κύριος
Englishman's Concordance
κύριος (kyrios) — 177 Occurrences

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ
NAS: like his master. If
KJV: as his lord. If they have called
INT: as the master of him If

Matthew 12:8 N-NMS
GRK: κύριος γάρ ἐστιν
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: is Lord even
INT: Lord indeed is

Matthew 18:25 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ
NAS: [the means] to repay, his lord commanded
KJV: to pay, his lord commanded him
INT: him the master to be sold and

Matthew 18:27 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: And the lord of that slave
KJV: Then the lord of that servant
INT: moreover the master the servant

Matthew 18:32 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει
NAS: summoning him, his lord said
KJV: his lord, after that he had called
INT: him the master of him says

Matthew 18:34 N-NMS
GRK: ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν
NAS: And his lord, moved with anger,
KJV: And his lord was wroth, and delivered
INT: having been angry the master of him delivered

Matthew 20:8 N-NMS
GRK: λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: came, the owner of the vineyard
KJV: was come, the lord of the vineyard
INT: says the master of the vineyard

Matthew 21:3 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν
NAS: to you, you shall say, 'The Lord has
KJV: ye shall say, The Lord hath need
INT: The Lord of them need

Matthew 21:40 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: when the owner of the vineyard
KJV: When the lord therefore
INT: shall come the master of the vineyard

Matthew 22:44 N-NMS
GRK: Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: THE LORD SAID TO MY LORD,
KJV: The LORD said unto my
INT: Said The Lord to the Lord

Matthew 24:42 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
NAS: which day your Lord is coming.
KJV: hour your Lord doth come.
INT: day the Lord of you comes

Matthew 24:45 N-NMS
GRK: κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς
NAS: whom his master put in charge
KJV: whom his lord hath made ruler over
INT: has set the master over the

Matthew 24:46 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
NAS: is that slave whom his master finds so
KJV: his lord when he cometh
INT: having come the master of him will find

Matthew 24:48 N-NMS
GRK: μου ὁ κύριος
NAS: in his heart, My master is not coming for a long time,'
KJV: heart, My lord delayeth his coming;
INT: of me the master

Matthew 24:50 N-NMS
GRK: ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant
INT: will come the master the servant

Matthew 25:19 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων
NAS: a long time the master of those slaves
KJV: a long time the lord of those servants
INT: comes the master of the servants

Matthew 25:21 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him,
INT: to him the master to him Well done

Matthew 25:23 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
NAS: His master said to him, 'Well done,
KJV: His lord said unto him,
INT: to him the master of him Well done

Matthew 25:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν
NAS: But his master answered and said
KJV: His lord answered and said
INT: moreover the master of him said

Matthew 27:10 N-NMS
GRK: συνέταξέν μοι Κύριος
NAS: FIELD, AS THE LORD DIRECTED
KJV: field, as the Lord appointed me.
INT: directed me [the] Lord

Mark 2:28 N-NMS
GRK: ὥστε κύριός ἐστιν ὁ
NAS: of Man is Lord even
KJV: of man is Lord also of the sabbath.
INT: so then Lord is the

Mark 5:19 N-NMS
GRK: ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν
NAS: to them what great things the Lord has done
KJV: how great things the Lord hath done
INT: how much the Lord for you did

Mark 11:3 N-NMS
GRK: εἴπατε Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: this?' you say, 'The Lord has need
KJV: say ye that the Lord hath need
INT: say The Lord of it need

Mark 12:9 N-NMS
GRK: ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: What will the owner of the vineyard
KJV: therefore the lord of the vineyard
INT: will do the master of the vineyard

Mark 12:29 N-NMS
GRK: Ἄκουε Ἰσραήλ Κύριος ὁ θεὸς
NAS: O ISRAEL! THE LORD OUR GOD
KJV: [is], Hear, O Israel; The Lord our God
INT: Hear this O Israel [the] Lord the God

