υἱὸς
Englishman's Concordance
υἱὸς (huios) — 164 Occurrences

Matthew 1:20 N-NMS
GRK: λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ μὴ
NAS: Joseph, son of David,
KJV: Joseph, thou son of David,
INT: saying Joseph son of David not

Matthew 3:17 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, in whom
KJV: my beloved Son, in whom
INT: is the Son of me the

Matthew 4:3 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, command
INT: to him If Son you are

Matthew 4:6 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, cast
INT: to him If Son you are

Matthew 7:9 N-NMS
GRK: αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον
NAS: you who, when his son asks
KJV: if his son ask bread,
INT: should ask the son of him bread

Matthew 8:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: [have] nests, but the Son of Man
KJV: [have] nests; but the Son of man hath
INT: and [the] Son of man

Matthew 9:6 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: has the Son of man

Matthew 9:27 N-VMS
GRK: Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: out, Have mercy on us, Son of David!
KJV: saying, [Thou] Son of David,
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 10:23 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of Israel until the Son of Man comes.
KJV: of Israel, till the Son of man be
INT: be come the Son of man

Matthew 11:19 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man came
KJV: The Son of man came
INT: Came the Son the of man

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ
NAS: except the Son, and anyone to whom
KJV: the Father, save the Son, and [he] to
INT: not the Son and to whom

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: and anyone to whom the Son wills
KJV: to whomsoever the Son will reveal
INT: might resolve the Son to reveal [him]

Matthew 12:8 N-NMS
GRK: σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is Lord
KJV: For the Son of man is
INT: Sabbath the son of the man

Matthew 12:23 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ
NAS: man cannot be the Son of David,
KJV: not this the son of David?
INT: is the son of David

Matthew 12:40 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: belly; so shall the Son of man be
INT: will be the Son the of man

Matthew 13:37 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the good seed is the Son of Man,
KJV: seed is the Son of man;
INT: is the Son of man

Matthew 13:41 N-NMS
GRK: ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man will send forth
KJV: The Son of man shall send forth
INT: will send forth the Son the of man

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: τοῦ τέκτονος υἱός οὐχ ἡ
NAS: the carpenter's son? Is not His mother
KJV: this the carpenter's son? is not
INT: of the carpenter son [Is] not the

Matthew 14:33 N-NMS
GRK: Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ
NAS: You are certainly God's Son!
KJV: Of a truth thou art the Son of God.
INT: Truly of God Son you are

Matthew 15:22 N-NMS
GRK: με κύριε υἱὸς Δαυίδ ἡ
NAS: on me, Lord, Son of David;
KJV: on me, O Lord, [thou] Son of David; my
INT: me master Son of David the

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of the living
KJV: the Christ, the Son of the living
INT: Christ the Son of God

Matthew 16:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is going
KJV: For the Son of man shall
INT: indeed the Son of the man

Matthew 17:5 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, with whom
KJV: my beloved Son, in whom
INT: is the Son of me the

Matthew 17:9 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man
KJV: until the Son of man
INT: that the Son of man

Matthew 17:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: So also the Son of Man is going
KJV: shall also the Son of man suffer
INT: also the Son of man

Matthew 17:22 N-NMS
GRK: Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: said to them, The Son of Man
KJV: unto them, The Son of man
INT: is about the Son the of man

Matthew 18:11 Noun-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: For the Son of man is come
INT: indeed the Son of man

Matthew 19:28 N-NMS
GRK: καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: when the Son of Man
KJV: when the Son of man
INT: shall sit down the Son the of man

Matthew 20:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up to Jerusalem; and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son the of man

Matthew 20:28 N-NMS
GRK: ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: just as the Son of Man did not come
KJV: Even as the Son of man came
INT: even as the Son the of man

Matthew 20:30 N-NMS
GRK: ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: have mercy on us, Son of David!
KJV: on us, O Lord, [thou] Son of David.
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 20:31 N-NMS
GRK: ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
NAS: Lord, Son of David,
KJV: on us, O Lord, [thou] Son of David.
INT: Have mercy on us Son of David

