Ὑμεῖς
Englishman's Concordance
Ὑμεῖς (Hymeis) — 238 Occurrences

Matthew 5:13 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ
INT: You are the

Matthew 5:14 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ
INT: You are the

Matthew 5:48 PPro-N2P
GRK: Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς
INT: will be Therefore you perfect even as

Matthew 6:9 PPro-N2P
GRK: οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν
INT: therefore pray you Father of us

Matthew 6:26 PPro-N2P
GRK: αὐτά οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε
INT: them not you much are more valuable

Matthew 7:11 PPro-N2P
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες
INT: If therefore you evil being

Matthew 7:12 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
INT: so also you do to them

Matthew 10:20 PPro-N2P
GRK: οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ
INT: not indeed you are they who

Matthew 10:31 PPro-N2P
GRK: στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
INT: sparrows are worth more you

Matthew 13:18 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε
INT: You therefore hear

Matthew 14:16 PPro-N2P
GRK: δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
INT: give to them you to eat

Matthew 15:3 PPro-N2P
GRK: τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν
INT: why also you break the

Matthew 15:5 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε
INT: you moreover say

Matthew 15:16 PPro-N2P
GRK: Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε
INT: Still also you without understanding are

Matthew 16:15 PPro-N2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα
INT: He says to them you moreover whom

Matthew 19:28 PPro-N2P
GRK: ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές
INT: to you that you who having followed

Matthew 19:28 PPro-N2P
GRK: καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα
INT: will sit also you on twelve

Matthew 20:4 PPro-N2P
GRK: Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν
INT: Go also you into the

Matthew 20:7 PPro-N2P
GRK: Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν
INT: Go also you into the

Matthew 21:13 PPro-N2P
GRK: προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς δὲ αὐτὸν
INT: of prayer will be called you however it

Matthew 21:32 PPro-N2P
GRK: ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς δὲ ἰδόντες
INT: believed him you moreover having seen

Matthew 23:8 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ μὴ
INT: you moreover not

Matthew 23:8 PPro-N2P
GRK: πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
INT: all moreover you brothers are

Matthew 23:13 PPro-N2P
GRK: τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ οὐκ
INT: men you indeed neither

Matthew 23:28 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν
INT: Thus also you outwardly indeed

Matthew 23:32 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ
INT: and you fill you up the

Matthew 24:33 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε
INT: Thus also you when you see

Matthew 24:44 PPro-N2P
GRK: τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
INT: this also you be ready

Matthew 26:31 PPro-N2P
GRK: Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν
INT: Jesus All you will fall away because of

Matthew 27:24 PPro-N2P
GRK: αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
INT: blood of this you see to it yourselves

Matthew 28:5 PPro-N2P
GRK: Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα γὰρ
INT: not Fear you I know indeed

Mark 6:31 PPro-N2P
GRK: αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ'
INT: to them Come you yourselves apart

Mark 6:37 PPro-N2P
GRK: Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν καὶ
INT: give to them you [something] to eat And

Mark 7:11 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε
INT: you moreover say

Mark 7:18 PPro-N2P
GRK: Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε
INT: Thus also you without understanding are

Mark 8:29 PPro-N2P
GRK: ἐπηρώτα αὐτούς Ὑμεῖς δὲ τίνα
KJV: unto him, Thou art
INT: questioned them you however whom

Mark 11:17 PPro-N2P
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε
INT: the nations you however made

Mark 11:26 Ppro-N2P
GRK: εἰ δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε
INT: if however you not do forgive

Mark 13:9 PPro-N2P
GRK: βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν
INT: see however you to yourselves they will betray

Mark 13:11 PPro-N2P
GRK: γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες
INT: indeed are you they who speak

Mark 13:23 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ βλέπετε
INT: you moreover take heed

Mark 13:29 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε
INT: So also you when you see

Luke 9:13 PPro-N2P
GRK: αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς οἱ δὲ
INT: to them to eat you but

Luke 9:20 PPro-N2P
GRK: δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα
INT: moreover to them you however whom

Luke 9:44 PPro-N2P
GRK: Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ
INT: Let sink you into the

Luke 9:55 Ppro-N2P
GRK: πνεύματός ἐστε ὑμεῖς
INT: spirit are you

Luke 10:24 PPro-N2P
GRK: ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ
INT: to see what you see and

