Luke 21
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Then [Jesus] looked up [and] saw the rich putting their gifts into the treasury, 1Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους
2and He saw a poor widow put in two small copper coins. 2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο
3“Truly I tell you,” He said, “this poor widow has put in more than all [the others]. 3Καὶ εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι χήρα αὕτη «ἡ πτωχὴ» πλεῖον πάντων ἔβαλεν
4For they all contributed out of their surplus, but she out of her poverty has put in all she had to live on.” 4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν
5As some [of the disciples] were remarking how the temple was adorned with beautiful stones and consecrated gifts, [Jesus] said, 5Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται εἶπεν
6“[As for] what you see here, [the] time will come [when] not one stone will be left on [another]; [every one] will be toppled.” 6Ταῦτα θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ (ὧδε) ὃς οὐ καταλυθήσεται
7“Teacher,” they asked, “when {will} these things happen? And what [will be] the sign [that] they are about to take place?” 7Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
8[Jesus] answered, “See to it that you are not deceived. For many will come in My name, claiming, ‘I am [He],’ and, ‘The time is near.’ {Do} not follow them. 8 δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ εἰμι καί καιρὸς ἤγγικεν μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν
9When you hear of wars and rebellions, {do} not be alarmed. These things must happen first, but the end [is] not imminent.” 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας μὴ πτοηθῆτε δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος
10Then He told them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 10Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
11There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, along with fearful sights and great signs from heaven. 11σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ* καὶ λοιμοὶ* ἔσονται φόβητρά τε καὶ «ἀπ’ οὐρανοῦ» σημεῖα μεγάλα ἔσται
12But before all [this], they will seize you and persecute [you]. On account of My name, they will deliver you to the synagogues and prisons, [and] they will bring [you] before kings and governors. 12Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου
13This will be your opportunity to serve as witnesses. 13ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον
14So make up your mind not to worry beforehand how to defend yourselves. 14θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι
15For I will give you speech and wisdom that none of your adversaries will be able to resist [or] contradict. 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
16You will be betrayed even by parents and brothers and relatives and friends, and [some] of you will be put to death. 16Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
17And you will be hated by everyone because of My name. 17καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
18Yet not even a hair of your head will perish. 18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται
19By your patient endurance, you will gain your souls. 19ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε* τὰς ψυχὰς ὑμῶν
20But when you see Jerusalem surrounded by armies, you will know that her desolation is near. 20Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς
21Then {let} those in Judea flee to the mountains, {let} those in [the city] get out, and {let} those in the country stay out of [the city]. 21τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν
22For these are [the] days of vengeance, to fulfill all that is written. 22ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
23How miserable those days [will be] [for] pregnant and nursing [mothers]. For there will be great distress upon the land and wrath against this people. 23Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ
24They will fall by [the] edge of [the] sword and be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trodden down by [the] Gentiles, until [the] times of [the] Gentiles are fulfilled. 24καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν (καὶ ἔσονται) καιροὶ ἐθνῶν
25There will be signs in [the] sun and moon and stars, and on the earth dismay among the nations, bewildered by [the] roaring of [the] sea and [the] surging of the waves. 25Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου
26Men will faint from fear and anxiety over what is coming upon the earth, for the powers of the heavens will be shaken. 26ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
27At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 27καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
28When these things begin to happen, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.” 28ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν
29Then [Jesus] told them a parable: “Look at the fig tree and all the trees. 29Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα
30When they sprout leaves, you can see for yourselves [and] know that summer is near. 30ὅταν προβάλωσιν ἤδη βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
31So also, when you see these things taking place, you will know that the kingdom of God is near. 31οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ Θεοῦ
32Truly I tell you, this generation will not pass away until all [these things] have happened. 32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται
33Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away. 33 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
34But watch yourselves, or your hearts will be weighed down by dissipation, drunkenness, and [the] worries of life— and that day will spring upon you suddenly like a snare. 34Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή‿ ποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς
35For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. 35ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς
36[So] keep watch at all times, [and] pray that you may have the strength to escape all that is about to happen and to stand before the Son of Man.” 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
37[Every] day [Jesus] taught at the temple, but [every] evening He went out to spend the night on the Mount of Olives. 37Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν
38And early in the morning all the people {would come} to hear Him at the temple. 38καὶ πᾶς λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Luke 20
Top of Page
Top of Page