Colossians 3
NET Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
NET BibleGreek Study Bible
1Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God.1Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος
2Keep thinking about things above, not things on the earth,2τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς
3for you have died and your life is hidden with Christ in God.3ἀπεθάνετε γάρ καὶ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ
4When Christ (who is your life) appears, then you too will be revealed in glory with him.4ὅταν Χριστὸς φανερωθῇ ζωὴ ὑμῶν* τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
5So put to death whatever in your nature belongs to the earth: sexual immorality, impurity, shameful passion, evil desire, and greed which is idolatry.5Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία
6Because of these things the wrath of God is coming on the sons of disobedience.6δι’ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ‹ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας›
7You also lived your lives in this way at one time, when you used to live among them.7ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις
8But now, put off all such things as anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth.8νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα ὀργήν θυμόν κακίαν βλασφημίαν αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
9Do not lie to one another since you have put off the old man with its practices9Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ
10and have been clothed with the new man that is being renewed in knowledge according to the image of the one who created it.10καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν
11Here there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and in all. 11ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία βάρβαρος Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ ‹τὰ› πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός
12Therefore, as the elect of God, holy and dearly loved, clothe yourselves with a heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience,12Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν
13bearing with one another and forgiving one another, if someone happens to have a complaint against anyone else. Just as the Lord has forgiven you, so you also forgive others.13ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν καθὼς καὶ Κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς
14And to all these virtues add love, which is the perfect bond.14ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος
15Let the peace of Christ be in control in your heart (for you were in fact called as one body to this peace), and be thankful.15καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε
16Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and exhorting one another with all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs, all with grace in your hearts to God.16 λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν τῇ χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ Θεῷ
17And whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 17καὶ πᾶν τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἐν ἔργῳ πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ Πατρὶ δι’ αὐτοῦ
18Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord.18Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ
19Husbands, love your wives and do not be embittered against them.19Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
20Children, obey your parents in everything, for this is pleasing in the Lord.20Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν Κυρίῳ
21Fathers, do not provoke your children, so they will not become disheartened.21Οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν
22Slaves, obey your earthly masters in every respect, not only when they are watching--like those who are strictly people-pleasers--but with a sincere heart, fearing the Lord.22Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν Κύριον
23Whatever you are doing, work at it with enthusiasm, as to the Lord and not for people,23 ἐὰν ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις
24because you know that you will receive your inheritance from the Lord as the reward. Serve the Lord Christ.24εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας τῷ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε
25For the one who does wrong will be repaid for his wrong, and there are no exceptions.25 γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ἠδίκησεν καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία
NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. //netbible.com. Used by permission. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Colossians 2
Top of Page
Top of Page