αἱ
Englishman's Concordance
αἱ (hai) — 149 Occurrences

Matthew 1:17 Art-NFP
GRK: Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ
INT: all Therefore the generations from

Matthew 8:20 Art-NFP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς
INT: Jesus foxes holes

Matthew 9:2 Art-NFP
GRK: ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: have been forgiven you the sins

Matthew 9:5 Art-NFP
GRK: Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ
INT: Have been forgiven you [your] sins or

Matthew 10:16 Art-NFP
GRK: ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
INT: innocent as the doves

Matthew 10:30 Art-NFP
GRK: δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς
INT: moreover even the hairs of the

Matthew 11:20 Art-NFP
GRK: αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις
INT: which had taken place the most miracles

Matthew 11:21 Art-NFP
GRK: Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ
KJV: the mighty works, which were done
INT: Sidon had taken place the miracles which

Matthew 11:21 Art-NFP
GRK: αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
INT: the miracles which having taken place in

Matthew 11:23 Art-NFP
GRK: Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ
KJV: Capernaum, which art exalted
INT: Sodom had taken place the miracles which

Matthew 11:23 Art-NFP
GRK: αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
KJV: the mighty works, which have been done
INT: the miracles which having taken place in

Matthew 13:7 Art-NFP
GRK: καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ
INT: and grew up the thorns and

Matthew 13:54 Art-NFP
GRK: αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις
INT: this and the miracles

Matthew 13:56 Art-NFP
GRK: καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ
INT: and the sisters of him

Matthew 14:2 Art-NFP
GRK: διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν
INT: because of this the miraculous powers work

Matthew 21:31 Art-NFP
GRK: τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν
INT: tax collectors and the prostitutes go before

Matthew 21:32 Art-NFP
GRK: τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν
INT: [the] tax collectors and the prostitutes believed

Matthew 24:22 Art-NFP
GRK: μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
INT: not had been shortened the days those

Matthew 24:22 Art-NFP
GRK: ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
INT: elect will be shortened the days those

Matthew 24:29 Art-NFP
GRK: οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν
INT: sky and the powers of the

Matthew 24:30 Art-NFP
GRK: κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς
INT: will mourn all the tribes of the

Matthew 24:37 Art-NFP
GRK: ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ
INT: as indeed indeed the days of the

Matthew 25:3 Art-NFP
GRK: αἱ γὰρ μωραὶ
INT: the indeed foolish

Matthew 25:4 Art-NFP
GRK: αἱ δὲ φρόνιμοι
INT: but [the] wise

Matthew 25:7 Art-NFP
GRK: ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι
INT: arose all the virgins those

Matthew 25:8 Art-NFP
GRK: αἱ δὲ μωραὶ
INT: and [the] foolish

Matthew 25:8 Art-NFP
GRK: ὑμῶν ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν
INT: of you for the lamps of us

Matthew 25:9 Art-NFP
GRK: ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι
INT: answered moreover the wise saying

Matthew 25:10 Art-NFP
GRK: νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον
INT: bridegroom and those ready went in

Matthew 25:11 Art-NFP
GRK: ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι
INT: come also the other virgins

Matthew 26:54 Art-NFP
GRK: οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι
INT: then should be fulfilled the Scriptures that

Matthew 26:56 Art-NFP
GRK: ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν
INT: that might be fulfilled the Scriptures of the

Matthew 27:51 Art-NFP
GRK: ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν
INT: was shaken and the rocks were split

Matthew 28:9 Art-NFP
GRK: λέγων Χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι
INT: saying Greetings moreover having come to [him]

Mark 2:5 Art-NFP
GRK: ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: have been forgiven of you the sins

Mark 2:9 Art-NFP
GRK: Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ
INT: Have been forgiven of you the sins or

Mark 3:28 Art-NFP
GRK: ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα
INT: sins and the blasphemies as many as

Mark 3:32 Art-NMP
GRK: σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου
INT: of you and the sister of you

Mark 4:7 Art-NFP
GRK: καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ
INT: and grew up the thorns and

Mark 4:19 Art-NFP
GRK: καὶ αἱ μέριμναι τοῦ
INT: and the cares the

Mark 4:19 Art-NFP
GRK: πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ
INT: riches and of the

Mark 6:2 Art-NFP
GRK: τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται
INT: to him even the works of power such

Mark 6:3 Art-NFP
GRK: οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ
INT: not are the sisters of him

Mark 6:14 Art-NFP
GRK: τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν
INT: this operate the miraculous powers in

Mark 7:35 Art-NFP
GRK: ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ
INT: were opened his ears and

Mark 13:19 Art-NFP
GRK: ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
INT: will be [in] indeed the days those

Mark 13:25 Art-NFP
GRK: πίπτοντες καὶ αἱ δυνάμεις αἱ
INT: falling and the powers which [are]

Mark 13:25 Art-NFP
GRK: αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς
INT: the powers which [are] in the

Mark 14:49 Art-NFP
GRK: ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
INT: that might be fulfilled the Scriptures

