant
INT: and saying Lord the servant

Matthew 8:8 N-VMS
GRK: ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε οὐκ εἰμὶ
NAS: said, Lord, I am
KJV: and said, Lord, I am not
INT: centurion said Lord not I am

Matthew 8:21 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν μοι
NAS: said to Him, Lord, permit
KJV: said unto him, Lord, suffer me
INT: said to him Lord allow me

Matthew 8:25 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
NAS: Save [us], Lord; we are perishing!
KJV: him, saying, Lord, save us:
INT: him saying Lord save us we are perishing

Matthew 9:28 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε
NAS: They said to Him, Yes, Lord.
KJV: unto him, Yea, Lord.
INT: to him Yes Lord

Matthew 11:25 N-VMS
GRK: σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ
NAS: You, Father, Lord of heaven
KJV: thee, O Father, Lord of heaven and
INT: you O Father Lord of the heaven

Matthew 13:27 N-VMS
GRK: εἶπον αὐτῷ Κύριε οὐχὶ καλὸν
NAS: and said to him, 'Sir, did you not sow
KJV: and said unto him, Sir, didst not
INT: said to him Sir not good

Matthew 14:28 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ
NAS: said to Him, Lord, if
KJV: him and said, Lord, if it be
INT: said to him master if you

Matthew 14:30 N-VMS
GRK: ἔκραξεν λέγων Κύριε σῶσόν με
NAS: he cried out, Lord, save
KJV: he cried, saying, Lord, save me.
INT: he cried out saying master save me

Matthew 15:22 N-VMS
GRK: Ἐλέησόν με κύριε υἱὸς Δαυίδ
NAS: Have mercy on me, Lord, Son
KJV: on me, O Lord, [thou] Son
INT: Have mercy on me master Son of David

Matthew 15:25 N-VMS
GRK: αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει μοι
NAS: Him, saying, Lord, help
KJV: him, saying, Lord, help me.
INT: him saying master help me

Matthew 15:27 N-VMS
GRK: εἶπεν Ναί κύριε καὶ γὰρ
NAS: Yes, Lord; but even
KJV: she said, Truth, Lord: yet the dogs
INT: she said Yes master even indeed

Matthew 16:22 N-VMS
GRK: Ἵλεώς σοι κύριε οὐ μὴ
NAS: God forbid [it], Lord! This
KJV: Be it far from thee, Lord: this shall
INT: far be it from you master never not

Matthew 17:4 N-VMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Κύριε καλόν ἐστιν
NAS: to Jesus, Lord, it is good
KJV: and said unto Jesus, Lord, it is good
INT: to Jesus master good it is

Matthew 17:15 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Κύριε ἐλέησόν μου
NAS: Lord, have mercy on my son,
KJV: Lord, have mercy on my
INT: and saying master Have mercy on my

Matthew 18:21 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει
NAS: and said to Him, Lord, how often
KJV: and said, Lord, how oft
INT: said to him master how often will sin

Matthew 20:30 N-VMS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: by, cried out, Lord, have mercy
KJV: on us, O Lord, [thou] Son
INT: cried out saying Lord Have mercy on us

Matthew 20:31 N-VMS
GRK: ἔκραξαν λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: out all the more, Lord, Son
KJV: on us, O Lord, [thou] Son
INT: they cried out saying Lord Have mercy on us

Matthew 20:33 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν
NAS: They said to Him, Lord, [we want] our eyes
KJV: They say unto him, Lord, that our
INT: They say to him Lord that might be opened

Matthew 21:29 N-VMS
GRK: οὐ θέλω κύριε καὶ οὐκ
INT: not will I master moreover not

Matthew 21:30 Noun-VMS
GRK: εἶπεν ἐγώ κύριε καὶ οὐκ
INT: he said I [will]sir but not

Matthew 25:11 N-VMS
GRK: παρθένοι λέγουσαι Κύριε κύριε ἄνοιξον
NAS: came, saying, Lord, lord, open
KJV: virgins, saying, Lord, Lord, open
INT: virgins saying Lord Lord open