Luke 11:13 PPro-N2P
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες
INT: if therefore you evil being

Luke 11:39 PPro-N2P
GRK: αὐτόν Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι
INT: him Now you Pharisees

Luke 11:48 PPro-N2P
GRK: ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε
INT: killed them you moreover build [their tombs]

Luke 12:24 PPro-N2P
GRK: πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν
INT: How much more you are valuable than the

Luke 12:29 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε
INT: And you not seek you

Luke 12:36 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις
INT: and you like to men

Luke 12:40 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι
INT: And you be you ready

Luke 16:15 PPro-N2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ
INT: he said to them You are they who

Luke 17:10 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε
INT: Thus also you when you might have done

Luke 19:46 PPro-N2P
GRK: οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς δὲ αὐτὸν
INT: a house of prayer you however it

Luke 21:31 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε
INT: So also you when you see

Luke 22:26 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ οὐχ
INT: you moreover not

Luke 22:28 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δέ ἐστε
INT: You moreover are

Luke 22:70 PPro-N2P
GRK: αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: them he said You say that

Luke 24:48 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
INT: You [are] witnesses of these things

Luke 24:49 PPro-N2P
GRK: ἐφ' ὑμᾶς ὑμεῖς δὲ καθίσατε
INT: upon you you moreover remain

John 1:26 PPro-N2P
GRK: ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
INT: stands [one] whom you not know

John 3:28 PPro-N2P
GRK: αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε
INT: yourselves you to me bear witness

John 4:20 PPro-N2P
GRK: προσεκύνησαν καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: worshipped and you say that

John 4:22 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ
INT: You worship what

John 4:32 PPro-N2P
GRK: φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
INT: to eat which you not know

John 4:35 PPro-N2P
GRK: οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: Not you say that

John 4:38 PPro-N2P
GRK: ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι
INT: on which not you have toiled others

John 4:38 PPro-N2P
GRK: κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν
INT: have toiled and you into the

John 5:20 PPro-N2P
GRK: ἔργα ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
INT: works that you might marvel

John 5:33 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς
INT: You have sent unto

John 5:34 PPro-N2P
GRK: λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
INT: I say that you might be saved

John 5:35 PPro-N2P
GRK: καὶ φαίνων ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε
INT: and shining you moreover were willing

John 5:38 PPro-N2P
GRK: ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
INT: he him you not believe

John 5:39 PPro-N2P
GRK: γραφάς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν
INT: Scriptures for you think in

John 5:44 PPro-N2P
GRK: πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι δόξαν
INT: How are able you to believe glory

John 5:45 PPro-N2P
GRK: εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε
INT: in whom you have hoped

John 6:67 PPro-N2P
GRK: Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
INT: not Also you are wishing to go away

John 7:8 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς
INT: You go up to

John 7:28 PPro-N2P
GRK: με ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
INT: me whom you not know

John 7:34 PPro-N2P
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε
INT: am I you not are able

John 7:36 PPro-N2P
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε
INT: am I you not are able

John 7:47 PPro-N2P
GRK: Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε
INT: not also you have been deceived

John 8:14 PPro-N2P
GRK: ποῦ ὑπάγω ὑμεῖς δὲ οὐκ
INT: where I go you however not

John 8:15 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς κατὰ τὴν
INT: You according to the

John 8:21 PPro-N2P
GRK: ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε
INT: I go you not are able

John 8:22 PPro-N2P
GRK: ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε
INT: I go you not are able

John 8:23 PPro-N2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐκ τῶν
INT: he said to them You from

John 8:23 PPro-N2P
GRK: ἄνω εἰμί ὑμεῖς ἐκ τούτου
INT: above am You of this

John 8:31 PPro-N2P
GRK: Ἰουδαίους Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν
INT: Jews If you abide in

John 8:38 PPro-N2P
GRK: λαλῶ καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ
INT: I speak and you therefore what

John 8:41 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ
INT: You do the

John 8:44 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἐκ τοῦ
INT: You of the

John 8:46 PPro-N2P
GRK: διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ
INT: because of why you not do believe

John 8:47 PPro-N2P
GRK: διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε
INT: because of this you not hear

John 8:49 PPro-N2P
GRK: μου καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με
INT: of me and you dishonor me

John 8:54 PPro-N2P
GRK: με ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: me [of] whom you say that

