John 3
NET Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
NET BibleGreek Study Bible
1Now a certain man, a Pharisee named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council,1Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ ἄρχων τῶν Ἰουδαίων
2came to Jesus at night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs that you do unless God is with him."2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ
3Jesus replied, "I tell you the solemn truth, unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God."3Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
4Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? He cannot enter his mother's womb and be born a second time, can he?" 4Λέγει πρὸς αὐτὸν Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι
5Jesus answered, "I tell you the solemn truth, unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God.5Ἀπεκρίθη (ὁ) Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
6What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.6τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
7Do not be amazed that I said to you, 'You must all be born from above.'7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
8The wind blows wherever it will, and you hear the sound it makes, but do not know where it comes from and where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit." 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος
9Nicodemus replied, "How can these things be?"9Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι
10Jesus answered, "Are you the teacher of Israel and yet you don't understand these things?10Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις
11I tell you the solemn truth, we speak about what we know and testify about what we have seen, but you people do not accept our testimony.11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε
12If I have told you people about earthly things and you don't believe, how will you believe if I tell you about heavenly things?12Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε
13No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven--the Son of Man.13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ⧼ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ⧽
14Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up,14καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
15so that everyone who believes in him may have eternal life." 15ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
16For this is the way God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.16Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
17For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world should be saved through him.17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν Θεὸς τὸν Υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον ἀλλ’ ἵνα σωθῇ κόσμος δι’ αὐτοῦ
18The one who believes in him is not condemned. The one who does not believe has been condemned already, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.18 πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται ‹δὲ› μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
19Now this is the basis for judging: that the light has come into the world and people loved the darkness rather than the light, because their deeds were evil.19Αὕτη δέ ἐστιν κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα
20For everyone who does evil deeds hates the light and does not come to the light, so that their deeds will not be exposed.20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ
21But the one who practices the truth comes to the light, so that it may be plainly evident that his deeds have been done in God. 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα
22After this, Jesus and his disciples came into Judean territory, and there he spent time with them and was baptizing.22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν
23John was also baptizing at Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming to him and being baptized.23Ἦν δὲ καὶ ‹ὁ› Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο
24(For John had not yet been thrown into prison.) 24οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ‹ὁ› Ἰωάννης
25Now a dispute came about between some of John's disciples and a certain Jew concerning ceremonial washing.25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ
26So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you on the other side of the Jordan River, about whom you testified--see, he is baptizing, and everyone is flocking to him!" 26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββί ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
27John replied, "No one can receive anything unless it has been given to him from heaven.27Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν ‹οὐδὲ ἓν› ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
28You yourselves can testify that I said, 'I am not the Christ,' but rather, 'I have been sent before him.'28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός ἀλλ’ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
29The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom, who stands by and listens for him, rejoices greatly when he hears the bridegroom's voice. This then is my joy, and it is complete.29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου αὕτη οὖν χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται
30He must become more important while I become less important." 30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι
31The one who comes from above is superior to all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks about earthly things. The one who comes from heaven is superior to all.31 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν
32He testifies about what he has seen and heard, but no one accepts his testimony.32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
33The one who has accepted his testimony has confirmed clearly that God is truthful.33 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι Θεὸς ἀληθής ἐστιν
34For the one whom God has sent speaks the words of God, for he does not give the Spirit sparingly.34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν Θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ Πνεῦμα
35The Father loves the Son and has placed all things under his authority.35 Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
36The one who believes in the Son has eternal life. The one who rejects the Son will not see life, but God's wrath remains on him. 36 πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον δὲ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν ἀλλ’ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ’ αὐτόν
NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. //netbible.com. Used by permission. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
John 2
Top of Page
Top of Page