θεόν
Englishman's Concordance
θεόν (theon) — 148 Occurrences

Matthew 4:7 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου
NAS: THE LORD YOUR GOD TO THE TEST.'
KJV: the Lord thy God.
INT: [the] Lord the God of you

Matthew 4:10 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
NAS: THE LORD YOUR GOD, AND SERVE
KJV: the Lord thy God, and him
INT: [The] Lord the God of you will you worship

Matthew 5:8 N-AMS
GRK: αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
NAS: in heart, for they shall see God.
KJV: they shall see God.
INT: they God will see

Matthew 9:8 N-AMS
GRK: ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα
NAS: and glorified God, who had given
KJV: and glorified God, which had given
INT: glorified God who having given

Matthew 15:31 N-AMS
GRK: ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ
NAS: and they glorified the God of Israel.
KJV: and they glorified the God of Israel.
INT: they glorified the God of Israel

Matthew 22:37 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐν
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: Lord the God of you with

Matthew 27:43 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεόν ῥυσάσθω νῦν
NAS: HE TRUSTS IN GOD; LET GOD RESCUE
KJV: He trusted in God; let him deliver him
INT: on God let him deliver now

Mark 2:12 N-AMS
GRK: δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι
NAS: and were glorifying God, saying,
KJV: and glorified God, saying,
INT: glorified God saying

Mark 5:7 N-AMS
GRK: σε τὸν θεόν μή με
NAS: I implore You by God, do not torment
KJV: thee by God, that thou torment
INT: you by God not me

Mark 12:30 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: [the] Lord God of you with

Luke 1:16 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν
NAS: back to the Lord their God.
KJV: the Lord their God.
INT: [the] Lord the God of them

Luke 1:64 N-AMS
GRK: εὐλογῶν τὸν θεόν
NAS: in praise of God.
KJV: he spake, and praised God.
INT: blessing God

Luke 2:13 N-AMS
GRK: αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
NAS: host praising God and saying,
KJV: host praising God, and saying,
INT: praising God and saying

Luke 2:20 N-AMS
GRK: αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν
NAS: and praising God for all
KJV: and praising God for all the things
INT: praising God for all things

Luke 2:28 N-AMS
GRK: εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν
NAS: and blessed God, and said,
KJV: and blessed God, and said,
INT: blessed God and said

Luke 4:8 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
NAS: THE LORD YOUR GOD AND SERVE
KJV: the Lord thy God, and him
INT: [the] Lord God of you You will worship

Luke 4:12 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου
NAS: THE LORD YOUR GOD TO THE TEST.'
KJV: the Lord thy God.
INT: [the] Lord the God of you

Luke 5:25 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν
NAS: home glorifying God.
KJV: house, glorifying God.
INT: glorifying God

Luke 5:26 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεόν καὶ ἐπλήσθησαν
NAS: and [began] glorifying God; and they were filled
KJV: they glorified God, and
INT: they glorified God and were filled

Luke 7:16 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι
NAS: and they [began] glorifying God, saying,
KJV: and they glorified God, saying, That
INT: they glorified God saying

Luke 7:29 N-AMS
GRK: ἐδικαίωσαν τὸν θεόν βαπτισθέντες τὸ
NAS: [this], they acknowledged God's justice,
KJV: justified God, being baptized
INT: declared just God having been baptized [with] the

Luke 10:27 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ
NAS: THE LORD YOUR GOD WITH ALL
KJV: the Lord thy God with all
INT: [the] Lord the God of you with

Luke 12:21 N-AMS
GRK: μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν
NAS: and is not rich toward God.
KJV: rich toward God.
INT: not toward God is rich

Luke 13:13 N-AMS
GRK: ἐδόξαζεν τὸν θεόν
NAS: and [began] glorifying God.
KJV: and glorified God.
INT: glorified God

Luke 17:15 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν
NAS: glorifying God with a loud
KJV: voice glorified God,
INT: glorifying God

Luke 18:2 N-AMS
GRK: πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος
NAS: who did not fear God and did not respect
KJV: which feared not God, neither regarded
INT: a city God not fearing