Mark 12:29 N-NMS
GRK: θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν
NAS: OUR GOD IS ONE LORD;
KJV: is one Lord:
INT: God of us Lord one is

Mark 12:36 N-NMS
GRK: ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: Spirit, THE LORD SAID
KJV: the Holy Ghost, The LORD said to my
INT: holy said [the] Lord to the Lord

Mark 13:20 N-NMS
GRK: μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας
NAS: Unless the Lord had shortened
KJV: except that the Lord had shortened
INT: not had shortened [the] Lord the days

Mark 13:35 N-NMS
GRK: πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας
NAS: when the master of the house
KJV: when the master of the house
INT: when the master of the house

Mark 16:19 N-NMS
GRK: μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ
NAS: So then, when the Lord Jesus
KJV: after the Lord had spoken
INT: indeed therefore [the] Lord Jesus after

Luke 1:25 N-NMS
GRK: μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις
NAS: This is the way the Lord has dealt
KJV: Thus hath the Lord dealt with me
INT: to me has done the Lord in [the] days

Luke 1:28 N-NMS
GRK: κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ
NAS: favored one! The Lord [is] with you.
KJV: [thou that art] highly favoured, the Lord [is] with
INT: [you] favored one the Lord [is] with you

Luke 1:32 N-NMS
GRK: δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς
NAS: of the Most High; and the Lord God
KJV: and the Lord God
INT: will give him [the] Lord God

Luke 1:58 N-NMS
GRK: ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος
NAS: heard that the Lord had displayed His great
KJV: how the Lord had shewed great
INT: that was magnifying [the] Lord the mercy

Luke 1:68 N-NMS
GRK: Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς
NAS: Blessed [be] the Lord God of Israel,
KJV: Blessed [be] the Lord God of Israel;
INT: Blessed be [the] Lord the God

Luke 2:11 N-NMS
GRK: ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει
NAS: who is Christ the Lord.
KJV: is Christ the Lord.
INT: is Christ [the] Lord in [the] city

Luke 2:15 N-NMS
GRK: ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
NAS: which the Lord has made known
KJV: which the Lord hath made known
INT: which the Lord made known to us

Luke 6:5 N-NMS
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Κύριός ἐστιν τοῦ
NAS: of Man is Lord of the Sabbath.
KJV: of man is Lord also of the sabbath.
INT: he said to them Lord is of the

Luke 7:13 N-NMS
GRK: αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ'
NAS: When the Lord saw
KJV: And when the Lord saw her,
INT: her the Lord was moved with compassion on

Luke 10:1 N-NMS
GRK: ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα
NAS: after this the Lord appointed seventy
KJV: these things the Lord appointed
INT: appointed the Lord others seventy

Luke 10:41 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ κύριος Μάρθα Μάρθα
NAS: But the Lord answered and said
INT: to her the Lord Martha Martha

Luke 11:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν
NAS: But the Lord said to him, Now
KJV: And the Lord said unto
INT: moreover the Lord to him

Luke 12:37 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας
NAS: whom the master will find
KJV: whom the lord when he cometh
INT: having come the Lord will find watching

Luke 12:42 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ κύριος Τίς ἄρα
NAS: And the Lord said, Who
KJV: And the Lord said, Who
INT: said the Lord Who then

Luke 12:42 N-NMS
GRK: καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς
NAS: whom his master will put in charge
KJV: whom [his] lord shall make ruler
INT: will set the Lord over the

Luke 12:43 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
NAS: is that slave whom his master finds so
KJV: his lord when he cometh
INT: having come the master of him will find

Luke 12:45 N-NMS
GRK: Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι
NAS: in his heart, 'My master will be a long time
KJV: heart, My lord delayeth his coming;
INT: Delays the master of me to come

Luke 12:46 N-NMS
GRK: ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant
INT: will come the master of the servant

Luke 13:15 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν
NAS: But the Lord answered him and said,
KJV: The Lord then answered
INT: him the Lord and said