Matthew 25:11 N-VMS
GRK: λέγουσαι Κύριε κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
NAS: saying, Lord, lord, open up for us.'
KJV: saying, Lord, Lord, open to us.
INT: saying Lord Lord open to us

Matthew 25:20 N-VMS
GRK: τάλαντα λέγων Κύριε πέντε τάλαντά
NAS: saying, 'Master, you entrusted
KJV: saying, Lord, thou deliveredst
INT: talents saying Lord five talents

Matthew 25:22 N-VMS
GRK: τάλαντα εἶπεν Κύριε δύο τάλαντά
NAS: up and said, 'Master, you entrusted
KJV: and said, Lord, thou deliveredst
INT: talents said Lord two talents

Matthew 25:24 N-VMS
GRK: εἰληφὼς εἶπεν Κύριε ἔγνων σε
NAS: up and said, 'Master, I knew
KJV: came and said, Lord, I knew thee
INT: had received said Lord I knew you

Matthew 25:37 N-VMS
GRK: δίκαιοι λέγοντες Κύριε πότε σε
NAS: will answer Him, 'Lord, when
KJV: him, saying, Lord, when saw we
INT: righteous saying Lord when you

Matthew 25:44 N-VMS
GRK: αὐτοὶ λέγοντες Κύριε πότε σε
NAS: will answer, 'Lord, when
KJV: him, saying, Lord, when saw we
INT: themselves saying Lord when you

Matthew 26:22 N-VMS
GRK: ἐγώ εἰμι κύριε
NAS: to say to Him, Surely not I, Lord?
KJV: to say unto him, Lord, is it
INT: I Is it Lord

Matthew 27:63 N-VMS
GRK: λέγοντες Κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι
NAS: and said, Sir, we remember
KJV: Saying, Sir, we remember that
INT: saying Sir we have remembered how

Mark 7:28 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε καὶ τὰ
NAS: to Him, Yes, Lord, [but] even
KJV: unto him, Yes, Lord: yet the dogs
INT: to him Yes Lord for even the

Luke 5:8 N-VMS
GRK: ἁμαρτωλός εἰμι κύριε
NAS: Go away from me Lord, for I am
KJV: a sinful man, O Lord.
INT: sinful am I Lord

Luke 5:12 N-VMS
GRK: αὐτοῦ λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς
NAS: Him, saying, Lord, if
KJV: him, saying, Lord, if thou wilt,
INT: him saying Lord if you will

Luke 6:46 N-VMS
GRK: με καλεῖτε Κύριε κύριε καὶ
NAS: do you call Me, 'Lord, Lord,'
KJV: call ye me, Lord, Lord, and
INT: me do you call Lord Lord and

Luke 6:46 N-VMS
GRK: καλεῖτε Κύριε κύριε καὶ οὐ
NAS: Me, 'Lord, Lord,' and do not do
KJV: me, Lord, Lord, and do
INT: do you call Lord Lord and not

Luke 7:6 N-VMS
GRK: λέγων αὐτῷ Κύριε μὴ σκύλλου
NAS: saying to Him, Lord, do not trouble
KJV: saying unto him, Lord, trouble not
INT: saying to him Lord not trouble yourself

Luke 9:54 N-VMS
GRK: Ἰωάννης εἶπαν Κύριε θέλεις εἴπωμεν
NAS: [this], they said, Lord, do You want
KJV: [this], they said, Lord, wilt thou
INT: John said Lord will you [that] we should call

Luke 9:59 Noun-VMS
GRK: δὲ εἶπεν κύριε Ἐπίτρεψόν μοι
INT: but he said Lord allow me

Luke 9:61 N-VMS
GRK: Ἀκολουθήσω σοι κύριε πρῶτον δὲ
NAS: I will follow You, Lord; but first
KJV: also said, Lord, I will follow thee;
INT: I will follow you Lord first however