Luke 18:4 N-AMS
GRK: καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι
NAS: though I do not fear God nor respect
KJV: I fear not God, nor regard
INT: even God not I fear

Luke 18:43 N-AMS
GRK: δοξάζων τὸν θεόν Καὶ πᾶς
NAS: Him, glorifying God; and when all
KJV: him, glorifying God: and all
INT: glorifying God And all

Luke 19:37 N-AMS
GRK: αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: to praise God joyfully
KJV: and praise God with a loud
INT: to praise God with a voice loud

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ
NAS: the Lord THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: the Lord the God of Abraham,
INT: [the] Lord the God of Abraham and

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: of Abraham and God of Isaac and

Luke 20:37 N-AMS
GRK: Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB.
KJV: of Isaac, and the God of Jacob.
INT: of Isaac and God of Jacob

Luke 23:40 N-AMS
GRK: σὺ τὸν θεόν ὅτι ἐν
NAS: fear God, since
KJV: thou fear God, seeing thou art
INT: you God [you] that under

Luke 23:47 N-AMS
GRK: ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων Ὄντως
NAS: he [began] praising God, saying,
KJV: he glorified God, saying,
INT: glorified God saying Indeed

Luke 24:53 N-AMS
GRK: εὐλογοῦντες τὸν θεόν
NAS: in the temple praising God.
KJV: and blessing God. Amen.
INT: blessing God

John 1:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς
NAS: and the Word was with God, and the Word
KJV: was with God, and the Word
INT: with God and God

John 1:2 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: He was in the beginning with God.
KJV: the beginning with God.
INT: with God

John 1:18 N-AMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν
NAS: has seen God at any time;
KJV: hath seen God at any time;
INT: God no one has seen

John 5:18 N-AMS
GRK: ἔλεγεν τὸν θεόν ἴσον ἑαυτὸν
NAS: was calling God His own
KJV: said also that God was his Father,
INT: called God equal himself

John 8:41 N-AMS
GRK: ἔχομεν τὸν θεόν
NAS: one Father: God.
KJV: one Father, [even] God.
INT: we have God

John 10:33 N-AMS
GRK: ποιεῖς σεαυτὸν θεόν
NAS: make Yourself out [to be] God.
KJV: makest thyself God.
INT: make yourself God

John 11:22 N-AMS
GRK: αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι
NAS: You ask of God, God
KJV: thou wilt ask of God, God
INT: you might ask God will give you

John 13:3 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει
NAS: from God and was going back to God,
KJV: went to God;
INT: to God he goes

John 14:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θεόν καὶ εἰς
NAS: believe in God, believe
KJV: ye believe in God, believe also
INT: on God also on

John 17:3 N-AMS
GRK: μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν
NAS: true God, and Jesus
KJV: the only true God, and Jesus
INT: only true God and whom

John 20:17 N-AMS
GRK: ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ
NAS: and your Father, and My God and your God.'
KJV: and [to] my God, and your
INT: of you and God of me and

John 20:17 N-AMS
GRK: μου καὶ θεὸν ὑμῶν
NAS: and My God and your God.'
KJV: and your God.
INT: of me and God of you

John 21:19 N-AMS
GRK: δοξάσει τὸν θεόν καὶ τοῦτο
NAS: he would glorify God. And when He had spoken
KJV: he should glorify God. And
INT: he should glorify God And this

Acts 2:47 N-AMS
GRK: αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες
NAS: praising God and having favor
KJV: Praising God, and having
INT: praising God and having

Acts 3:8 N-AMS
GRK: αἰνῶν τὸν θεόν
NAS: and leaping and praising God.
KJV: and praising God.
INT: praising God

Acts 3:9 N-AMS
GRK: αἰνοῦντα τὸν θεόν
NAS: him walking and praising God;
KJV: and praising God:
INT: praising God

Acts 4:21 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ
NAS: glorifying God for what had happened;
KJV: [men] glorified God for
INT: were glorifying God for that which