Luke 14:23 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν
NAS: And the master said to the slave,
KJV: And the lord said unto
INT: said the master to the

Luke 16:3 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται
NAS: since my master is taking
KJV: for my lord taketh away from
INT: for the master of me is taking away

Luke 16:8 N-NMS
GRK: ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον
NAS: And his master praised
KJV: And the lord commended the unjust
INT: praised the master the manager

Luke 17:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος Εἰ ἔχετε
NAS: And the Lord said, If
KJV: And the Lord said, If
INT: moreover the Lord If you had

Luke 18:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος Ἀκούσατε τί
NAS: And the Lord said, Hear
KJV: And the Lord said, Hear
INT: moreover the Lord Hear what

Luke 19:31 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: it?' you shall say, 'The Lord has
KJV: unto him, Because the Lord hath need
INT: Because the Lord of it need

Luke 19:34 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
NAS: They said, The Lord has need
KJV: And they said, The Lord hath need
INT: The Lord of it need

Luke 20:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: The owner of the vineyard said,
KJV: said the lord of the vineyard,
INT: moreover the master of the vineyard

Luke 20:15 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: then, will the owner of the vineyard
KJV: shall the lord of the vineyard
INT: to them the master of the vineyard

Luke 20:42 N-NMS
GRK: Ψαλμῶν Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: of Psalms, THE LORD SAID
KJV: of Psalms, The LORD said
INT: of Psalms said Lord the Lord

Luke 22:61 N-NMS
GRK: στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ
NAS: The Lord turned and looked
KJV: And the Lord turned, and looked upon
INT: having turned the Lord looked at

Luke 24:34 N-NMS
GRK: ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὤφθη
NAS: saying, The Lord has really risen
KJV: Saying, The Lord is risen indeed,
INT: Is risen the Lord and appeared

John 13:13 N-NMS
GRK: καί Ὁ κύριος καὶ καλῶς
NAS: Me Teacher and Lord; and you are right,
KJV: Master and Lord: and ye say
INT: and Lord and rightly

John 13:14 N-NMS
GRK: πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ
NAS: I then, the Lord and the Teacher,
KJV: I then, [your] Lord and Master,
INT: feet the Lord and the

John 15:15 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς δὲ
NAS: what his master is doing;
KJV: what his lord doeth: but
INT: his master you however

John 20:28 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ κύριός μου καὶ
NAS: and said to Him, My Lord and my God!
KJV: unto him, My Lord and my
INT: to him the Lord of me and

John 21:7 N-NMS
GRK: Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν Σίμων
NAS: to Peter, It is the Lord. So
KJV: It is the Lord. Now
INT: to Peter The Lord it is Simon

John 21:7 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν
NAS: heard that it was the Lord, he put
KJV: it was the Lord, he girt
INT: that the Lord it is

John 21:12 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριός ἐστιν
NAS: are You? knowing that it was the Lord.
KJV: that it was the Lord.
INT: that the Lord it is

Acts 1:21 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς
NAS: the time that the Lord Jesus
KJV: the time that the Lord Jesus went
INT: us the Lord Jesus

Acts 2:34 N-NMS
GRK: Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ κυρίῳ
NAS: says: THE LORD SAID
KJV: himself, The LORD said
INT: Said the Lord to [the] Lord

Acts 2:39 N-NMS
GRK: ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ θεὸς
NAS: as many as the Lord our God
KJV: [even] as many as the Lord our
INT: anyhow might call [the] Lord the God

Acts 2:47 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς
NAS: the people. And the Lord was adding
KJV: And the Lord added
INT: moreover [the] Lord added those who

Acts 3:22 N-NMS
GRK: ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ θεὸς
NAS: Moses said, THE LORD GOD WILL RAISE
KJV: A prophet shall the Lord your God
INT: to you will raise up [the] Lord [the] God

Acts 7:33 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος Λῦσον τὸ
NAS: BUT THE LORD SAID TO HIM, 'TAKE OFF
KJV: Then said the Lord to him, Put off
INT: to him the Lord Take off the