Luke 10:17 N-VMS
GRK: χαρᾶς λέγοντες Κύριε καὶ τὰ
NAS: saying, Lord, even
KJV: joy, saying, Lord, even the devils
INT: joy saying Lord even the

Luke 10:21 N-VMS
GRK: σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ
NAS: You, O Father, Lord of heaven
KJV: thee, O Father, Lord of heaven and
INT: you Father Lord of the heaven

Luke 10:40 N-VMS
GRK: δὲ εἶπεν Κύριε οὐ μέλει
NAS: up [to Him] and said, Lord, do You not care
KJV: came to him, and said, Lord, dost thou
INT: moreover she said Lord not is it concern

Luke 11:1 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Κύριε δίδαξον ἡμᾶς
NAS: said to Him, Lord, teach
KJV: unto him, Lord, teach us
INT: to him Lord teach us

Luke 12:41 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Κύριε πρὸς ἡμᾶς
NAS: said, Lord, are You addressing
KJV: unto him, Lord, speakest thou
INT: Peter Lord to us

Luke 13:8 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε ἄφες αὐτὴν
NAS: to him, 'Let it alone, sir, for this
KJV: said unto him, Lord, let it
INT: he says to him Sir let alone it

Luke 13:23 N-VMS
GRK: τις αὐτῷ Κύριε εἰ ὀλίγοι
NAS: said to Him, Lord, are there [just] a few
KJV: him, Lord, are there few
INT: one to him Lord if [are] few

Luke 13:25 N-VMS
GRK: θύραν λέγοντες Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
NAS: saying, Lord, open
KJV: at the door, saying, Lord, Lord, open
INT: door saying Lord open to us

Luke 14:22 N-VMS
GRK: ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν ὃ
NAS: said, 'Master, what
KJV: the servant said, Lord, it is done as
INT: the servant Sir it has been done as

Luke 17:37 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ποῦ κύριε ὁ δὲ
NAS: to Him, Where, Lord? And He said
KJV: unto him, Where, Lord? And he said
INT: to him Where Lord and

Luke 18:41 N-VMS
GRK: δὲ εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
NAS: for you? And he said, Lord, [I want] to regain my sight!
KJV: he said, Lord, that
INT: and he said Lord that I might receive sight

Luke 19:8 N-VMS
GRK: τῶν ὑπαρχόντων κύριε τοῖς πτωχοῖς
NAS: Behold, Lord, half
KJV: the Lord; Behold, Lord, the half of my
INT: of the possessions Lord to the poor

Luke 19:16 N-VMS
GRK: πρῶτος λέγων Κύριε ἡ μνᾶ
NAS: saying, Master, your mina
KJV: the first, saying, Lord, thy pound
INT: first saying Lord the mina

Luke 19:18 N-VMS
GRK: μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε
NAS: Your mina, master, has made
KJV: came, saying, Lord, thy pound
INT: mina of you Lord has made five

Luke 19:20 N-VMS
GRK: ἦλθεν λέγων Κύριε ἰδοὺ ἡ
NAS: saying, 'Master, here
KJV: saying, Lord, behold,
INT: came saying Lord behold the

Luke 19:25 N-VMS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα
NAS: And they said to him, 'Master, he has
KJV: they said unto him, Lord, he hath ten
INT: they said to him Lord he has ten

Luke 22:33 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Κύριε μετὰ σοῦ
NAS: But he said to Him, Lord, with You I am
KJV: he said unto him, Lord, I am ready
INT: he said to him Lord with you

Luke 22:38 N-VMS
GRK: δὲ εἶπαν Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι
NAS: They said, Lord, look, here
KJV: And they said, Lord, behold, here
INT: and they said Lord behold swords

Luke 22:49 N-VMS
GRK: ἐσόμενον εἶπαν Κύριε εἰ πατάξομεν
NAS: they said, Lord, shall we strike
KJV: unto him, Lord,
INT: was about to happen said Lord if will we strike

John 4:11 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε οὔτε ἄντλημα
NAS: She said to Him, Sir, You have
KJV: saith unto him, Sir, thou hast nothing
INT: the woman Sir nothing to draw with