Acts 4:24 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν
NAS: their voices to God with one accord
KJV: to God with one accord,
INT: to God and said

Acts 6:11 N-AMS
GRK: καὶ τὸν θεόν
NAS: against Moses and [against] God.
KJV: Moses, and [against] God.
INT: and God

Acts 10:2 N-AMS
GRK: φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ
NAS: and one who feared God with all
KJV: one that feared God with
INT: fearing God with all

Acts 10:22 N-AMS
GRK: φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε
NAS: a righteous and God-fearing man
KJV: one that feareth God, and
INT: fearing God borne witness to moreover

Acts 10:46 N-AMS
GRK: μεγαλυνόντων τὸν θεόν τότε ἀπεκρίθη
NAS: and exalting God. Then
KJV: and magnify God. Then answered
INT: magnifying God Then answered

Acts 11:17 N-AMS
GRK: κωλῦσαι τὸν θεόν
NAS: stand in God's way?
KJV: that I could withstand God?
INT: to forbid God

Acts 11:18 N-AMS
GRK: ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες Ἄρα
NAS: and glorified God, saying,
KJV: and glorified God, saying, Then
INT: glorified God saying Then indeed

Acts 12:5 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ
NAS: fervently by the church to God.
KJV: the church unto God for him.
INT: to God concerning him

Acts 13:16 N-AMS
GRK: φοβούμενοι τὸν θεόν ἀκούσατε
NAS: and you who fear God, listen:
KJV: and ye that fear God, give audience.
INT: fearing God listen

Acts 13:26 N-AMS
GRK: φοβούμενοι τὸν θεόν ἡμῖν ὁ
NAS: you who fear God, to us the message
KJV: you feareth God, to you is
INT: fearing God to us the

Acts 14:15 N-AMS
GRK: ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς
NAS: vain things to a living God, WHO MADE
KJV: unto the living God, which made
INT: to turn to God Living who

Acts 15:10 N-AMS
GRK: πειράζετε τὸν θεόν ἐπιθεῖναι ζυγὸν
NAS: do you put God to the test
KJV: why tempt ye God, to put a yoke
INT: tempt you God to put a yoke

Acts 15:19 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεόν
NAS: who are turning to God from among
KJV: are turned to God:
INT: to God

Acts 16:14 N-AMS
GRK: σεβομένη τὸν θεόν ἤκουεν ἧς
NAS: a worshiper of God, was listening;
KJV: which worshipped God, heard
INT: who worshipped God was hearing of whom

Acts 16:25 N-AMS
GRK: ὕμνουν τὸν θεόν ἐπηκροῶντο δὲ
NAS: and singing hymns of praise to God, and the prisoners
KJV: and sang praises unto God: and
INT: were singing praises to God listened to moreover

Acts 17:27 N-AMS
GRK: ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα
NAS: that they would seek God, if perhaps
INT: to seek God if perhaps

Acts 18:7 N-AMS
GRK: σεβομένου τὸν θεόν οὗ ἡ
NAS: a worshiper of God, whose
KJV: [one] that worshipped God, whose
INT: who worshipped God of whom the

Acts 18:13 N-AMS
GRK: σέβεσθαι τὸν θεόν
NAS: to worship God contrary
KJV: to worship God contrary
INT: to worship God

Acts 19:37 N-AFS
GRK: βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν
INT: are defaming the goddess of us

Acts 20:21 N-AMS
GRK: τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ
NAS: toward God and faith
KJV: repentance toward God, and faith
INT: toward God repentance and

Acts 21:20 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν θεόν εἶπόν τε
NAS: it they [began] glorifying God; and they said
INT: glorified God they said moreover

Acts 24:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θεόν ἣν καὶ
NAS: having a hope in God, which these men
KJV: hope toward God, which they
INT: in God which also

Acts 24:16 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς
NAS: [both] before God and before men.
KJV: toward God, and
INT: toward God and

Acts 26:18 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεόν τοῦ λαβεῖν
NAS: of Satan to God, that they may receive
KJV: unto God, that they
INT: to God that might receive

