Romans 3
BSB Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
Berean Study BibleGreek Study Bible
1What, then, is the advantage of being a Jew? Or what is the value of circumcision?1Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου τίς ὠφέλεια τῆς περιτομῆς
2Much in every way. First of all, they have been entrusted with the very words of God.2πολὺ κατὰ πάντα τρόπον πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ
3What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God’s faithfulness?3Τί γάρ εἰ ἠπίστησάν τινες μὴ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει
4Certainly not! Let God be true and every man a liar. As it is written: “So that You may be proved right when You speak and victorious when You judge.”4μὴ γένοιτο γινέσθω δὲ Θεὸς ἀληθής πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης καθὼς* γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
5But if our unrighteousness highlights the righteousness of God, what shall we say? That God is unjust to inflict His wrath on us? I am speaking in human terms.5Εἰ δὲ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν τί ἐροῦμεν μὴ ἄδικος Θεὸς ἐπιφέρων τὴν ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον λέγω
6Certainly not! In that case, how could God judge the world?6μὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ Θεὸς τὸν κόσμον
7However, if my falsehood accentuates God’s truthfulness, to the increase of His glory, why am I still condemned as a sinner?7εἰ δὲ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
8Why not say, as some slanderously claim that we say, “Let us do evil that good may result”? Their condemnation is deserved!8καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν
9What then? Are we any better? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Greeks alike are all under sin.9Τί οὖν προεχόμεθα οὐ πάντως προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι
10As it is written: “There is no one righteous, not even one.10καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
11There is no one who understands, no one who seeks God.11οὐκ ἔστιν συνίων οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τὸν Θεόν
12All have turned away, they have together become worthless; there is no one who does good, not even one.”12πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός
13“Their throats are open graves; their tongues practice deceit.” “The venom of vipers is on their lips.”13τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν
14“Their mouths are full of cursing and bitterness.”14ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει
15“Their feet are swift to shed blood;15ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
16ruin and misery lie in their wake,16σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
17and the way of peace they have not known.”17καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
18“There is no fear of God before their eyes.”18οὐκ ἔστιν φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
19Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God.19Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς κόσμος τῷ Θεῷ
20Therefore no one will be justified in His sight by works of the law. For the law merely brings awareness of sin.20διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
21But now, apart from the law, the righteousness of God has been revealed, as attested by the Law and the Prophets.21Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν
22And this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no distinction,22δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γάρ ἐστιν διαστολή
23for all have sinned and fall short of the glory of God,23πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ
24and are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.24δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
25God presented Him as the atoning sacrifice through faith in His blood, in order to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had passed over the sins committed beforehand.25ὃν προέθετο Θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ
26He did this to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and to justify the one who has faith in Jesus.26πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
27Where, then, is boasting? It is excluded. On what principle? On that of works? No, but on that of faith.27Ποῦ οὖν καύχησις ἐξεκλείσθη διὰ ποίου νόμου τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
28For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law.28λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου
29Is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too,29 Ἰουδαίων Θεὸς μόνον οὐχὶ καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ ἐθνῶν
30since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith.30εἴπερ εἷς Θεός ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως
31Do we, then, nullify the law by this faith? Certainly not! Instead, we uphold the law.31Νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως μὴ γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
The Berean Bible (Berean Study Bible (BSB) © 2016, 2018 by Bible Hub and Berean.Bible. Used by Permission. All rights Reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Romans 2
Top of Page
Top of Page