John 9:19 PPro-N2P
GRK: ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: of you of whom you say that

John 9:27 PPro-N2P
GRK: μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ
INT: not also you do wish his

John 9:30 PPro-N2P
GRK: ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
INT: is that you not know

John 10:26 PPro-N2P
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
INT: but you not believe

John 10:36 PPro-N2P
GRK: τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι
INT: the world you do say

John 11:49 PPro-N2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
INT: said to them You not know

John 13:10 PPro-N2P
GRK: ὅλος καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε
INT: wholly and you clean are

John 13:13 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς φωνεῖτέ με
INT: You call me

John 13:14 PPro-N2P
GRK: διδάσκαλος καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων
INT: Teacher also you ought of one another

John 13:15 PPro-N2P
GRK: ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε
INT: to you also you should do

John 13:33 PPro-N2P
GRK: ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε
INT: I go you not are able

John 13:34 PPro-N2P
GRK: ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
INT: that also you should love one another

John 14:3 PPro-N2P
GRK: ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε
INT: I also you might be

John 14:17 PPro-N2P
GRK: οὐδὲ γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό
INT: nor know but you know him

John 14:19 PPro-N2P
GRK: οὐκέτι θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ
INT: no more sees you however see

John 14:19 PPro-N2P
GRK: ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε
INT: live also you will live

John 14:20 PPro-N2P
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι
INT: day you will know that

John 14:20 PPro-N2P
GRK: μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ
INT: of me and you in me

John 15:3 PPro-N2P
GRK: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
INT: Already you clean you are

John 15:4 PPro-N2P
GRK: οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ
INT: so neither [can] you if not

John 15:5 PPro-N2P
GRK: ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ κλήματα
INT: the vine you [are] the branches

John 15:14 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς φίλοι μού
INT: You friends of me

John 15:16 PPro-N2P
GRK: οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε
INT: Not you me chose

John 15:16 PPro-N2P
GRK: ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ
INT: you that you should go and

John 15:27 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε
INT: also you moreover bear witness

John 16:20 PPro-N2P
GRK: καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ δὲ
INT: and will lament you however

John 16:20 PPro-N2P
GRK: κόσμος χαρήσεται ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ'
INT: [the] world will rejoice you will be grieved but

John 16:22 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν
INT: And you therefore now

John 16:27 PPro-N2P
GRK: ὑμᾶς ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε
INT: you because you me have loved

John 18:31 PPro-N2P
GRK: Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ
INT: Take him yourselves and according to

John 19:6 PPro-N2P
GRK: Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε
INT: Take him yourselves and crucify [him]

John 19:35 PPro-N2P
GRK: ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε
INT: that also you might believe

Acts 1:5 PPro-N2P
GRK: ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ ἐν
INT: baptized with water you however with [the]

Acts 2:15 PPro-N2P
GRK: γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι
INT: indeed as you take it these

Acts 2:33 PPro-N2P
GRK: τοῦτο ὃ ὑμεῖς καὶ βλέπετε
INT: this which you both behold

Acts 2:36 PPro-N2P
GRK: Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
INT: Jesus whom you crucified

Acts 3:13 PPro-N2P
GRK: Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε
INT: Jesus whom you actually betrayed

Acts 3:14 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ τὸν
INT: you moreover the

Acts 3:25 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ οἱ
INT: You are the

Acts 4:7 PPro-N2P
GRK: ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς
INT: did this you

Acts 4:10 PPro-N2P
GRK: Ναζωραίου ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν
INT: Nazareth whom you crucified whom

Acts 5:30 PPro-N2P
GRK: Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες
INT: Jesus whom you killed having hanged

Acts 7:4 PPro-N2P
GRK: εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
INT: in which you now dwell

Acts 7:51 PPro-N2P
GRK: τοῖς ὠσίν ὑμεῖς ἀεὶ τῷ
INT: ears you always the

Acts 7:51 PPro-N2P
GRK: ὑμῶν καὶ ὑμεῖς
INT: of you also you

Acts 7:52 PPro-N2P
GRK: οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ
INT: of whom now you betrayers and

Acts 8:24 PPro-N2P
GRK: εἶπεν Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ
INT: said pray earnestly you on behalf of me

Acts 10:28 PPro-N2P
GRK: πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς
INT: to them You know how