Mark 14:56 Art-NFP
GRK: καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ
INT: but consistent their testimonies not

Mark 15:41 Art-NFP
GRK: ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ
INT: other many the [ones] having come up with him

Luke 1:23 Art-NFP
GRK: ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς
INT: when were fulfilled the days the

Luke 1:48 Art-NFP
GRK: με πᾶσαι αἱ γενεαί
INT: me all the generations

Luke 2:6 Art-NFP
GRK: ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ
INT: there were fulfilled the days of the

Luke 2:22 Art-NFP
GRK: ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ
INT: when were fulfilled the days of the

Luke 3:5 Art-NFP
GRK: εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς
INT: straight and the rough into

Luke 5:20 Art-NFP
GRK: ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
INT: have been forgiven you the sins of you

Luke 5:23 Art-NFP
GRK: Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
INT: Have been forgiven you the sins of you

Luke 7:47 Art-NFP
GRK: σοι ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς
KJV: sins, which are many,
INT: to you forgiven have been the sins of her

Luke 7:47 Art-NFP
GRK: ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι
INT: sins of her many for

Luke 7:48 Art-NFP
GRK: Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι
INT: Forgiven have been your sins

Luke 8:7 Art-NFP
GRK: καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν
INT: and having sprung up together the thorns choked

Luke 9:58 Art-NFP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς
INT: Jesus The foxes holes

Luke 10:13 Art-NFP
GRK: Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ
KJV: and Sidon, which have been done in
INT: Sidon had taken place the miracles which

Luke 10:13 Art-NFP
GRK: αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
INT: the miracles which have been taking place in

Luke 12:7 Art-NFP
GRK: ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς
INT: but even the hairs of the

Luke 12:35 Art-NFP
GRK: Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι
INT: Let be your waist girded about

Luke 21:26 Art-NFP
GRK: τῇ οἰκουμένῃ αἱ γὰρ δυνάμεις
INT: on the earth indeed [the] powers

Luke 21:34 Art-NFP
GRK: ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν
INT: ever be burdened the hearts of you

Luke 23:23 Art-NFP
GRK: καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν
INT: And prevailed the voices of them

Luke 23:29 Art-NFP
GRK: ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ
INT: they will say Blessed [are] the barren and

Luke 23:29 Art-NFP
GRK: στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ
INT: barren and the wombs that

Luke 23:49 Art-NFP
GRK: καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ
INT: also women the [ones] having followed him

Luke 23:55 Art-NFP
GRK: Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες αἵτινες
INT: having followed moreover the women who

Luke 24:10 Art-NFP
GRK: Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν
INT: of james and the rest with

Luke 24:24 Art-NFP
GRK: καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον
INT: as also the women said

John 5:39 Art-NFP
GRK: ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ
INT: they are they which bear witness concerning

John 11:3 Art-NFP
GRK: ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς
INT: Sent therefore the sisters to

Acts 2:17 Art-NFP
GRK: ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν
INT: of you and the daughters of you

Acts 3:7 Art-NFP
GRK: δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ
INT: moreover were strengthened the feet him

Acts 3:25 Art-NFP
GRK: ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς
INT: will be blessed all the families of the

Acts 6:1 Art-NFP
GRK: τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν
INT: daily the widows of them

Acts 9:39 Art-NFP
GRK: αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι
INT: him all the widows weeping

Acts 10:4 Art-NFP
GRK: δὲ αὐτῷ Αἱ προσευχαί σου
INT: moreover to him the prayers of you

Acts 10:4 Art-NFP
GRK: σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου
INT: of you and the alms of you

Acts 10:31 Art-NFP
GRK: προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου
INT: prayer and the alms of you

Acts 12:3 Art-NMP
GRK: ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν
INT: they were moreover the days of the

Acts 12:7 Art-NFP
GRK: ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ
INT: fell off of him the chains from

Acts 16:5 Art-NFP
GRK: Αἱ μὲν οὖν
INT: The indeed Therefore

Acts 16:26 Art-NFP
GRK: δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι
INT: and immediately the doors all

Acts 20:34 Art-NFP
GRK: ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται
INT: me did minister the hands these

Acts 21:27 Art-NFP
GRK: δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι
INT: moreover were about the seven days

Acts 21:30 Art-NFP
GRK: εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
INT: immediately were shut the doors

Acts 27:37 Art-NFP
GRK: ἤμεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ
INT: we were moreover the all souls

Romans 1:26 Art-NFP
GRK: πάθη ἀτιμίας αἵ τε γὰρ
INT: passions of dishonor both indeed

Romans 4:7 Art-NFP
GRK: ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ
INT: [they] of whom are forgiven the lawlessness and

Romans 4:7 Art-NFP
GRK: ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι
INT: of whom are covered the sins

Romans 9:4 Art-NFP
GRK: δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ
INT: glory and the covenants and

Romans 9:4 Art-NFP
GRK: λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι
INT: service and the promises

Romans 11:33 Art-NFP
GRK: καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ
INT: and untraceable the ways of him