John 4:15 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε δός μοι
NAS: said to Him, Sir, give
KJV: unto him, Sir, give me
INT: the woman Sir give me

John 4:19 N-VMS
GRK: ἡ γυνή Κύριε θεωρῶ ὅτι
NAS: said to Him, Sir, I perceive
KJV: saith unto him, Sir, I perceive that
INT: the woman Sir I understand that

John 4:49 N-VMS
GRK: ὁ βασιλικός Κύριε κατάβηθι πρὶν
NAS: said to Him, Sir, come down
KJV: unto him, Sir, come down ere
INT: the royal official Sir come down before

John 5:7 N-VMS
GRK: ὁ ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον οὐκ
NAS: man answered Him, Sir, I have
KJV: answered him, Sir, I have no
INT: the sick [man] Sir a man not

John 6:34 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Κύριε πάντοτε δὸς
NAS: they said to Him, Lord, always
KJV: unto him, Lord, evermore give
INT: to him Lord always give

John 6:68 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε πρὸς τίνα
NAS: answered Him, Lord, to whom
KJV: answered him, Lord, to whom
INT: Simon Peter Lord to whom

John 8:11 N-VMS
GRK: εἶπεν Οὐδείς κύριε εἶπεν δὲ
NAS: No one, Lord. And Jesus
KJV: She said, No man, Lord. And Jesus
INT: she said No one Sir said moreover

John 9:36 N-VMS
GRK: τίς ἐστιν κύριε ἵνα πιστεύσω
NAS: Who is He, Lord, that I may believe
KJV: Who is he, Lord, that I might believe
INT: Who is he Lord that I might believe

John 9:38 N-VMS
GRK: ἔφη Πιστεύω κύριε καὶ προσεκύνησεν
NAS: And he said, Lord, I believe.
KJV: And he said, Lord, I believe. And
INT: he said I believe Lord and he worshipped

John 11:3 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγουσαι Κύριε ἴδε ὃν
NAS: [word] to Him, saying, Lord, behold,
KJV: him, saying, Lord, behold, he whom
INT: him saying Lord Behold he whom

John 11:12 N-VMS
GRK: μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε εἰ κεκοίμηται
NAS: said to Him, Lord, if
KJV: his disciples, Lord, if he sleep,
INT: disciples of him Lord if he has fallen asleep

John 11:21 N-VMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν Κύριε εἰ ἦς
NAS: said to Jesus, Lord, if You had been
KJV: unto Jesus, Lord, if thou hadst been
INT: Jesus Lord if you had been

John 11:27 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε ἐγὼ πεπίστευκα
NAS: to Him, Yes, Lord; I have believed
KJV: unto him, Yea, Lord: I believe
INT: to him Yes Lord I have believed

John 11:32 N-VMS
GRK: λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ ἦς
NAS: saying to Him, Lord, if
KJV: unto him, Lord, if
INT: saying to him Lord if you had been

John 11:34 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ
NAS: him? They said to Him, Lord, come
KJV: They said unto him, Lord, come and
INT: They say to him Lord come and

John 11:39 N-VMS
GRK: τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει
NAS: said to Him, Lord, by this time
KJV: unto him, Lord, by this time
INT: has died Martha Lord already he stinks

John 12:21 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε θέλομεν τὸν
NAS: him, saying, Sir, we wish
KJV: him, saying, Sir, we would see
INT: him saying Sir we desire

John 12:38 N-VMS
GRK: ὃν εἶπεν Κύριε τίς ἐπίστευσεν
NAS: he spoke: LORD, WHO
KJV: he spake, Lord, who
INT: which he said Lord who believed

John 13:6 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε σύ μου
NAS: He said to Him, Lord, do You wash
KJV: saith unto him, Lord, dost thou
INT: who says to him Lord you of me

John 13:9 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε μὴ τοὺς
NAS: said to Him, Lord, [then wash] not only
KJV: saith unto him, Lord, not my
INT: Simon Peter Lord not the