Acts 10:37 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς οἴδατε τὸ
INT: you know the

Acts 11:16 PPro-N2P
GRK: ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε
INT: baptized with water you however will be baptized

Acts 15:7 PPro-N2P
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι
INT: Men brothers you know that

Acts 19:15 PPro-N2P
GRK: Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς δὲ τίνες
INT: Paul I am acquainted with you however who

Acts 20:18 PPro-N2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ
INT: he said to them You know from

Acts 20:25 PPro-N2P
GRK: πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν
INT: face of me you all among

Acts 22:3 PPro-N2P
GRK: καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
INT: even as all you are this day

Acts 23:15 PPro-N2P
GRK: νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ
INT: Now therefore you make a report to the

Acts 27:31 PPro-N2P
GRK: τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ
INT: the ship you to be saved not

Romans 1:6 PPro-N2P
GRK: ἐστὲ καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ
INT: are also you called of Jesus

Romans 6:11 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς
INT: So also you consider yourselves

Romans 7:4 PPro-N2P
GRK: μου καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ
INT: of me also you were made dead to the

Romans 8:9 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δὲ οὐκ
INT: you moreover not

Romans 9:26 PPro-N2P
GRK: λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσονται
INT: people of me [are] you there they will be called

Romans 11:30 PPro-N2P
GRK: ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε
INT: just as indeed you once were disobedient

Romans 16:17 PPro-N2P
GRK: διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας
INT: teaching which you learned make

1 Corinthians 1:30 PPro-N2P
GRK: αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν
INT: him moreover you are in

1 Corinthians 3:17 PPro-N2P
GRK: οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
INT: which are you

1 Corinthians 3:23 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ
INT: you moreover of Christ

1 Corinthians 4:10 PPro-N2P
GRK: διὰ Χριστόν ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι
INT: on account of Christ you however wise

1 Corinthians 4:10 PPro-N2P
GRK: ἡμεῖς ἀσθενεῖς ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί
INT: we weak you however strong

1 Corinthians 4:10 PPro-N2P
GRK: δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς
INT: however strong you honored we

1 Corinthians 5:2 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ
INT: And you puffed up are

1 Corinthians 5:12 PPro-N2P
GRK: τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
INT: those within you do you judge

1 Corinthians 6:8 PPro-N2P
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ
INT: But you do wrong and

1 Corinthians 9:1 PPro-N2P
GRK: ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν
INT: work of me you are in

1 Corinthians 9:2 PPro-N2P
GRK: τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν
INT: the apostleship you are in

1 Corinthians 10:15 PPro-N2P
GRK: λέγω κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι
INT: I speak judge you what I say

1 Corinthians 12:27 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δέ ἐστε
INT: you moreover are

1 Corinthians 14:9 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς
INT: So also you by means of the

1 Corinthians 14:12 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί
INT: So also you since zealous

1 Corinthians 16:1 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε
INT: so also you do

1 Corinthians 16:6 PPro-N2P
GRK: παραχειμάσω ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε
INT: I will winter that you me might set forward

1 Corinthians 16:16 PPro-N2P
GRK: ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς
INT: that also you be subject

2 Corinthians 1:14 PPro-N2P
GRK: καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν
INT: even as also you [are] ours in

2 Corinthians 3:2 PPro-N2P
GRK: ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ ἐνγεγραμμένη
INT: letter of us you are having been inscribed

2 Corinthians 6:13 PPro-N2P
GRK: πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς
INT: be expanded also you

2 Corinthians 6:18 PPro-N2P
GRK: πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι
INT: a father and you will be to me

2 Corinthians 8:9 PPro-N2P
GRK: ὤν ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου
INT: being that you of that

2 Corinthians 9:4 PPro-N2P
GRK: μὴ λέγω ὑμεῖς ἐν τῇ
INT: not we might say you in the

2 Corinthians 11:7 PPro-N2P
GRK: ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ὅτι
INT: humbling that you might be exalted because

2 Corinthians 12:11 PPro-N2P
GRK: Γέγονα ἄφρων ὑμεῖς με ἠναγκάσατε
INT: I have become a fool you me compelled

2 Corinthians 13:7 PPro-N2P
GRK: ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν
INT: but that you what [is] right

2 Corinthians 13:9 PPro-N2P
GRK: ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ
INT: we might be weak you however strong