Acts 7:49 N-NMS
GRK: μοι λέγει Κύριος ἢ τίς
NAS: FOR ME?' says the Lord, 'OR
KJV: me? saith the Lord: or what
INT: me says [the] Lord or what

Acts 9:10 N-NMS
GRK: ὁράματι ὁ κύριος Ἁνανία ὁ
NAS: Ananias; and the Lord said
KJV: him said the Lord in a vision,
INT: a vision the Lord Ananias

Acts 9:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν
NAS: And the Lord [said] to him, Get
KJV: And the Lord [said] unto him,
INT: and [the] Lord to him [said]

Acts 9:15 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος Πορεύου ὅτι
NAS: But the Lord said to him, Go,
KJV: But the Lord said unto
INT: him the Lord Go for

Acts 9:17 N-NMS
GRK: ἀδελφέ ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με
NAS: Saul, the Lord Jesus,
KJV: Saul, the Lord, [even] Jesus,
INT: brother the Lord has sent me

Acts 10:36 N-NMS
GRK: ἐστιν πάντων κύριος
NAS: Jesus Christ (He is Lord of all)--
KJV: (he is Lord of all:)
INT: is of all Lord

Acts 12:11 N-NMS
GRK: ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος τὸν ἄγγελον
NAS: for sure that the Lord has sent forth
KJV: that the Lord hath sent
INT: sent forth the Lord the angel

Acts 12:17 N-NMS
GRK: πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν
NAS: to them how the Lord had led
KJV: unto them how the Lord had brought him
INT: how the Lord him brought

Acts 13:47 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ κύριος Τέθεικά σε
NAS: For so the Lord has commanded
KJV: so hath the Lord commanded us,
INT: us the Lord I have set you

Acts 15:17 N-NMS
GRK: αὐτούς λέγει Κύριος ποιῶν ταῦτα
KJV: is called, saith the Lord, who doeth
INT: them says [the] Lord who does these things

Acts 16:14 N-NMS
GRK: ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν
NAS: was listening; and the Lord opened
KJV: heart the Lord opened,
INT: of whom the Lord opened the

Acts 17:24 N-NMS
GRK: γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν
NAS: and all things in it, since He is Lord of heaven
KJV: seeing that he is Lord of heaven and
INT: earth being Lord not in

Acts 18:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ
NAS: And the Lord said to Paul
KJV: Then spake the Lord to Paul in
INT: moreover the Lord in [the] night

Acts 22:10 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος εἶπεν πρός
NAS: Lord?' And the Lord said
KJV: Lord? And the Lord said unto
INT: and [the] Lord said to

Acts 23:11 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν Θάρσει
NAS: [immediately] following, the Lord stood
KJV: following the Lord stood by
INT: him the Lord said Take courage

Acts 26:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος εἶπεν Ἐγώ
NAS: are You, Lord?' And the Lord said,
INT: and [the] Lord said I

Romans 4:8 N-NMS
GRK: μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν
NAS: SIN THE LORD WILL NOT TAKE INTO ACCOUNT.
KJV: [is] the man to whom the Lord will not
INT: not will reckon [the] Lord sin

Romans 9:28 N-NMS
GRK: συντέμνων ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς
NAS: FOR THE LORD WILL EXECUTE HIS WORD
KJV: work will the Lord make upon
INT: without delay will perform [the] Lord upon the

Romans 9:29 N-NMS
GRK: Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν
NAS: UNLESS THE LORD OF SABAOTH
KJV: Except the Lord of Sabaoth
INT: if not [the] Lord of Hosts had left

Romans 10:12 N-NMS
GRK: γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων πλουτῶν
NAS: for the same [Lord] is Lord of all,
KJV: for the same Lord over all is rich
INT: indeed [the] same Lord of all [is] rich