Matthew 22:42 N-NMS
GRK: χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν λέγουσιν
NAS: whose son is He? They said
KJV: Christ? whose son is he? They say
INT: Christ of whom son is he They say

Matthew 22:45 N-NMS
GRK: κύριον πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν
NAS: Him 'Lord,' how is He his son?
KJV: is he his son?
INT: Lord how son of him is he

Matthew 24:36 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ υἱός εἰ μὴ
NAS: nor the Son, but the Father
INT: nor the Son if not

Matthew 24:44 N-NMS
GRK: ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: must be ready; for the Son of Man
KJV: as ye think not the Son of man cometh.
INT: hour the Son the of man

Matthew 25:13 Noun-NMS
GRK: ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: wherein the Son of man
INT: which the Son of man

Matthew 25:31 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: But when the Son of Man comes
KJV: When the Son of man shall come
INT: comes the Son of man

Matthew 26:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is coming, and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man [is to] go,
KJV: The Son of man goeth
INT: indeed [the] Son of man

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: by whom the Son of Man
KJV: by whom the Son of man is betrayed!
INT: whom the Son of man

Matthew 26:45 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is at hand and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: You are the Christ, the Son of God.
KJV: be the Christ, the Son of God.
INT: Christ the Son of God

Matthew 27:40 N-NMS
GRK: σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, come down
INT: yourself If son you are

Matthew 27:43 N-NMS
GRK: Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: I am the Son of God.'
KJV: I am the Son of God.
INT: Of God I am Son

Matthew 27:54 N-NMS
GRK: Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
NAS: Truly this was the Son of God!
KJV: this was the Son of God.
INT: Truly God's Son was this

Mark 1:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱός μου ὁ
NAS: You are My beloved Son, in You I am well-pleased.
KJV: my beloved Son, in whom
INT: are the Son of me the

Mark 2:10 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: has the Son of man

Mark 2:28 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: So the Son of Man is Lord
KJV: Therefore the Son of man is
INT: is the Son of man

Mark 3:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Him and shout, You are the Son of God!
KJV: Thou art the Son of God.
INT: are the Son of God

Mark 6:3 N-NMS
GRK: τέκτων ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας
NAS: the carpenter, the son of Mary,
KJV: this the carpenter, the son of Mary,
INT: carpenter the son the of Mary

Mark 8:38 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: generation, the Son of Man
KJV: also shall the Son of man be ashamed,
INT: also the Son of man

Mark 9:7 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son, listen
KJV: my beloved Son: hear him.
INT: is the Son of me the

Mark 9:9 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man
KJV: till the Son of man
INT: until the Son of man

Mark 9:31 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and telling them, The Son of Man
KJV: unto them, The Son of man is delivered
INT: the Son of man

Mark 10:33 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up to Jerusalem, and the Son of Man
KJV: and the Son of man
INT: and the Son of man

Mark 10:45 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For even the Son of Man did not come
KJV: For even the Son of man came
INT: indeed the Son of man

Mark 10:46 N-NMS
GRK: ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος
NAS: [named] Bartimaeus, the son of Timaeus,
KJV: Bartimaeus, the son of Timaeus,
INT: large a son of Timaeus Bartimaeus

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ὁ χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν
NAS: that the Christ is the son of David?
KJV: Christ is the Son of David?
INT: the Christ [the] son of David is

Mark 12:37 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ἐστὶν υἱός Καὶ ὁ
NAS: in what sense is He his son? And the large
KJV: is he [then] his son? And the common
INT: of him is he his son And the

Mark 13:32 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ υἱός εἰ μὴ
NAS: nor the Son, but the Father
KJV: neither the Son, but
INT: nor the Son if not

Mark 14:21 N-NMS
GRK: ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man [is to] go
KJV: The Son of man indeed
INT: indeed [the] Son of man