Galatians 3:28 PPro-N2P
GRK: πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ
INT: all indeed you one are

Galatians 3:29 PPro-N2P
GRK: εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα
INT: if moreover you [are] Christ's then

Galatians 4:12 PPro-N2P
GRK: κἀγὼ ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι
INT: I also as you brothers I implore

Galatians 4:28 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί
INT: you moreover brothers

Galatians 5:13 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς γὰρ ἐπ'
INT: you Because for

Galatians 6:1 PPro-N2P
GRK: τινι παραπτώματι ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ
KJV: thyself, lest thou also be tempted.
INT: some offense you the spiritual [ones]

Ephesians 1:13 PPro-N2P
GRK: ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν
INT: whom also you having heard the

Ephesians 2:11 PPro-N2P
GRK: ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη
INT: that once you the Gentiles

Ephesians 2:13 PPro-N2P
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε
INT: Christ Jesus you who once

Ephesians 2:22 PPro-N2P
GRK: ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς
INT: whom also you are being built together for

Ephesians 4:20 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δὲ οὐχ
INT: you however not

Ephesians 5:33 PPro-N2P
GRK: πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ'
INT: Howerver also you every

Ephesians 6:21 PPro-N2P
GRK: εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ'
INT: might know also you the things concerning

Philippians 2:18 PPro-N2P
GRK: αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ
INT: likewise also you be glad and

Philippians 4:15 PPro-N2P
GRK: δὲ καὶ ὑμεῖς Φιλιππήσιοι ὅτι
INT: moreover also you Philippians that

Philippians 4:15 PPro-N2P
GRK: εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι
INT: if not you alone

Colossians 3:4 PPro-N2P
GRK: τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ
INT: then also you with him

Colossians 3:7 PPro-N2P
GRK: οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε
INT: whom also you walked once

Colossians 3:8 PPro-N2P
GRK: ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα
INT: put off also you all [these] things

Colossians 3:13 PPro-N2P
GRK: οὕτως καὶ ὑμεῖς
INT: so also [do] you

Colossians 4:1 PPro-N2P
GRK: ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον
INT: that also you have a Master

Colossians 4:16 PPro-N2P
GRK: ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε
INT: that also you might read

1 Thessalonians 1:6 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν
INT: and you imitators of us

1 Thessalonians 2:10 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες καὶ
INT: You [are] witnesses and

1 Thessalonians 2:14 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ
INT: you indeed imitators

1 Thessalonians 2:14 PPro-N2P
GRK: ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν
INT: suffered also you from the

1 Thessalonians 2:19 PPro-N2P
GRK: οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ
INT: [are] not even you before the

1 Thessalonians 2:20 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς γάρ ἐστε
INT: you indeed are

1 Thessalonians 3:8 PPro-N2P
GRK: ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν
INT: we live if you should stand firm in

1 Thessalonians 4:9 PPro-N2P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε
INT: yourselves indeed you taught of God are

1 Thessalonians 5:4 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί
INT: you moreover brothers

1 Thessalonians 5:5 PPro-N2P
GRK: πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός
INT: all indeed you sons of light

2 Thessalonians 1:12 PPro-N2P
GRK: ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ
INT: you and you in him

2 Thessalonians 3:13 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀδελφοί
INT: you moreover brothers

James 2:6 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε
INT: you however dishonored

James 5:8 PPro-N2P
GRK: μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς στηρίξατε τὰς
INT: Be patient also you strengthen the

1 Peter 2:9 PPro-N2P
GRK: ὑμεῖς δὲ γένος
INT: you however [are] a race

1 Peter 4:1 PPro-N2P
GRK: σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν
INT: in [the] flesh also you the same

2 Peter 3:17 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοί
INT: You therefore beloved

1 John 1:3 PPro-N2P
GRK: ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε
INT: that also you fellowship might have

1 John 2:20 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε
INT: And you [the] anointing have

1 John 2:24 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε
INT: You what you heard

1 John 2:24 PPro-N2P
GRK: ἠκούσατε καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ
INT: you heard also you in the

1 John 2:27 PPro-N2P
GRK: καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα
INT: and you the anointing

1 John 4:4 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς ἐκ τοῦ
INT: You of

Jude 1:17 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί
INT: you moreover beloved

Jude 1:20 PPro-N2P
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί
INT: you moreover beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page