Romans 12:19 N-NMS
GRK: ἀνταποδώσω λέγει Κύριος
NAS: I WILL REPAY, says the Lord.
KJV: will repay, saith the Lord.
INT: will repay says [the] Lord

Romans 14:4 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν
NAS: and he will stand, for the Lord is able
INT: indeed the Lord to make stand him

Romans 14:11 N-NMS
GRK: ἐγώ λέγει Κύριος ὅτι ἐμοὶ
NAS: AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE
KJV: live, saith the Lord, every
INT: I says [the] Lord that to me

1 Corinthians 3:5 N-NMS
GRK: ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν
NAS: even as the Lord gave
KJV: even as the Lord gave to every man?
INT: as the Lord gave

1 Corinthians 3:20 N-NMS
GRK: καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς
NAS: and again, THE LORD KNOWS
KJV: again, The Lord knoweth
INT: And again [the] Lord knows the

1 Corinthians 4:4 N-NMS
GRK: ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν
NAS: but the one who examines me is the Lord.
KJV: me is the Lord.
INT: judges me [the] Lord is

1 Corinthians 4:5 N-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ κύριος ὃς καὶ
NAS: [but wait] until the Lord comes
KJV: the time, until the Lord come, who
INT: might have come the Lord who both

1 Corinthians 4:19 N-NMS
GRK: ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ καὶ
NAS: if the Lord wills,
KJV: shortly, if the Lord will, and
INT: if the Lord wills and

1 Corinthians 6:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι
NAS: but for the Lord, and the Lord is for the body.
KJV: and the Lord for the body.
INT: and the Lord for the body

1 Corinthians 7:10 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ κύριος γυναῖκα ἀπὸ
NAS: I give instructions, not I, but the Lord, that the wife
KJV: I, but the Lord, Let not
INT: but the Lord wife from

1 Corinthians 7:12 N-NMS
GRK: οὐχ ὁ κύριος εἴ τις
NAS: I say, not the Lord, that if
KJV: I, not the Lord: If any brother
INT: not the Lord If any

1 Corinthians 7:17 N-NMS
GRK: ἐμέρισεν ὁ κύριος ἕκαστον ὡς
NAS: Only, as the Lord has assigned to each
KJV: as the Lord hath called
INT: divided the Lord each as

1 Corinthians 8:6 N-NMS
GRK: καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός
NAS: and we [exist] for Him; and one Lord, Jesus
KJV: and one Lord Jesus Christ,
INT: and one Lord Jesus Christ

1 Corinthians 9:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς
NAS: So also the Lord directed those
KJV: hath the Lord ordained
INT: also the Lord did order to those

1 Corinthians 11:23 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν
NAS: delivered to you, that the Lord Jesus
KJV: That the Lord Jesus
INT: that the Lord Jesus in

1 Corinthians 12:3 N-NMS
GRK: δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ εἰ
NAS: Jesus is Lord, except
KJV: say that Jesus is the Lord, but by
INT: can say Lord Jesus if

1 Corinthians 12:5 N-NMS
GRK: ὁ αὐτὸς κύριος
NAS: of ministries, and the same Lord.
KJV: but the same Lord.
INT: the same Lord

1 Corinthians 14:21 N-NMS
GRK: μου λέγει Κύριος
NAS: TO ME, says the Lord.
KJV: me, saith the Lord.
INT: me says [the] Lord

1 Corinthians 16:7 N-NMS
GRK: ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ
NAS: time, if the Lord permits.
KJV: you, if the Lord permit.
INT: if the Lord permits

2 Corinthians 3:17 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά
NAS: Now the Lord is the Spirit, and where
KJV: Now the Lord is that Spirit:
INT: moreover Lord the Spirit

2 Corinthians 6:17 N-NMS
GRK: ἀφορίσθητε λέγει Κύριος καὶ ἀκαθάρτου
NAS: says the Lord. AND DO NOT TOUCH
KJV: saith the Lord, and
INT: be separated says [the] Lord and [the] unclean