Romans 13:1 Art-NFP
GRK: ὑπὸ θεοῦ αἱ δὲ οὖσαι
NAS: from God, and those which exist
INT: by God those moreover exist

Romans 16:4 Art-NFP
GRK: καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν
INT: also all the churches of the

Romans 16:16 Art-NFP
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι
INT: greet you the churches all

1 Corinthians 11:16 Art-NFP
GRK: ἔχομεν οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ
INT: have nor the churches

1 Corinthians 14:22 Art-NFP
GRK: ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς
NAS: are for a sign, not to those who believe
INT: So that tongues for

1 Corinthians 14:34 Art-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες ἐν
INT: the women in

1 Corinthians 16:19 Art-NFP
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς
INT: greet you the churches

2 Corinthians 10:10 Art-NFP
GRK: ὅτι Αἱ ἐπιστολαὶ μέν
INT: because the letters indeed

Galatians 3:16 Art-NFP
GRK: Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ
INT: to Abraham were spoken the promises and

Ephesians 5:16 Art-NFP
GRK: καιρόν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί
INT: time because the days evil

Ephesians 5:22 Art-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες τοῖς
INT: Wives to the

Ephesians 5:24 Art-NFP
GRK: οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς
INT: so also wives to their own

Colossians 2:2 Art-NFP
GRK: ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν
INT: that might be encouraged the hearts of them

Colossians 3:18 Art-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε
INT: Wives submit yourselves

1 Timothy 5:24 Art-NFP
GRK: Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί
INT: Of some men the sins manifest

Hebrews 9:4 Art-NFP
GRK: βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς
INT: having budded and the tablets of the

James 5:4 Art-NFP
GRK: κράζει καὶ αἱ βοαὶ τῶν
INT: cries out and the cries of the [ones]

1 Peter 3:1 Art-NMP
GRK: Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι
INT: Likewise wives being subject

1 Peter 3:5 Art-NFP
GRK: ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες
KJV: women also, who trusted in
INT: formerly also the holy women

1 Peter 3:5 Art-NFP
GRK: ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς
INT: holy women hoping in

1 John 1:1 Art-NFP
GRK: ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν
INT: we gazed upon and the hands of us

1 John 2:12 Art-NFP
GRK: ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ
INT: have been forgiven you the sins for the sake of

1 John 5:3 Art-NFP
GRK: τηρῶμεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ
INT: we should keep and the commandments of him

Jude 1:7 Art-NFP
GRK: Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς
INT: Gomorrah and the around them

Revelation 1:7 Art-NFP
GRK: αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς
INT: him all the tribes of the

Revelation 1:14 Art-NFP
GRK: αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ
INT: of him and the hairs white

Revelation 1:20 Art-NFP
GRK: εἰσίν καὶ αἱ λυχνίαι αἱ
INT: are and the lampstands the

Revelation 1:20 Art-NFP
GRK: αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ
INT: the lampstands the seven seven

Revelation 2:23 Art-NFP
GRK: γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι
INT: will know all the churches that

Revelation 5:8 Art-NFP
GRK: αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν
INT: which are the prayers of the

Revelation 9:17 Art-NFP
GRK: θειώδεις καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν
INT: brimstone-like and the heads of the

Revelation 9:19 Art-NFP
GRK: οὐραῖς αὐτῶν αἱ γὰρ οὐραὶ
INT: tails of them the indeed tails

Revelation 10:3 Art-NFP
GRK: ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ
INT: he cried spoke the seven thunders

Revelation 10:4 Art-NFP
GRK: ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
INT: when spoke the seven thunders

Revelation 10:4 Art-NFP
GRK: ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
INT: what [things] spoke the seven thunders

Revelation 11:4 Art-NFP
GRK: Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι
INT: These are the two olive trees

Revelation 11:4 Art-NFP
GRK: ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι
INT: olive trees and the two lampstands

Revelation 11:4 Art-NFP
GRK: δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ
INT: two lampstands which before the

Revelation 12:14 Art-NFP
GRK: τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες
INT: to the woman the two wings

Revelation 14:3 Art-NFP
GRK: εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα
INT: if not the hundred [and] forty

Revelation 14:18 Art-NFP
GRK: ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς
INT: because are fully ripe the grapes of it

Revelation 15:3 Art-NFP
GRK: καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου
INT: and true [are] the ways of you

Revelation 15:8 Art-NFP
GRK: ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ
INT: until were completed the seven plagues

Revelation 16:7 Art-NFP
GRK: καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
INT: and righteous [are] the judgments of you

Revelation 16:19 Art-NFP
GRK: μέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν
INT: parts and the cities of the

Revelation 17:9 Art-NFP
GRK: ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ
INT: has wisdom The seven heads

Revelation 18:5 Art-NFP
GRK: ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι
INT: followed her the sins as far as

Revelation 18:8 Art-NFP
GRK: ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς
KJV: [is] the Lord God who judgeth her.
INT: day will come the plagues of her

Revelation 19:2 Art-NFP
GRK: καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ
INT: and righteous [are] the judgments of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page