Mark 14:21 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: by whom the Son of Man
KJV: by whom the Son of man is betrayed!
INT: whom the Son of man

Mark 14:41 N-NMS
GRK: παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: behold, the Son of Man
KJV: behold, the Son of man
INT: is delivered up the Son of man

Mark 14:61 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ
NAS: to Him, Are You the Christ, the Son of the Blessed
KJV: the Christ, the Son of the Blessed?
INT: Christ the Son of the Blessed [One]

Mark 15:39 N-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν
NAS: this man was the Son of God!
KJV: man was the Son of God.
INT: man Son of God was

Luke 1:32 N-NMS
GRK: μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται
NAS: and will be called the Son of the Most High;
KJV: shall be called the Son of the Highest:
INT: great and Son of [the] Most High will he be called

Luke 1:35 N-NMS
GRK: ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: Child shall be called the Son of God.
KJV: thee shall be called the Son of God.
INT: holy one will be called Son of God

Luke 3:22 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱός μου ὁ
NAS: You are My beloved Son, in You I am well-pleased.
KJV: my beloved Son; in thee
INT: are the Son of me the

Luke 3:23 N-NMS
GRK: τριάκοντα ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο
NAS: as was supposed, the son of Joseph,
KJV: was supposed) the son of Joseph,
INT: thirty being son as was supposed

Luke 4:3 N-NMS
GRK: διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, command
INT: devil If Son you are

Luke 4:9 N-NMS
GRK: αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ
NAS: to Him, If You are the Son of God,
KJV: If thou be the Son of God, cast
INT: to him If Son you are

Luke 4:22 N-NMS
GRK: ἔλεγον Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ
NAS: Is this not Joseph's son?
KJV: this Joseph's son?
INT: they said Not the son is of Joseph

Luke 4:41 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: shouting, You are the Son of God!
KJV: art Christ the Son of God. And
INT: are the Son of God

Luke 5:24 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: that you may know that the Son of Man
KJV: ye may know that the Son of man hath
INT: that the Son of man

Luke 6:5 N-NMS
GRK: σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: And He was saying to them, The Son of Man
KJV: unto them, That the Son of man is
INT: Sabbath the Son of man

Luke 7:12 N-NMS
GRK: τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ
NAS: out, the only son of his mother,
KJV: the only son of his
INT: who had died only begotten son of the mother

Luke 7:34 N-NMS
GRK: ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: The Son of Man has come
KJV: The Son of man is come
INT: Has come the Son of man

Luke 9:26 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of Me and My words, the Son of Man
KJV: shall the Son of man
INT: him the Son of man

Luke 9:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
NAS: This is My Son, [My] Chosen
KJV: my beloved Son: hear him.
INT: is the Son of me

Luke 9:44 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: into your ears; for the Son of Man
KJV: ears: for the Son of man shall be
INT: indeed [the] Son of man

Luke 9:56 Noun-NMS
GRK: ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου
KJV: For the Son of man is
INT: indeed [thr] Son of man

Luke 9:58 N-NMS
GRK: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: [have] nests, but the Son of Man
KJV: [have] nests; but the Son of man hath
INT: but [the] Son the of man

Luke 10:6 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης ἐπαναπαήσεται
NAS: If a man of peace is there,
KJV: And if the son of peace be
INT: there be a son of peace will rest

Luke 10:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ
NAS: who the Son is except
KJV: knoweth who the Son is, but
INT: is the Son if not

Luke 10:22 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ
NAS: is except the Son, and anyone to whom
KJV: is, but the Son, and [he] to whom
INT: not the Son and to whom

Luke 10:22 N-NMS
GRK: βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
NAS: and anyone to whom the Son wills
KJV: and [he] to whom the Son will reveal
INT: might resolve the Son to reveal [him]

Luke 11:11 N-NMS
GRK: αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν καὶ
NAS: is asked by his son for a fish;
KJV: If a son shall ask bread
INT: will ask for the son a fish also