2 Corinthians 6:18 N-NMS
GRK: θυγατέρας λέγει Κύριος Παντοκράτωρ
NAS: to Me, Says the Lord Almighty.
KJV: daughters, saith the Lord Almighty.
INT: daughters says [the] Lord Almighty

2 Corinthians 10:8 N-NMS
GRK: ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν
NAS: which the Lord gave
KJV: which the Lord hath given
INT: gave the Lord for building up

2 Corinthians 10:18 N-NMS
GRK: ὃν ὁ κύριος συνίστησιν
NAS: but he whom the Lord commends.
KJV: but whom the Lord commendeth.
INT: whom the Lord commends

2 Corinthians 13:10 N-NMS
GRK: ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι
NAS: which the Lord gave
KJV: which the Lord hath given
INT: which the Lord gave me

Galatians 4:1 N-NMS
GRK: διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν
NAS: from a slave although he is owner of everything,
KJV: though he be lord of all;
INT: he differs from a slave owner of all being

Ephesians 4:5 N-NMS
GRK: εἷς κύριος μία πίστις
NAS: one Lord, one faith,
KJV: One Lord, one faith,
INT: one Lord one faith

Ephesians 6:9 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν
NAS: that both their Master and yours
KJV: that your Master also is
INT: of you the master is in

Philippians 2:11 N-NMS
GRK: ἐξομολογήσηται ὅτι ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
NAS: Christ is Lord, to the glory
KJV: Jesus Christ [is] Lord, to the glory
INT: should confess that [is] Lord Jesus Christ

Philippians 4:5 N-NMS
GRK: ἀνθρώποις ὁ κύριος ἐγγύς
NAS: to all men. The Lord is near.
KJV: unto all men. The Lord [is] at hand.
INT: men The Lord [is] near

Colossians 3:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν
NAS: just as the Lord forgave
INT: also the Lord forgave you

1 Thessalonians 3:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
NAS: and Jesus our Lord direct
KJV: and our Lord Jesus Christ,
INT: and the Lord of us Jesus

1 Thessalonians 3:12 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ
NAS: and may the Lord cause you to increase
KJV: And the Lord make you
INT: moreover the Lord may make to exceed and

1 Thessalonians 4:6 N-NMS
GRK: διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων
NAS: because the Lord is [the] avenger
KJV: because that the Lord [is] the avenger
INT: because avenging [is] [the] Lord concerning all

1 Thessalonians 4:16 N-NMS
GRK: αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι
NAS: For the Lord Himself will descend
KJV: For the Lord himself shall descend
INT: himself the Lord with a shout of command

2 Thessalonians 2:8 N-NMS
GRK: ὃν ὁ κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ
NAS: whom the Lord will slay
KJV: whom the Lord shall consume
INT: whom the Lord Jesus will consume

2 Thessalonians 2:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
NAS: Now may our Lord Jesus Christ
KJV: Now our Lord Jesus Christ
INT: moreover the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 3:3 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κύριος ὃς στηρίξει
NAS: But the Lord is faithful,
KJV: But the Lord is faithful,
INT: is the Lord who will strengthen

2 Thessalonians 3:5 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν
NAS: May the Lord direct your hearts
KJV: And the Lord direct your
INT: and [the] Lord may direct your

2 Thessalonians 3:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης
NAS: Now may the Lord of peace Himself
KJV: Now the Lord of peace himself
INT: moreover the Lord of peace

2 Thessalonians 3:16 N-NMS
GRK: τρόπῳ ὁ κύριος μετὰ πάντων
NAS: circumstance. The Lord be with you all!
KJV: all means. The Lord [be] with you
INT: way The Lord [be] with all

1 Timothy 6:15 N-NMS
GRK: βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων
NAS: the King of kings and Lord of lords,
KJV: of kings, and Lord of lords;
INT: being kings and Lord of those being lords