Acts 26:20 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεόν ἄξια τῆς
NAS: and turn to God, performing
KJV: turn to God, and do works
INT: to God worthy of the

Acts 28:6 N-AMS
GRK: αὐτὸν εἶναι θεόν
NAS: and [began] to say that he was a god.
KJV: that he was a god.
INT: he was a god

Romans 1:21 N-AMS
GRK: γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς
NAS: For even though they knew God, they did not honor
KJV: that, when they knew God, they glorified
INT: having known God not as

Romans 1:21 N-AMS
GRK: οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ
NAS: they did not honor Him as God or
KJV: as God, neither
INT: not as God they glorified [him] or

Romans 1:28 N-AMS
GRK: ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν
NAS: to acknowledge God any longer, God
KJV: to retain God in
INT: they they did approve God to have in [their]

Romans 2:23 N-AMS
GRK: νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις
NAS: the Law, do you dishonor God?
KJV: the law dishonourest thou God?
INT: law God dishonor you

Romans 3:11 N-AMS
GRK: ἐκζητῶν τὸν θεόν
NAS: THERE IS NONE WHO SEEKS FOR GOD;
KJV: none that seeketh after God.
INT: seeks after God

Romans 4:2 N-AMS
GRK: οὐ πρὸς θεόν
NAS: but not before God.
KJV: not before God.
INT: not toward God

Romans 5:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ
NAS: peace with God through
KJV: peace with God through our
INT: toward God through the

Romans 8:7 N-AMS
GRK: ἔχθρα εἰς θεόν τῷ γὰρ
NAS: toward God; for it does not subject
KJV: [is] enmity against God: for it is
INT: [is] hostility toward God to indeed

Romans 8:27 N-AMS
GRK: ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ
NAS: according to [the will of] God.
KJV: according to [the will of] God.
INT: because according to God he intercedes for

Romans 8:28 N-AMS
GRK: ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ
NAS: And we know that God causes all things
KJV: love God, to them who are
INT: love God all things works together

Romans 10:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν
NAS: and my prayer to God for them is for [their] salvation.
KJV: prayer to God for Israel
INT: to God on behalf of them

Romans 15:6 N-AMS
GRK: δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα
NAS: glorify the God and Father
KJV: mouth glorify God, even the Father
INT: you might glorify the God and Father

Romans 15:9 N-AMS
GRK: δοξάσαι τὸν θεόν καθὼς γέγραπται
NAS: to glorify God for His mercy;
KJV: might glorify God for
INT: to glorify God as it has been written

Romans 15:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: in things pertaining to God.
KJV: in those things which pertain to God.
INT: pertaining to God

Romans 15:30 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: with me in your prayers to God for me,
KJV: [your] prayers to God for me;
INT: to God

1 Corinthians 1:21 N-AMS
GRK: σοφίας τὸν θεόν εὐδόκησεν ὁ
NAS: did not [come to] know God, God
KJV: knew not God, it pleased God
INT: wisdom God was pleased

1 Corinthians 6:20 N-AMS
GRK: δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ
NAS: therefore glorify God in your body.
KJV: therefore glorify God in your
INT: indeed God in the

1 Corinthians 8:3 N-AMS
GRK: ἀγαπᾷ τὸν θεόν οὗτος ἔγνωσται
NAS: anyone loves God, he is known by Him.
KJV: if any man love God, the same is known
INT: loves God he is known

2 Corinthians 1:23 N-AMS
GRK: μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ
NAS: But I call God as witness to my soul,
KJV: I call God for a record upon
INT: as witness God call upon

2 Corinthians 3:4 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: Christ toward God.
KJV: Christ to God-ward:
INT: toward God

2 Corinthians 7:9 N-AMS
GRK: γὰρ κατὰ θεόν ἵνα ἐν
NAS: according to [the will of] God, so
KJV: after a godly manner, that
INT: indeed according to God that in

2 Corinthians 7:10 N-AMS
GRK: γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν
NAS: that is according to [the will] [of] God produces
KJV: For godly sorrow worketh
INT: indeed according to God grief repentance

