Mark 1
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1[This is the] beginning of the gospel of Jesus Christ, [the] Son of God. 1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ
2As it is written in Isaiah the prophet: “Behold, I will send My messenger ahead of You, who will prepare Your way.” 2Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
3“A voice of one calling in the wilderness, ‘Prepare the way for [the] Lord, make straight paths for Him.’” 3Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
4John the Baptist appeared in the wilderness, preaching [a] baptism of repentance for [the] forgiveness of sins. 4Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ [καὶ] κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
5[People] went out to him from all of Jerusalem and the countryside of Judea. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. 5καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
6John was clothed in camel’s hair, with a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. 6Καὶ ἦν Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον
7And he began to proclaim: “After me will come One more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down [and] untie. 7καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
8I baptize you [with] water, but He will baptize you with [the] Holy Spirit.” 8ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ‹ἐν› Πνεύματι Ἁγίῳ
9In those days Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. 9Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
10As soon [as Jesus] came up out of the water, he saw the heavens breaking open and the Spirit descending on Him like a dove. 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
11And a voice came from heaven: “You are My beloved Son; in You I am well pleased.” 11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ Υἱός μου ἀγαπητός ἐν σοὶ εὐδόκησα
12At once the Spirit drove [Jesus] into the wilderness, 12Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον
13and He was [there] for forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and the angels ministered to Him. 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
14After the arrest of John, Jesus went into Galilee [and] proclaimed the gospel of God. 14Καὶ μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ
15“The time is fulfilled,” He said, “and the kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel!” 15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται καιρὸς καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
16As [Jesus] was walking beside the Sea of Galilee, He saw Simon and [his] brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen. 16Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
17“Come, follow Me,” Jesus said, “and I will make you fishers of men.” 17καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
18And at once they left [their] nets [and] followed Him. 18καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
19Going on a little farther, He saw James [son] of Zebedee and his brother John. They [were] in a boat, mending [their] nets. 19Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
20Immediately [Jesus] called them, and leaving their father Zebedee in the boat with the hired men, they followed Him. 20καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
21Then [Jesus and His companions] went to Capernaum, and as soon as the Sabbath [began], [Jesus] entered the synagogue [and] began to teach. 21Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
22[The people] were astonished at His teaching, because He taught as one who had authority, and not as the scribes. 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς
23Suddenly a man with an unclean spirit cried out in the synagogue: 23Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
24“What do You [ want ] with us, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are— the Holy [One] of God!” 24λέγων Τί ἡμῖν καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς εἶ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ
25But Jesus rebuked [the spirit] [and] said, “Be silent! Come out of him!” 25Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς ‹λέγων› Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
26At this, the unclean spirit threw [the man] into convulsions [and] came out with a loud shriek. 26καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
27All [the people] were amazed [and] began to ask one another, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him!” 27Καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε ‹συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς› λέγοντας Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
28And the news about [Jesus] spread quickly through the whole region of Galilee. 28καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας
29As soon as [Jesus and His companions] had left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. 29Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
30Simon’s mother-in-law was sick in bed with a fever, and they promptly told [Jesus] about her. 30 δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
31So He went to [her], took her [by the] hand, and helped her up. The fever left her, and she began to serve them. 31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός καὶ διηκόνει αὐτοῖς
32That evening, after sunset, [people] brought to Him all who were sick and demon-possessed, 32Ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυ* ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
33and the whole town gathered at the door. 33καὶ ἦν ὅλη πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν
34And [Jesus] healed many who were ill with various diseases and drove out many demons. But He would not allow the demons to speak, because they knew who He was. 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν (Χριστὸν εἶναι)
35Early in the morning, while it was still dark, [Jesus] got up [and] slipped out to a solitary place to pray. 35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
36Simon and his companions went to look for Him, 36καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ
37and when they found Him, they said, “Everyone is looking for You!” 37καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
38But [Jesus] answered, “Let us go on to the neighboring towns so I can preach there as well, for that is why I have come.” 38Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
39[So] He went throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. 39καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
40Then a leper came to [Jesus], begging on his knees: “If You are willing, You can make me clean.” 40Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν [καὶ] λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
41Moved with compassion, Jesus reached out His hand [and] touched [the man]. “I am willing,” He said, “Be clean.” 41Καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
42Immediately the leprosy left him, and he was cleansed. 42Καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ λέπρα καὶ ἐκαθαρίσθη*
43[Jesus] promptly sent him away with a stern warning: 43Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
44“See that you don’t tell [anyone]. But go, show yourself to the priest and present the offering Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them.” 44καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
45But the [man] went out [and] openly began to proclaim and spread the news. Consequently, Jesus could no longer enter a town in plain view, but He stayed out in solitary places. Yet [people] came to Him from every quarter. 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ’ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Matthew 28
Top of Page
Top of Page