2 Timothy 1:16 N-NMS
GRK: ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου
NAS: The Lord grant mercy
KJV: The Lord give mercy
INT: mercy the Lord to the of Onesiphorus

2 Timothy 1:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος
NAS: the Lord grant to him to find
KJV: The Lord grant unto him
INT: to him the Lord to find mercy

2 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν
NAS: I say, for the Lord will give
KJV: I say; and the Lord give thee
INT: you the Lord understanding in

2 Timothy 2:19 N-NMS
GRK: ταύτην Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας
NAS: this seal, The Lord knows those
KJV: seal, The Lord knoweth
INT: this Knows [the] Lord those that are

2 Timothy 3:11 N-NMS
GRK: ἐρρύσατο ὁ κύριος
NAS: and out of them all the Lord rescued
KJV: [them] all the Lord delivered
INT: delivered the Lord

2 Timothy 4:8 N-NMS
GRK: μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ
NAS: which the Lord, the righteous
KJV: which the Lord, the righteous
INT: to me the Lord in that

2 Timothy 4:14 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ
NAS: harm; the Lord will repay
KJV: much evil: the Lord reward him
INT: to him the Lord according to the

2 Timothy 4:17 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη
NAS: But the Lord stood
KJV: Notwithstanding the Lord stood
INT: moreover [the] Lord me stood by

2 Timothy 4:18 N-NMS
GRK: με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς
NAS: The Lord will rescue me from every
KJV: And the Lord shall deliver me
INT: me the Lord from every

2 Timothy 4:22 N-NMS
GRK: κύριος μετὰ τοῦ
NAS: The Lord be with your spirit. Grace
KJV: The Lord Jesus Christ
INT: The Lord [be] with the

Hebrews 7:14 N-NMS
GRK: ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν εἰς
NAS: For it is evident that our Lord was descended
KJV: that our Lord sprang out of
INT: has sprung the Lord of us as to

Hebrews 7:21 N-NMS
GRK: αὐτόν Ὤμοσεν Κύριος καὶ οὐ
NAS: the One who said to Him, THE LORD HAS SWORN
KJV: unto him, The Lord sware and
INT: him swore [the] Lord and not

Hebrews 8:2 N-NMS
GRK: ἔπηξεν ὁ κύριος οὐκ ἄνθρωπος
NAS: which the Lord pitched,
KJV: which the Lord pitched,
INT: pitched the Lord not man

Hebrews 8:8 N-NMS
GRK: ἔρχονται λέγει Κύριος καὶ συντελέσω
NAS: SAYS THE LORD, WHEN
KJV: come, saith the Lord, when I will make
INT: are coming says [the] Lord and I will ratify

Hebrews 8:9 N-NMS
GRK: αὐτῶν λέγει Κύριος
NAS: FOR THEM, SAYS THE LORD.
KJV: not, saith the Lord.
INT: them says [the] Lord

Hebrews 8:10 N-NMS
GRK: ἐκείνας λέγει Κύριος διδοὺς νόμους
NAS: SAYS THE LORD: I WILL PUT
KJV: days, saith the Lord; I will put my
INT: those says [the] Lord giving laws

Hebrews 10:16 N-NMS
GRK: ἐκείνας λέγει Κύριος διδοὺς νόμους
NAS: SAYS THE LORD: I WILL PUT
KJV: days, saith the Lord, I will put my
INT: those says [the] Lord giving [the] laws

Hebrews 10:30 N-NMS
GRK: πάλιν Κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν
NAS: And again, THE LORD WILL JUDGE
KJV: saith the Lord. And
INT: again will judge [the] Lord the people

Hebrews 12:6 N-NMS
GRK: γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει μαστιγοῖ
NAS: FOR THOSE WHOM THE LORD LOVES
KJV: whom the Lord loveth
INT: indeed loves [the] Lord he disciplines he scourges