Luke 11:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: shall also the Son of man be
INT: also the Son of man

Luke 12:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: men, the Son of Man
KJV: him shall the Son of man also
INT: also the Son of man

Luke 12:40 N-NMS
GRK: δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: be ready; for the Son of Man
KJV: also: for the Son of man cometh
INT: you expect the Son of man

Luke 12:53 N-NMS
GRK: υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί
NAS: against son and son against father,
KJV: and the son against
INT: son and son against father

Luke 14:5 N-NMS
GRK: Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς
NAS: to them, Which one of you will have a son or
INT: Of which of you son or an ox

Luke 15:13 N-NMS
GRK: ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς
NAS: the younger son gathered
KJV: after the younger son gathered all
INT: the younger son went away into

Luke 15:19 N-NMS
GRK: ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν
NAS: to be called your son; make
KJV: to be called thy son: make me
INT: worthy to be called son of you make

Luke 15:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ Πάτερ
NAS: And the son said to him, 'Father,
KJV: And the son said unto him,
INT: moreover the son to him Father

Luke 15:21 N-NMS
GRK: ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν
NAS: worthy to be called your son.'
KJV: to be called thy son.
INT: worthy to be called son of you make

Luke 15:24 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς
NAS: for this son of mine was dead
KJV: this my son was dead,
INT: this son of me dead

Luke 15:25 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ
NAS: his older son was in the field,
KJV: his elder son was in
INT: moreover the son of him the

Luke 15:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱός σου οὗτος
NAS: but when this son of yours came,
KJV: this thy son was come, which
INT: however the son of you this

Luke 17:24 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: so will the Son of Man
KJV: so shall also the Son of man be
INT: will be the Son of man

Luke 17:30 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: on the day that the Son of Man
KJV: in the day when the Son of man
INT: day the Son of man

Luke 18:8 N-NMS
GRK: πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: However, when the Son of Man
KJV: when the Son of man
INT: Nevertheless the Son of man

Luke 19:9 N-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν
NAS: because he, too, is a son of Abraham.
KJV: also is a son of Abraham.
INT: also he a son of Abraham is

Luke 19:10 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man has come
KJV: For the Son of man is come
INT: indeed the Son of man

Luke 20:44 N-NMS
GRK: πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν
NAS: Him 'Lord,' and how is He his son?
KJV: then his son?
INT: how of him son is he

Luke 22:22 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ
NAS: For indeed, the Son of Man is going
KJV: And truly the Son of man goeth,
INT: because the Son indeed of

Luke 22:69 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: But from now on THE SON OF MAN
KJV: Hereafter shall the Son of man sit
INT: will be the Son of man

Luke 22:70 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: said, Are You the Son of God,
KJV: thou then the Son of God? And
INT: are the Son of God

John 1:34 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that this is the Son of God.
KJV: this is the Son of God.
INT: is the Son of God

John 1:42 N-NMS
GRK: Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου σὺ
NAS: You are Simon the son of John;
KJV: art Simon the son of Jona: thou
INT: Simon the son of Jonah you

John 1:49 N-NMS
GRK: εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: Him, Rabbi, You are the Son of God;
KJV: thou art the Son of God; thou
INT: are the Son of God

John 3:13 N-NMS
GRK: καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: from heaven: the Son of Man.
KJV: heaven, [even] the Son of man
INT: having come down the Son of man

John 4:46 N-NMS
GRK: οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν
NAS: whose son was sick
KJV: nobleman, whose son was sick at
INT: whose son was sick in

John 4:50 N-NMS
GRK: Πορεύου ὁ υἱός σου ζῇ
NAS: to him, Go; your son lives.
KJV: Go thy way; thy son liveth. And
INT: Go the son of you lives

John 4:53 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς Ὁ υἱός σου ζῇ
NAS: said to him, Your son lives;
KJV: Thy son liveth: and
INT: Jesus the son of you lives