2 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην
KJV: after a godly sort, what
INT: thing according to God to have been grieved how much

2 Corinthians 9:13 N-AMS
GRK: δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ
NAS: they will glorify God for [your] obedience
KJV: ministration they glorify God for your
INT: [they] glorifying God at the

2 Corinthians 13:7 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι
NAS: Now we pray to God that you do no
KJV: I pray to God that ye do
INT: to God [that] not may do

Galatians 1:10 N-AMS
GRK: ἢ τὸν θεόν ἢ ζητῶ
NAS: of men, or of God? Or am I striving
KJV: men, or God? or do I seek
INT: or God or do I seek

Galatians 1:24 N-AMS
GRK: ἐμοὶ τὸν θεόν
NAS: And they were glorifying God because
KJV: And they glorified God in me.
INT: me God

Galatians 4:8 N-AMS
GRK: οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς
NAS: when you did not know God, you were slaves
KJV: not God, ye did service
INT: not knowing God you were in bondage to those who

Galatians 4:9 N-AMS
GRK: δὲ γνόντες θεόν μᾶλλον δὲ
NAS: that you have come to know God, or
KJV: after that ye have known God, or
INT: moreover having known God rather moreover

Ephesians 4:24 N-AMS
GRK: τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν
NAS: self, which in [the likeness of] God has been created
KJV: which after God is created in
INT: according to God having been created in

Philippians 4:6 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: be made known to God.
KJV: be made known unto God.
INT: to God

1 Thessalonians 1:8 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε
NAS: toward God has gone forth,
KJV: faith to God-ward is spread abroad; so
INT: toward God has gone abroad so as

1 Thessalonians 1:9 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν
NAS: you turned to God from idols
KJV: ye turned to God from idols
INT: to God from

1 Thessalonians 4:5 N-AMS
GRK: εἰδότα τὸν θεόν
NAS: the Gentiles who do not know God;
KJV: know not God:
INT: know God

1 Thessalonians 4:8 N-AMS
GRK: ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν καὶ
NAS: man but the God who gives
KJV: man, but God, who hath also
INT: but God who also

2 Thessalonians 1:8 N-AMS
GRK: μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς
NAS: who do not know God and to those
KJV: not God, and
INT: not know God and those that

2 Thessalonians 2:4 N-AMS
GRK: πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα
NAS: so-called god or
KJV: that is called God, or
INT: every so-called god or object of worship

1 Timothy 5:5 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεὸν καὶ προσμένει
NAS: has fixed her hope on God and continues
KJV: trusteth in God, and continueth
INT: in God and continues

Titus 1:16 N-AMS
GRK: θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι
NAS: to know God, but by [their] deeds
KJV: that they know God; but
INT: God they profess to know

Hebrews 2:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν εἰς τὸ
NAS: in things pertaining to God, to make propitiation
KJV: in things [pertaining] to God, to
INT: relating to God for

Hebrews 5:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν ἵνα προσφέρῃ
NAS: in things pertaining to God, in order
KJV: in things [pertaining] to God, that
INT: relating to God that he might offer

Hebrews 6:1 N-AMS
GRK: πίστεως ἐπὶ θεόν
NAS: and of faith toward God,
KJV: of faith toward God,
INT: faith in God

Hebrews 6:18 N-AMS
GRK: ψεύσασθαι τὸν θεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν
NAS: it is impossible for God to lie,
KJV: [it was] impossible for God to lie,
INT: to lie [for] God strong encouragement

Hebrews 8:10 N-AMS
GRK: αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ
NAS: THEM ON THEIR HEARTS. AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: to them a God, and they
INT: hem to God and they

1 Peter 1:21 N-AMS
GRK: πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα
NAS: Him are believers in God, who raised
KJV: do believe in God, that raised him
INT: believe in God having raised up

1 Peter 1:21 N-AMS
GRK: εἶναι εἰς θεόν
NAS: that your faith and hope are in God.
KJV: might be in God.
INT: to be in God

1 Peter 2:12 N-AMS
GRK: δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ
NAS: [them], glorify God in the day
KJV: glorify God in
INT: they might glorify God in [the] day

