2 Timothy 2
NET Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
NET BibleGreek Study Bible
1So you, my child, be strong in the grace that is in Christ Jesus.1Σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
2And entrust what you heard me say in the presence of many others as witnesses to faithful people who will be competent to teach others as well.2καὶ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι
3Take your share of suffering as a good soldier of Christ Jesus.3Συνκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
4No one in military service gets entangled in matters of everyday life; otherwise he will not please the one who recruited him.4οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ
5Also, if anyone competes as an athlete, he will not be crowned as the winner unless he competes according to the rules.5ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ
6The farmer who works hard ought to have the first share of the crops.6τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν
7Think about what I am saying and the Lord will give you understanding of all this. 7νόει λέγω δώσει γάρ σοι Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν
8Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David; such is my gospel,8Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν ἐκ σπέρματος Δαυίδ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου
9for which I suffer hardship to the point of imprisonment as a criminal, but God's message is not imprisoned!9ἐν κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος ἀλλὰ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται
10So I endure all things for the sake of those chosen by God, that they too may obtain salvation in Christ Jesus and its eternal glory.10διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου
11This saying is trustworthy: If we died with him, we will also live with him. 11Πιστὸς λόγος Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν καὶ συζήσομεν
12If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. 12εἰ ὑπομένομεν καὶ συμβασιλεύσομεν* εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
13If we are unfaithful, he remains faithful, since he cannot deny himself. 13εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται
14Remind people of these things and solemnly charge them before the Lord not to wrangle over words. This is of no benefit; it just brings ruin on those who listen.14Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων
15Make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately.15Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
16But avoid profane chatter, because those occupied with it will stray further and further into ungodliness,16Τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
17and their message will spread its infection like gangrene. Hymenaeus and Philetus are in this group.17καὶ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός
18They have strayed from the truth by saying that the resurrection has already occurred, and they are undermining some people's faith.18οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν λέγοντες [τὴν] ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν
19However, God's solid foundation remains standing, bearing this seal: "The Lord knows those who are his," and "Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from evil." 19 μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ καί Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὀνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου
20Now in a wealthy home there are not only gold and silver vessels, but also ones made of wood and of clay, and some are for honorable use, but others for ignoble use.20Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα καὶ μὲν εἰς τιμὴν δὲ εἰς ἀτιμίαν
21So if someone cleanses himself of such behavior, he will be a vessel for honorable use, set apart, useful for the Master, prepared for every good work.21ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν ἡγιασμένον εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
22But keep away from youthful passions, and pursue righteousness, faithfulness, love, and peace, in company with others who call on the Lord from a pure heart.22Τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας
23But reject foolish and ignorant controversies, because you know they breed infighting.23Τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας
24And the Lord's slave must not engage in heated disputes but be kind toward all, an apt teacher, patient,24δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας διδακτικόν ἀνεξίκακον
25correcting opponents with gentleness. Perhaps God will grant them repentance and then knowledge of the truth25ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους μή‿ ποτε δώῃ αὐτοῖς Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
26and they will come to their senses and escape the devil's trap where they are held captive to do his will. 26καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα
NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. //netbible.com. Used by permission. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page