John 5:19 N-NMS
GRK: δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ'
NAS: truly, I say to you, the Son can do
KJV: I say unto you, The Son can do
INT: is able the Son to do from

John 5:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
NAS: does, these things the Son also does
KJV: also doeth the Son likewise.
INT: also the Son likewise does

John 5:21 N-NMS
GRK: καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει
NAS: even so the Son also gives life
KJV: so the Son quickeneth
INT: also the Son to whom he will

John 5:27 N-NMS
GRK: ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
NAS: because He is [the] Son of Man.
KJV: because he is the Son of man.
INT: to execute because Son of man he is

John 6:27 N-NMS
GRK: ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: life, which the Son of Man will give
KJV: life, which the Son of man shall give
INT: which the Son of man

John 6:42 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ οὗ
NAS: Jesus, the son of Joseph,
KJV: this Jesus, the son of Joseph, whose
INT: Jesus the Son of Joseph of whom

John 8:35 N-NMS
GRK: αἰῶνα ὁ υἱὸς μένει εἰς
NAS: forever; the son does remain
KJV: for ever: [but] the Son abideth ever.
INT: age the Son abides to

John 8:36 N-NMS
GRK: οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
NAS: if the Son makes you free,
KJV: If the Son therefore shall make
INT: therefore the Son you shall set free

John 9:19 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν
NAS: Is this your son, who
KJV: this your son, who ye
INT: is the son of you of whom

John 9:20 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ
NAS: that this is our son, and that he was born
KJV: is our son, and that
INT: is the son of us and

John 10:36 N-NMS
GRK: ὅτι εἶπον Υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: I said, I am the Son of God'?
KJV: I said, I am the Son of God?
INT: because I said Son of God

John 11:4 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: so that the Son of God
KJV: that the Son of God
INT: might be glorified the Son of God

John 11:27 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that You are the Christ, the Son of God,
KJV: art the Christ, the Son of God, which
INT: Christ the Son of God

John 12:23 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: has come for the Son of Man
KJV: that the Son of man
INT: should be glorified the Son of man

John 12:34 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: up'? Who is this Son of Man?
KJV: is this Son of man?
INT: this Son of man

John 13:31 N-NMS
GRK: ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: Now is the Son of Man
KJV: Now is the Son of man glorified,
INT: has been glorified the Son of man

John 17:1 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ
NAS: Your Son, that the Son may glorify
KJV: that thy Son also may glorify
INT: that the Son might glorify you

John 17:12 N-NMS
GRK: μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας
NAS: of them perished but the son of perdition,
KJV: but the son of perdition;
INT: not the son of destruction

John 19:26 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ υἱός σου
NAS: Woman, behold, your son!
KJV: behold thy son!
INT: behold the son of you

John 20:31 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: is the Christ, the Son of God;
KJV: is the Christ, the Son of God; and
INT: Christ the Son of God

Acts 4:36 N-NMS
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως Λευίτης
NAS: means Son of Encouragement),
KJV: being interpreted, The son of consolation,)
INT: is translated Son of encouragement a Levite

Acts 9:20 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: saying, He is the Son of God.
KJV: he is the Son of God.
INT: is the Son of God

Acts 13:33 N-NMS
GRK: τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ
NAS: Psalm, YOU ARE MY SON; TODAY
KJV: art my Son, this day have I
INT: second Son my are

Acts 16:1 N-NMS
GRK: ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας
NAS: Timothy, the son of a Jewish
KJV: Timotheus, the son of a certain
INT: by name Timothy son of a woman Jewish

Acts 23:6 N-NMS
GRK: Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίων περὶ
NAS: a Pharisee, a son of Pharisees;
KJV: a Pharisee, the son of a Pharisee:
INT: a Pharisee am son of a Pharisee concerning

Acts 23:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς
NAS: But the son of Paul's sister
KJV: sister's son heard
INT: moreover the son of the sister