Hebrews 13:6 N-NMS
GRK: ἡμᾶς λέγειν Κύριος ἐμοὶ βοηθός
NAS: say, THE LORD IS MY HELPER,
KJV: say, The Lord [is] my
INT: we to say [The] Lord [is] to me helper

James 4:15 N-NMS
GRK: Ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ καὶ
NAS: If the Lord wills,
KJV: [ought] to say, If the Lord will,
INT: If the Lord should will and

James 5:11 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων
NAS: of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion
KJV: that the Lord is
INT: is the Lord and compassionate

James 5:15 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ κύριος κἂν ἁμαρτίας
NAS: the one who is sick, and the Lord will raise
KJV: the sick, and the Lord shall raise him
INT: him the Lord and if sins

1 Peter 2:3 N-NMS
GRK: χρηστὸς ὁ κύριος
NAS: the kindness of the Lord.
KJV: that the Lord [is] gracious.
INT: [is] good the Lord

2 Peter 1:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
NAS: as also our Lord Jesus
KJV: as our Lord Jesus Christ
INT: also the Lord of us Jesus

2 Peter 2:9 N-NMS
GRK: οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ
NAS: [then] the Lord knows how to rescue
KJV: The Lord knoweth how to deliver
INT: knows [the] Lord [how the] devout out of

2 Peter 3:9 N-NMS
GRK: οὐ βραδύνει Κύριος τῆς ἐπαγγελίας
NAS: The Lord is not slow
KJV: The Lord is not
INT: not noes delay the Lord the promise

Jude 1:5 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ Κύριος ἅπαξ λαὸν
NAS: once for all, that the Lord, after saving
KJV: how that the Lord, having saved
INT: that the Lord once for all a people

Jude 1:9 N-NMS
GRK: Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος
NAS: but said, The Lord rebuke
KJV: but said, The Lord rebuke thee.
INT: Rebuke you [the] Lord

Jude 1:14 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις
NAS: Behold, the Lord came
KJV: saying, Behold, the Lord cometh with
INT: Behold came [the] Lord amidst holy

Revelation 1:8 N-NMS
GRK: Ὦ λέγει Κύριος ὁ θεός
NAS: says the Lord God,
KJV: the ending, saith the Lord, which is,
INT: Omega says Lord God

Revelation 4:8 N-NMS
GRK: ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ θεός
NAS: HOLY [is] THE LORD GOD,
KJV: holy, holy, Lord God Almighty,
INT: Holy Holy Lord God

Revelation 4:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ κύριος καὶ ὁ
NAS: Worthy are You, our Lord and our God,
KJV: worthy, O Lord, to receive
INT: are you the Lord and

Revelation 11:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη
NAS: where also their Lord was crucified.
KJV: also our Lord was crucified.
INT: also the Lord of them was crucified

Revelation 17:14 N-NMS
GRK: αὐτούς ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν
NAS: them, because He is Lord of lords
KJV: for he is Lord of lords, and
INT: them because Lord of lords he is

Revelation 18:8 N-NMS
GRK: ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ θεὸς
NAS: up with fire; for the Lord God
KJV: for strong [is] the Lord God who
INT: for mighty [is the] Lord God

Revelation 19:6 N-NMS
GRK: ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ θεὸς
NAS: Hallelujah! For the Lord our God,
KJV: Alleluia: for the Lord God omnipotent
INT: for has reigned [the] Lord God

Revelation 19:16 N-NMS
GRK: ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
NAS: KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
KJV: OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
INT: of kings and Lord of lords

Revelation 21:22 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ κύριος ὁ θεός
NAS: temple in it, for the Lord God
KJV: therein: for the Lord God Almighty
INT: indeed [the] Lord God

Revelation 22:5 N-NMS
GRK: ἡλίου ὅτι Κύριος ὁ θεὸς
NAS: because the Lord God
KJV: of the sun; for the Lord God giveth
INT: of [the] sun because [the] Lord God

Revelation 22:6 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς
NAS: and true; and the Lord, the God
KJV: true: and the Lord God of the holy
INT: and the Lord the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page