1 Peter 2:17 N-AMS
GRK: ἀγαπᾶτε τὸν θεὸν φοβεῖσθε τὸν
NAS: fear God, honor
KJV: Fear God. Honour
INT: love God fear the

1 Peter 3:5 N-AMS
GRK: ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς
NAS: who hoped in God, used to adorn
KJV: trusted in God, adorned themselves,
INT: hoping in God adorned themselves

1 Peter 3:21 N-AMS
GRK: ἐπερώτημα εἰς θεόν δι' ἀναστάσεως
NAS: but an appeal to God for a good
KJV: toward God,) by
INT: [the] demand toward God by [the] resurrection

1 Peter 4:6 N-AMS
GRK: δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι
NAS: according to [the] [will of] God.
KJV: live according to God in the spirit.
INT: moreover as regards God in [the] Spirit

1 Peter 4:16 N-AMS
GRK: δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ
NAS: but is to glorify God in this
KJV: but let him glorify God on this
INT: however God in the

1 Peter 5:2 Noun-AMS
GRK: ἑκουσίως κατὰ θεόν μηδὲ αἰσχροκερδῶς
INT: willingly according to God nor for base gain

1 John 3:21 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν
NAS: confidence before God;
KJV: confidence toward God.
INT: toward God

1 John 4:6 N-AMS
GRK: γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν
NAS: he who knows God listens
KJV: God: he that knoweth God heareth us;
INT: knows God hears us

1 John 4:7 N-AMS
GRK: γινώσκει τὸν θεόν
NAS: of God and knows God.
KJV: and knoweth God.
INT: knows God

1 John 4:8 N-AMS
GRK: ἔγνω τὸν θεόν ὅτι ὁ
NAS: does not know God, for God
KJV: knoweth not God; for God
INT: knew God because

1 John 4:10 N-AMS
GRK: ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν ἀλλ' ὅτι
NAS: not that we loved God, but that He loved
KJV: we loved God, but that
INT: loved God but that

1 John 4:12 N-AMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς πώποτε
NAS: No one has seen God at any time; if
KJV: No man hath seen God at any time. If
INT: God no one at any time

1 John 4:20 N-AMS
GRK: Ἀγαπῶ τὸν θεόν καὶ τὸν
NAS: I love God, and hates
KJV: I love God, and hateth
INT: I love God and the

1 John 4:20 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν θεὸν ὃν οὐχ
NAS: cannot love God whom he has not seen.
KJV: can he love God whom he hath
INT: he has seen God whom not

1 John 4:21 N-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ
NAS: from Him, that the one who loves God should love
KJV: That he who loveth God love his
INT: loves God should love also

1 John 5:2 N-AMS
GRK: ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ
NAS: we love God and observe
KJV: when we love God, and keep
INT: when God we love and

2 John 1:9 N-AMS
GRK: τοῦ χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει
NAS: does not have God; the one who abides
KJV: hath not God. He that abideth in
INT: of Christ God not has

3 John 1:11 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν θεόν
NAS: has not seen God.
KJV: not seen God.
INT: has seen God

Revelation 12:5 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς
NAS: was caught up to God and to His throne.
KJV: was caught up unto God, and [to] his
INT: to God and unto

Revelation 13:6 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θεόν βλασφημῆσαι τὸ
NAS: against God, to blaspheme
KJV: against God, to blaspheme
INT: against God to blaspheme the

Revelation 14:7 N-AMS
GRK: Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε
NAS: voice, Fear God, and give Him glory,
KJV: voice, Fear God, and give
INT: Fear God and give

Revelation 16:11 N-AMS
GRK: ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and they blasphemed the God of heaven
KJV: blasphemed the God of heaven
INT: blasphemed the God of heaven

Revelation 16:21 N-AMS
GRK: ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς
NAS: blasphemed God because
KJV: blasphemed God because of
INT: men God out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page