Romans 9:9 N-NMS
GRK: τῇ Σάρρᾳ υἱός
NAS: AND SARAH SHALL HAVE A SON.
KJV: Sara shall have a son.
INT: to Sarah a son

1 Corinthians 15:28 N-NMS
GRK: αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ
NAS: to Him, then the Son Himself
KJV: then shall the Son also himself
INT: himself the Son will be put in subjection to the [one]

2 Corinthians 1:19 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: For the Son of God, Christ
KJV: For the Son of God, Jesus
INT: of God indeed Son Christ Jesus

Galatians 4:7 N-NMS
GRK: δοῦλος ἀλλὰ υἱός εἰ δὲ
NAS: a slave, but a son; and if
KJV: a servant, but a son; and if
INT: slave but son if moreover

Galatians 4:7 N-NMS
GRK: εἰ δὲ υἱός καὶ κληρονόμος
NAS: but a son; and if a son, then an heir
KJV: and if a son, then an heir
INT: if moreover son also heir

Galatians 4:30 N-NMS
GRK: κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης
NAS: AND HER SON, FOR THE SON OF THE BONDWOMAN
KJV: for the son of the bondwoman
INT: may inherit the son of the slave woman

2 Thessalonians 2:3 N-NMS
GRK: ἀνομίας ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας
NAS: is revealed, the son of destruction,
KJV: be revealed, the son of perdition;
INT: of lawlessness the son of destruction

Hebrews 1:5 N-NMS
GRK: τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ
NAS: say, YOU ARE MY SON, TODAY
KJV: art my Son, this day have
INT: of the angels Son of me are

Hebrews 2:6 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι
NAS: HIM? OR THE SON OF MAN,
KJV: of him? or the son of man, that
INT: of him or son of man that

Hebrews 3:6 N-NMS
GRK: δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν
NAS: but Christ [was faithful] as a Son over
KJV: Christ as a son over his own
INT: however as Son over the

Hebrews 5:5 N-NMS
GRK: πρὸς αὐτόν Υἱός μου εἶ
NAS: said to Him, YOU ARE MY SON, TODAY
KJV: art my Son, to day have
INT: to him Son of me are

Hebrews 5:8 N-NMS
GRK: καίπερ ὢν υἱός ἔμαθεν ἀφ'
NAS: Although He was a Son, He learned
KJV: he were a Son, yet learned he
INT: though being a son he learned from

Hebrews 11:24 N-NMS
GRK: ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ
NAS: to be called the son of Pharaoh's
KJV: to be called the son of Pharaoh's
INT: refused to be called son of daughter of Pharaoh

Hebrews 12:7 N-NMS
GRK: τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ
NAS: for what son is there whom
KJV: for what son is he whom
INT: what indeed son whom not

1 Peter 5:13 N-NMS
GRK: Μάρκος ὁ υἱός μου
NAS: with you, sends you greetings, and [so does] my son, Mark.
KJV: [so doth] Marcus my son.
INT: Mark the son of me

2 Peter 1:17 N-NMS
GRK: δόξης Ὁ υἱός μου ὁ
NAS: is My beloved Son with whom
KJV: my beloved Son, in whom
INT: Glory the Son of me

1 John 3:8 N-NMS
GRK: ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: from the beginning. The Son of God
KJV: this purpose the Son of God
INT: was revealed the Son of God

1 John 4:15 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that Jesus is the Son of God,
KJV: Jesus is the Son of God, God
INT: is the Son of God

1 John 5:5 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: that Jesus is the Son of God?
KJV: Jesus is the Son of God?
INT: is the Son of God

1 John 5:20 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: And we know that the Son of God
KJV: we know that the Son of God is come,
INT: that the Son of God

Revelation 2:18 N-NMS
GRK: λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
NAS: write: The Son of God,
KJV: These things saith the Son of God, who
INT: says the Son of God

Revelation 21:7 N-NMS
GRK: ἔσται μοι υἱός
NAS: and I will be his God and he will be My son.
KJV: shall be my son.
INT: will be to me son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page