John 13:25 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε τίς ἐστιν
NAS: bosom, said to Him, Lord, who is it?
KJV: saith unto him, Lord, who is it?
INT: he says to him Lord who is it

John 13:36 N-VMS
GRK: Σίμων Πέτρος Κύριε ποῦ ὑπάγεις
NAS: said to Him, Lord, where
KJV: said unto him, Lord, whither goest
INT: Simon Peter Lord where go you

John 13:37 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Κύριε διὰ τί
NAS: Peter said to Him, Lord, why can
KJV: said unto him, Lord, why cannot
INT: Peter Lord because of why

John 14:5 N-VMS
GRK: αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ οἴδαμεν
NAS: said to Him, Lord, we do not know
KJV: saith unto him, Lord, we know not
INT: to him Thomas Lord not we know

John 14:8 N-VMS
GRK: αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον ἡμῖν
NAS: said to Him, Lord, show
KJV: saith unto him, Lord, shew us
INT: to him Philip Lord show us

John 14:22 N-VMS
GRK: ὁ Ἰσκαριώτης Κύριε καὶ τί
NAS: said to Him, Lord, what
KJV: not Iscariot, Lord, how is it
INT: the Iscariot Lord then what

John 20:15 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ
NAS: she said to Him, Sir, if
KJV: saith unto him, Sir, if thou
INT: says to him Sir if you

John 21:15 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε σὺ οἶδας
NAS: to Him, Yes, Lord; You know
KJV: unto him, Yea, Lord; thou knowest
INT: to him Yes Lord you know

John 21:16 N-VMS
GRK: αὐτῷ Ναί κύριε σὺ οἶδας
NAS: to Him, Yes, Lord; You know
KJV: unto him, Yea, Lord; thou knowest
INT: to him Yes Lord you know

John 21:17 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Κύριε πάντα σὺ
NAS: Me? And he said to Him, Lord, You know
KJV: he said unto him, Lord, thou knowest
INT: said to him Lord all things you

John 21:20 N-VMS
GRK: καὶ εἶπεν Κύριε τίς ἐστιν
NAS: and said, Lord, who
KJV: and said, Lord, which is he
INT: and said Lord who is it

John 21:21 N-VMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Κύριε οὗτος δὲ
NAS: to Jesus, Lord, and what
KJV: saith to Jesus, Lord, and what
INT: to Jesus Lord this man also

Acts 1:6 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Κύριε εἰ ἐν
NAS: Him, saying, Lord, is it at this
KJV: of him, saying, Lord, wilt thou
INT: him saying Lord if at

Acts 1:24 N-VMS
GRK: εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων
NAS: and said, You, Lord, who know the hearts
KJV: Thou, Lord, which knowest the hearts
INT: they said You Lord knower of the hearts of all

Acts 4:29 N-VMS
GRK: τὰ νῦν κύριε ἔπιδε ἐπὶ
NAS: And now, Lord, take note
KJV: And now, Lord, behold their
INT: now Lord look upon

Acts 7:59 N-VMS
GRK: καὶ λέγοντα Κύριε Ἰησοῦ δέξαι
NAS: on [the Lord] and said, Lord Jesus,
KJV: [God], and saying, Lord Jesus, receive
INT: and saying Lord Jesus receive

Acts 7:60 N-VMS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Κύριε μὴ στήσῃς
NAS: voice, Lord, do not hold
KJV: with a loud voice, Lord, lay not
INT: with a voice loud Lord not hold

Acts 9:5 N-VMS
GRK: Τίς εἶ κύριε ὁ δέ
NAS: Who are You, Lord? And He [said], I am
KJV: Who art thou, Lord? And the Lord
INT: Who are you Lord moreover

Acts 9:10 N-VMS
GRK: Ἰδοὺ ἐγώ κύριε
NAS: And he said, Here I am, Lord.
KJV: Behold, I [am here], Lord.
INT: Behold [here am] I Lord

Acts 9:13 N-VMS
GRK: δὲ Ἁνανίας Κύριε ἤκουσα ἀπὸ
NAS: answered, Lord, I have heard
KJV: answered, Lord, I have heard
INT: Then Ananias Lord I have heard from

Acts 10:4 N-VMS
GRK: Τί ἐστιν κύριε εἶπεν δὲ
NAS: What is it, Lord? And he said
KJV: What is it, Lord? And he said
INT: What is it Lord he said moreover

Acts 10:14 N-VMS
GRK: εἶπεν Μηδαμῶς κύριε ὅτι οὐδέποτε
NAS: By no means, Lord, for I have never
KJV: said, Not so, Lord; for I have
INT: said In no way Lord for never

Acts 11:8 N-VMS
GRK: δέ Μηδαμῶς κύριε ὅτι κοινὸν
NAS: By no means, Lord, for nothing
KJV: I said, Not so, Lord: for nothing
INT: moreover In no way Lord for common

Acts 22:8 N-VMS
GRK: Τίς εἶ κύριε εἶπέν τε
NAS: Who are You, Lord?' And He said
KJV: Who art thou, Lord? And he said
INT: Who are you Lord he said moreover

Acts 22:10 N-VMS
GRK: Τί ποιήσω κύριε ὁ δὲ
NAS: shall I do, Lord?' And the Lord
KJV: What shall I do, Lord? And the Lord
INT: What shall I do Lord and

Acts 22:19 N-VMS
GRK: κἀγὼ εἶπον Κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται
NAS: And I said, 'Lord, they themselves
KJV: And I said, Lord, they know
INT: And I said Lord they themselves know

Acts 26:15 N-VMS
GRK: Τίς εἶ κύριε ὁ δὲ
NAS: Who are You, Lord?' And the Lord
KJV: Who art thou, Lord? And he said,
INT: Who are you Lord and

Romans 10:16 N-VMS
GRK: γὰρ λέγει Κύριε τίς ἐπίστευσεν
NAS: says, LORD, WHO
KJV: Esaias saith, Lord, who hath believed
INT: indeed says Lord who believed

Romans 11:3 N-VMS
GRK: Κύριε τοὺς προφήτας
NAS: Lord, THEY HAVE KILLED YOUR PROPHETS,
KJV: Lord, they have killed thy
INT: Lord the prophets

Hebrews 1:10 N-VMS
GRK: κατ' ἀρχάς κύριε τὴν γῆν
NAS: And, YOU, LORD, IN THE BEGINNING
KJV: And, Thou, Lord, in the beginning
INT: in [the] beginning Lord the earth

Revelation 7:14 N-VMS
GRK: εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου σὺ
NAS: I said to him, My lord, you know.
KJV: I said unto him, Sir, thou knowest.
INT: I said to him Lord of me you

Revelation 11:17 N-VMS
GRK: Εὐχαριστοῦμέν σοι κύριε ὁ θεός
NAS: We give You thanks, O Lord God,
KJV: thee thanks, O Lord God Almighty,
INT: We give thanks to you Lord God

Revelation 15:3 N-VMS
GRK: ἔργα σου κύριε ὁ θεός
NAS: are Your works, O Lord God,
KJV: [are] thy works, Lord God Almighty;
INT: works of you Lord God

Revelation 15:4 N-VMS
GRK: μὴ φοβηθῇ κύριε καὶ δοξάσει
NAS: will not fear, O Lord, and glorify
KJV: fear thee, O Lord, and glorify
INT: not should fear [you] O Lord and glorify

Revelation 16:7 N-VMS
GRK: λέγοντος Ναί κύριε ὁ θεός
NAS: Yes, O Lord God,
KJV: say, Even so, Lord God Almighty,
INT: saying Yes Lord God

Revelation 22:20 N-VMS
GRK: Ἀμήν ἔρχου κύριε Ἰησοῦ
NAS: Amen. Come, Lord Jesus.
KJV: Even so, come, Lord Jesus.
INT: Amen come Lord Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page